8ο  Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, 6-8 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

 

Έναρξη συνεδρίου – Χαιρετισμοί


Κεντρική ομιλία

Triggering and motion of landslides/ Εduardo Alonso, Professor of Geotechnical Engineering at the Civil Engineering School of UPC, Barcelona


 

 

Συνεδρία Ι

Γεωτεχνική και ενεργειακά θέματα


Σεισμική απόκριση θαλάσσιων ανεμογεννητριών εδραζόμενων σε χωροδικτυώματα: Διαστατική ανάλυση του συστήματος θεμελίωσης/ Μ. Αντωνίου, Φ. Γελαγώτη, Ρ. Κουρκουλής, Ε. Γεωργίου pdf κείμενο (1,4 MΒ)


Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης συστήματος προεντεταμένης καλωδίωσης για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών/ Μ. Αντωνίου, Ρ. Κουρκουλής, Φ.  Γελαγώτη, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1 MΒ)


Διερεύνηση της χρήσης εύκαμπτων κόμβων σε υπόγειους χαλύβδινους αγωγούς υπό καθεστώς μεγάλων εδαφικών μετατοπίσεων/ Α. Ι. Βαλσαμής, Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Χ. Ι. Γαντές pdf κείμενο (575 ΚΒ)


Κοίλα κυλινδρικά φρέατα θαλάσσιων ανεμογεννητριών: Μή-γραμμικές δυσκαμψίες/  Ε. Γεωργίου, Ρ. Κουρκουλής, Φ. Γελαγώτη, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1 MΒ)


Τρισδιάστατη αριθμητική προσομοίωση μονοπάσσαλης θαλάσσιας ανεμογεννήτριας σε αργιλικό έδαφος/ Μ. Ι. Γιαννακοπούλου, Π. Α. Καλλιόγλου, Α. Ι. Κουτσουράδη, Π. Ντακούλας pdf κείμενο (367 ΚΒ)


Καμπύλες φορτίου–μετατόπισης (p - y) για κατακόρυφη προς τα άνω μετατόπιση αγωγού σε ρευστοποιημένο έδαφος/ Τ. Λημναίου, Α. Γ. Παπαδημητρίου, Δ. Δελαβίνια pdf κείμενο (531 ΚΒ)


Πρόταση μεθοδολογίας αποτίμησης της διακινδύνευσης χαλύβδινου αγωγού σε εδαφικές μετακινήσεις λόγω σεισμικής αστοχίας πρανούς/ Α. Τσάτσης, Ρ. Κουρκουλής pdf κείμενο (486 ΚΒ)


Εδαφικές ωθήσεις επί αγωγού σε τάφρο περιορισμένης έκτασης/ Γ. Κ. Χαλούλος, Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Σ. Δ. Ζερβός, Α. Λ. Ζάμπας pdf κείμενο (1,1 MΒ)


 

 

Συνεδρία ΙΙ

Συμπεριφορά του εδάφους

 


Δοκιμές διάτμησης μεγάλων διαστάσεων σε δείγματα αποσαθρωμένου φλύσχη/ Σοφία Αναγνωστοπούλου, Νικόλαος Δεπούντης, Νικόλαος Σαμπατακάκης pdf κείμενο (867 ΚΒ)


Διαδικασία βαθμονόμησης μοντέλων πλαστικότητας για άμμους στη σεισμική μηχανική: Εφαρμογή στα μοντέλα TA-GER, UBCSAND και PM4SAND/ Μ. Άνθη, Ν. Γερόλυμος pdf κείμενο (743 ΚΒ)


Είναι οι αναλυτικές συνθήκες της Θεωρίας Κρίσιμης Κατάστασης ικανές για τη διατήρηση της κρίσιμης κατάστασης εδαφικών υλικών;/ Α. Θεοχάρης, Ε. Βαϊρακτάρης, Ι. Φ. Δαφαλιάς, Α. Γ. Παπαδημητρίου pdf κείμενο (924 ΚΒ)


Εκτίμηση των παραμέτρων συμπιεστότητας αργιλικών εδαφών βάσει των φυσικών χαρακτηριστικών τους/ Γ. Ε. Κονίνης, Θ. Μ. Τίκα, Π. Α. Καλλιόγλου pdf κείμενο (626 ΚΒ)


Σχέσεις μηχανικών χαρακτηριστικών από επιτόπου και εργαστηριακές δοκιμές σε εδαφικούς σχηματισμούς στην περιοχή Βόνιτσα/ Δ. Νασούλης, Κ. Πλυτάς, Α. Αναγνωστόπουλος, Μ. Αλεπουδάκης, Ε. Κρητικού, Γ. Χλιμίντζας, Δ. Μασαούτη pdf κείμενο (389 ΚΒ)


Προσδιορισμός αντίστασης αμμοχαλίκων με δυναμικό πενετρόμετρο και συσχέτιση με δοκιμές τυποποιημένης διείσδυσης (SPT)/ Γ. Παπαχαραλάμπους, Δ. Βακίρης pdf κείμενο (1,7 MΒ)


Προπτυχιακά προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής με ελληνικά εδάφη ονομασίας προέλευσης/ Α. Πλατής, Μ. Πανταζίδου pdf κείμενο (384 ΚΒ)


Η δοκιμή ελαφρού δυναμικού πενετρομέτρου και η χρήση της/ Χ. Στρατάκος, Μ. Μπαρδάνης pdf κείμενο (639 ΚΒ)


Η επίδραση της δομής στην απόκριση του καολίνη σε διάτμηση/ Ε. Α. Τσαφταρίδη, Ε. Μ. Παυλοπούλου, Β. Γεωργιάννου pdf κείμενο (1 MΒ)


 

 


Ειδική ομιλία

Αναθεώρηση των σεισμικών δράσεων στον Ευρωκώδικα 8: Πρόταση νέου συστήματος εδαφικής κατηγοριοποίησης και ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού/ Kυριαζής Πιτιλάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής


Ειδική ομιλία

Σχεδιασμός πασσάλων για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών σε δυσχερή εδάφη/ Σταυρούλα Κοντοέ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Imperial College London  


 

 

Συνεδρία ΙΙΙ

Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής

 


Αριθμητική προσομοίωση της αλληλεπίδρασης άκαμπτης επιφανειακής θεμελίωσης με ρήγμα οριζόντιας διάτμησης/ Α. Αγαλιανός, Ι. Αναστασόπουλος pdf κείμενο (507 ΚΒ)


Τριδιάστατη απόκριση ασύμμετρου στερεού σώματος σε διεγέρσεις με παλμούς κατευθυντικότητας/ Ε. Γαρίνη, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1 MΒ)


Δυναμική αλληλεπίδραση γειτνιαζόντων κτιρίων μέσω του εδάφους: H περίπτωση της Plaza Cathedral στο Βουκουρέστι/ Ε. Γαρίνη, Γ. Γκαζέτας, Κ. Κανελλόπουλος, Ι. Ραδίμα pdf κείμενο (1 MΒ)


Αριθμητική προσομοίωση επιφανειακού θεμελίου σε ρευστοποιήσιμο έδαφος/ Κ. Κασσάς, Ο. Αδαμίδης, Ν. Γερόλυμος, Ι. Αναστασόπουλος pdf κείμενο (625 ΚΒ)


Μηχανισμοί καθίζησης θεμελίων σε ρευστοποιήσιμο έδαφος: Επίδραση της ανωδομής/ Κ. Μπαζαίος, Γ. Μπουκοβάλας, Ι. Χαλούλος pdf κείμενο (736 ΚΒ)


Η επιρροή του εδάφους στη σεισμική τρωτότητα κατασκευών/ Χ. Ν. Πετρίδης, Δ. Κ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (1,5 MΒ)


Ανελαστική αλληλεπίδραση μεταξύ πασσάλων υπό ισχυρή οριζόντια στατική ή δυναμική φόρτιση/ Ι. Ραδίμα, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (437 ΚΒ)


Μη γραμμική σεισμική συμπεριφορά ομάδας πασσάλων – Η περίπτωση κατάρρευσης της Γέφυρας Fukae (Kobe, 1995)/ Λ. Σακελλαριάδης, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (637 ΚΒ)


Επίδραση της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών/ Αλέξανδρος Τσιπιανίτης, Γιάννης Τσομπανάκης, Πρόδρομος Ψαρρόπουλος pdf κείμενο (422 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία IV

Γεωτεχνική και ενεργειακά θέματα

 


Ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου για τη βελτιστοποίηση της χάραξης ενεργειακών δικτύων λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς γεωκινδύνους/ Γ. Εξακουστίδου, Ν. Μακράκης, Π. Ψαρρόπουλος, Α. Τασιγιώργου, Γ. Τσομπανάκης pdf κείμενο (818 ΚΒ)


Ανάλυση υπόγειων αγωγών σε βραχώδεις σχηματισμούς: Επίδραση των διαστάσεων της τάφρου εγκιβωτισμού στις κατακόρυφες εδαφικές ωθήσεις/ Τ. Λημναίου, Χ. Τσιφής, Ι. Χαλούλος, Γ. Μπουκοβάλας pdf κείμενο (413 ΚΒ)


Μείωση της ανύψωσης υπόγειων αγωγών λόγω ρευστοποίησης με χρήση παθητικής σταθεροποίησης/ Α. Γ. Παπαδημητρίου, Τ. Λημναίου, Μ. Κυμπούρη pdf κείμενο (700 ΚΒ)


Απόκριση υπόγειων αγωγών σε διασταυρώσεις με ποταμούς υπό οριζόντια εξάπλωση λόγω ρευστοποίησης/ Α. Γ. Παπαδημητρίου, Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Α. Ι. Βαλσαμής, D. J. Nyman pdf κείμενο (792 ΚΒ)


Εντοπισμός επιφάνειας ολίσθησης και αξιολόγηση ενεργού ρήγματος μέσω ερευνητικών γεωτρήσεων και γεωχρονολόγησης: Πεδίο εφαρμογής Ρήγμα Δροσερού-Γαλάτειας (DGF)/ I. Παπανικολάου, A. Παναγόπουλος, Π. Δαφνής, Γ. Δεληγιαννάκης, Α. Μπασδέκης pdf κείμενο (668 ΚΒ)


Αριθμητική προσομοίωση της θερμικής φόρτισης ενεργειακών μικροπασσάλων / Δ. Σκορδάς, Κ. Γεωργιάδης, Τ. Μ. Bodas Freitas, P. J. Bourne-Webb pdf κείμενο (341 ΚΒ)


 

 


Ειδική ομιλία

Ασφάλεια των (γεω)τεχνικών έργων: Mύθοι και πραγματικότητα»/ Μιχάλης Καββαδάς, Καθηγητής στον Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.


Ειδική ομιλία

Κριτική θεώρηση αστοχιών συστήματος στεγάνωσης πρανών με γεωμεμβράνες/ Αναστάσιος Κολλιός, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός


 

 

Συνεδρία V

Σήραγγες και υπόγεια έργα

 


Διερεύνηση της επιρροής των μέτρων υποστήριξης στην ευστάθεια του μετώπου αβαθών σηράγγων/ Δ. Γεωργίου, Ι. Τσαπέκης, Μ. Καββαδάς pdf κείμενο (684 ΚΒ)


Το σύστημα στεγάνωσης των υπογείων έργων στο Μετρό της Αθήνας/ Θ. Γραμμένος, Μ. Μιαουδάκη, Β. Περγαντής pdf κείμενο (402 ΚΒ)


Υπόγεια Έργα: Παράγοντες διακινδύνευσης και αιτίες αστοχιών, τρόποι εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου και ρόλος της ασφαλιστικής κάλυψης/ Θωμάς Κωνσταντής pdf κείμενο (400 ΚΒ)


Επανασχεδιασμός κατά την κατασκευή και εκτίμηση των συνθηκών εισόδου των TBM στο σταθμό Souq Waqif του μετρό της Ντόχα, Κατάρ/ Σ. Κωνσταντής, Σ. Μασσινάς, Ι. Παπαδάτος, Ε. Παπαγεωργόπουλος pdf κείμενο (669 ΚΒ)


Σχεδιασμός και κατασκευή σηράγγων υπόγειας διάβασης με τη μέθοδο της προώθησης (jack / box pushing) σε υγιή βραχόμαζα στη Χρυσή Γραμμή (Gold Line) στο μετρό της Ντόχα/ Σ. Κωνσταντής, Σ. Μασσινάς, Ι. Παπαδάτος, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Π. Φορτσάκης pdf κείμενο (797 ΚΒ)


Μελέτη ευαισθησίας βαθιάς εκσκαφής υπό τον υδροφόρο σε αστικό περιβάλλον/ Β. Κωτσάκης, Π. Γιούτα-Μήτρα, Α. Ι. Σοφιανός pdf κείμενο (745 ΚΒ)


Προενίσχυση οροφής μέσω κοιλοδοκών για την υπόγεια διάνοιξη σηράγγων υπό αυτοκινητόδρομου σε κυκλοφορία/ Η. Μιχάλης, Χ. Μπιλίρης pdf κείμενο (906 ΚΒ)


Γεωτεχνικές προκλήσεις κατά τη μελέτη και κατασκευή του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της Ντόχα, ενός υπογείου έργου μεγα–κλίμακας/ Η. Μιχάλης, Κ. Σεφέρογλου pdf κείμενο (721 ΚΒ)


Ανασκόπηση προγραμμάτων ελέγχου δονήσεων ανατινάξεων σε επιφανειακά και υπόγεια κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα/ Κ. Η. Μπαλικτσής, Η. Α. Μπαλικτσής, Η. Σ. Μπαλικτσής pdf κείμενο (925 ΚΒ)


Σήραγγες Πορτ Σαΐντ κάτω από τη Διώρυγα του Σουέζ – Τεχνητή ψύξη εδάφους για την κατασκευή των συνδετήριων σηράγγων/ Δ. Ρίζος, W. Orth, C. Perl, N Eramo, T. Amin pdf κείμενο (830 ΚΒ)


Τυπολογία διατομών αρχαίων υπόγειων εκσκαφών, γεωτεχνική σημασία και επιπτώσεις στην ερμηνεία αρχαίων έργων/ Σ. Στείρος, Β. Κοντογιάννη pdf κείμενο (451 ΚΒ)


Υπόγεια ταχεία πρόσβαση των Φηρών Σαντορίνης με τον λιμένα τους/ Δήμητρα Τζόγκα, Παρασκευή Γιούτα-Μήτρα, Κυριάκος Μιτσοτάκης, Αλέξανδρος Σοφιανός, Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, Φαίδων Παπαθεοδώρου, Γεώργιος Μαλαχίας pdf κείμενο (756 ΚΒ)


Μελέτη και κατασκευή έργων αποπεράτωσης σιδηροδρομικής σήραγγας Μελισσίου/ Ι. Φίκιρης, Β. Γκίκας, Ε. Λυμπέρης, Β. Καραγκιουλές, Δ. Σολωμός pdf κείμενο (910 ΚΒ)


Αριθμητική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης βαθιών δίδυμων σηράγγων/ Φ. Χόρτης, Μ. Καββαδάς pdf κείμενο (1,8 MΒ)


Αριθμητική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης βαθιών διασταυρούμενων σηράγγων/ Φ. Χόρτης, Χ. Στολάκη, Δ. Καββαδάς pdf κείμενο (1,5 MΒ)


 

 

Συνεδρία VI

Οπλισμένα επιχώματα και γεωσυνθετικά

 


Ειδική ομιλία

Κριτική θεώρηση αστοχιών συστήματος στεγάνωσης πρανών με γεωμεμβράνες/ Α. Κολλιός pdf κείμενο (1,5 MΒ)


Εφαρμογή μεθόδων γραμμικής παλινδρόμησης για την εκτίμηση της αντοχής εδαφών ενισχυμένων με ίνες/ Ε. Ευαγγέλου, Χ. Κωνσταντινίδου, Ι. Μάρκου, Β. Παπαδόπουλος pdf κείμενο (226 ΚΒ)


Σχεδιασμός οπλισμένων επιχωμάτων υπό σεισμική φόρτιση/ Ε. Κούκος, Α. Μπάγκου, Δ. Παπακωνσταντίνου pdf κείμενο (1 MΒ)


Υπολογιστικά εργαλεία για τον σχεδιασμό συστήματος βάσης και πρανών Χ.Υ.Τ.Α. με χρήση γεωσυνθετικών υλικών/ Α. Μηλιώρη, Ι. Ν. Μάρκου pdf κείμενο (438 ΚΒ)


Σχεδιασμός και κατασκευή αντιδιαβρωτικής προστασίας πρανών με γεωσυνθετικά υλικά/ Α. Μιγκίρου, Α. Κολλιός pdf κείμενο (691 ΚΒ)


Χρήση γεωπλεγμάτων για την έδραση επιχωμάτων σε προβληματικά εδάφη/ Β. Κ. Ξενάκη, Α. Χ. Ρίτσος, Α. Α. Κολλιός, Α. Π. Μπασδέκης pdf κείμενο (1 MΒ)


Εκδήλωση απρόβλεπτων σε μέγεθος και χρονική εξέλιξη καθιζήσεων σε οδικό επίχωμα: Aξιολόγηση φαινομένου και αποκατάσταση με ελαφρό επίχωμα/ Γ. Παπαχαραλάμπους, Δ. Βακίρης pdf κείμενο (1,5 MΒ)


Πιθανοτική διερεύνηση ευστάθειας τοίχων οπλισμένης γης υπό ψευδο-στατικές συνθήκες φόρτισης/ Δ. Παυλάκης, Ι. Ε. Ζευγώλης, Ν. Κλήμης pdf κείμενο (778 ΚΒ)


Εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών – αποκατάσταση λεκάνης λυματολάσπης στο Χ.Α.Δ.Α. Δουρούτης Ιωαννίνων/ Α. Πλατής, Κ. Μάλλιου, Δ. Πλατής pdf κείμενο (1,8 MΒ)


Ποιοτικός έλεγχος χωματουργικών εργασιών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος/ Χ. Στρατάκος, Β. Μπουκουβάλας, Α. Κουκιάσα pdf κείμενο (846 ΚΒ)


Η χρήση γεωσυνθετικών υλικών για την όπλιση στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος/ Χ. Στρατάκος, G. Battiato pdf κείμενο (447 ΚΒ)


Μελέτη και κατασκευή έργων πρόσβασης στα ακρόβαθρα της Γέφυρας Μενιδίου-Ιονίας Οδού μέσω κατακόρυφων τοίχων οπλισμένου εδάφους/ Ι. Φ. Φίκιρης, Δ. Μπούζιου pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Ενίσχυση μηχανικώς σταθεροποιημένων επιχωμάτων με συγκολλημένα μεταλλικά πλέγματα/ Μ. Χικάρας, B. Chanteperdrix pdf κείμενο (689 ΚΒ)


Ανάλυση κόστους / ωφέλειας χρήσης διαξονικού χαλύβδινου πλέγματος διπλής πλέξης για τον οπλισμό ασφάλτου στο έργο Safawi-Iraqi/ Ιωάννης Ψιμής, Puthiya Veettil Jayakrishnan, Pietro Pezzano, Pietro Rimoldi pdf κείμενο (557 ΚΒ)


 

 

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

 

Συνεδρία VII

Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις

 


Στατική και σεισμική προσομοίωση λιμενικών κρηπιδότοιχων με ή χωρίς διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)/ Κ. Βασιλειάδης, Π. Ψαρρόπουλος, Π. Πατενιώτης pdf κείμενο (425 ΚΒ)


Ανάλυση με τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων της πολύ βαθιάς εκσκαφής του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού του Μονάχου/ Β. Ιατράκης, Μ. Σαρρή, Χ. Τριάντος, Π. Λασκαράτος, Τ. Κατσουλάρης, Μ. Καββαδάς pdf κείμενο (709 ΚΒ)


Νομογραφήματα σχεδιασμού για τον υπολογισμό του βάθους έμπηξης σε πασσαλοτοίχους τύπου προβόλου/ Παρασκευή-Βασιλική Κάλλου, Ευαγγελία Χαρδαλούπα, Απόστολος Κοζομπόλης pdf κείμενο (3,9 MΒ)


Γεωτεχνική αξιολόγηση νέας Οδικής Γέφυρας στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών: Προτεινόμενη βαθειά θεμελίωση σε συνθήκες ρευστοποίησης/ Α. Β. Κοζομπόλης, Π. Β. Κάλλου pdf κείμενο (1,3 MΒ)


Στοχαστική προσομοίωση προοδευτικής αστοχίας εδαφοηλώσεων σε εφελκυσμό ή / και εξόλκευση/ Μ.-Α.Δ. Μπάτη, Ι. Ε. Ζευγώλης, Ζ. Α. Δάφφας pdf κείμενο (653 ΚΒ)


Συγκριτική διερεύνηση των μεθόδων ανάλυσης κατά EC7 στον υπολογισμό οριακού φορτίου πασσάλου/ Γ. Μπελόκας, Α. Αναγνωστόπουλος pdf κείμενο (496 ΚΒ)


Θέματα γεωτεχνικού σχεδιασμού επιφανειακών θεμελιώσεων γεφυρών/ Κ. Β. Παπαδοπούλου pdf κείμενο (272 ΚΒ)


Ανύψωση κολυμβητικής δεξαμενής στο Μεσολόγγι: Αποτελέσματα ενόργανης παρακολούθησης και αριθμητική ανάλυση συμπεριφοράς/ Π. Κ. Πελέκης, Ν. Κ. Δεπούντης, Π. Τριανταφυλλίδης, Φ. Λυραντζάκη, Ε. Μπιλιάνη, Ε. Χατζηνικολάου, Γ. Λιάπη pdf κείμενο (1,3 MΒ)


 

 

Συνεδρία VIII

Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής

 


Πειραματική διερεύνηση της κινητοποίησης της μάζας του εδάφους θεμελίωσης στην κατασκευή πραγματικής κλίμακας του ΕυρωΠρωτέα/ Α. Βρατσικίδης, Δ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (955 ΚΒ)


Η επιρροή της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής και της ρευστοποίησης στη σεισμική απόκριση παράκτιων πλαισιακών κτιρίων Ο / Σ/ Σ. Καραφαγκά, Σ. Φωτοπούλου, Α. Καρατζέτζου, Δ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (491 ΚΒ)


Αριθμητική προσομοίωση της παρατηρηθείσας σεισμικής συμπεριφοράς τριών τοίχων αντιστήριξης στους σεισμούς του 2014 στην Κεφαλονιά/ Β. Γ. Κίτσης, Γ. Α. Αθανασόπουλος, Δ. Π. Ζέκκος pdf κείμενο (655 ΚΒ)


Σεισμική μόνωση άκαμπτων τοίχων αντιστήριξης με παρέμβλημα γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης/ Χ. Κουτσαντωνάκης pdf κείμενο (713 ΚΒ)


Προσδιορισμός του ισοδύναμου μέτρου εδαφικής αντίδρασης για τη μελέτη επιφανειακών, ορθογωνικών θεμελιώσεων/ Λ. Παντελίδης pdf κείμενο (405 ΚΒ)


Ποσοτικοποίηση και χαρτογράφηση βλάβης επιχώματος οδοποιίας λόγω διάδοσης της διάρρηξης υποκείμενου σεισμικού ρήγματος/ Ε. Πεταλά, Ν. Κλήμης, Ι. Ζευγώλης, Ε. Ψαρουδάκης pdf κείμενο (958 ΚΒ)


Εκτίμηση της παραμέτρου “κ” και η επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής/ Δημήτρης Σωτηριάδης, Βασίλης Μάργαρης, Νικόλαος Κλήμης, Αναστάσιος Σέξτος pdf κείμενο (1 MΒ)


Σεισμική απόκριση τοίχου αντιστήριξης μορφής ανεστραμμένου Π: Αριθμητική ανάλυση έναντι πειράματος φυγοκεντριστή/ Λ. Τσαντήλας, Ε. Γαρίνη pdf κείμενο (893 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση τοίχου υπογείου με αντηρίδες: Αριθμητική ανάλυση έναντι πειράματος φυγοκεντριστή/ Λ. Τσαντήλας, Ε. Γαρίνη, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (918 ΚΒ)


 


Ειδική ομιλία

Σχεδιασμός έναντι τεκτονικής διάρρηξης: Nέες εξελίξεις»/ Ιωάννης Αναστασόπουλος, Professor of Geotechnical Engineering at ETH Zurich  


 


Ειδική ομιλία

Οριακή πλευρική αντίσταση του εδάφους σε μεμονωμένους πασσάλους και ομάδες πασσάλων/ Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικώντου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


 


Ειδική ομιλία

Εφαρμογές ρομποτικής στον κλάδο της γεωτεχνικής μηχανικής/ Δημήτριος Ζέκκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, USA


 


Ειδική ομιλία

Σεισμική συμπεριφορά λιμενικών τοίχων αντιστήριξης/ Παναγιώτης Ντακούλας, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής


 

 

Συνεδρία IX

Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις

 


Ερπυστριοφόρα μηχανήματα έργων σε μαλακά εδάφη: Θεωρήσεις σχεδιασμού/ Α. Π. Αλεξανδρής pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Χρήση δοκιμαστικών επιχωμάτων για τη διερεύνηση της συμπιεστότητας εδαφικών σχηματισμών/ Β. Ι. Γκίκας, Ι. Φ. Φίκιρης, Γ. Ντουνιάς pdf κείμενο (707 ΚΒ)


Μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού συνδυασμένων θεμελιώσεων υπό διάφορες φορτίσεις/ Α. Μ. Κωμοδρόμος, Μ. Κ. Παπαδοπούλου pdf κείμενο (614 ΚΒ)


Βαθιά αντιστήριξη για το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή/ Ηρώ Λεβέντη, Γιώργος Παπαχαραλάμπους pdf κείμενο (1 MΒ)


Λεπτομερής μεθοδολογία σχεδιασμού θεμελίωσης ουρανοξύστη σε απαιτητικές γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές συνθήκες/ Η. Μιχάλης, Χ. Μπιλίρης pdf κείμενο (740 ΚΒ)


Παράγοντες που επηρεάζουν τις καθιζήσεις επιφανείας λόγω εκσκαφών αντιστηριζομένων με προεντεταμένα αγκύρια/ Κ. Β. Παπαδοπούλου, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (795 ΚΒ)


Επίδραση βραχώδους υποβάθρου στη δομική αξιολόγηση και ανάλυση οδοστρωμάτων με το Παραμορφωσίμετρο Πίπτοντος Βάρους (FWD)/ Χ. Τσάιμου, Γ. Χαρωνίτης, Ι. Φίκιρης, Χ. Παπακάτσικας, W. Fullerton pdf κείμενο (313 ΚΒ)


Αξιολόγηση υλικών οδοστρωσίας και στρώσεων έδρασης σε υφιστάμενα οδοστρώματα αεροδρομίων/ Γ. Χαρωνίτης, Γ. Ζάχος, Χ. Τσάιμου, Ι. Φίκιρης, Μ. Μπαρδάνης, Χ. Παπακάτσικας, W. Fullerton pdf κείμενο (741 ΚΒ)


Αξιολόγηση της διπλής μη-γραμμικότητας του συστήματος εδάφους-πασσάλου υπό εγκάρσια φόρτιση/ E. Ψαρουδάκης, Φ. Ζούγλος, Ε. Πεταλά, Ν. Σ. Κλήμης pdf κείμενο (474 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία X

Βελτιώσεις εδαφών

 


Βέλτιστος σχεδιασμός καννάβου χαλικοπασσάλων έναντι κινδύνου εδαφικής ρευστοποίησης: Περίπτωση μελέτης/ Α. Ι. Βαλσαμής, Π. Κ. Πελέκης, Φ. Πέτση, Ν. Σιδέρης pdf κείμενο (434 ΚΒ)


Η βελτίωση ρευστοποιήσιμων άμμων με τις μεθόδους της παθητικής σταθεροποίησης και τεχνητής τσιμεντοποίησης/ Α. Δ. Βράννα, Θ. Τίκα, Γ. Κονίνης pdf κείμενο (375 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταλλικών πλεγμάτων - πυκνής άμμου μέσω δοκιμών εξόλκευσης/ Ε. Γεωργίου, Μ. Λώλη, Ρ. Κουρκουλής, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (552 ΚΒ)


ACI® Acoustic Column Inspector® - Νέα μέθοδος μέτρησης της διαμέτρου των εδαφοπασσάλων Jet Grouting/ Θ. Κιμπρίτης pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Μοντέλα πρόβλεψης της ενεσιμότητας αιωρημάτων τσιμέντου με βάση τον συντελεστή διαπερατότητας άμμων/ Ι. Ν. Μάρκου, Χ. Κ. Κακαβιάς, Ι. Χ. Τουμπάνου, Ε. Σ. Πεταλά, Δ. Κ. Ατματζίδης pdf κείμενο (205 ΚΒ)


Βελτίωση εδάφους θεμελίωσης επιχώματος Νέου Οδικού Κόμβου Αμβρακίας με χαλικοπασσάλους/ Δ. Μπούζιου, Ι. Φ. Φίκιρης, Β. Γκίκας, Γ. Ντουνιάς pdf κείμενο (1 MΒ)


Προφόρτιση συμπιεστών εδαφών: Πρόβλεψη συμπεριφοράς και μετρήσεις/ Β. Π. Παπαδόπουλος pdf κείμενο (551 ΚΒ)


Βελτίωση υπεδάφους με χαλικοπασσάλους και προφόρτιση: Η περίπτωση του Σταθμού Συμπίεσης TAP, στο Fier της Αλβανίας/ Φ. Πέτση, Ν. Σιδέρης, Α. Μοσχοβελής, Π. Πετράκης, Γ. Ζεύλης, Α. Μάνος pdf κείμενο (626 ΚΒ)


Βελτίωση διαπερατότητας ερυθράς ιλύος ως στρώματος στεγανοποίησης: Εργαστηριακή διερεύνηση/ Χ. Τσιάβος, Κ. Παπαγγελής, Ι. Ε. Ζευγώλης, Α. Ξενίδης pdf κείμενο (559 ΚΒ)


 


Ειδική ομιλία

Σχεδιασμός φρεάτων θεμελιώσεως για θαλάσσιες ανεμογεννήτριες σε ρευστοποιήσιμο έδαφος/ Νικόλαος Γερόλυμος, Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.


 


Ειδική ομιλία

Πρόβλεψη της μακροχρόνιας συμπεριφοράς επιχωμάτων σε μαλακές αργίλους/ Γεώργιος Κουρετζής, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, Australia


 

 

Συνεδρία XI

Εδαφοδυναμική

 


Φαινομενολογικό καταστατικό μοντέλο για την μηχανική συμπεριφορά διατομών οπλισμένου σκυροδέματος: Εφαρμογή στην εγκάρσια απόκριση πασσάλου και ομάδας πασσάλων/ Ν. Γερόλυμος, Μ. Άνθη pdf κείμενο (636 ΚΒ)


Αναλυτική σχέση VS-βάθος με βάση τις καταγραφές κατακόρυφης διάταξης επιταχυνσιομέτρων – εφαρμογή ευρετικής μεθοδολογίας/ Ο. Σ. Θεοφιλοπούλου, Π. Κ. Πελέκης, Γ. Α. Αθανασόπουλος pdf κείμενο (780 ΚΒ)


Βελτιώνοντας τον χαρακτηρισμό των εδαφικών συνθηκών σε σταθμούς του επιταχυνσιογραφικού δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ Ο.-Τ. Κτενίδου, Ι. Καλογεράς pdf κείμενο (2,7 MΒ)


Κραδασμοί σε σιδηροδρομικά επιχώματα κατά τη διέλευση τρένων υψηλής ταχύτητας: Αριθμητική προσομοίωση και μέτρα αντιμετώπισης/ Α. Λυρατζάκης, Ι. Τσομπανάκης, Π. Ψαρρόπουλος pdf κείμενο (443 ΚΒ)


Επιδείνωση φασματικών επιταχύνσεων σε 2Δ ομοιογενείς και ανομοιογενείς κοιλάδες/ Α. Γ. Παπαδημητρίου, Σ. Α. Παρασκευόπουλος, Α. Ν. Λαμπρακόπουλος, Κ. Χατζής pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Αναλυτικός και πειραματικός προσδιορισμός βελτιωμένων δυναμικών εδαφικών ιδιοτήτων από προφόρτιση και κατασκευή χαλικοπασσάλων: Περίπτωση μελέτης/ Π. Κ. Πελέκης, Β. Σ. Βλαχάκης, Φ. Πέτση, Ν. Σιδέρης pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Σύνθεση βρόχων υστέρησης τc - γc του εδάφους από τις σεισμικές καταγραφές κατακόρυφης διάταξης επιταχυνσιομέτρων/ Π. Κ. Πελέκης, Ο. Σ. Θεοφιλοπούλου, Γ. Α. Αθανασόπουλος, Π. Δ. Παληάτσα pdf κείμενο (828 ΚΒ)


Παραμετρική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης/ Ε. Δ. Ρήγα, Α. Χ. Καρατζέτζου, Σ. Αποστολάκη, Κ. Δ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (1,6 MΒ)


 

 

Συνεδρία XII

Πρανή – Κατολισθήσεις

 


Επίδραση της χωρικής μεταβλητότητας των εδαφικών ιδιοτήτων στις μόνιμες σεισμικές μετατοπίσεις πρανών/ Ν. Αλαμάνης, Π. Ντακούλας pdf κείμενο (1,4 MΒ)


Προσομοίωση βραχοπτώσεων με τριδιάστατα διακριτά στοιχεία/ Β. Ι. Γκίκας, Π. Π. Νομικός, Κ. Ι. Λουπασάκης pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Στοχαστική διερεύνηση προοδευτικής αστοχίας πρανών/ Α. Β. Δεληβέρης, Ι. Ε. Ζευγώλης, Ν. Κ. Κούκουζας pdf κείμενο (725 ΚΒ)


Κατολίσθηση στην περιοχή Μαυρομούστακο Χανίων – αίτια και τρόποι αντιμετώπισης/ Α. Μπαλτζόγλου, Κ. Πλυτάς, Γ. Χλιμίντζας, Δ. Νασούλης, Π. Ευαγγελινάρα, Δ. Μασαούτη pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Ανάλυση ευστάθειας πρανών στο στόμιο εξόδου της σήραγγας εκτροπής και υπερχειλιστή Φράγματος Σέττα-Μανίκια Ν. Ευβοίας/ Ζήσης Παπασταμάτης pdf κείμενο (1,6 MΒ)


Αξιολόγηση επικινδυνότητας χωματουργικών έργων αυτοκινητοδρόμου με ένα πρωτότυπο σύστημα επιθεώρησης και βαθμονόμησης. Εφαρμογή στην Ιόνια Οδό/ Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Χρύσανθος Στεϊακάκης, Αντώνης Γκιόλας, Αστέριος Σιμόπουλος pdf κείμενο (962 ΚΒ)


Εκτίμηση της κατολισθητικής επιδεκτικότητας σε νησιά της Περιφέρειας Αττικής μέσω της χρήσης του Rock Engineering System (RES)/ Ν. Ταβουλάρης, Μ. Κύρκος pdf κείμενο (756 ΚΒ)


Μέτρα αντιστηρίξεων υψηλού ορύγματος (45m) αυτοκινητοδρόμου εντός πλευρικών κορημάτων/ Ι. Φ. Φίκιρης, Γ. Ντουνιάς, Β. Γκίκας, Λ. Σωτηρόπουλος pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Σύνθετη κατολίσθηση ορύγματος στον Α / Δ Αιγαίου – Μηχανισμός αστοχίας και μέτρα αποκατάστασης/ Ε. Ψαρουδάκης, Χ. Εφραιμίδης, Ν. Σ. Κλήμης pdf κείμενο (806 ΚΒ)


Επιχώματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων: Σχεδιασμός και αποτίμηση/ Π. Ματσουλιάδης, M. L. Deana, P. Pezzano, M. Vicari pdf κείμενο (839 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία XIII

Εδαφοδυναμική

 


Σεισμική ανάλυση φραγμάτων ισχνού κυλινδρούμενου επιχώματος/ Ι. Σίσκος, Π. Ντακούλας pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Επίδραση «ασθενούς» στρώσης στη σεισμική απόκριση ρευστοποιήσιμων εδαφών/ Μ. Σπανέα, Ι. Τσιάπας, Γ. Μπουκοβάλας pdf κείμενο (602 ΚΒ)


Βαθμονόμηση 1Δ εδαφικού προσομοιώματος με βάση καταγραφές του κατακόρυφου δικτύου επιταχυνσιογράφων “ARGONET” στην Κεφαλονιά/ Μαρίνα Τσιαντούλα, Δημήτρης Σωτηριάδης, Νικόλαος Θεοδουλίδης, Νικόλαος Κλήμης pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Αντιμετώπιση αριθμητικού θορύβου σε αναλύσεις σεισμικής απόκρισης ρευστοποιήσιμων εδαφών/ Ι. Τσιάπας, Γ. Μπουκοβάλας pdf κείμενο (535 ΚΒ)


Απλοποιημένος υπολογισμός ελαστικών φασμάτων απόκρισης σε ρευστοποιήσιμα εδάφη: Μέθοδος «φασματικής παρεμβολής»/ Ι. Τσιάπας, Γ. Μπουκοβάλας pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Απλοποιημένος υπολογισμός ελαστικών φασμάτων απόκρισης σε ρευστοποιήσιμα εδάφη: Μέθοδος «φασματικής περιβάλλουσας»/ Ι. Τσιάπας, Γ. Μπουκοβάλας, Β. Ζωντανού, Χ. Καλογεράκη pdf κείμενο (1 MΒ)


Δυναμικές ιδιότητες μιγμάτων χαλίκων με κοκκοποιημένα ελαστικά υπό αστράγγιστες συνθήκες στρεπτικής διέγερσης και ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης/ Α. Τσινάρης, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (296 ΚΒ)


Καθιζήσεις επιφανειακών θεμελίων επί ρευστοποιημένου εδάφους λόγω ανθρωπογενούς σεισμικής δραστηριότητας/ Γ. Κ. Χαλούλος, Α. Γιαννάκου, Β. Δρόσος, Π. Τασιοπούλου, J. Chacko, S. De Wit pdf κείμενο (732 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία XIV

Μη κορεσμένα και διογκώσιμα εδάφη: Κύπρος, Ελλάδα

 


Προσομοίωση κάμψης γενικής κοιτόστρωσης λόγω μεταβολών υγρασίας εδάφους θεμελίωσης/ Γ. Λαζάρου, Δ. Λουκίδης, Μ. Μπαρδάνης pdf κείμενο (627 ΚΒ)


Διογκούμενες άργιλοι: Μια συνεχής απειλή για το δομημένο περιβάλλον της Κύπρου/ Δ. Λουκίδης, Σ. Πάτσαλη, Γ. Κωνσταντίνου, Κ. Κύρου, Γ. Πετρίδης, Κ. Χρυσοστόμου pdf κείμενο (637 ΚΒ)


Εξέλιξη της παραμένουσας διατμητικής αντοχής με τη μεταβολή του βαθμού κορεσμού/ Μ. Ε. Μπαρδάνης pdf κείμενο (305 ΚΒ)


Δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης, θλίψης κατά γενέτειρα και αστράγγιστης τριαξονικής θλίψης σε πλήρως και μη κορεσμένα αργιλικά εδάφη/ Μ. Ε. Μπαρδάνης, Σ. Γρίφιζα, Μ. Σαρίδου pdf κείμενο (577 ΚΒ)


Μακροχρόνιες μετρήσεις μύζησης στο πεδίο/ Μ. Μπαρδάνης, Δ. Λουκίδης pdf κείμενο (426 ΚΒ)


Μηχανική συμπεριφορά συμπυκνωμένων κρητίδων Τερσεφάνου, Κύπρου/ Μ. Ε. Μπαρδάνης, Γ. Θ. Ντουνιάς pdf κείμενο (749 ΚΒ)


Φαινόμενα διογκωσιμότητας στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεύκτρο-Παραδείσια και τρόπος αντιμετώπισής τους/ Κ. Πλυτάς, Α. Μπαλτζόγλου, Π. Ευαγγελινάρα, Γ. Χλιμίντζας, Δ. Μασαούτη pdf κείμενο (389 ΚΒ)


Η σημασία των υδραυλικών συνοριακών συνθηκών στην πρόβλεψη της αστοχίας μη κορεσμένων πρανών λόγω βροχόπτωσης/ Π. Χ. Σιταρένιος, F. Casini pdf κείμενο (888 ΚΒ)


Επιρροή της χαρακτηριστικής καμπύλης εδάφους-νερού στις μετατοπίσεις πρανών σε ακόρεστα εδάφη/ Α. Τσιαμπούσι, L. Zdravkovic, D. M. Potts pdf κείμενο (462 ΚΒ)


 

 

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

 

Συνεδρία XV

Συμπεριφορά του εδάφους

 


Διερεύνηση της επιρροής των φυσικών χαρακτηριστικών και των διαφόρων τεχνικών για τον προσδιορισμό της παραμένουσας αντοχής/ Κ. Πλυτάς, Α. Αναγνωστόπουλος, Δ. Μασαούτη, Π. Ευαγγελινάρα, Δ. Νασούλης, Γ. Χλιμίντζας pdf κείμενο (374 ΚΒ)


Kατηγοριοποίηση εδαφών κατά τον Ευρωκώδικα 8 με βάση τα αποτελέσματα δοκιμών SPT στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Πατρών/ Ν. Δεπούντης, Π. Πελέκης, Κ. Μαλανδράκη, Π. Μαυρούλια pdf κείμενο (831 ΚΒ)


Αλγόριθμος δημιουργίας διδιάστατων εδαφικών διατάξεων για αναλύσεις με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων/ Κωνσταντίνος Θωμάς, Γεώργιος Μυλωνάκης pdf κείμενο (617 ΚΒ)


Η επίδραση χρονικά μεταβαλλόμενων ταχυτήτων διάτμησης στην παραμένουσα αντοχή του εδάφους/ Ε. Κάτσιος, Θ. Τίκα, Σ. Παπαδόπουλος pdf κείμενο (848 ΚΒ)


Ευθεία προσομοίωση αστράγγιστης τριαξονικής θλίψης κανονικά στερεοποιημένης ανισότροπης LCT/ Γ. Μπελόκας, Ι. Φ. Δαφαλιάς pdf κείμενο (660 ΚΒ)


Ο Ισοδύναμος Δείκτης Πόρων του Στερεού Σκελετού ως παράμετρος εκτίμησης της μονοτονικής συμπεριφοράς κοκκωδών μειγμάτων/ Ι. Α. Παπαδοπούλου, Μ. Θ. Τίκα pdf κείμενο (479 ΚΒ)


Νέο σύστημα εδαφικής κατηγοριοποίησης και συντελεστές εδαφικής ενίσχυσης για τον Ευρωκώδικα 8/ Κ. Δ. Πιτιλάκης, Ε. Δ. Ρήγα, Α. Ι. Αναστασιάδης pdf κείμενο (370 ΚΒ)


Συσχετίσεις των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών για τους σχηματισμούς της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά/ Κ. Πλυτάς, Ε. Κρητικού, Γ. Χλιμίντζας, Δ. Νασούλης, Γ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Ζαλαχώρης, Π. Ευαγγελινάρα, Δ. Μασαούτη pdf κείμενο (572 ΚΒ)


Εκτίμηση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής από τον αριθμό των κρούσεων Ν (SPT) σε ελληνικά συνεκτικά εδάφη/ Κ. Πλυτάς, Γ. Χλιμίντζας, Δ. Νασούλης, Γ. Αναγνωστόπουλος, Π. Ευαγγελινάρα, Δ. Μασαούτη Δ. pdf κείμενο (238 ΚΒ)


Αξιολόγηση των εξισώσεων πρόβλεψης του Συντελεστή Διαπερατότητας Άμμων με βάση εργαστηριακές μετρήσεις/ Ι. Χ. Τουμπάνου, Ι. Α. Πανταζόπουλος, Δ. Κ. Ατματζίδης, Ι. Ν. Μάρκου pdf κείμενο (592 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία XVI

Βραχομηχανική

 


Ανάπτυξη υπολογιστικού προσομοιώματος για την ανάλυση της τροχιάς στις καταπτώσεις βράχων/ Π. Αστερίου, Γ. Τσιαμπάος pdf κείμενο (458 ΚΒ)


Διερεύνηση της εκτροπής στις καταπτώσεις βράχων/ Π. Αστερίου, Γ. Τσιαμπάος pdf κείμενο (621 ΚΒ)


Μεθοδολογία εκτίμησης των συντελεστών αναπήδησης στις καταπτώσεις βράχων/ Π. Αστερίου, Γ. Τσιαμπάος pdf κείμενο (911 ΚΒ)


Ανάλυση και σχεδιασμός υποστήριξης επίπεδης πολυρωγματωμένης στρωσιγενούς οροφής υπογείου έργου/ Π. Γιούτα-Μήτρα, Α. Ι. Σοφιανός pdf κείμενο (772 ΚΒ)


Εργαστηριακή διερεύνηση της διαδικασίας μικρορωγμάτωσης γρανιτικού πετρώματος και της επίδρασής της στην ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων/ Β. Καλλιμογιάννης, Χ. Σαρόγλου pdf κείμενο (642 ΚΒ)


Ακουστική εκπομπή του πετρώματος κατά την αντιδιαμετρική θλίψη δίσκων/ Μ. Α. Λοτίδης, Π. Π. Νομικός pdf κείμενο (842 ΚΒ)


Εκτιμήσεις χαρακτηριστικών παραμορφωσιμότητας λιθοδομών από επιτόπου και εργαστηριακές δοκιμές/ Κ. Πλυτάς, Δ. Νασούλης, Μ. Αλεπουδάκης, Ε. Κρητικού, Γ. Χλιμίντζας, Δ. Μασαούτη pdf κείμενο (455 ΚΒ)


Εκτίμηση αντοχής και παραμορφωσιμότητας παραδοσιακών κτιρίων Καναβά και Ρακί στη Σαντορίνη/ Κ. Πλυτάς, Α. Πηλίτσης, Δ. Μασαούτη, Π. Ευαγγελινάρα, Δ. Νασούλης, Γ. Χλιμίντζας pdf κείμενο (209 ΚΒ)


Αριθμητική προσομοίωση ακαριαίας διάρρηξης του πετρώματος σε υπόγειες εκσκαφές/ Θ. Ρεντζέλος, Π. Νομικός pdf κείμενο (642 ΚΒ)


ARMR, Νέο σύστημα ταξινόμησης ανισότροπων βραχομαζών/ Ι. Χ. Σαρόγλου pdf κείμενο (419 ΚΒ)


Εκτίμηση του GSI σε βραχώδη πρανή με τη χρήση δεδομένων LiDAR και φωτογραμμετρίας/ Ιωάννης Φαρμάκης, Βασίλειος Μαρίνος, Νικόλας Βλαχόπουλος pdf κείμενο (1,1 MΒ)


 


Ειδική ομιλία

Παραμετρικός σχεδιασμός δικτύων αγωγών υψηλής πίεσης σε περιοχές με ρευστοποίηση/ Γεώργιος Μπουκοβάλας, Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 


 


Ειδική ομιλία

Εφαρμογές βραχομηχανικής στον σχεδιασμό υπόγειων εκμεταλλεύσεων/ Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής, Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, Η.Π.Α. 


 


Ειδική συνεδρία

Ο σεισμός του 1999 στην Αθήνα/ Κώστας Παπαζάχος, Μιχάλης Φαρδής, Χρήστος Κωστίκας, Γιώργος Γκαζέτας, Κυριαζής Πιτιλάκης 


 


Ειδική συνεδρία

Εδαφομηχανευόμενοι για δεκαετίες/ Συντονισμός: Θεοδόσιος Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 


 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου