9ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (ΤΕΕ, 14-16 Φεβρουαρίου 1990 : Καλαμάτα)

M 1040

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1ος τόμος

1η Συνεδρία: Υλικά


Γενική εισήγηση συνεδρίας υλικών / Ν. Μαρσέλλοςpdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Φυσικομηχανικές ιδιότητες των θραυστών αδρανών υλικών των λατομείων της Καλαμάτας : Διερεύνηση καταλληλότητάς τους ως αδρανή υλικά σκυροδέματος/ Κ.Ι. Σαχπαζής pdf  κείμενο   (2,6 ΜΒ)


Σκυρόδεμα ενισχυμένο με χαλύβδινες ίνες με άγκιστρα, συγκολλημένες σε δέσμες : Ειδική αναφορά σε βαρέα λιμενικά οδοστρώματα / Μ. Μελετίου  pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Κατασκευή φραγμάτων βαρύτητας από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα / Μ. Στεφανίδης, Π. Τσικνάκου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Σχέση θλιπτικής αντοχής μητρικού πετρώματος-σκυροδέματος στον ευρύτερο ελληνικό χώρο / Ν. Αγορογιάννη, Κ. Γεωργίου, Δ. Παπαδολιόπουλος, Ι. Χριστοδουλιάς pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αντοχή ινοπλισμένου σκυροδέματος υπό διαξονική ετερόσημη ένταση / A. Demeke, Ι. Α. Τέγος  pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Πρόταση γιά μιά απλοποιημένη περιβάλλουσα αντοχής του σκυροδέματος / Ε. Κατσαραγάκης, Θ. Τάσιος  pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Υπολογισμός του βάθους ενανθράκωσης συναρτήσει των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος και των συνθηκών περιβάλλοντος / Β. Γ. Παπαδάκης, Κ. Γ. Βαγενάς, Μ. Ν. Φαρδής pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Φυσικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα σε διάρκεια του σκυροδέματος / Β. Γ. Παπαδάκης, Κ. Γ. Βαγενάς, Μ. Ν. Φαρδής  pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


 

 

2η Συνεδρία: Ανάλυση Κατασκευών


Ανάλυση κατασκευών : γενική εισήγηση / Β. Κόλιας  pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ομοίωμα για σεισμική ανάλυση πλαισίων με εφαρμογή σε οικοδομές PILOTIS / Παν. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Στατιστική επεξεργασία μορφολογίας ελληνικών κτιρίων σχετικά με το πρόβλημα της ακανονικότητας / Ι. Βάγιας, Ι. Ερμόπουλος, Μ. Χρονόπουλος   pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση γειτονικών κατασκευών με παρόμοια δυναμικά χαρακτηριστικά / Χριστίνα Αθανασιάδου, Ανδρέας Κάππος, Γεώργιος Πενέλης  pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Μη γραμμική ανάλυση κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων / K. Φραντζεσκάκης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Στρεπτική δυσκαμψία κτιρίων / Ι. Βάγιας pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Παραμετρική ελαστική ανάλυση τετραόροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα / Μ. Τριαματάκη, Δ. Μπουφίδης, Γ. Χ. Μάνος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μία αριθμητική εκτίμηση της επιρροής των αυθαίρετων προσθηκών και τροποποιήσεων στην σεισμική αλληλεπίδραση κατασκευών από σκυρόδεμα / Α. Λιώλιος, Σ. Τσαλκατίδης  pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Σεισμική αλληλεπίδραση παρακείμενων κατασκευών από σκυρόδεμα με διαφορετικές στάθμες ορόφων : Μια αριθμητική μελέτη του προβλήματος / Α. Λιώλιος, Λ. Βασιλειάδης, Δ. Κεναμέας  pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Μελέτη κινδύνου αποκόλλησης από το έδαφος κυλινδρικών δεξαμενών από Ω.Σ. κατά τη διάρκεια σεισμών / Γιάννης Ν. Ψυχάρης  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Σχεδιασμός και ανάλυση ημιεπιφανειακών τοξοειδών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος με προεντεταμένους ελκυστήρες / Τ. Τσικνιάς, Ν. Λουκάτος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Θεμελιώδεις ροπές κάμψεως εγκάρσια φορτιζομένων δοκών υπό ταυτόχρονη αξονική εφελκυστική δύναμη / Ι. Ερμόπουλος  pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Προτερήματα και αδυναμίες προσομοίωσης πυρήνων μικτών φορέων Ο/Σ με το μοντέλο του ισοδύναμου πλαισίου / Ι. Ε. Αβραμίδης, A. Θεολόγου, Δ. Ταλασλίδης  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Οι μικροϋπολογιστές στην καθημερινή πράξη του μηχανικού / Ι. Ε. Αβραμίδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Βασικές προδιαγραφές για προγράμματα χωρικής ανάλυσης κτιρίων Ο/Σ σε μικροϋπολογιστές / Ι. Ε. Αβραμίδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συστηματική ενοργάνωση κτιρίων : Εφαρμογές και προβλήματα της ανάλυσης των επιταχυνσιογραφημάτων / Χ. Ζέρης pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη των ανελαστικών φασμάτων αποκρίσεως για μονοαξονική και διαξονική σεισμική φόρτιση / Χρήστος Α. Ζέρης  pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Βαθμός τοπικής και γενικής ασφαλείας κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος για σεισμό / Β. Καλευράς  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Δυσμενείς συνδυασμοί κατακόρυφων φορτίσεων, καθολική φόρτιση και περιορισμένη ανακατανομή σε πλήρη πλαίσια και ημιπλαίσια σύμφωνα με το σχέδιο του νέου κανονισμού για έργα από σκυρόδεμα / Χρήστος Ε. Ιγνατάκης, Ε. Σταυρακάκης, Κοσμάς-Αθανάσιος Χ. Στυλιανίδης, Γεώργιος Γ. Πενέλης  pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Πρόγραμμα αναλύσεως προεντεταμένων φορέων και εφαρμογή του στη διερεύνηση των απαιτήσεων του νέου ελληνικού κανονισμού / Χ. Οικονόμου, Χρήστος Γ. Καραγιάννης  pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


 

 

 

3η Συνεδρία: Διαστασιολόγηση

 


Διαστασιολόγηση δομικών στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος : Γενική εισήγηση / Π. Πλαΐνης  pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ανοίγματα σε πλάκες χωρίς δοκούς / Θεοφάνης Α. Γεωργόπουλος, Δ. Τώνης  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Η διαστασιολόγηση των δοκών που υπόκεινται σε οποιαδήποτε εναλλασσόμενη ετερόσημη ένταση / Ιωάννης Α. Τέγος  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Σχεδιασμός κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος για ήπιες περιβαλλοντικές θερμοκρασιακές δράσεις / Β. Καλευράς  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Πιθανοτικός σχεδιασμός θαλασσίων εξεδρών / Κωνσταντίνος Γ. Τρέζος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Περί του αντισεισμικού σχεδιασμού γεφυρών / Α. Μακρυγιάννης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συγκριτική διερεύνηση της αντοχής σχεδιασμού διατομών ωπλισμένου σκυροδέματος σχεδιασμένων με διαφορετικούς κανονισμούς / Αθανάσιος Καραμπίνης  pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Βαθμολόγηση του σχεδίου αντισεισμικού κανονισμού της CEB-FIP 1983 / Β. Πράντζος, Ι. Τέγος  pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Δομή και βασικές διατάξεις του γερμανικού αντισεισμικού κανονισμού DIN4149 / Ιωάννης Ε. Αβραμίδης  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Διερεύνηση-βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών διατομής προεντεταμένων δομικών στοιχείων / Χ. Οικονόμου, Χ. Καραγιάννης  pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Εκτίμηση της απαιτούμενης μερικής προέντασης δομικών στοιχείων με κριτήριο την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας / Χ. Καραγιάννης, Χ. Οικονόμου  pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


 

 

 

 

 

2ος τόμος

 

4η Συνεδρία: Κατασκευές

 


Η επένδυση της οδικής σήραγγας του Αρτεμισίου / Μ. Ι. Κωνσταντάκος, Α. Ι. Σοφιανός, Γ. Ι. Γεωργαλάς  pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Σκυροδέματα στο υδροηλεκτρικό έργο Συκιάς / Ι. Θανόπουλος, Γ. Σκουλάς   pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Πειραματικός προσδιορισμός των δυναμικών χαρακτηριστικών οδογέφυρας από προεντεταμένο σκυρόδεμα / Α. Καραμπίνης  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Γέφυρα Νο.1 ανισόπεδου κόμβου Π. Ράλλη / Σ. Σταθόπουλος  pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Θεμελίωση κτιρίου του Ο.Τ.Ε. στην Ερέτρια (Τ/Κ Ερέτριας) σε οικόπεδο διάσπαρτο από αρχαιολογικά ευρήματα / Π. Ιωαννίδης  pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Ορθολογισμός και φαντασία στην πρόβλεψη του "Τρόπου Ζωής" μιας οικοδομής για ασφάλεια και μακροβιότητα / Π. Ιωαννίδης  pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


 

 

5η Συνεδρία: Συμπεριφορά Κατασκευών Ι

 


Εισήγηση γιά τη συνεδρία με θέμα "Συμπεριφορά Κατασκευών" / Γ. Πενέλης  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Επιρροή της εκκεντρότητας κατακόρυφων φορτίων στην ένταση γεφυρών κιβωτοειδούς διατομής, από σκυρόδεμα, λόγω παραμόρφωσης της διατομής στο επίπεδό της / Σ. Δρίτσος  pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Συμπεριφορά έναντι σεισμού και σχεδιασμός τοιχοπληρωμένων πλαισίων ωπλισμένου σκυροδέματος / Ε. Βιντζηλαίου, Θ. Τάσιος  pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μηχανισμός λειτουργίας και τρόπος υπολογισμού των κόμβων δοκών υποστυλωμάτων / Ι. Τέγος  pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Μελέτη συμπεριφοράς δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος υπό μεταβαλλόμενη αξονική φόρτιση / Α. Τσώνος, Ι. Τέγος  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Αντισεισμική μελέτη δοκών-κεφαλοδέσμων πασσάλων σε θεμελιώσεις βάθρων γεφυρών / Ι. Τέγος, Α. Τσώνος  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Σχέση έντασης-γενικευμένων παραμορφώσεων διατομών υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος / Μ. Σφακιανάκης, Μ. Φαρδής  pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Πλαστιμότητα υποστυλωμάτων Ω.Σ. / Θ. Τάσιος, Ε. Βιντζηλαίου, Μ. Χρονόπουλος pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Προβλήματα στις συγκολλήσεις οπλισμών γιά την επισκευή και ενίσχυση των κατασκευών / Γ. Τζωρτζάκης, Γ. Λαμπίρης, Σ. Δρίτσος  pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


 

 

6η Συνεδρία: Νέοι Ελληνικοί Κανονισμοί

7η Συνεδρία: Συμπεριφορά Κατασκευών ΙΙ

 

 


Συμπεριφορά κατασκευών-Πειραματικά δεδομένα / Β. Καλευράς  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αύξηση αντοχής σκυροδέματος λόγω περίσφιξης / Α .Κάππος  pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)  


Διεπιφανειακή μεταφορά τέμνουσας στο ινοπλισμένο σκυρόδεμα / Ι. Τέγος  pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μοντέλα δοκών - υποστυλωμάτων από ωπλισμένο σκυρόδεμα σε γενικευμένη χωρική συμπεριφορά / Χ. Ζέρης  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Θραυστομηχανική προσέγγιση της αντοχής συνάφειας σκυροδέματος - πολυμερών / Ε. Ζαβλιάρης, Κ. Ζαβλιάρης  pdf  κείμενο (941 ΚΒ)


Αστοχία υψίκορμων τοιχωμάτων σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση / Ι. Δ. Λέφας, Μ. Δ. Κωτσοβός, Ν. Ν. Αμβράζης  pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Μηχανική συμπεριφορά κόμβων σε κυψέλες λιγνίτη / Θ. Τάσιος, Μ. Μωρέττη, Ε. Βιντζηλαίου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αναλυτικό μοντέλο συμπεριφοράς άοπλης τοιχοποιίας πλήρωσης σε ανακυκλιζόμενη οριζόντια φόρτιση / Θ. Βαλιάσης, Κ. Στυλιανίδης, Γ. Πενέλης  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αναλυτική μελέτη της συμπεριφοράς του μοντέλου μιας πλαισιακής κατασκευής από Ο/Σ σε σεισμικές φορτίσεις της βάσης του. Σύγκριση των αναλυτικών με αντίστοιχα αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων / Μ. Δημοσθένους, Δ. Μπουφίδης, Γ. Χ. Μάνος  pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς του μοντέλου υπό κλίμακα μιας πλαισιακής κατασκευής από Ο.Σ. κάτω από τεχνητές σεισμικές διεγέρσεις της βάσης με τη χρήση της διάταξης τεχνητών σεισμών του Α.Π.Θ./ Δ. Μπουφίδης, Γ. Χ. Μάνος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)

Πειραματική διερεύνηση επισκευασμένων με ρητίνες πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος σε ανακυκλιζόμενη τέμνουσα / Δ. Σαρηγιάννης, Κ. Στυλιανίδης  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Συμπεριφορά επισκευασμένων τοιχωμάτων σε μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση / Ι. Δ. Λέφας, Δ. Τσούκης, Μ. Δ. Κωτσοβός pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Αστοχίες θεμελιώσεων από τη διαμόρφωση του χώρου / Σ. Παπασπύρου  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


 

 

8η Συνεδρία: Σεισμός Καλαμάτας

 

 


Ο ρόλος του εδάφους στον σεισμό της Καλαμάτας / Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Ανάλυση της απόκρισης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο σεισμό της Καλαμάτας, με εναλλακτικές μεθόδους και προσομοιώματα, και σύγκριση με τις βλάβες / Μ. Γ. Σφακιανάκης, Μ. Ν. Φαρδής, Σ. Η. Δρίτσος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Οι σεισμοί της Καλαμάτας του 1986: Συσχετισμοί καταγραφών με τους σεισμικούς συντελεστές του κανονισμού, επισημάνσεις και συμπεράσματα / Σ. Αναγνωστόπουλος, Βασίλης Α. Λεκίδης, Νικόλαος Θεοδουλίδης, Βασίλης Ν. Μάργαρης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Εκ των υστέρων εκτίμηση της αναπτυχθείσας σεισμικής εντάσεως σε κτίριο της Καλαμάτας / Ε. Βιντζηλαίου, Π. Πλαίνης, Κ. Τρέζος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Εκτίμηση μέγιστης πιθανής ζημιάς από σεισμό στον ελληνικό χώρο / Ι. Βλάχος, Σ. Χατζηανδρέου, Ι. Ταφλαμπάς  pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Αξιολόγηση ζημιών κτιρίων της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς του 1986 / Κ. Αργυράκης, Α. Κοντούρης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Συσχέτιση εδαφικών συνθηκών και σεισμικών βλαβών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος στην Καλαμάτα / Γ.Α. Αθανασόπουλος, Δ. Χρυσικός pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μερικές και ολικές κατεδαφίσεις κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά το σεισμό της Καλαμάτας / Ν. Φράγκος, Μ. Φαρδής  pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αναμενόμενα ποσοστά βλάβης κατασκευών του ελληνικού χώρου ανάλογα με την ένταση του σεισμού / Ι. Βλάχος, Γ. Σταυρακάκης, Ι. Ταφλαμπάς  pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)