Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος,  τ.Α', τεύχ.ΙΙ. / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου. Αθήναι : ΤΕΕ , 1934-1937

 

 

Περιεχόμενα