Ποιότης υλικών εις την κατασκευήν οδών και αεροδρομίων (ΤΕΕ, Ιούνιος 1974, Αθήνα)

M139

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Μελέτη, παρασκευή και κυλίνδρωσις ασφαλτικών μιγμάτων/Νικολάου Σοφού  pdf  κείμενο  (19 ΜΒ)


Σταθεροποίησις εδαφών. Σταθεροποίησις βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων/ Κόλια Σ.  pdf  κείμενο  (18 ΜΒ)


Τα εργαστήρια του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Δυνατότητες αυτών/ Λαγγιώτη Χριστοδούλου  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)


Προδιαγραφαί τεχνικών έργων και μέθοδοι δειγματοληψιών και δοκιμών/ Λαγγιώτη Χριστοδούλου  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)


Αδρανή υλικά. Χρήσις εις κατασκευάς οδών και αεροδρομίων/  Λαγγιώτη Χριστοδούλου  pdf  κείμενο  (19 ΜΒ)


Η συμπίκνωσις των εδαφών/ Μίχας Νικ.  pdf  κείμενο  (7,9 ΜΒ)


Ασφαλτικά υλικά/ Μίχας Νικ.  pdf  κείμενο  (9,3 ΜΒ)


Ιδιότητες αδρανών υλικών - Μέθοδοι δοκιμασία αυτών - Διόρθωσις κοκκομετρικών διαβαθμίσεων αδρανών υλικών – Συνδυασμοί αδρανών υλικών/ Σπηλιωτόπουλου Κωνσταντίνου  pdf  κείμενο  (22 ΜΒ)


Κατάταξις εδαφών/ Διδασκάλου Γ.  pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)