Ενημερωτικά σεμινάρια για νέους μηχανικούς (Μάρτιος 2010 : Θεσσαλονίκη) 

Οργάνωση εργοταξίου – Επίβλεψη – Κατασκευή κτιριακών έργων / Π. Αλεξιάδης (5,46 ΜB)


Μελέτη και κατασκευή δημοσίων έργων / Κ. Αραβίδου (134 KB)


Συστήματα διαχείρισης ποιότητας: Γενικές αρχές / Γ. Γκίκα (276 KB)


Τεχνικός ασφαλείας στην βιομηχανία – βιοτεχνία / Γ. Γκίκα (896 KB)


Βασιλικόν διάταγμα της 19/21 Φεβρουαρίου 1938 «Περί αναθεωρήσεως του από 13 Ιουνίου 1924 Δ/τος περί καθορισμού των εις τους ιδιώτες μηχανικούς κλπ. Αμοιβών» / Ο. Γραμμένος (185 KB)


Εφαρμογή του νέου νόμου περί αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων / Ο. Γραμμένος (185 KB)


Γενικός οικοδομικός κανονισμός Μέρος 1 / Σ. Δελλή (3,56 ΜB)


Γενικός οικοδομικός κανονισμός Μέρος 2 / Σ. Δελλή (5,39 ΜB)


Γενικός οικοδομικός κανονισμός Μέρος 3 / Σ. Δελλή (4,11 ΜB)


Κτιριοδομικός κανονισμός / Σ. Δελλή (5,16 ΜB)


Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) / Σ. Δελλή (130 KB)


Διαδικασία σκυροδέτησης – Επίβλεψη κατασκευής κτηριακών και λοιπών τεχνικών έργων / Γ. Διδασκάλου (2,66 ΜB)


Εισαγωγή στην εδαφομηχανική / Γ. Διδασκάλου (3,34 ΜB)


Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 Bar / Ευγενίδης (765 KB)


Τοπογραφικό διάγραμμα / Α. Μουρμουρής (148 KB)


Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Σ. Μυλωνάς (421 KB)


Παθητική πυροπροστασία – παρουσίαση ΠΔ 71/1988 και των Ειδικών Διατάξεων για κατοικίες και καταστήματα / Σ. Παπασωτηρίου (1,62 KB)


Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα / Μ. Περτζινίδου (744 KB)


Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων / Β. Πιστοφίδης (144 KB)