Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος,  τ.Α', τεύχ.Ι./επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου. Αθήναι : ΤΕΕ , 1935.

 

 

Περιεχόμενα