ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Υλικό Αρχείου Τυποποίησης ΤΕΕ

 

Ι. ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

 

1    ΟΡΟΛΟΓΙΑ - TERMINOLOGY

 

01.040.13   Περιβάλλον. Προστασία υγείας. Ασφάλεια (Λεξιλόγια) -  Environment. Health protection. Safety (Vocabularies)

 

ISO 4007:1977 Personal eye-protectors -- Vocabulary

ISO 4225:1994 Air quality -- General aspects -- Vocabulary

ISO 4880:1997 Burning behaviour of textiles and textile products -- Vocabulary

ISO 6107-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9 :1996 Water quality -- Vocabulary 

ISO 8421-1:1987 Fire protection -- Vocabulary -- Part 1: General terms and phenomena of fire

ISO 8421-2:1987 Fire protection -- Vocabulary -- Part 2: Structural fire protection

ISO 8421-3:1989 Fire protection -- Vocabulary -- Part 3: Fire detection and alarm

ISO 8421-4:1990 Fire protection -- Vocabulary -- Part 4: Fire extinction equipment

ISO 8421-5:1988 Fire protection -- Vocabulary -- Part 5: Smoke control

ISO 8421-6:1987 Fire protection -- Vocabulary -- Part 6: Evacuation and means of escape

ISO 8421-7:1987 Fire protection -- Vocabulary -- Part 7: Explosion detection and suppression means

ISO 8421-8:1990 Fire protection -- Vocabulary -- Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials

ISO 10075:1991 Ergonomic principles related to mental work-load -- General terms and definitions

ISO 11074-1:1996 Soil quality -- Vocabulary -- Part 1: Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil

ISO 11074-2:1998 Soil quality -- Vocabulary -- Part 2: Terms and definitions relating to sampling

ISO 11074-4:1999 Soil quality - Vocabulary -- Part 4: Terms and definitions related to the rehabilitation of soils and sites

ISO/TR 11610:2004 Protective clothing -- Vocabulary

ISO/TR 12100-1:2003 Safety of machinery -- Basic concepts, general principles for design -- Part 1: Basic terminology, methodology

ISO 13731:2001 Ergonomics of the thermal environment -- Vocabulary and symbols

ISO 13943:2000 Fire safety -- Vocabulary

ISO 14050:2002 Environnemental management -- Vocabulary

ISO 16165:2001 Ships and marine technology - Marine environment protection -- Terminology relating to oil spill response

 

07.100.20 Μικροβιολογία ύδατος - Microbiology of water

 

ISO 6222:1999  Water quality -- Enumeration of culturable micro-organisms -- Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium

ISO 6340:1995  Water quality -- Detection and enumeration of Salmonella

ISO 6461-1:1986  Water quality -- Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) -- Part 1: Method by enrichment in a liquid medium

ISO 6461-2:1986  Water quality -- Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) -- Part 2: Method by membrane filtration

ISO 7704:1985  Water quality -- Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses

ISO 7899-1:1998  Water quality -- Detection and enumeration of intestinal enterococci in surface and waste water -- Part 1: Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium

ISO 7899-1:1998/Cor 1:2000

ISO 7899-2:2000  Water quality -- Detection and enumeration of intestinal enterococci -- Part 2: Membrane filtration method

ISO 8199:1988  Water quality -- General guide to the enumeration of micro-organisms by culture

ISO 9308-1:2000  Water quality -- Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria -- Part 1: Membrane filtration method

ISO 9308-2:1990  Water quality -- Detection and enumeration of coliform organisms, thermotolerant coliform organisms and presumptive Escherichia coli -- Part 2: Multiple tube (most probable number) method

ISO 9308-3:1998  Water quality -- Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria in surface and waste water -- Part 3: Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium

ISO 9308-3:1998/Cor 1:2000

ISO 9998:1991  Water quality -- Practices for evaluating and controlling microbiological colony count media used in water quality tests

ISO 10705-1:1995  Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 1: Enumeration of F-specific RNA bacteriophages

ISO 10705-2:2000  Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 2: Enumeration of somatic coliphages

ISO 10705-3:2003  Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 3: Validation of methods for concentration of bacteriophages from water

ISO 10705-4:2001  Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 4: Enumeration of bacteriophages infecting Bacteroides fragilis

ISO 11731:1998  Water quality -- Detection and enumeration of Legionella

ISO 11731-2:2004  Water quality -- Detection and enumeration of Legionella -- Part 2: Direct membrane filtration method for waters with low bacterial counts

ISO/TR 13843:2000  Water quality -- Guidance on validation of microbiological methods

ISO 17994:2004  Water quality -- Criteria for establishing equivalence between microbiological methods

 

 

13     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ENVIRONMENT. HEALTH     PROTECTION. SAFETY

 

13.020   Προστασία περιβάλλοντος - Environmental protection

 

13.020.01   Περιβάλλον. Προστασία περιβάλλοντος, γενικώς  - Environment and environmental protection  in general

 

ISO Guide 64:1997 Guide for the inclusion of environmental aspects in product standards

ISO 17422:2002 Plastics -- Environmental aspects -- General guidelines for their inclusion in standards

 

13.020.10   Περιβαλλοντική διαχείριση - Environmental management (including Environmental  Management Systems (EMS), certification and audit)

 

ISO/IEC Guide 66 :1999 General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of environmental management systems (EMS)

ISO 14001:1996 Environmental management systems -- Specification with guidance for use

ISO 14001:2004 Environmental management systems -- Specification with guidance for use

ISO 14004:2004 Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and supporting techniques

ISO 14015:2001 Environmental management -- Environmental assessment of sites and organizations (EASO)

ISO 14031:1999 Environmental management -- Environmental performance evaluation -- Guidelines

ISO/TR 14032:1999 Environmental management -- Exemples of environmental performance evaluation (EPE)

ISO 14040:1997 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework

ISO 14041:1998 Environmental management -- Life cycle assessment -- Goal and scope definition and inventory analysis

ISO 14042:2000 Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle impact assessment

ISO 14043:2000 Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle interpretation 

ISO/TR 14047:2003 Environmental management -- Life cycle impact assessment -- Examples of application of ISO 14042

ISO/TR 14049:2000 Environmental management -- Life cycle assessment -- Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis

ISO 14050:2002 Environmental management -- Vocabulary

ISO/TR 14061:1998 Information to assist forestry organizations in the use of Environmental Management System standards ISO 14001 and ISO 14004

ISO/TR 14062:2002 Environmental management - Integrating environmental aspects into product design and development

ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

 

13.020.50   Οικολογική σήμανση - Ecolabeling

 

ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations -- General principles

ISO 14021:1999 Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims

ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and

ISO/TR 14025:2000 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations

 

13.020.60   Ανάλυση κύκλου ζωής  (ΑΚΖ) - Product life-cycles

 

ISO 14040:1997 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework

ISO 14041:1998 Environmental management -- Life cycle assessment -- Goal and scope definition and inventory analysis

ISO 14042:2000 Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle impact assessment

ISO 14043:2000 Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle interpretation

ISO/TR 14047:2003 Environmental management -- Life cycle impact assessment -- Examples of application of ISO 14042

ISO/TS 14048:2002 Environmental management -- Life cycle assessment - Data documentation format

ISO/TR 14049:2000 Environmental management -- Life cycle assessment --Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis

 

13.030       Απόβλητα - Wastes

 

13.030.10   Στερεά απόβλητα - Solid wastes

 

ISO 11932:1996 Activity measurements of solid materials considered for recycling, re-use or disposal as non-radioactive waste

 

13.030.30   Ειδικά απόβλητα - Special wastes (including radioactive wastes, hospital wastes, carcasses, and other hazardous  wastes)

 

ISO 6849:1996 Photography -- Processing wastes -- Determination of boron

ISO 6851:2001 Photography -- Processing waste -- Determination of total amino nitrogen -- Microdiffusion Kjeldahl method

ISO 6853:2001 Photography -- Processing waste -- Determination of ammoniacal nitrogen content -- Microdiffusion method

ISO 6962:2004 Nuclear energy -- Standard method for testing the long-term alpha irradiation stability of matrices for solidification of high-level radioactive wasteS

ISO 7760:2001 Photographic processing waste -- Determination of hydroquinone content -- Spectrophotometric method

ISO 7766-1:1993 Photography -- Processing wastes -- Analysis of cyanides -- Part 1: Determination of hexacyanoferrate(II) and hexacyanoferrate (III) by spectrometry

ISO 10348:1993 Photography -- Processing wastes -- Determination of silver content

ISO 14850-1:2004  Nuclear energy -- Waste-packages activity measurement -- Part 1: High-resolution gamma spectrometry in integral mode with open geometry

ISO 16797:2004 Nuclear energy -- Soxhlet-mode chemical durability test -- Application to vitrified matrixes for high-level radioactive waste

 

13.040      Ποιότητα αέρα - Air quality

 

13.040.01   Ποιότητα αέρα, γενικώς - Air quality in general

 

ISO 4225:1994 Air quality -- General aspects -- Vocabulary

ISO 4226:1993 Air quality -- General aspects -- Units of measurement

ISO 6879:1995 Air quality -- Performance characteristics and related concepts for air quality measuring methods

ISO 7168-1:1999 Air quality -- Exchange of data -- Part 1: General data format

ISO 7168-2:1999 Air quality -- Exchange of data -- Part 2: Condensed data format

ISO 7708:1995 Air quality -- Particle size fraction definitions for health-related sampling

ISO 8756:1994 Air quality -- Handling of temperature, pressure and humidity data

ISO 9169:1994 Air quality -- Determination of the uncertainty of the average obtained from air quality measurement methods

ISO 11222:2002 Air quality -- Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements

ISO 13752:1998 Air quality -- Assessment of uncertainty of a measurement method under field conditions using a second method as reference

ISO 14956:2002 Air quality -- Evaluation of the suitability of a measurement method by comparison with a stated measurement uncertainty

ISO 16017-1:2000 Indoor, ambiant and workplace air -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography -- Part 1: Pumped sampling

ISO 16017-2:2003 Indoor, ambiant and workplace air -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography -- Part 2 : Diffusive sampling

 

13.040.20   Περιβάλλον - Ambient atmospheres

 

ISO 4219:1979 Air quality -- Determination of gaseous sulphur compounds in ambient air -- Sampling equipment

ISO 4220:1983 Ambient air -- Determination of a gaseous acid air pollution index -- Titrimetric method with indicator or potentiometric end-point detection

ISO 4221:1980 Air quality -- Determination of mass concentration of sulphur dioxide in ambient air -- Thorin spectrophotometric method

ISO 4224:2000 Ambient air -- Determination of carbon monoxide --Non-dispersive infrared spectrometric method

ISO 6767:1990 Ambient air -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Tetrachloromercurate (TCM)/pararosaniline

ISO 6768:1998 Ambient air -- Determination of mass concentration of nitrogen dioxide -- Modified Griess-Saltzman method  ISO 7996:1985 Ambient air -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Chemiluminescence method method

ISO 7996:1985 Ambient air -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Chemiluminescence method

ISO 8186:1989 Ambient air -- Determination of the mass concentration of carbon monoxide -- Gas chromatographic method

ISO 9359:1989 Air quality -- Stratified sampling method for assessment of ambient air quality

ISO 9835:1993 Ambient air -- Determination of a black smoke index

ISO 9855:1993 Ambient air -- Determination of the particulate lead content of aerosols collected on filters -- Atomic absorption spectrometric method

ISO 10312:1995 Ambient air -- Determination of asbestos fibres -- Direct transfer transmission electron microscopy method

ISO 10313:1993 Ambient air -- Determination of the mass concentration of ozone -- Chemiluminescence method

ISO 10473:2000 Ambient air -- Measurement of the mass of particulate matter on a filter medium -- Beta-ray absorption method

ISO 10498:2004  Ambient air -- Determination of sulfur dioxide -- Ultraviolet fluorescence method

ISO 11454:1997 Tobacco and tobacco products -- Determination of vapour-phase nicotine in air -- Gas-chromatographic method

ISO 12884:2000 Air quality -- Determination of gas- and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air -- Collection on sorbent-backed filters with gas chromatographic/mass spectrometric analysis

ISO 13794:1999 Ambient air -- Determination of asbestos fibres -- Indirect-transfer transmission electron microscopy method

ISO 13964:1998 Air quality -- Determination of ozone in ambient air -- Ultraviolet photometric method

ISO 14965:2000 Ambient air -- Determination of non-methane organic compounds -- Cryogenic preconcentration and direct flame ionization detection method

ISO 14966:2002 Ambient air -- Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles -- Scanning electron microscopy method

ISO 15593:2001 Environmental tobacco smoke -- Estimation of its contribution to respirable suspended particles -- Determination of particulate matter by ultraviolet absorbance and by fluorescence

ISO 16000-1:2004 Indoor air -- Part 1: General aspects of sampling strategy

ISO 16000-2:2004  Indoor air -- Part 2: Sampling strategy for formaldehyde

ISO 16000-3:2001 Indoor air -- Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds -- Active sampling method

ISO 16000-4:2004  Indoor air -- Part 4: Determination of formaldehyde -- Diffusive sampling method

ISO 16000-6:2004  Indoor air -- Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID

ISO 18144:2003  Environmental tobacco smoke -- Estimation of its contribution to respirable suspended particles -- Method based on solanesol

ISO 18145:2003  Environmental tobacco smoke --Determination of vapour phase nicotine and 3-ethenylpyridine in air -- Gas-chromatographic method

 

13.040.30   Εργασιακό περιβάλλον - Workplace atmospheres

 

ISO 8518:2001 Workplace air -- Determination of particulate lead and lead compounds -- Flame atomic absorption spectrometric method

ISO 8672:1993 Air quality -- Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy -- Membrane filter method

ISO 8760:1990 Work-place air -- Determination of mass concentration of carbon monoxide -- Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication

ISO 8761:1989 Work-place air -- Determination of mass concentration of nitrogen dioxide -- Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication

ISO 8762:1988 Workplace air -- Determination of vinyl chloride -- Charcoal tube/gas chromatographic method

ISO 9486:1991 Workplace air -- Determination of vaporous chlorinated hydrocarbons -- Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method

ISO 9487:1991 Workplace air -- Determination of vaporous aromatic hydrocarbons -- Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method

ISO 11041:1996 Workplace air -- Determination of particulate arsenic and arsenic compounds and arsenic trioxide vapour -- Method by hydride generation and atomic absorption spectrometry

ISO 11174:1996 Workplace air -- Determination of particulate cadmium and cadmium compounds -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric method

ISO 15202-1:2000 Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 1: Sampling Sampling

ISO 15202-2:2001 Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 2: Sample preparation

ISO 15202-3:2004 Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 3: Analysis

ISO 15767:2003 Workplace atmospheres -- Controlling and characterizing errors in weighing collected aerosols

ISO 16107:1999 Workplace atmospheres -- Protocol for evaluating the performance of diffusive samplers

ISO 16200-1:2001 Workplace air quality -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption/gas chromatography -- Part 1: Pumped sampling method

ISO 16200-2:2000 Workplace air quality -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption/gas chromatography -- Part 2: Diffusive sampling method

ISO 16702:2001 Workplace air quality -- Determination of total is in air using 2-(1-methoxyphenyl) piperazine and liquid chromatography

ISO 17733:2004 Workplace air -- Determination of mercury and inorganic mercury compounds -- Method by cold-vapour atomic absorption spectrometry or atomic fluorescence spectrometry

 

13.040.35  Cleanrooms and associated controlled environments

 

ISO 14644-1:1999 Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 1: Classification of air cleanliness

ISO 14644-2:2000 Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1

ISO 14644-4:2001 Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 4: Design, construction and start-up

ISO 14644-5:2004 Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 5: Operations

ISO 14644-7:2004 Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolators and mini-environments)

ISO 14698-1:2003 Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control -- Part 1: General principles and methods

ISO 14698-2:2003 Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control -- Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data

ISO 14698-2:2003/Cor 1:2004

 

13.040.40   Εκπομπές από σταθερές πηγές - Stationary source emissions

 

ISO 7934:1989 Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Hydrogen peroxide/barium perchlorate/Thorin method

ISO 7934:1989/Amd 1:1998

ISO 7935:1992 Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Performance characteristics of automated measuring methods

ISO 9096:2003 Stationary source emissions -- Stationary source emissions -- Manual determination of mass concentration of particulate matter

ISO 10155:1995 Stationary source emissions -- Automated monitoring of mass concentrations of particles -- Performance characteristics, test methods and specifications

ISO 10396:1993 Stationary source emissions -- Sampling for the automated determination of gas concentrations

ISO 10397:1993 Stationary source emissions -- Determination of asbestos plant emissions -- Method by fibre count measurement

ISO 10780:1994 Stationary source emissions -- Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts

ISO 10849:1996 Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Performance characteristics of automated measuring systems

ISO 11042-1:1996 Gas turbines -- Exhaust gas emission -- Part 1: Measurement and evaluation

ISO 11042-2:1996 Gas turbines -- Exhaust gas emission -- Part 2: Automated emission monitoring

ISO 11338-1:2003                Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 1: Sampling

ISO 11338-2:2003                Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 2: Sample preparation, clean-up and determination

ISO 11564:1998 Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Naphthylethylenediamine photometric method

ISO 11564:1998/Cor 1:2000

ISO 11632:1998 Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of sulfur dioxide -- Ion chromatography method

ISO 12039:2001 Stationary source emissions -- Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen -- Automated methods

ISO 12141:2002 Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations -- Manual gravimetric method

ISO 14164:1999 Stationary source emissions -- Determination of the volume flowrate of gas streams in ducts -- Automated method

 

13.040.50   Εκπομπές από εξατμίσεις μεταφορικών μέσων - Transport exhaust emissions

 

ISO 789-4:1986 Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 4: Measurement of exhaust smoke

ISO 3929:2003 Road vehicles -- Measurement methods for exhaust gas emissions produced during inspection or maintenance

ISO 3930:2000 Instruments for measuring vehicle exhaust emissions

ISO 3930:2000/Amd 1:2004

ISO 6460:1981 Road vehicles -- Measurement method of gaseous pollutants emitted by motorcycles equipped with a controlled ignition engine

ISO 6855:1983 Road vehicles -- Measurement methods for gaseous pollutants emitted by mopeds equipped with a controlled ignition engine

ISO 6970:1994 Motorcycles and mopeds -- Pollution tests -- Chassis dynamometer bench

ISO 8178-1:1996 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 1: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions

ISO 8178-2:1996 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions at site

ISO 8178-3:1994 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 3: Definitions and methods of measurement of exhaust gas smoke under steady-state conditions

ISO 8178-4:1996 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 4: Test cycles for different engine applications

ISO 8178-5:1997 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 5: Test fuels

ISO 8178-6:2000 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 6: Test report

ISO 8178-7:1996 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 7: Engine family determination

ISO 8178-8:1996 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 8: Engine group determination

ISO 8178-9:2000 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 9: Test bed measurement of exhaust gas smoke emissions from engines used in non-road mobile machineryonditions

ISO 8178-9:2000/Amd 1:2004

ISO 8178-10:2002 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 10: Test cycles and test procedures for field measurement of exhaust gas smoke emissions from compression ignition engines operating under transient conditions

ISO/TR 9310:1987 Road vehicles -- Smoke measurement of compression-ignition (diesel) engines -- Survey of short in-service tests

ISO 10054:1998 Internal combustion compression-ignition engines -- Measurement apparatus for smoke from engines operating under steady-state conditions -- Filter-type smokemeter

ISO 11614:1999 Reciprocating internal combustion compression-ignition engines -- Apparatus for measurement of the opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas

ISO 15031-1:2001 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 1: General information

ISO/TR 15031-2:2004 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 2: Terms, definitions, abbreviations and acronyms

ISO 15031-3:2004 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits, specification and use

ISO 15031-7:2001 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 7: Data link security

ISO 16183:2002 Heavy duty engines -- Measurement of gaseous emissions from raw exhaust gas and of particulate emissions using partial flow dilution systems under transient test conditions

                             

13.060  Ποιότητα νερού - Water quality

 

13.060.01   Ποιότητα νερού, γενικώς - Water quality in general

 

ISO 6107-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8:1996 Water quality -- Vocabulary

ISO 6107-3:1993/Amd 1:2001

ISO 6107-8:1993/Amd 1:2001

ISO 6107-9:1997 Water quality -- Vocabulary -- Part 9: Alphabetical list and subject index

ISO 8466-1:1990 Water quality -- Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics -- Part 1: Statistical evaluation of the linear calibration function

ISO 8466-2:2001 Water quality -- Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics -- Part 2: Calibration strategy for non-linear second order calibration functions

ISO 15839:2003 Water quality -- On-line sensors/analysing equipment for water -- Specifications and performance tests

 

 

13.060.10   Νερό από φυσικές πηγές - Water of natural resources

 

ISO 5667-4:1987 Water quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made

ISO 5667-6:1990 Water quality -- Sampling -- Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams

ISO 5667-9:1992 Water quality -- Sampling -- Part 9: Guidance on sampling from marine waters

ISO 5667-11:1993 Water quality -- Sampling -- Part 11: Guidance on sampling of groundwaters

ISO 5667-18:2001 Water quality -- Sampling -- Part 18: Guidance on sampling of groundwater at contaminated sites

ISO 5667-19:2004 Water quality -- Sampling -- Part 19: Guidance on sampling of marine sediments

ISO 7828:1985 Water quality -- Methods of biological sampling -- Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates

ISO 8265:1988 Water quality -- Design and use of quantitative samplers for benthic macro-invertebrates on stony substrata in shallow freshwaters

ISO 8689-1:2000 Water quality -- Biological classification of rivers -- Part 1: Guidance on the interpretation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates

ISO 8689-2:2000 Water quality -- Biological classification of rivers -- Part 2: Guidance on the presentation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates

ISO 9391:1993 Water quality -- Sampling in deep waters for macro-invertebrates -- Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative samplers

 

13.060.20   Πόσιμο νερό - Drinking water

 

ISO 5667-5:1991 Water quality -- Sampling -- Part 5: Guidance on sampling of drinking water and water used for food and beverage processing

ISO 10359-1:1992 Water quality -- Determination of fluoride -- Part 1: Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water

 

13.060.25   Νερό για βιομηχανική χρήση - Water for industrial use (including water for commercial use: for swimming pools, fish breeding, etc.)

 

ISO 5667-7:1993 Water quality -- Sampling -- Part 7: Guidance on sampling of water and steam in boiler plants

 

13.060.30   Νερό αποχέτευσης - Sewage water (including sewage water disposal and treatment)

 

ISO 5667-10:1992 Water quality -- Sampling -- Part 10: Guidance on sampling of waste waters

ISO 5667-13:1997 Water quality -- Sampling -- Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and water- treatment works

ISO 5667-15:1999 Water quality -- Sampling -- Part 15: Guidance on preservatio and handling of sludge and sediment samples

ISO 10304-2:1995 Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 2: Determination of bromide, chloride, nitrate, nitrite, orthophosphate and sulfate in waste water

 

13.060.45   Εξέταση νερού, γενικώς - Examination of water in general (including sampling)

 

ISO 5667-1:1980 Water quality -- Sampling -- Part 1: Guidance on the design of sampling programmes

ISO 5667-1:1980/Cor 1:1996

ISO 5667-2:1991  Water quality -- Sampling -- Part 2: Guidance on sampling techniques

ISO 5667-3:2003  Water quality -- Sampling -- Part 3: Guidance on the preservation and handling of water samples

ISO 5667-4:1987  Water quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made

ISO 5667-5:1991  Water quality -- Sampling -- Part 5: Guidance on sampling of drinking water and water used for food and beverage processing

ISO 5667-6:1990  Water quality -- Sampling -- Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams

ISO 5667-7:1993  Water quality -- Sampling -- Part 7: Guidance on sampling of water and steam in boiler plants

ISO 5667-8:1993  Water quality -- Sampling -- Part 8: Guidance on the sampling of wet deposition

ISO 5667-9:1992  Water quality -- Sampling -- Part 9: Guidance on sampling from marine waters

ISO 5667-11:1993  Water quality -- Sampling -- Part 11: Guidance on sampling of groundwaters

ISO 5667-12:1995  Water quality -- Sampling -- Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments

ISO 5667-13:1997  Water quality -- Sampling -- Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and water-treatment works

ISO 5667-14:1998  Water quality -- Sampling -- Part 14: Guidance on quality assurance of environmental water sampling and handling

ISO 5667-15:1999  Water quality -- Sampling -- Part 15: Guidance on preservation and handling of sludge and sediment samples

ISO 5667-16:1998  Water quality -- Sampling -- Part 16: Guidance on biotesting of samples

ISO 5667-17:2000  Water quality -- Sampling -- Part 17: Guidance on sampling of suspended sediments

ISO 5667-18:2001  Water quality -- Sampling -- Part 18: Guidance on sampling of groundwater at contaminated sites

ISO 5667-19:2004  Water quality -- Sampling -- Part 19: Guidance on sampling of marine sediments

ISO 7828:1985  Water quality -- Methods of biological sampling -- Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates

ISO 9391:1993  Water quality -- Sampling in deep waters for macro-invertebrates -- Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative samplers

ISO/TR 13530:1997  Water quality -- Guide to analytical quality control for water analysis

ISO 15839:2003   Water quality -- On-line sensors/analysing equipment for water -- Specifications and performance tests

ISO 17381:2003  Water quality -- Selection and application of

 

13.060.50   Εξέταση νερού για χημικές ουσίες - Examination of water for chemical substances

 

ISO 5663:1984 Water quality -- Determination of Kjeldahl nitrogen -- Method after mineralization with selenium

ISO 5664:1984 Water quality -- Determination of ammonium -- Distillation and titration method

ISO 5666:1999 Water quality -- Determination of mercury

ISO 5813:1983 Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Iodometric method

ISO 5814:1990 Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Electrochemical probe method

ISO 5815-1:2003 Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition

ISO 5815-2:2003 Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 2: Method for undiluted samples

ISO 5961:1994 Water quality -- Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry

ISO 6058:1984 Water quality -- Determination of calcium content -- EDTA titrimetric method

ISO 6059:1984 Water quality -- Determination of the sum of calcium and magnesium -- EDTA titrimetric method

ISO 6060:1989 Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand

ISO 6332:1988 Water quality -- Determination of iron -- Spectrometric method using 1,10-phenanthroline

ISO 6333:1986 Water quality -- Determination of manganese -- Formaldoxime spectrometric method

ISO 6439:1990 Water quality -- Determination of phenol index -- 4-Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation

ISO 6468:1996 Water quality -- Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes -- Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction

ISO 6703-1:1984 Water quality -- Determination of cyanide -- Part 1: Determination of total cyanide

ISO 6703-2:1984 Water quality -- Determination of cyanide -- Part 2: Determination of easily liberatable cyanide

ISO 6703-3:1984 Water quality -- Determination of cyanide -- Part 3: Determination of cyanogen chloride

ISO 6703-4:1985 Water quality -- Determination of cyanide -- Part 4: Determination of cyanide by diffusion at pH 6

ISO 6777:1984 Water quality -- Determination of nitrite -- Molecular absorption spectrometric method

ISO 6778:1984 Water quality -- Determination of ammonium -- Potentiometric method

ISO 6878:2004 Water quality -- Determination of phosphorus -Ammonium molybdate spectrometric method

ISO 7150-1:1984 Water quality -- Determination of ammonium -- Part 1: Manual spectrometric method

ISO 7150-2:1986 Water quality -- Determination of ammonium -- Part 2: Automated spectrometric method

ISO 7393-1:1985 Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 1: Titrimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

ISO 7393-1:1985/Cor 1:2001

ISO 7393-2:1985 Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 2: Colorimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes

ISO 7393-3:1990 Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 3: Iodometric titration method for the determination of total chlorine

ISO 7875-1:1996 Water quality -- Determination of surfactants -- Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS)

ISO 7875-1:1996/Cor 1:2003

ISO 7875-2:1984 Water quality -- Determination of surfactants -- Part 2: Determination of non-ionic surfactants using Dragendorff reagent

ISO 7890-1:1986 Water quality -- Determination of nitrate -- Part 1: 2,6-Dimethylphenol spectrometric method

ISO 7890-2:1986 Water quality -- Determination of nitrate -- Part 2: 4-Fluorophenol spectrometric method after distillation

ISO 7890-3:1988 Water quality -- Determination of nitrate -- Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid

ISO 7980:1986 Water quality -- Determination of calcium and magnesium -- Atomic absorption spectrometric method

ISO 8165-1:1992 Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 1: Gas chromatographic method after enrichment by extraction

ISO 8165-2:1999 Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 2: Method by derivatization and gas chromatography

ISO 8245:1999 Water quality -- Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

ISO 8288:1986 Water quality -- Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead -- Flame atomic absorption spectrometric methods

ISO 8467:1993 Water quality -- Determination of permanganate index

ISO 9174:1998 Water quality -- Determination of chromium -- Atomic absorption spectrometric methods

ISO 9280:1990 Water quality -- Determination of sulfate -- Gravimetric method using barium chloride

ISO 9297:1989 Water quality -- Determination of chloride -- Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method)

ISO 9377-2:2000 Water quality -- Determination of hydrocarbon oil index -- Part 2: Method using solvent extraction and gas chromatography

ISO 9390:1990 Water quality -- Determination of borate -- Spectrometric method using azomethine-H

ISO 9562:1998 Water quality -- Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)

ISO 9963-1:1994 Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 1: Determination of total and composite alkalinity

ISO 9963-2:1994 Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 2: Determination of carbonate alkalinity

ISO 9964-1:1993 Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 1: Determination of sodium by atomic absorption spectrometry

ISO 9964-2:1993 Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 2: Determination of potassium by atomic absorption spectrometry

ISO 9964-3:1993 Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry

ISO 9965:1993 Water quality -- Determination of selenium -- Atomic absorption spectrometric method (hydride technique)

ISO 10260:1992 Water quality -- Measurement of biochemical parameters -- Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration

ISO 10301:1997 Water quality -- Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons -- Gas-chromatographic methods

ISO 10304-1:1992 Water quality -- Determination of dissolved fluoride, chloride, nitrite, orthophosphate, bromide, nitrate and sulfate ions, using liquid chromatography of ions -- Part 1: Method for water with low contamination

ISO 10304-2:1995 Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 2: Determination of bromide, chloride, nitrate, nitrite, orthophosphate and sulfate in waste water

ISO 10304-3:1997 Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate

ISO 10304-4:1997 Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination

ISO 10359-1:1992 Water quality -- Determination of fluoride -- Part 1: Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water

ISO 10359-2:1994 Water quality -- Determination of fluoride -- Part 2: Determination of inorganically bound total fluoride after digestion and distillation

ISO 10523:1994 Water quality -- Determination of pH

ISO 10530:1992 Water quality -- Determination of dissolved sulfide -- Photometric method using methylene blue

ISO 10566:1994 Water quality -- Determination of aluminium -- Spectrometric method using pyrocatechol violet

ISO 10695:2000 Water quality -- Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds. Gas-chromatographic methods

ISO 11083:1994 Water quality -- Determination of chromium(VI) -- Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide

ISO 11369:1997 Water quality -- Determination of selected plant treatment agents -- Method using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-liquid extraction

ISO/TS 11370:2000 Water quality -- Determination of selected organic plant protection agents -- Automated multiple development (AMD) technique

ISO 11423-1:1997 Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 1: Head-space gas chromatographic method

ISO 11423-2:1997 Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 2: Method using extraction and gas chromatography

ISO 11732:1997 Water quality -- Determination of ammonium nitrogen by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

ISO 11885:1996 Water quality -- Determination of 33 elements by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy

ISO 11905-1:1997 Water quality -- Determination of nitrogen -- Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate

ISO/TR 11905-2:1997 Water quality -- Determination of nitrogen -- Part 2: Determination of bound nitrogen, after combustion and oxidation to nitrogen dioxide, chemiluminescence detection

ISO 11969:1996 Water quality -- Determination of arsenic -- Atomic absorption spectrometric method (hydride technique)

ISO 12020:1997 Water quality -- Determination of aluminium -- Atomic absorption spectrometric methods

ISO 13358:1997 Water quality -- Determination of easily released sulfide

ISO 13395:1996 Water quality -- Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

ISO 14402:1999 Water quality -- Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA)

ISO 14403:2002 Water quality -- Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis

ISO 14911:1998 Water quality -- Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography -- Method for water and waste water

ISO 15061:2001 Water quality -- Determination of dissolved bromate -- Method by liquid chromatography of ions

ISO 15089:2000 Water quality -- Guidelines for selective immunoassays for the determination of plant treatment and pesticide agents

ISO 15586:2003 Water quality -- Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace

ISO 15680:2003 Water quality -- Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption

ISO 15681-1:2003 Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method by flow injection analysis (FIA)

ISO 15681-1:2003 Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA)

ISO 15587-1:2002 Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 1: Aqua regia digestion

ISO 15587-2:2002 Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 2: Nitric acid digestion

ISO 15682:2000 Water quality -- Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and photometric or

     potentiometric detection

ISO 15705:2002 Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) -- Small-scale

     sealed-tube method

ISO 15913:2000 Water quality -- Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, including bentazones

     and hydroxybenzonitriles by gas chromatography and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization

ISO 16264:2002 Water quality -- Determination of soluble

ISO 16588:2002 Water quality -- Determination of six complexing agents -- Gas-chromatographic method

ISO 16588:2002/Amd 1:2004

ISO 16590:2000 Water quality -- Determination of mercury --Methods involving enrichment by amalgamation

ISO 17294-1:2004 Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 1: General guidelines

ISO 17294-2:2003 Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of 62 elements

ISO 17353:2004 Water quality -- Determination of selected organotin compounds -- Gas chromatographic method

ISO 17495:2001 Water quality -- Determination of selected nitrophenols -- Method by solid-phase extraction

    and gas chromatography with mass spectrometric detection

ISO 17993:2002 Water quality -- Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

ISO 18073:2004 Water quality -- Determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furans -- Method using isotope dilution HRGC/HRMS

ISO 18856:2004 Water quality -- Determination of selected phthalates using gas chromatography/mass spectrometry

ISO 18857-1:2005 Water quality -- Determination of selected alkylphenols -- Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass selective detection

 

13.060.60   Εξέταση των φυσικών ιδιοτήτων του νερού - Examination of physical properties of water

 

ISO 7027:1990 Water quality -- Determination of turbidity

ISO 7887:1994 Water quality -- Examination and determination of colour

ISO 7888:1985 Water quality -- Determination of electrical conductivity

ISO 9696:1992 Water quality -- Measurement of gross alpha activity in non-saline water -- Thick source method

ISO 9697:1992 Water quality -- Measurement of gross beta activity in non-saline water

ISO 9698:1989 Water quality -- Determination of tritium activity concentration -- Liquid scintillation counting method

ISO 10703:1997 Water quality -- Determination of the activity concentration of radionuclides by high resolution gamma-ray spectrometry

ISO 11923:1997 Water quality -- Determination of suspended solids by filtration through glass-fibre filters

 

13.060.70   Εξέταση των βιολογικών ιδιοτήτων του νερού - Examination of biological properties of water

 

ISO 6341:1996 Water quality -- Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) -- Acute toxicity test

ISO 6341:1996/Cor 1:1998

ISO 7346-1:1996 Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 1: Static method

ISO 7346-2:1996 Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 2: Semi-static method

ISO 7346-3:1996 Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 3: Flow-through method

ISO 7827:1994 Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds -- Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC)

ISO 8192:1986 Water quality -- Test for inhibition of oxygen consumption by activated sludge

ISO 8692:1989 Water quality -- Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae

ISO 9408:1999 Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds -- Method by determining the oxygen demand in a closed respirometer

ISO 9439:1999 Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Carbon dioxide evolution test

ISO 9509:1989 Water quality -- Method for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge micro-organisms by chemicals and waste waters

ISO 9887:1992 Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Semi-continuous activated sludge method (SCAS)

ISO 9888:1999 Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Static test (Zahn-Wellens method)

ISO 10229:1994 Water quality -- Determination of the prolonged toxicity of substances to freshwater fish -- Method for evaluating the effects of substances on the growth rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae))

ISO 10253:1995 Water quality -- Marine algal growth inhibition test with Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricornutum

ISO 10634:1995 Water quality -- Guidance for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium

ISO 10706:2000 Water quality -- Determination of long term toxicity of substances to Daphnia magna Straus

ISO 10707:1994 Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds -- Method by analysis of biochemical oxygen demand (closed bottle test)

ISO 10708:1997 Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds -- Determination of biochemical oxygen demand in a two-phase closed bottle test

ISO 10712:1995 Water quality -- Pseudomonas putida growth inhibition test (Pseudomonas cell multiplication inhibition test)

ISO 11348-1:1998 Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 1: Method using freshly prepared bacteria

ISO 11348-2:1998 Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 2: Method using liquid-dried bacteria

ISO 11348-3:1998 Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 3: Method using freeze-dried bacteria

ISO 11733:1995 Water quality -- Determination of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Activated sludge simulation test

ISO 11734:1995 Water quality -- Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge -- Method by measurement of the biogas production

ISO 12890:1999 Water quality -- Determination of toxicity to embryos and larvae of freshwater fish -- Semi-static method

ISO 11641-1:2003 Water quality -- Determination of inhibition of gas production of anaerobic bacteria -- Part 1: General test

ISO 11641-2:2003 Water quality -- Determination of inhibition of gas production of anaerobic bacteria -- Part 2: Test for low biomass concentrations

ISO 13829:2000 Water quality -- Determination of genotoxicity of water and waste water using the umu-test

ISO 14442:1999 Water quality -- Guidance for algal growth inhibition tests with poorly soluble materials, volatile compounds, metals and waste water

ISO 14592-1:2002 Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations -- Part 1: Shake-flask batch test with surface water or surface water/sediment suspensions

ISO 14592-2:2002 Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low

     concentrations -- Part 2: Continuous flow river model with attached biomass

ISO 14593:1999 Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Method by analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO2 headspace test)

ISO 14669:1999 Water quality -- Determination of acute lethal toxicity to marine copepods (Copepoda, Crustacea)

ISO/TR 15462:1997 Water quality -- Selection of tests for biodegradability

ISO 15522:1999 Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water constituents on the growth of activated sludge microorganisms

ISO 16221:2001 Water quality -- Guidance for determination of biodegradability in the marine environment

ISO 17994:2004 Water quality -- Adsorption of substances on activated sludge -- Batch test using specific analytical methods

ISO 18749:2004 Water quality -- Criteria for establishing equivalence between microbiological methods

                             

13.080       Ποιότητα εδάφους. Εδαφολογία - Soil quality.  Pedology

 

13.080.01   Ποιότητα εδάφους και εδαφολογία, γενικώς - Soil quality and pedology in general (including  pollution, erosion, degradation, etc.)

 

ISO 11074-1:1996 Soil quality -- Vocabulary -- Part 1: Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil

ISO 11074-2:1998 Soil quality -- Vocabulary -- Part 2: Terms and definitions relating to sampling

ISO 11074-4:1999 Soil quality - Vocabulary -- Part 4: Terms and definitions related to the rehabilitation of soils and sites

ISO 11259:1998 Soil quality -- Simplified soil description 

ISO 14507:2003 Soil quality -- Pretreatment of samples for determination of organic contaminants

ISO 15903:2002 Soil quality -- Format for recording soil and site information

ISO 16133:2004 Soil quality -- Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes

 

13.080.05   Εξέταση εδαφών, γενικώς - Examination of soils in general (including sampling)

 

ISO 10381-1:2002  Soil quality -- Sampling -- Part 1: Guidance on the design of sampling programmes

ISO 10381-2:2002  Soil quality -- Sampling -- Part 2: Guidance on sampling techniques

ISO 10381-3:2001  Soil quality -- Sampling -- Part 3: Guidance on safety

ISO 10381-4:2003  Soil quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on the procedure for investigation of natural, near-natural and cultivated sites

ISO 10381-6:1993  Soil quality -- Sampling -- Part 6: Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory

ISO 11464:1994   Soil quality -- Pretreatment of samples for physico-chemical analyses

 

13.080.10   Χημικά χαρακτηριστικά εδαφών - Chemical characteristics of soils

 

ISO 10382:2002 Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls --Gas-chromatographic method with electron capture detection

ISO 10390:1994 Soil quality -- Determination of pH

ISO 10693:1995 Soil quality -- Determination of carbonate content -- Volumetric method

ISO 10694:1995 Soil quality -- Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)

ISO/TR 11046:1994 Soil quality -- Determination of mineral oil content -- Method by infrared spectrometry and gas chromatographic method

ISO 11047:1998 Soil quality -- Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods

ISO 11048:1995 Soil quality -- Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate

ISO 11260:1994 Soil quality -- Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution

ISO 11260:1994/Cor 1:1996

ISO 11261:1995 Soil quality -- Determination of total nitrogen -- Modified Kjeldahl method

ISO 11262:2003 Soil quality -- Determination of cyanide

ISO 11263:1994 Soil quality -- Determination of phosphorus -- Spectrometric determination of phosphorus soluble in sodium hydrogen carbonate solution

ISO 11466:1995 Soil quality -- Extraction of trace elements soluble in aqua regia

ISO 13536:1995 Soil quality -- Determination of the potential cation exchange capacity and exchangeable cations using barium chloride solution buffered at pH = 8,1

ISO 13877:1998 Soil quality -- Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons -- Method using high -performance liquid chromatography

ISO 13878:1998 Soil quality -- Determination of total nitrogen content by dry combustion ("elemental analysis")

ISO 14235:1998 Soil quality -- Determination of organic carbon by sulfochromic oxidation

ISO 14254:2001 Soil quality -- Determination of exchangeable acidity of barium chloride extract

ISO/TS 14256-1:2003 Soil quality -- Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution -- Part 1: Manual method

ISO 14256-2:2005 Soil quality -- Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution -- Part 2: Automated method with segmented flow analysis

ISO 14255:1998 Soil quality -- Determination of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen and total soluble nitrogen in air-dry soil using calcium chloride solution as extractant

ISO 14869-1:2001 Soil quality -- Determination of total trace element content -- Part 1: Digestion with hydrofluoric and perchloric acids

ISO 14869-2:2002 Soil quality -- Determination of total trace element content -- Part 2: Dissolution by alkaline fusion

ISO 14870:2001 Soil quality -- Extraction of trace elements by buffered DTPA solution

ISO 15009:2002 Soil quality -- Gas-chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge and trap method with thermal desorption

ISO 15178:2000 Soil quality -- Determination of total sulfur by dry combustion 

ISO 16703:2004 Soil quality -- Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography

ISO 16772:2004 Soil quality -- Determination of mercury in aqua regia soil extracts with cold-vapour atomic spectrometry or cold-vapour atomic fluorescence spectrometry

ISO 17380:2004Soil quality -- Determination of total cyanide and easily released cyanide -- Continuous-flow analysis method

 

13.080.20   Φυσικές ιδιότητες εδαφών - Physical properties of soils

 

ISO 11265:1994 Soil quality -- Determination of the specific electrical conductivity

ISO 11265:1994/Cor 1:1996

ISO 11271:2002 Soil quality -- Determination of redox potential --Field method

ISO 11272:1998 Soil quality -- Determination of dry bulk density

ISO 11277:1998 Soil quality -- Determination of particle size distribution in mineral soil material -- Method by sieving and sedimentation

ISO 11277:1998/Cor 1:2002

ISO 11465:1993 Soil quality -- Determination of dry matter and water content on a mass basis -- Gravimetric method

ISO 11508:1998 Soil quality -- Determination of particle density

ISO/TS 17892-1:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 1: Determination of water content

ISO/TS 17892-2:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 2: Determination of density of fine-grained soil

ISO/TS 17892-3:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 3: Determination of particle density -- Pycnometer method

ISO/TS 17892-4:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 4: Determination of particle size distribution

ISO/TS 17892-5:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 5: Incremental loading oedometer test

ISO/TS 17892-6:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 6: Fall cone test

ISO/TS 17892-7:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 7: Unconfined compression test on fine-grained soils

ISO/TS 17892-8:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test

ISO/TS 17892-9:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water-saturated soils

ISO/TS 17892-10:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 10: Direct shear tests

ISO/TS 17892-11:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 11: Determination of permeability by constant and falling head

ISO/TS 17892-12:2004 Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 12: Determination of Atterberg limits

 

13.080.30   Βιολογικές ιδιότητες εδαφών - Biological properties of soils

 

ISO 11266:1994 Soil quality -- Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions

ISO 11267:1999 Soil quality -- Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil pollutants

ISO 11268-1:1993 Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida) -- Part 1: Determination of acute toxicity using artificial soil substrate

ISO 11268-2:1998 Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida) -- Part 2: Determination of effects on reproduction

ISO 11268-3:1999 Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms -- Part 3: Guidance on the determination of effects in field situations

ISO 11269-1:1993 Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth

ISO 11269-2:1995 Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 2: Effects of chemicals on the emergence and growth of higher plants

ISO 14238:1997 Soil quality -- Biological methods -- Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes

ISO 14239:1997 Soil quality -- Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions

ISO 14240-1:1997 Soil quality -- Determination of soil microbial biomass -- Part 1: Substrate-induced respiration method

ISO 14240-2:1997 Soil quality -- Determination of soil microbial biomass -- Part 2: Fumigation-extraction method

ISO 15473:2002 Soil quality -- Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under anaerobic conditions

ISO 15685:2004 Soil quality -- Determination of potential nitrification and inhibition of nitrification -- Rapid test by ammonium oxidation

ISO 16387:2004 Soil quality -- Effects of pollutants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) -- Determination of effects on reproduction and survival

ISO 16072:2002 Soil quality -- Laboratory methods for determination of microbial soil respiration

ISO 17155:2002 Soil quality -- Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves

                              

13.080.40   Υδρολογικές ιδιότητες εδαφών - Hydrological properties of soils

 

ISO 10573:1995 Soil quality -- Determination of water content in the unsaturated zone -- Neutron depth probe method

ISO 11274:1998 Soil quality -- Determination of the water- retention characteristic -- Laboratory methods

ISO 11275:2004 Soil quality -- Determination of unsaturated hydraulic conductivity and water-retention characteristic -- Wind's evaporation method

ISO 11276:1995 Soil quality -- Determination of pore water pressure -- Tensiometer method

ISO 11461:2001 Soil quality -- Determination of soil water content as a volume fraction using coring sleeves -- Gravimetric method

ISO 15175:2004 Soil quality -- Characterization of soil related to groundwater protection

ISO 15709:2002 Soil quality -- Soil water and the unsaturated zone -- Definitions, symbols and theory

ISO 16586:2004 Soil quality -- Determination of soil water content as a volume fraction on the basis of known dry bulk density -- Gravimetric method

ISO 17313:2004 Soil quality -- Determination of hydraulic conductivity of saturated porous materials using a flexible wall permeameter

 

13.080.99   Άλλα πρότυπα για ποιότητα εδάφους - Other standards related to soil quality (including agricultural aspects related to soils and re-use of soil materials)

 

ISO 15176:2002  Soil quality -- Characterization of excavated soil and other soil materials intended for re-use

ISO 15799:2003  Soil quality -- Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials

ISO 15800:2003  Soil quality -- Characterization of soil with respect to human exposure

                           

13.100   Επαγγελματική ασφάλεια. Βιομηχανική υγιεινή - Occupational safety. Industrial hygiene

 

ISO 8528-12:1997  Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 12: Emergency power supply to safety services

ISO 10882-1:2001  Health and safety in welding and allied processes -- Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone -- Part 1: Sampling of airborne particles

ISO 10882-2:2000  Health and safety in welding and allied processes -- Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone -- Part 2: Sampling of gases

ISO 12894:2001  Ergonomics of the thermal environment -- Medical supervision of individuals exposed to extreme hot or cold environments

ISO 15011-1:2002  Health and safety in welding and allied processes -- Laboratory method for sampling fume and gases generated by arc welding -- Part 1: Determination of emission rate and sampling for analysis of particulate fume

ISO 15011-2:2003  Health and safety in welding and allied processes -- Laboratory method for sampling fume and gases generated by arc welding -- Part 2: Determination of emission rates of gases, except ozone

ISO 15011-3:2002  Health and safety in welding and allied processes -- Laboratory method for sampling fume and gases generated by arc welding -- Part 3: Determination of ozone concentration using fixed point measurements

 

13.140   Θόρυβος σε σχέση με τους ανθρώπους - Noise with respect to human beings (including audiometry)

 

ISO 226:1987 Acoustics -- Normal equal-loudness level contours

ISO 389-1:1998 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones

ISO 389-2:1994 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones

ISO 389-3:1994 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators

ISO 389-4:1994 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise

ISO/TR 389-5:1998 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz

ISO 389-7:1996 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions

ISO 389-8:2004 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones

ISO 1996-1:1982 Acoustics -- Description and measurement of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and procedures

ISO 1996-2:1987 Acoustics -- Description and measurement of environmental noise -- Part 2: Acquisition of data pertinent to land use

ISO 1996-3:1987 Acoustics -- Description and measurement of environmental noise -- Part 3: Application to noise limits

ISO 1999:1990 Acoustics -- Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment

ISO/TR 3352:1974 Acoustics -- Assessment of noise with respect to its effect on the intelligibility of speech

ISO/TR 4870:1991 Acoustics -- The construction and calibration of speech intelligibility tests

ISO 6189:1983 Acoustics -- Pure tone air conduction threshold audiometry for hearing conservation purposes

ISO 7029:2000 Acoustics -- Statistical distribution of hearing thresholds as a function of age

ISO 8253-1:1989 Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 1: Basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry

ISO 8253-2:1992 Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 2: Sound field audiometry with pure tone and narrow-band test signals

ISO 8253-3:1996 Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 3: Speech audiometry

ISO 9612:1997 Acoustics -- Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment

ISO 11690-1:1996 Acoustics -- Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery -- Part 1: Noise control strategies

ISO 11690-2:1996 Acoustics -- Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery -- Part 2: Noise control measures

ISO/TR 11690-3:1997 Acoustics -- Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery -- Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms

ISO 14257:2001 Acoustics -- Measurement and modelling of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance

ISO/TS 15666:2003 Acoustics -- Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys

ISO 17624:2004 Acoustics -- Guidelines for noise control in offices and workrooms by means of acoustical screens

 

13.160   Δόνηση σε σχέση με τους ανθρώπους - Vibration and shock with respect to human beings

 

ISO 2631-1:1997  Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 1: General requirements

ISO 2631-2:2003  Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)

ISO 2631-4:200  Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 4: Guidelines for the evaluation of the effects of vibration and rotational motion on passenger and crew comfort in fixed-guideway transport systems

ISO 2631-5:2004  Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks

ISO 5007:2003  Agricultural wheeled tractors -- Operator's seat -- Laboratory measurement of transmitted vibration

ISO 5008:2002  Agricultural wheeled tractors and field machinery -- Measurement of whole-body vibration of the operator

ISO 5349-1:2001  Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration -- Part 1: General requirements

ISO 5349-2:2001  Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration -- Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace

ISO 5805:1997  Mechanical vibration and shock -- Human exposure -- Vocabulary

ISO 5982:2001  Mechanical vibration and shock -- Range of idealized values to characterize seated-body biodynamic response under vertical vibration

ISO 6897:1984  Guidelines for the evaluation of the response of occupants of fixed structures, especially buildings and off-shore structures, to low-frequency horizontal motion (0,063 to 1 Hz)

ISO 7096:2000  Earth-moving machinery -- Laboratory evaluation of operator seat vibration

ISO 8041:1990  Human response to vibration -- Measuring instrumentation

ISO 8041:1990/Cor 1:1993

ISO 8041:1990/Amd 1:1999

ISO 8662-1:1988  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 1: General

ISO 8662-2:1992  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 2: Chipping hammers and riveting hammers

ISO 8662-2:1992/Amd 1:1999

ISO 8662-3:1992  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 3: Rock drills and rotary hammers

ISO 8662-3:1992/Amd 1:1999

ISO 8662-4:1994  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 4: Grinders

ISO 8662-5:1992  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 5: Pavement breakers and hammers for construction work

ISO 8662-5:1992/Amd 1:1999

ISO 8662-6:1994  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 6: Impact drills

ISO 8662-7:1997  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 7: Wrenches, screwdrivers and nut runners with impact, impulse or ratchet action

ISO 8662-8:1997  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 8: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders

ISO 8662-9:1996  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 9: Rammers

ISO 8662-10:1998  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 10: Nibblers and shears

ISO 8662-11:1999  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 11: Fastener driving tools

ISO 8662-11:1999/Amd 1:2001

ISO 8662-12:1997  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 12: Saws and files with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action

ISO 8662-13:1997  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 13: Die grinders

ISO 8662-13:1997/Cor 1:1998

ISO 8662-14:1996  Hand-held portable power tools -- Measurement of vibrations at the handle -- Part 14: Stone-working tools and needle scalers

ISO 8727:1997  Mechanical vibration and shock -- Human exposure -- Biodynamic coordinate systems

ISO 9996:1996  Mechanical vibration and shock -- Disturbance to human activity and performance -- Classification

ISO 10056:2001  Mechanical vibration -- Measurement and analysis of whole-body vibration to which passengers and crew are exposed in railway vehicles

ISO 10068:1998  Mechanical vibration and shock -- Free, mechanical impedance of the human hand-arm system at the driving point

ISO 10227:1996  Human/human surrogate impact (single shock) testing and evaluation -- Guidance on technical aspects

ISO 10326-1:1992  Mechanical vibration -- Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration -- Part 1: Basic requirements

ISO 10326-2:2001  Mechanical vibration -- Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration -- Part 2: Application to railway vehicles

ISO 10819:1996  Mechanical vibration and shock -- Hand-arm vibration -- Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand

ISO 13090-1:1998  Mechanical vibration and shock -- Guidance on safety aspects of tests and experiments with people -- Part 1: Exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock

ISO 13091-1:2001  Mechanical vibration -- Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction -- Part 1: Methods of measurement at the fingertips

ISO 13091-2:2003  Mechanical vibration -- Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction -- Part 2: Analysis and interpretation of measurements at the fingertips

ISO 13753:1998  Mechanical vibration and shock -- Hand-arm vibration -- Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system

ISO/TS 15694:2004  Mechanical vibration and shock -- Measurement and evaluation of single shocks transmitted from hand-held and hand-guided machines to the hand-arm system

 

13.220   Προστασία από φωτιά - Protection against fire

 

13.220.01   Προστασία από φωτιά, γενικώς - Protection against fire in general (including fire safety)

 

ISO 3941:1977  Classification of fires

ISO 6309:1987  Fire protection -- Safety signs

ISO 6790:1986  Equipment for fire protection and fire fighting -- Graphical symbols for fire protection plans -- Specification

ISO/TR 7248:1985  Fire data -- Collection and presentation system

ISO 8421-1:1987  Fire protection -- Vocabulary -- Part 1: General terms and phenomena of fire

ISO 8421-2:1987  Fire protection -- Vocabulary -- Part 2: Structural fire protection

ISO 8421-3:1989  Fire protection -- Vocabulary -- Part 3: Fire detection and alarm

ISO 8421-4:1990  Fire protection -- Vocabulary -- Part 4: Fire extinction equipment

ISO 8421-5:1988  Fire protection -- Vocabulary -- Part 5: Smoke control

ISO 8421-6:1987  Fire protection -- Vocabulary -- Part 6: Evacuation and means of escape

ISO 8421-7:1987  Fire protection -- Vocabulary -- Part 7: Explosion detection and suppression means

ISO 8421-8:1990  Fire protection -- Vocabulary -- Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials

ISO/TR 13387-1:1999  Fire safety engineering -- Part 1: Application of fire performance concepts to design objectives

ISO/TR 13387-2:1999  Fire safety engineering -- Part 2: Design fire scenarios and design fires

ISO/TR 13387-3:1999  Fire safety engineering -- Part 3: Assessment and verification of mathematical fire models

ISO/TR 13387-4:1999  Fire safety engineering -- Part 4: Initiation and development of fire and generation of fire effluents

ISO/TR 13387-5:199  Fire safety engineering -- Part 5: Movement of fire effluents

ISO/TR 13387-6:1999  Fire safety engineering -- Part 6: Structural response and fire spread beyond the enclosure of origin

ISO/TR 13387-7:1999 Fire safety engineering -- Part 7: Detection, activation and suppression

ISO/TR 13387-8:1999  Fire safety engineering -- Part 8: Life safety -- Occupant behaviour, location and condition

ISO/TS 13571:2002  Life-threatening components of fire -- Guidelines for the estimation of time available for escape using fire data

ISO 13943:2000  Fire safety -- Vocabulary

ISO/TR 15656:2003  Fire resistance -- Guidelines for evaluating the predictive capability of calculation models for structural fire behaviour

ISO/TS 19706:2004  Guidelines for assessing the fire threat to people

 

13.220.10   Πυρόσβεση - Fire-fighting (including equipment and vehicles)

 

ISO 3500:1990 Seamless steel CO2 cylinders for fixed fire-fighting installations on ships

ISO 4642:1978 Rubber products -- Hoses, non-collapsible, for fire-fighting service

ISO 5923:1989  Fire protection -- Fire extinguishing media -- Carbon dioxide

ISO 6183:1990  Fire protection equipment -- Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises -- Design and installation

ISO 7165:1999  Fire fighting -- Portable fire extinguishers -- Performance and construction

ISO 7165:1999/Amd 1:2004

ISO 7165:1999/Amd 2:2004

ISO 7201-1:1989  Fire protection -- Fire extinguishing media -- Halogenated hydrocarbons -- Part 1: Specifications for halon 1211 and halon 1301

ISO 7201-2:1991  Fire extinguishing media -- Halogenated hydrocarbons -- Part 2: Code of practice for safe handling and transfer procedures of halon 1211 and halon 1301

ISO 7202:1987  Fire protection -- Fire extinguishing media -- Powder

ISO 7203-1:1995  Fire extinguishing media -- Foam concentrates -- Part 1: Specification for low expansion foam concentrates for top application to water-immiscible liquids

ISO 7203-2:1995  Fire extinguishing media -- Foam concentrates -- Part 2: Specification for medium and high expansion foam concentrates for top application to water-immiscible liquids

ISO 7203-3:1999  Fire extinguishing media -- Foam concentrates -- Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for top application to water-miscible liquids

ISO 11601:1999  Wheeled fire extinguishers -- Performance and construction

ISO 11602-1:2000  Fire protection -- Portable and wheeled fire extinguishers -- Part 1: Selection and installation

ISO 11602-2:200  Fire protection -- Portable and wheeled fire extinguishers -- Part 2: Inspection and maintenance

ISO 14520-1:2000 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 1: General requirements

ISO 14520-1:2000/Cor 1:2002

ISO 14520-2:2000 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 2: CF3I extinguishant

ISO 14520-2:2000/Cor 1:2001

ISO 14520-3:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 3: FC-2-1-8 extinguishant

ISO 14520-4:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 4: FC-3-1-10 extinguishant

ISO 14520-6:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 6: HCFC Blend A extinguishant

ISO 14520-7:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 7: HCFC 124 extinguishant

ISO 14520-8:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 8: HCFC 125 extinguishant

ISO 14520-9:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 9: HFC 227ea extinguishant

ISO 14520-10:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 10: HFC 23 extinguishant

ISO 14520-11:2000 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 11: HFC 236fa extinguishant

ISO 14520-12:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 12: IG-01 extinguishant

ISO 14520-13:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 13: IG-100 extinguishant

ISO 14520-14:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 14: IG-55 extinguishant

ISO 14520-15:2000  Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 15: IG-541 extinguishant

ISO 14557:200   Fire-fighting hoses -- Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies

ISO 15371:2000  Ships and marine technology -- Fire-extinguishing systems for protection of galley deep-fat cooking equipment -- Fire tests

ISO/TS 20885:2003  Gaseous media fire-extinguishing systems -- Area coverage fire test procedure -- Engineered and pre-engineered extinguishing units

 

13.220.20   Πυροπροστασία - Fire protection (including equipment)

 

ISO/TR 1896:1991  Products in fibre-reinforced cement -- Non-combustible fibre-reinforced boards of calcium silicate or cement for insulation and fire protection

ISO 6182-1:2004  Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 1: Requirements and test methods for sprinklers

ISO 6182-2:1993  Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 2: Requirements and test methods for wet alarm valves, retard chambers and water motor alarms

ISO 6182-3:1993  Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 3: Requirements and test methods for dry pipe valves

ISO 6182-4:1993  Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 4: Requirements and test methods for quick-opening devices

ISO 6182-5:1995  Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 5: Requirements and test methods for deluge valves

ISO 6182-7:2004  Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 7: Requirements and test methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers

ISO 6182-11:2003  Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 11: Requirements and test methods for pipe hangers

ISO 7240-1:1988  Fire detection and alarm systems -- Part 1: General and definitions

ISO 7240-2:2003  Fire detection and alarm systems -- Part 2: Control and indicating equipment

ISO 7240-4:2003  Fire detection and alarm systems -- Part 4: Power supply equipment

ISO 7240-5:2003  Fire detection and alarm systems -- Part 5: Point-type heat detectors

ISO 7240-6:2004  Fire detection and alarm systems -- Part 6: Carbon monoxide fire detectors using electro-chemical cells

ISO 7240-7:2003  Fire detection and alarm systems -- Part 7: Point-type smoke detectors using scattered light, transmitted light or ionization

ISO/TR 7240-14:2003  Fire detection and alarm systems -- Part 14: Guidelines for drafting codes of practice for design, installation and use of fire detection and fire alarm systems in and around buildings

ISO 7240-15:2004  Fire detection and alarm systems -- Part 15: Multisensor fire detectors

ISO 12239:2003  Fire detection and fire alarm systems -- Smoke alarms

 

13.220.40    Αναφλεξιμότητα και συμπεριφορά καύσης υλικών και προϊόντων - Ignitability and burning behaviour of materials and products

 

ISO 340:2004  Conveyor belts -- Laboratory scale flammability characteristics -- Requirements and test method

ISO 871:1996  Plastics -- Determination of ignition temperature using a hot-air furnace

ISO 3582:2000  Flexible cellular polymeric materials -- Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame

ISO 3795:1989  Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -- Determination of burning behaviour of interior materials

ISO 4589-1:1996  Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index -- Part 1: Guidance

ISO 4589-2:1996  Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index -- Part 2: Ambient-temperature test

ISO 4589-2:1996/Amd 1:2005

ISO 4589-3:1996  Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index -- Part 3: Elevated-temperature test

ISO 4880:1997  Burning behaviour of textiles and textile products -- Vocabulary

ISO 5659-1:1996  Plastics -- Smoke generation -- Part 1: Guidance on optical-density testing

ISO 5659-2:1994  Plastics -- Smoke generation -- Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test

ISO 5659-2:1994/Cor 1:1997

ISO/TR 5659-3:1999  Plastics -- Smoke generation -- Part 3: Determination of optical density by a dynamic-flow method

ISO 6925:1982  Textile floor coverings -- Burning behaviour -- Tablet test at ambient temperature

ISO 6940:2004  Textile fabrics -- Burning behaviour -- Determination of ease of ignition of vertically oriented specimens

ISO 6941:2003  Textile fabrics -- Burning behaviour -- Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens

ISO 7176-16:1997  Wheelchairs -- Part 16: Resistance to ignition of upholstered parts -- Requirements and test methods

ISO 8030:1995  Rubber and plastics hoses -- Method of test for flammability

ISO 8191-1:1987  Furniture -- Assessment of the ignitability of upholstered furniture -- Part 1: Ignition source: smouldering cigarette

ISO 8191-2:1988  Furniture -- Assessment of ignitability of upholstered furniture -- Part 2: Ignition source: match-flame equivalent

ISO 9038:2002  Test for sustained combustibility of liquids

ISO 9239-1:2002   Reaction to fire tests for floorings -- Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source

ISO 9239-2:2002  Reaction to fire tests for floorings -- Part 2: Determination of flame spread at a heat flux level of 25 kW/m2

ISO/TR 9240:1992 Textiles -- Design of apparel for reduced fire hazard

ISO 9772:2001  Cellular plastics -- Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame

ISO 9772:2001/Amd 1:2003  Specimens

ISO 9773:1998  Plastics -- Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source

ISO 9773:1998/Amd 1:2003  Specimens

ISO 10047:1993  Textiles -- Determination of surface burning time of fabrics

ISO 10093:1998  Plastics -- Fire tests -- Standard ignition sources

ISO 10528:1995  Textiles -- Commercial laundering procedure for textile fabrics prior to flammability testing

ISO 10840:2003  Plastics -- Guidance for the use of standard fire tests

ISO 11907-1:1998  Plastics -- Smoke generation -- Determination of the corrosivity of fire effluents -- Part 1: Guidance

ISO 11907-2:1995 Plastics -- Smoke generation -- Determination of the corrosivity of fire effluents -- Part 2: Static method

ISO 11907-3:1998 Plastics -- Smoke generation -- Determination of the corrosivity of fire effluents -- Part 3: Dynamic decomposition method using a travelling furnace

ISO 11907-4:1998 Plastics -- Smoke generation -- Determination of the corrosivity of fire effluents -- Part 4: Dynamic decomposition method using a conical radiant heater

ISO 12138:1996  Textiles -- Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing

ISO/TR 12470:1998  Fire-resistance tests -- Guidance on the application and extension of results

ISO 12952-1:1998  Textiles -- Burning behaviour of bedding items -- Part 1: General test methods for the ignitability by a smouldering cigarette

ISO 12952-2:1998  Textiles -- Burning behaviour of bedding items -- Part 2: Specific test methods for the ignitability by a smouldering cigarette

ISO 12952-3:1998  Textiles -- Burning behaviour of bedding items -- Part 3: General test methods fot the ignitability by a small open flame

ISO 12952-4:1998  Textiles -- Burning behaviour of bedding items -- Part 4: Specific test methods for the ignitability by a small open flame

ISO 12992:1995  Plastics -- Vertical flame spread determination for film and sheet

ISO 13774:1998  Rubber and plastics hoses for fuels for internal-combustion engines -- Method of test for flammability

ISO 14624-1:2003  Space systems -- Safety and compatibility of materials -- Part 1: Determination of upward flammability of materials

ISO 14624-2:2003  Space systems -- Safety and compatibility of materials -- Part 2: Determination of flammability of electrical-wire insulation and accessory materials

ISO 14624-4:2003  Space systems -- Safety and compatibility of materials -- Part 4: Determination of upward flammability of materials in pressurized gaseous oxygen or oxygen-enriched environments

ISO/TR 14696:1999  Reaction to fire tests -- Determination of fire parameters of materials, products and assemblies using an intermediate-scale heat release calorimeter (ICAL)

ISO/TS 14934-1:2002  Reaction-to-fire tests -- Calibration and use of radiometers and heat flux meters -- Part 1: General principles

ISO 15029-1:1999  Petroleum and related products -- Determination of spray ignition characteristics of fire-resistant fluids -- Part 1: Spray flame persistence -- Hollow-cone nozzle method

ISO/TR 15655:2003  Fire resistance -- Tests for thermo-physical and mechanical properties of structural materials at elevated temperatures for fire engineering design

ISO 15791-1:2002  Plastics -- Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products -- Part 1: General guidance

IEC 60695-11-10:1999  Fire hazard testing -- Part 11-10: Test flames -- 50 W horizontal and vertical flame test methods

IEC 60695-11-10:1999/Amd 1:2003

IEC 60695-11-20:1999  Fire hazard testing -- Part 11-20: Test flames -- 500 W flame test methods

IEC 60695-11-20:1999/Amd 1:2003

 

13.220.50    Αντίσταση στη φωτιά κτιριακών υλικών και στοιχείων - Fire-resistance of building materials and elements

 

ISO 834-1:1999  Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 1: General requirements

ISO/TR 834-3:1994  Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 3: Commentary on test method and test data application

ISO 834-4:2000  Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 4: Specific requirements for loadbearing vertical separating elements

ISO 834-5:2000  Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 5: Specific requirements for loadbearing horizontal separating elements

ISO 834-6:2000   Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 6: Specific requirements for beams

ISO 834-7:2000   Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 7: Specific requirements for columns

ISO 834-8:2002  Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 8: Specific requirements for non-loadbearing vertical separating elements

ISO 834-9:2003  Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 9: Specific requirements for non-loadbearing ceiling elements

ISO 1182:2002  Reaction to fire tests for building products -- Non-combustibility test

ISO 1716:2002  Reaction to fire tests for building products -- Determination of the heat of combustion

ISO 3008:1976  Fire-resistance tests -- Door and shutter assemblies

ISO 3008:1976/Amd 1:1984

ISO 3009:2003  Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Glazed elements

ISO 3009:1976/Amd 1:1984

ISO/TR 3814:1989  Tests for measuring "reaction-to-fire" of building materials -- Their development and application

ISO/TR 3956:1975  Principles of structural fire-engineering design with special regard to the connection between real fire exposure and the heating conditions of the standard fire-resistance test    (ISO 834)

ISO 4736:1979  Fire tests -- Small chimneys -- Testing at elevated temperatures

ISO 5657:1997  Reaction to fire tests -- Ignitability of building products using a radiant heat source

ISO/TR 5658-1:1997  Reaction to fire tests -- Spread of flame -- Part 1: Guidance on flame spread

ISO 5658-2:1996  Reaction to fire tests -- Spread of flame -- Part 2: Lateral spread on building products in vertical configuration

ISO 5658-4:2001  Reaction to fire tests -- Spread of flame -- Part 4: Intermediate-scale test of vertical spread of flame with vertically oriented specimen

ISO 5660-1:2002  Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method)

ISO 5660-2:2002  Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 2: Smoke production rate (dynamic measurement)

ISO/TR 5660-3:2003 Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 3: Guidance on measurement

ISO/TR 5924:1989  Fire tests -- Reaction to fire -- Smoke generated by building products (dual-chamber test)

ISO 5925-1:1981  Fire tests -- Evaluation of performance of smoke control door assemblies -- Part 1: Ambient temperature test

ISO/TR 5925-2:1997  Fire tests -- Smoke control door and shutter assemblies -- Part 2: Commentary on test method and test data application

ISO/TR 6167:1984  Fire-resistance tests -- Contribution made by suspended ceilings to the protection of steel beams in floor and roof assemblies

ISO 6944:1985  Fire resistance tests -- Ventilation ducts

ISO 9705:1993  Fire tests -- Full-scale room test for surface products

ISO/TR 9705-2:2001  Reaction-to-fire tests -- Full-scale room tests for surface products -- Part 2: Technical background and guidance

ISO/TR 10158:1991  Principles and rationale underlying calculation methods in relation to fire resistance of structural elements

ISO 10294-1:1996  Fire resistance tests -- Fire dampers for air distribution systems -- Part 1: Test method

ISO 10294-2:1999  Fire resistance tests -- Fire dampers for air distribution systems -- Part 2: Classification, criteria and field of application of test results

ISO 10294-3:1999  Fire resistance tests -- Fire dampers for air distribution systems -- Part 3: Guidance on the test method

ISO 10294-4:200  Fire resistance tests -- Fire dampers for air distribution systems -- Part 4: Test of thermal release mechanism

ISO/TR 11696-1:1999  Uses of reaction to fire test results -- Part 1: Application of test results to predict fire performance of internal linings and other building products

ISO/TR 11696-2:199  Uses of reaction to fire test results -- Part 2: Fire hazard assessment of construction products

ISO/TR 11925-1:1999  Reaction to fire tests -- Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame -- Part 1: Guidance on ignitability

ISO 11925-2:2002  Reaction to fire tests -- Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame -- Part 2: Single-flame source test

ISO 11925-3:1997  Reaction to fire tests -- Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame -- Part 3: Multi-source test

ISO 11925-3:1997/Cor 1:1998

ISO 12468-1:2003  External exposure of roofs to fire -- Part 1: Test method

ISO/TR 12470:1998  Fire-resistance tests -- Guidance on the application and extension of results

ISO/TR 12471:2004  Computational structural fire design -- Review of calculation models, fire tests for determining input material data and needs for further development

ISO 12472:2003  Fire resistance of timber door assemblies - Method of determining the efficacy of intumescent seals

ISO 13784-1:2002  Reaction-to-fire tests for sandwich panel building systems -- Part 1: Test method for small rooms

ISO 13784-2:2002  Reaction-to-fire tests for sandwich panel building systems -- Part 2: Test method for large rooms

ISO 13785-1:2002  Reaction-to-fire tests for facades -- Part 1: Intermediate-scale test

ISO 13785-2:2002  Reaction-to-fire tests for facades -- Part 2: Large-scale test

ISO/TR 14696:1999  Reaction to fire tests -- Determination of fire parameters of materials, products and assemblies using an intermediate-scale heat release calorimeter (ICAL)

ISO/TR 14697:1997  Fire tests -- Guidance on the choice of substrates for building products

ISO/TS 14934-1:2002  Reaction-to-fire tests -- Calibration and use of radiometers and heat flux meters -- Part 1: General principles

 

13.220.99  Άλλα πρότυπα  για προστασία από φωτιά - Other standards related to protection against fire

 

ISO/TR 9122-2:1990  Toxicity testing of fire effluents -- Part 2: Guidelines for biological assays to determine the acute inhalation toxicity of fire effluents (basic principles, criteria and methodology)

ISO/TR 9122-3:1993  Toxicity testing of fire effluents -- Part 3: Methods for the analysis of gases and vapours in fire effluents

ISO/TR 9122-4:1993  Toxicity testing of fire effluents -- Part 4: The fire model (furnaces and combustion apparatus used in small-scale testing)

ISO/TR 9122-5:1993  Toxicity testing of fire effluents -- Part 5: Prediction of toxic effects of fire effluents

ISO 13344:2004 Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents

ISO/TS 16312-1:2004  Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment -- Part 1: Criteria

 

13.230  Προστασία από έκρηξη - Explosion protection

 

ISO 6184-1:1985  Explosion protection systems -- Part 1: Determination of explosion indices of combustible dusts in air

ISO 6184-2:1985  Explosion protection systems -- Part 2: Determination of explosion indices of combustible gases in air

ISO 6184-3:1985  Explosion protection systems -- Part 3: Determination of explosion indices of fuel/air mixtures other than dust/air and gas/air mixtures

ISO 6184-4:1985  Explosion protection systems -- Part 4: Determination of efficacy of explosion suppression systems

 

13.280   Προστασία από ακτινοβολία - Radiation protection (including protection against radio-frequency radiation)

 

ISO 361:1975 Basic ionizing radiation symbol

ISO 1757:1996 Personal photographic dosemeters

ISO 2855:1976 Radioactive materials -- Packagings -- Test for contents leakage and radiation leakage

ISO 2889:1975 General principles for sampling airborne radioactive materials

ISO 2919:1999 Radiation protection -- Sealed radioactive sources -- General requirements and classification

ISO 3925:1978 Unsealed radioactive substances -- Identification and certification

ISO 6962:2004 Nuclear energy -- Standard method for testing the long-term alpha irradiation stability of matrices for solidification of high-level radioactive waste

ISO 7205:1986 Radionuclide gauges -- Gauges designed for permanent installation

ISO 7212:1986 Enclosures for protection against ionizing radiation -- Lead shielding units for 50 mm and 100 mm thick walls

ISO 7503-1:1988 Evaluation of surface contamination -- Part 1: Beta-emitters (maximum beta energy greater than 0,15 MeV) and alpha-emitters

ISO 7503-2:1988 Evaluation of surface contamination -- Part 2: Tritium surface contamination

ISO 7503-3:1996 Evaluation of surface contamination -- Part 3: Isomeric transition and electron capture emitters, low energy beta-emitters (E betamax less than 0,15 MeV)

ISO 8194:1987 Radiation protection -- Clothing for protection against radioactive contamination -- Design, selection, testing and use

ISO 8690:1988 Decontamination of radioactively contaminated surfaces -- Method for testing and assessing the ease of decontamination

ISO 9271:1992 Decontamination of radioactively contaminated surfaces -- Testing of decontamination agents for textiles

ISO 9404-1:1991 Enclosures for protection against ionizing radiation -- Lead shielding units for 150 mm, 200 mm and 250 mm thick walls -- Part 1: Chevron units of 150 mm and 200 mm thickness

ISO 9696:1992 Water quality -- Measurement of gross alpha activity in non-saline water -- Thick source method

ISO 9697:1992 Water quality -- Measurement of gross beta activity in non-saline water

ISO 9698:1989 Water quality -- Determination of tritium activity concentration -- Liquid scintillation counting method

ISO 9978:1992 Radiation protection -- Sealed radioactive sources -- Leakage test methods

ISO 10648-1:1997 Containment enclosures -- Part 1: Design principles

ISO 10648-2:1994 Containment enclosures -- Part 2: Classification according to leak tightness and associated checking methods

ISO 10703:1997 Water quality -- Determination of the activity concentration of radionuclides by high resolution gamma-ray spectrometry

ISO 11932:1996 Activity measurements of solid materials considered for recycling, re-use or disposal as non-radioactive waste

ISO 11933-1:1997 Components for containment enclosures -- Part 1: Glove/bag ports, bungs for glove/bag ports, enclosure rings and interchangeable units

ISO 11933-2:1997 Components for containment enclosures -- Part 2: Gloves, welded bags, gaiters for remote - handling tongs and for manipulators

ISO 11933-3:1998 Components for containment enclosures -- Part 3: Transfer systems such as plain doors, airlock chambers, double door transfer systems, leaktight connections for waste drums

ISO 11933-4:2001 Components for containment enclosure -- Part 4: Ventilation and gas-cleaning systems such as filters, traps, safety and regulation valves, control and protection devices

ISO 11933-5:2001 Components for containment enclosures -- Part 5: Penetrations for electrical and fluid circuits

ISO 12790-1:2001 Radiation protection -- Performance criteria for radiobioassay -- Part 1: General principles

ISO 12794:2000 Nuclear energy -- Radiation protection - Individual thermoluminescence dosemeters for extremities and eyes

ISO 12807:1996 Safe transport of radioactive materials -- Leakage testing on packages

ISO 14146:2000 Radiation protection -- Criteria and performance limits for the periodic evaluation of processors of personal dosemeters for X and gamma radiation

ISO 14152:2001 Neutron radiation protection shielding - Design principles and considerations for the choice of

appropriate materials

ISO 14152:2001/Cor 1:2002

ISO 15080:2001 Nuclear facilities -- Ventilation penetrations for shielded enclosures

ISO 15382:2002 Nuclear energy -- Radiationprotection - Procedure for radiation protection monitoring in nuclear installations for external exposure to weakly penetrating radiation, especially to beta radiation

ISO 17874-1:2004 Remote handling devices for radioactive materials -- Part 1: General requirements

ISO 17874-2:2004 Remote-handling devices for radioactive materials -- Part 2: Mechanical master-slave manipulators

ISO 19238:2004 Radiation protection -- Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics

ISO 22188:2004 onitoring for inadvertent movement and illicit trafficking of radioactive material

 

13.300   Προστασία από επικίνδυνα αγαθά -  Protection against dangerous goods (including performance requirements for dangerous goods, their handling, storage, transportation, marking, labelling, etc.)

 

ISO 16101:2004 Packaging -- Transport packaging for dangerous goods -- Plastics compatibility testing

ISO 16104:2003 Packaging -- Transport packaging for dangerous goods -- Test methods

ISO 16467:2003  Packaging -- Transport packages for dangerous goods -- Test methods for IBCs

 

17   ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - METROLOGY AND MEASUREMENT.  PHYSICAL PHENOMENA

 

17.140      Ακουστική και ακουστικές μετρήσεις  - Acoustics and acoustic measurements

 

17.140.01   Ακουστικές μετρήσεις και μείωση θορύβου, γενικώς - Acoustic measurements and noise abatement in general

 

ISO 16:1975 Acoustics -- Standard tuning frequency (Standard musical pitch)

ISO 266:1997 Acoustics -- Preferred frequencies

ISO 532:1975 Acoustics -- Method for calculating loudness level

ISO 1683:1983 Acoustics -- Preferred reference quantities for acoustic levels

ISO 3740:2000 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources -- Guidelines for the use of basic standards

ISO 3741:1999 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources -- Precision methods for broad-band sources in reverberation rooms

ISO 3741:1999 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Precision methods for reverberation rooms

ISO 3743-1:1994 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources -- Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields -- Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms

ISO 3743-2:1994 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields -- Part 2: Methods for special reverberation test rooms

ISO 3744:1994 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3745:1977 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources -- Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms

ISO 3746:1995 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 3747:2000 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Comparison method for use in situ

ISO 6926:1999 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources -- Requirements for the performance and calibration of reference sound sources

ISO 7196:1995 Acoustics -- Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements

ISO 9613-1:1993 Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors -- Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere

ISO 9613-2:1996 Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors -- Part 2: General method of calculation

ISO 9614-1:1993 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity -- Part 1: Measurement at discrete points

ISO 9614-2:1996 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity -- Part 2: Measurement by scanning

ISO 9614-3:2002 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity -- Part 3:Precision method for measurement by scanning

ISO 10534-1:1996 Acoustics -- Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes -- Part 1: Method using standing wave ratio

ISO 10534-2:1998 Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes -- Part 2: Transfer-function method

ISO 10846-1:1997 Acoustics and vibration -- Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements -- Part 1: Principles and guidelines

ISO 10846-2:1997 Acoustics and vibration -- Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements -- Part 2: Dynamic stiffness of elastic supports for translatory motion -- Direct method

ISO 10846-3:2002 Acoustics and vibration -- Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements -- Part 3: Indirect method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for  translatory motion

ISO 10846-4:2004 Acoustics and vibration -- Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements -- Part 4: Dynamic stiffness of elements other than resilient supports for translatory motion

ISO 10847:1997 Acoustics -- In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all types

ISO 11205:2003 Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity

ISO 11546-1:1995 Acoustics -- Determination of sound insulation performances of enclosures -- Part 1: Measurements under laboratory conditions (for declaration purposes)

ISO 11546-2:1995 Acoustics -- Determination of sound insulation performances of enclosures -- Part 2: Measurements in situ (for acceptance and verification purposes)

ISO 11821:1997 Acoustics -- Measurement of the in situ sound attenuation of a removable scree

ISO 11904-1:2002 Acoustics -- Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear -- Part 1:Technique using a microphone in a real ear (MIRE technique)

ISO 11904-1:2002/Cor 1:2004

ISO 11904-2:2004 Acoustics -- Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear -- Part 2: Technique using a manikin

ISO 11957:1996 Acoustics -- Determination of sound insulation performance of cabins -- Laboratory and in situ measurements

ISO/TS 13474:2003 Acoustics -- Impulse sound propagation for environmental noise assessment

ISO 14163:1998 Acoustics -- Guidelines for noise control by silencers

ISO 15667:2000 Acoustics -- Guidelines for noise control by enclosures and cabins

 

17.140.20 Noise emitted by machines and equipment

 

ISO 230-5:2000  Test code for machine tools -- Part 5: Determination of the noise emission

ISO 1680:1999  Acoustics -- Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines

ISO 2151:2004  Acoustics -- Noise test code for compressors and vacuum pumps -- Engineering method (Grade 2)

ISO 3822-1:1999  Acoustics -- Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations -- Part 1: Method of measurement

ISO 3822-2:1995  Acoustics -- Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations -- Part 2: Mounting and operating conditions for draw-off taps and mixing valves

ISO 3822-3:1997  Acoustics -- Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations -- Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances

ISO 3822-4:1997  Acoustics -- Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations -- Part 4: Mounting and operating conditions for special appliances

ISO 4412-1:1991  Hydraulic fluid power -- Test code for determination of airborne noise levels -- Part 1: Pumps

ISO 4412-2:1991  Hydraulic fluid power -- Test code for determination of airborne noise levels -- Part 2: Motors

ISO 4412-3:1991  Hydraulic fluid power -- Test code for determination of airborne noise levels -- Part 3: Pumps -- Method using a parallelepiped microphone array

ISO 4871:1996  Acoustics -- Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment

ISO 4872:1978  Acoustics -- Measurement of airborne noise emitted by construction equipment intended for outdoor use -- Method for determining compliance with noise limits

ISO 5131:1996  Acoustics -- Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Measurement of noise at the operator's position -- Survey method

ISO 5135:1997  Acoustics -- Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room

ISO 5136:2003  Acoustics -- Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices -- In-duct method

ISO 6393:1998  Acoustics -- Measurement of exterior noise emitted by earth-moving machinery -- Stationary test conditions

ISO 6394:1998  Acoustics -- Measurement at the operator's position of noise emitted by earth-moving machinery -- Stationary test conditions

ISO 6395:1988  Acoustics -- Measurement of exterior noise emitted by earth-moving machinery -- Dynamic test conditions

ISO 6395:1988/Amd 1:1996

ISO 6396:1992  Acoustics -- Measurement at the operator's position of noise emitted by earth-moving machinery -- Dynamic test conditions

ISO 6798:1995  Reciprocating internal combustion engines -- Measurement of emitted airborne noise -- Engineering method and survey method

ISO 7182:1984  Acoustics -- Measurement at the operator's position of airborne noise emitted by chain saws

ISO 7216:1992  Acoustics -- Agricultural and forestry wheeled tractors and self-propelled machines -- Measurement of noise emitted when in motion

ISO 7574-1:1985  Acoustics -- Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment -- Part 1: General considerations and definitions

ISO 7574-2:1985  Acoustics -- Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment -- Part 2: Methods for stated values for individual machines

ISO 7574-3:1985  Acoustics -- Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment -- Part 3: Simple (transition) method for stated values for batches of machines

ISO 7574-4:1985  Acoustics -- Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment -- Part 4: Methods for stated values for batches of machines

ISO 7779:1999  Acoustics -- Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment

ISO 7779:1999/Amd 1:2003  Noise measurement specification for CD/DVD-ROM drives

ISO/TR 7849:1987  Acoustics -- Estimation of airborne noise emitted by machinery using vibration measurement

ISO 7917:1987  Acoustics -- Measurement at the operator's position of airborne noise emitted by brush saws

ISO 7960:1995  Airborne noise emitted by machine tools -- Operating conditions for woodworking machines

ISO 8297:1994  Acoustics -- Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment -- Engineering method

ISO 8528-10:1998  Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping surface method

ISO 8579-1:2002  Acceptance code for gear units -- Part 1: Test code for airborne sound

ISO 9207:1995  Manually portable chain-saws with internal combustion engine -- Determination of sound power levels -- Engineering method (grade 2)

ISO 9295:1988  Acoustics -- Measurement of high-frequency noise emitted by computer and business equipment

ISO 9296:1988  Acoustics -- Declared noise emission values of computer and business equipment

ISO 9568:1993  Cinematography -- Background acoustic noise levels in theatres, review rooms and dubbing rooms

ISO 9611:1996  Acoustics -- Characterization of sources of structure-borne sound with respect to sound radiation from connected structures -- Measurement of velocity at the contact points of machinery when resiliently mounted

ISO 9902-1:2001  Textile machinery -- Noise test code -- Part 1: Common requirements

ISO 9902-2:2001  Textile machinery -- Noise test code -- Part 2: Spinning preparatory and spinning machinery

ISO 9902-3:2001  Textile machinery -- Noise test code -- Part 3: Nonwoven machinery

ISO 9902-4:2001  Textile machinery -- Noise test code -- Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery

ISO 9902-5:2001  Textile machinery -- Noise test code -- Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery

ISO 9902-6:2001  Textile machinery -- Noise test code -- Part 6: Fabric manufacturing machinery

ISO 9902-7:2001  Textile machinery -- Noise test code -- Part 7: Dyeing and finishing machinery

ISO 10052:2004   Acoustics -- Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound -- Survey method

ISO 10302:1996  Acoustics -- Method for the measurement of airborne noise emitted by small air-moving devices

ISO 10494:1993  Gas turbines and gas turbine sets -- Measurement of emitted airborne noise -- Engineering/survey method

ISO 10843:1997  Acoustics -- Methods for the description and physical measurement of single impulses or series of impulses

ISO 10884:1995 Manually portable brush-cutters and grass-trimmers with internal combustion engine -- Determination of sound power levels -- Engineering method (Grade 2)

ISO 11094:1991  Acoustics -- Test code for the measurement of airborne noise emitted by power lawn mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing attachments

ISO 11200:1995  Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions

ISO 11200:1995/Cor 1:1997

ISO 11201:1995  Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions -- Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 11201:1995/Cor 1:1997

ISO 11202:1995  Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions -- Survey method in situ

ISO 11202:1995/Cor 1:1997  (Applies to French version only)

ISO 11203:1995  Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level

ISO 11204:1995  Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions -- Method requiring environmental corrections

ISO 11204:1995/Cor 1:1997

ISO/TR 11688-1:1995  Acoustics -- Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment -- Part 1: Planning

ISO/TR 11688-2:1998  Acoustics -- Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment -- Part 2: Introduction to the physics of low-noise design

ISO 11689:1996  Acoustics -- Procedure for the comparison of noise-emission data for machinery and equipment

ISO 12001:1996  Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Rules for the drafting and presentation of a noise test code

ISO 13261-1:1998  Sound power rating of air-conditioning and air-source heat pump equipment -- Part 1: Non-ducted outdoor equipment

ISO 13261-2:199  Sound power rating of air-conditioning and air-source heat pump equipment -- Part 2: Non-ducted indoor equipment

ISO 13332:2000  Reciprocating internal combustion engines -- Test code for the measurement of structure-borne noise emitted from high-speed and medium-speed reciprocating internal combustion engines measured at the engine feet

ISO 13347-1:2004  Industrial fans -- Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions -- Part 1: General overview

ISO 13347-2:2004  Industrial fans -- Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions -- Part 2: Reverberant room method

ISO 13347-3:2004  Industrial fans -- Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions -- Part 3: Enveloping surface methods

ISO 13347-4:2004  Industrial fans -- Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions -- Part 4: Sound intensity method

ISO 13475-1:1999  Acoustics -- Stationary audible warning devices used outdoors -- Part 1: Field measurements for determination of sound emission quantities

ISO/TS 13475-2:2000  Acoustics -- Stationary audible warning devices used outdoors -- Part 2: Precision methods for determination of sound emission quantities

ISO 15086-1:2001  Hydraulic fluid power -- Determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems -- Part 1: Introduction

ISO 15086-2:2000  Hydraulic fluid power -- Determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems -- Part 2: Measurement of the speed of sound in a fluid in a pipe

ISO 15664:2001  Acoustics -- Noise control design procedures for open plant

ISO 15665:2003  Acoustics -- Acoustic insulation for pipes, valves and flanges

ISO 15665:2003/Cor 1:2004

ISO 15744:2002  Hand-held non-electric power tools -- Noise measurement code -- Engineering method (grade 2)

ISO 16032:2004   Acoustics -- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings -- Engineering method

ISO 16902-1:2003  Hydraulic fluid power -- Test code for the determination of sound power levels of pumps using sound intensity techniques: Engineering method -- Part 1: Pumps

 

17.140.30 Noise emitted by means of transport (including road noise, railway noise, harbour noise and airport noise)

 

ISO 362:1998  Acoustics -- Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles -- Engineering method

ISO 2671:1982  Environmental tests for aircraft equipment -- Part 3.4 : Acoustic vibration

ISO 2922:2000  Acoustics -- Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours

ISO 2923:1996  Acoustics -- Measurement of noise on board vessels

ISO 2923:1996/Cor 1:1997

ISO 3095:1975  Acoustics -- Measurement of noise emitted by railbound vehicles

ISO 3381:1976  Acoustics -- Measurement of noise inside railbound vehicles

ISO 3891:1978  Acoustics -- Procedure for describing aircraft noise heard on the ground

ISO 5128:1980  Acoustics -- Measurement of noise inside motor vehicles

ISO 5129:2001  Acoustics -- Measurement of sound pressure levels in the interior of aircraft during flight

ISO 5130:1982  Acoustics -- Measurement of noise emitted by stationary road vehicles -- Survey method

ISO 7188:199 Acoustics -- Measurement of noise emitted by passenger cars under conditions representative of urban driving

ISO 9645:1990  Acoustics -- Measurement of noise emitted by two-wheeled mopeds in motion -- Engineering method

ISO 10844:1994  Acoustics -- Specification of test tracks for the purpose of measuring noise emitted by road vehicles

ISO 11819-1:1997  Acoustics -- Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise -- Part 1: Statistical Pass-By method

ISO 13325:2003  Tyres -- Coast-by methods for measurement of tyre-to-road sound emission

ISO 13472-1:2002  Acoustics -- Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ -- Part 1: Extended surface method

ISO 13473-1:1997  Characterization of pavement texture by use of surface profiles -- Part 1: Determination of Mean Profile Depth

ISO 13473-2:2002  Characterization of pavement texture by use of surface profiles -- Part 2: Terminology and basic requirements related to pavement texture profile analysis

ISO 13473-3:2002  Characterization of pavement texture by use of surface profiles -- Part 3: Specification and classification of profilometers

ISO 14509:2000  Small craft - Measurement of airborne sound emitted by powered recreational craft

ISO 14509:2000/Amd 1:2004

 

17.140.50  Electroacoustics (including sound level meters)

 

ISO 12124:2001 Acoustics -- Procedures for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids

 

17.240   Μετρήσεις ακτινοβολίας - Radiation measurements

 

ISO 4037-1:1996 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 1: Radiation characteristics and production methods

ISO 4037-2:1997 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV

ISO 4037-3:1999 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and dose rate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence

ISO 4037-4:2004 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference radiation fields

ISO 6980:1996 Reference beta radiations for calibrating dosemeters and dose-rate meters and for determining their response as a function of beta-radiation energy

ISO 6980-2:2004 Nuclear energy -- Reference beta-particle radiation -- Part 2: Calibration fundamentals related to basic quantities characterizing the radiation field

ISO 8529:1989 Neutron reference radiations for calibrating neutron-measuring devices used for radiation protection purposes and for determining their response as a function of neutron energy

ISO 8529-1:2001 Reference neutron radiations -- Part 1: Characteristics and methods of production

ISO/8529-2:2000 Radiation protection -- Reference neutron radiations -- Part 2: Calibration fundamentals related to the basic quantities characterizing the radiation field

ISO 8529-3:1998 Reference neutron radiations -- Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and determination of response as a function of energy and angle of incidence

ISO 8769:1988 Reference sources for the calibration of surface contamination monitors -- Beta-emitters (maximum beta energy greater than 0,15 MeV) and alpha-emitters

ISO 8769-2:1996 Reference sources for the calibration of surface contamination monitors -- Part 2: Electrons of energy less than 0,15 MeV and photons of energy less than 1,5 MeV

ISO 11929-1:2000 Determination of the detection limit and decision threshold for ionizing radiation measurements -- Part 1: Fundamentals and application to counting measurements without the influence of sample treatment

ISO 11929-2:2000 Determination of the detection limit and decision threshold for ionizing radiation measurements -- Part 2: Fundamentals and application to counting measurements with the influence of sample treatment

ISO 11929-3:2000 Determination of the detection limit and decision threshold for ionizing radiation measurements -- Part 3: Fundamentals and application to counting measurements by high resolution gamma spectrometry, without the influence of sample treatment

ISO 11929-4:2001 Determination of the lower limits of detection and decision for ionizing radiation measurements -- Part 4: Fundamentals and applications to measurements by use of linear scale analogue ratemeters, without the influence of sample treatment

ISO 12789:2000 Reference neutron radiations -- Characteristics and methods of production of simulated workplace neutron fields

ISO 14850-1:2004 Nuclear energy -- Waste-packages activity measurement -- Part 1: High-resolution gamma spectrometry in integral mode with open geometry

ISO 19238:2004 Radiation protection -- Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics

ISO/ASTM 51204:2002 Practice for dosimetry in gamma irradiation facilities for food processing

ISO/ASTM 51205:2002 Practice for use of a ceric-cerous sulfate dosimetry system

ISO/ASTM 51261:2002 Guide for selection and calibration of dosimetry systems for radiation processing

ISO/ASTM 51275:2002 Practice for use of a radiochromic film dosimetry system

ISO/ASTM 51276:2002 Practice for use of a polymethylmethacrylate dosimetry system

ISO/ASTM 51310:2002 Practice for use of a radiochromic optical waveguide dosimetry system

ISO/ASTM 51400:2002 Practice for characterization and performance of a high-dose radiation dosimetry calibration laboratory

ISO/ASTM 51401:2002 Practice for use of a dichromate dosimetry system

ISO/ASTM 51431:2002 Practice for dosimetry in electron and bremsstrahlung irradiation facilities for food processing

ISO/ASTM 51538:2002 Practice for use of the ethanol-chlorobenzene dosimetry system

ISO/ASTM 51539:2002 Guide for use of radiation-sensitive indicators

ISO/ASTM 51540:2002 Practice for use of a radiochromic liquid dosimetry system

ISO/ASTM 51607:2002 Practice for use of the alanine-EPR dosimetriy system

ISO/ASTM 51608:2002 Practice for dosimetry in an X-ray (bremsstrahlung) facility

       for radiation processing

ISO/ASTM 51631:2002 Practice for use of calorimetric dosimetry systems for electron beam dose measurements and dosimeter calibrations

ISO/ASTM 51649:2002 Practice for dosimetry in an electron-beam facility for radiation processing at energies between 300 keV and 25 MeV

ISO/ASTM 51650:2002 Practice for use of cellulose acetate dosimetry system

ISO/ASTM 51702:2002 Practice for dosimetry in a gamma irradiation facility for radiation processing

ISO/ASTM 51707:2002 Guide for estimating uncertainties in dosimetry for radiation processing

ISO/ASTM 51818:2002 Practice for dosimetry in an electron-beam facility for radiation processing at energies between 80 keV and 300 keV

ISO/ASTM 51900:2002 Guide for dosimetry in radiation research on food and agricultural products

ISO/ASTM 51939:2002 Practice for blood irradiation dosimetry

ISO/ASTM 51940:2002 Guide for dosimetry for irradiation of insects for sterile release programs

ISO/ASTM 51956:2002 Practice for use of thermoluminescence-dosimetry (TLD) systems for radiation processing

ISO/ASTM 52116:2002 Practice for dosimetry for a self-contained dry-storage gamma-ray irradiator