Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (2-5 Νοεμβρίου, 2015 : Θεσσαλονίκη)

Μ 1613 

Περιεχόμενα : http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif το πλήρες κείμενο (151998 ΚΒ)

 

Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) / Δ. Βλαχάκης - Ν. Στράτος Ο.Ε.


Λειτουργικός σχεδιασμός - Μελέτη ΜΕΥΑ / Δ. Βλαχάκης - Ν. Στράτος Ο.Ε.


Υδραυλικός σχεδιασμός ΜΕΥΑ / Δ. Βλαχάκης - Ν. Στράτος Ο.Ε.


Αυτοματισμοί και έλεγχος  ΜΕΥΑ - Κατασκευή ΜΕΥΑ - Εκτίμηση κόστους κατασκευής ΜΕΥΑ – Λειτουργία ΜΕΥΑ / Δ. Βλαχάκης - Ν. Στράτος Ο.Ε.


 

 

Πληροφοριακό υλικό :

 

I. Βιβλιογραφία - Νομοθεσία:

1.       Επικαιροποίηση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης για έργα ΕΕΛ με το σύστημα μελέτη - κατασκευή

2.       Ελληνική νομοθεσία

-          Περιβαλλοντική νομοθεσία

-          Περιβαλλοντική αδειοδότηση

-          Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων

-          Διάθεση υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

3.       Υ.Π.Ε.Κ.Α. – Ειδική Γραμματεία Υδάτων

-          Τεχνική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής για την επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δ´ προτεραιότητας: Τελική έκθεση. Αθήνα, 2012

-          Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση λυμάτων μικρών οικισμών. Αθήνα, 2012

-          Δυνατότητες αξιοποίησης των λυμάτων εν όψει των πρόσφατα θεσπισμένων κριτηρίων επαναχρησιμοποίησης στην Ελλάδα. Αθήνα, 2011

-          Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης λυμάτων στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Αθήνα, 2011

-          Θεσμικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Ημερίδα Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Χανιά, 2013

4.       Οδηγίες ανακύκλωσης επεξεργασμένων εκροών αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα / Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελλάδας, Λάρισα, 2009

5.       Οδηγός εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων / Έκδοση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ., Θεσσαλονίκη, 2006

6.       Έβδομη Έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) / Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013

7.       Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης των παραπροϊόντων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων / ΤΕΕ, Αθήνα, 2005

8.       Guidelines for water reuse: USEPA Handbook / USEPA, 2004

9.       Water reuse in Europe: Relevant guidelines, needs for and barriers to innovation: JRC science and policy reports / European Commission, Joint Research Center, Institute for Environmental and Sustainability, 2014

10.    Status report on the application of integrated approaches to water resources management : UN WATER Reports / UN WATER, 2012

ΙΙ.  Λοιπά υποστηρικτικά αρχεία:

-          Υπόδειγμα υδραυλικού σχεδιασμού