Διεθνή Πρότυπα ISO για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Θεματικές Κατηγορίες

 

 

 

13.040.030 Workplace atmospheres

 

13.180  Ergonomics

 

13.300  Protection against dangerous goods

 

35.240.80  IT applications in health care technology

 

13.020.10  Environmental management

 

13.020.40  Pollution, pollution control and conservation

 

13.020.50  Ecolabelling

 

13.020.60  Product life-cycles

 

13.030.10  Solid wastes

 

13.030.30  Special wastes

 

13.030.40  Installations and equipment for waste disposal and treatment

 

13.040.01   Air quality in general

 

13.040.20   Ambient atmospheres

 

13.040.30   Workplace atmospheres

 

11.080.01    Sterilization and disinfection in general

 

13.040.35   Cleanrooms and associated controlled environments

 

13.040.40   Stationary source emissions

 

13.040.50   Transport exhaust emissions

 

07.100.20   Microbiology of water

 

13.100    Occupational safety. Industrial hygiene

 

13.340.10   Protective clothing

 

13.340.40   Hand and arm protection

 

11.140   Hospital equipment

 

13.340.50   Leg and foot protection

 

13.340.60   Protection against falling and slipping

 

13.340.99  Other protective equipment

 

13.160    Vibration and shock with respect to human beings

 

91.120.25   Seismic and vibration protection

 

13.220.01    Protection against fire in general

 

13.230   Explosion protection

 

13.240   Protection against excessive pressure

 

13.300   Protection against dangerous goods