ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΓΓ∆Ε

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων

Κατακόρυφη Σή΅ανση Αυτοκινητοδρό΅ων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σή΅ανση

Έκδοση : 13/5/2003

 

 

 

 

1. Γενικά

1

1.1 Γενικές απαιτήσεις

1

1.2 Απαιτήσεις στη συστη΅ατοποίηση της σή΅ανσης

2

1.3 Απαιτήσεις στην αναγνωρισι΅ότητα και αναγνωσι΅ότητα των πινακίδων

2

2. ∆ο΅ή πληροφοριακής σή΅ανσης

3

2.1 Συστατικά ΅έρη του συστή΅ατος

3

2.1.1 Γενικά

3

2.1.2 Αρίθ΅ηση αυτοκινητοδρό΅ων

3

2.1.3 Αρίθ΅ηση κύριων διεθνών οδικών αρτηριών (E-roads

3

2.1.4 Αρίθ΅ηση εθνικού οδικού δικτύου

4

2.1.5 Αριθ΅οί για τις εξόδους, τις διασταυρώσεις και τις συ΅βολές αυτοκινητοδρό΅ων (Αριθ΅οί κό΅βων)

4

2.1.6 Σύ΅βολα βελών

4

2.1.7 Γραφικά σύ΅βολα

5

2.1.8 Χρήση χρω΅άτων

5

2.2 ∆ο΅ή της πληροφοριακής σή΅ανσης

5

2.2.1 Αλληλουχία πινακίδων

5

2.2.2 Λειτουργίες

6

3. Αναγραφές προορισ΅ών

9

3.1 Κανόνες

9

3.1.1 Κανόνας συνέχειας

9

3.1.2 Κανόνες περιορισ΅ού των αναγραφό΅ενων προορισ΅ών

9

3.1.3 Επιλογή προορισ΅ού - Τρόπος γραφής

10

3.1.4 Ονο΅ασία κό΅βων

11

3.2 Τύποι προορισ΅ών

11

3.2.1 Μακρινοί προορισ΅οί

11

3.2.2 Κοντινοί προορισ΅οί

12

3.3 Τρόπος αναγραφής των προορισ΅ών

12

3.3.1 Προορισ΅οί ευθείας κατεύθυνσης

13

3.3.2 Προορισ΅οί σε διασταύρωση ΅ε άλλον αυτοκινητόδρο΅ο

15

3.3.3 Προορισ΅οί σε διασταύρωση ΅ε δευτερεύουσα οδό

16

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

17

4.1 Γενικά

17

4.2 Ση΅εία αναφοράς

17

4.2.1 Ση΅είο αναφοράς πριν από τον κό΅βο (Σ.Α.1)

17

4.2.2 Ση΅είο αναφοράς ΅ετά τον κό΅βο (Σ.Α.2)

18

4.3 Τοποθέτηση πινακίδων κατά ΅ήκος της οδού

19

4.3.1 Θέση πληροφοριακών πινακίδων πριν από τον κό΅βο

19

4.3.2 Πληροφοριακή σή΅ανση ΅έσα στον κό΅βο

19

4.3.3 Πληροφοριακές πινακίδες ΅ετά τον κό΅βο

20

4.4 Τοποθέτηση των πινακίδων κατά πλάτος της οδού

20

4.4.1 Πλευρικές πινακίδες

20

4.4.2 Πινακίδες σε πρόβολο πάνω από το οδόστρω΅α

22

4.4.3 Πινακίδες σε γέφυρα πάνω από το οδόστρω΅α

22

4.5 Κριτήρια επιλογής για το είδος της στήριξης των πληροφοριακών πινακίδων

23

4.6 Σή΅ανση σε συνδετήριους κλάδους

24

4.6.1 Γενικά

24

4.6.2 Επιλογή πινακίδων

25

4.6.3 Πληροφοριακή σή΅ανση διακλαδώσεων

25

4.6.4 Πληροφοριακή σή΅ανση κατανο΅ής ρευ΅άτων

25

5. Σή΅ανση σε ειδικές περιπτώσεις

27

5.1 Κό΅βοι αυτοκινητοδρό΅ων ΅ε ΅ικρή απόσταση ΅εταξύ τους

27

5.1.1 Γενικά

27

5.1.2 ∆ευτερεύοντες ανισόπεδοι κό΅βοι ΅ε ΅ικρή απόσταση ΅εταξύ τους

27

5.1.3 ∆ευτερεύοντες ανισόπεδοι κό΅βοι πριν από ΅ια διασταύρωση ή συ΅βολή αυτοκινητοδρό΅ου

28

5.1.4 ∆ιασταύρωση ή συ΅βολή αυτοκινητοδρό΅ων πριν από ένα δευτερεύοντα ανισόπεδο κό΅βο

28

5.1.5 ∆ιασταυρώσεις και συ΅βολές αυτοκινητοδρό΅ων ΅ε ΅ικρή απόσταση ΅εταξύ τους

28

5.2 ∆ύο κό΅βοι ΅ε κοινές λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης

29

5.3 Είσοδοι και έξοδοι σε περιοχές ΅ε κοινά διανε΅ητήρια οδοστρώ΅ατα

30

5.3.1 Σή΅ανση στο κύριο οδόστρω΅α

30

5.3.2 Σή΅ανση στο διανε΅ητήριο οδόστρω΅α .

31

5.4 Ελλιπής συ΅βολή αυτοκινητοδρό΅ων

31

5.4.1 Γενικά

31

5.4.2 Τοποθέτηση πινακίδων στη σύζευξη

31

6. Bασικοί κανόνες δια΅όρφωσης πληροφοριακής σή΅ανσης

33

6.1 Κανόνες δια΅όρφωσης .

33

6.2 ∆ιαστάσεις

33

7. ∆ια΅όρφωση των γρα΅΅άτων

35

Τα παρακάτω αντιστοιχούν στα αρχεία book_58034_chapter7b και book_58034_chapter7c

 

7.1 Τύπος γρα΅΅άτων

35

7.2 Μήκος λέξεων

35

7.3 Μεγέθη χαρακτήρων

54

7.4 Σειρές, Κατάλογος προορισ΅ών

55

7.4.1 Σειρά

55

7.4.2 ∆ιάταξη της ο΅άδας των προορισ΅ών

56

7.5 Τρόπος γραφής

56

7.6 Μήκη λέξεων, συντο΅ογραφίες, διπλές λέξεις

59

7.7 Αναγραφές αποστάσεων

61

8. ∆ια΅όρφωση συ΅βόλων και ε΅βλη΅άτων

63

8.1 Σύ΅βολα βελών

63

8.1.1 Τύποι βελών

63

8.1.2 Μορφή

63

8.1.3 Πεδίο εφαρ΅ογής

67

8.2 Ε΅βλή΅ατα

68

8.2.1 Μορφή, ΅έγεθος

68

8.2.2 ∆ιάταξη συνδυασ΅ού ε΅βλη΅άτων και συ΅βόλων βελών

69

8.3 Γραφικά σύ΅βολα

73

8.3.1 Γενικά, χρώ΅α, ΅έγεθος

73

8.3.2 Μορφή και ση΅ασία

73

8.3.3 Συνήθως χρησι΅οποιού΅ενα γραφικά σύ΅βολα

74

9. ∆ια΅όρφωση περιγρά΅΅ατος και αποστάσεων

75

9.1 Περίγρα΅΅α

75

9.2 Αποστάσεις ΅εταξύ των στοιχείων δια΅όρφωσης των πινακίδων

76

9.2.1 Γενικά

76

9.2.2 Γραφή

76

9.2.3 Έγχρω΅α ένθετα

77

9.2.4 Ε΅βλή΅ατα . Αριθ΅οί κό΅βων . Σύ΅βολα κρατών

78

9.2.5 Σύ΅βολα βελών

79

9.2.6 Γραφικά σύ΅βολα (πικτογρά΅΅ατα)

79

9.2.7 Απόσταση από το περίγρα΅΅α

79

9.2.8 Αποστάσεις σε πινακίδες ΅ορφής βέλους

79

10. Σή΅ανση κό΅βων

81

Τα παρακάτω αντιστοιχούν στα αρχεία book_58034_chapter10b,   book_58034_chapter10c και book_58034_chapter10d

 

10.1 Σή΅ανση δευτερευόντων ανισόπεδων κό΅βων

81

10.2 Σή΅ανση διασταυρώσεων και συ΅βολών αυτοκινητοδρό΅ων (πρωτεύοντες ανισόπεδοι κό΅βοι)

82

10.3 Σή΅ανση συνδετήριων κλάδων πρωτευόντων ανισόπεδων κό΅βων

101

10.4 Σή΅ανση ειδικών περιπτώσεων κό΅βων

112

10.4.1 Σή΅ανση διασταυρώσεων αυτοκινητοδρό΅ων (πρωτεύοντες ανισόπεδοι κό΅βοι) χωρίς ή ΅ε διερχό΅ενο διανε΅ητήριο οδόστρω΅α

112

10.4.2 Αναγγελία κό΅βων αυτοκινητοδρό΅ων ΅ε ΅ικρή απόσταση ΅εταξύ τους

118

10.4.3 Σή΅ανση αναγγελίας προσέγγισης σε ελλιπείς συ΅βολές αυτοκινητοδρό΅ων

119

10.4.4 Σή΅ανση σε διαχωριζό΅ενους αυτοκινητόδρο΅ους

120

10.4.5 ∆ιακλαδώσεις σε εξόδους δευτερευόντων ανισόπεδων κό΅βων ΅ε κοινό διανε΅ητήριο οδόστρω΅α

121

10.4.6 Υπόδειξη για ΅ελλοντικούς κό΅βους και ελλιπείς δευτερεύοντες κό΅βους

122

10.4.7 Σή΅ανση δευτερευόντων ανισόπεδων κό΅βων ΅ε δύο εξόδους από την κυρία οδό

122

10.5 Πινακίδες γρα΅΅ικής ένδειξης αποστάσεων

122

10.6 Κατευθυντήριες πινακίδες σε αιχ΅ές διαχωριστικών νησίδων

123

10.7 Σχέδια σή΅ανσης

124

11. Σή΅ανση χώρων στάθ΅ευσης

129

11.1 Γενικά

129

11.2 Θέση πινακίδων

129

11.3 Τυπική σή΅ανση χώρων στάθ΅ευσης

132

12. Σή΅ανση παρόδιων εγκαταστάσεων

133

12.1 Γενικά

133

12.2 Αναγγελία παρεχο΅ένων υπηρεσιών

133

12.3 Θέση πινακίδων

134

12.4 Τυπική σή΅ανση παρόδιων εγκαταστάσεων

135

12.5 ∆ιαστασιολόγηση των πληροφοριακών πινακίδων

136

12.5.1 Προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας

136

12.5.2 Πινακίδες εξόδου

136

12.5.3 Πινακίδες υπόδειξης πρόσβασης

136

12.6 Σή΅ανση στο εσωτερικό των παρόδιων εγκαταστάσεων

138

13. Σή΅ανση υποχρεωτικών παρακά΅ψεων

143

13.1 Γενικά

143

13.2 Αρίθ΅ηση

143

13.3 Τυπική σή΅ανση υποχρεωτικών παρακά΅ψεων

144

13.4 Θέση πινακίδων

145

13.4.1 Πινακίδες αναγγελίας παράκα΅ψης

145

13.4.2 Πινακίδες υπόδειξης εξόδου

145

14. Σή΅ανση αστυνο΅ικών σταθ΅ών

147

14.1 Γενικά

147

14.2 Θέση πινακίδων

147

14.2.1 Σή΅ανση αναγγελίας αστυνο΅ικού σταθ΅ού

147

14.2.2 Πινακίδα υπόδειξης πρόσβασης

147

14.2.3 Λοιπή σή΅ανση

148

14.3 Τυπική σή΅ανση αστυνο΅ικού σταθ΅ού

149

15. Υπόδειξη για τηλέφωνο ά΅εσης ανάγκης (SOS)

151

15.1 Γενικά

151

15.2 Τοποθέτηση των υποδείξεων

151

15.3 Τρόπος τοποθέτησης

153

16. Σή΅ανση σε δευτερεύουσες οδούς προς αυτοκινητόδρο΅ο

153

16.1 Πληροφοριακή σή΅ανση προς δευτερεύοντες ανισόπεδους κό΅βους

153

16.1.1 Γενικά

153

16.1.2 Υποδείξεις για τη δια΅όρφωση των πινακίδων πορείας προς τον αυτοκινητόδρο΅ο

155

16.1.3 Εξαιρέσεις

156

16.2 Πληροφοριακή σή΅ανση σε περιοχές δευτερευόντων ανισόπεδων κό΅βων

160

16.2.1 Γενικά

160

16.2.2 Πινακίδες αναγγελίας δυνατών εισόδων σε αυτοκινητόδρο΅ο

160

16.2.3 Πινακίδες εισόδου

161

17. Υπόδειξη αρχής και τέλους του αυτοκινητοδρό΅ου

163

17.1 Αρχή του αυτοκινητοδρό΅ου

163

17.2 Τέλος του αυτοκινητοδρό΅ου

163

18. Λοιπή σή΅ανση

165

18.1 Σή΅ανση ποτα΅ών/χει΅άρρων

165

18.2 Σή΅ανση αεροδρο΅ίων

165

18.3 Χιλιο΅ετρικές πινακίδες

166

18.3.1 Μορφή - διαστάσεις - γραφή

166

18.3.2 Τοποθέτηση

166

19. Σή΅ανση αστικών αυτοκινητοδρό΅ων

167

19.1 Ορισ΅οί και γενικές απαιτήσεις

167

19.2 Συστη΅ατοποίηση της «σή΅ανσης αστικών αυτοκινητοδρό΅ων»

168

19.3 ∆ιάταξη πινακίδων

169

 Σχέδια Ανισόπεδων Κόμβων Αυτοκινητοδρόμων

171

20 Σή΅ανση οδικών σηράγγων

177

20.1 Αρχές και Κανόνες Σχεδιασ΅ού Σή΅ανσης . Ση΅ατοδότησης Σηράγγων

177

20.2 Εφαρ΅οζό΅ενο Σύστη΅α Σή΅ανσης

178

20.2.1 Σή΅ανση εκτός σηράγγων

178

20.2.2 Σή΅ανση εντός σηράγγων

181

20.3 Ειδική Σή΅ανση Σηράγγων

182

20.4 ∆ιατάξεις Εκτροπής Κυκλοφορίας

186

20.5 Πληροφοριακή Σή΅ανση Ανισόπεδων Κό΅βων που γειτνιάζουν ΅ε Σήραγγες

187

20.6 Τυπικές ∆ια΅ορφώσεις ∆ΕΚ και ΑΥΟ . Νέες Πινακίδες

188

20.7 Κατάταξη των σηράγγων σε κατηγορίες

193

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

 

Κατάλογος πληροφοριακών πινακίδων

Ι-1 έως Ι-26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

 

Χρω΅ατολόγιο γενικών υποβάθρων, ένθετων υποβάθρων και χαρακτήρων

ΙΙ-1 έως ΙΙ-3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

 

Νέες πινακίδες

ΙΙΙ-1 έως ΙΙΙ-14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:

 

Φωτισ΅ός πληροφοριακών πινακίδων

ΙV-1 έως ΙV-4