Ελληνικά Πρότυπα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Θεματικές Κατηγορίες

 

 

13.100  Επαγγελματική ασφάλεια. Βιομηχανική υγιεινή

 

13.110  Ασφάλεια μηχανών

 

13.180  Εργονομία

 

13.200  Έλεγχος ατυχημάτων και καταστροφών

13.220   Προστασία από φωτιά και έκρηξη

13.240  Προστασία από υπερβολική πίεση

13.260  Προστασία από ηλεκτροπληξία

13.280  Προστασία από ακτινοβολία

13.300   Προστασία από επικίνδυνα αγαθά

 

13.310   Προστασία από έγκλημα

 

13.320   Συστήματα συναγερμού και προειδοποίησης

 

13.340   Προστατευτικός ρουχισμός και εξοπλισμός

11.080  Αποστείρωση