10ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (ΤΕΕ, 23-25 Οκτωβρίου 1991, Ρόδος)

M 1163

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος Τόμος

 


 

Τα υλικά (γενική εισήγηση) / Θ. Π. Τάσιος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Υπολογισμός καμπτικής αντοχής πλακών οπλισμένων με ράβδους και ίνες σιδήρου / Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Το εκτοξευόμενο Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα και οι δυνατότητες εφαρμογής του στα Υπόγεια Εργα / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Επιτόπου προσδιορισμός της αντοχής του σκυροδέματος και συσχέτιση με την συμβατική αντοχή / Θ. Π. Τάσιος, Κ. Γ. Τρέζος, Χ. Ε. Μαραβέλιας pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Καταστατικό μοντέλο γιά το σκυρόδεμα υπό διαξονική καταπόνηση / Ε. Ι. Σταυρακάκης, Χ. Ε. Ιγνατάκης, Γ. Γ. Πενέλη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Έρευνα ανθεκτικότητας υδατόπυργου 400m3 της ΔΕΥΑ Λάρισας / Γ. Πενέλης, Ι. Παπαγιάννη, Κ. Στυλιανίδης, Χ. Ιγνατάκης, Λ. Αθανασιάδης pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Ενα πιθανοτικό προσομοίωμα της θραύσεως / Ελισσαίος Σ. Κατσαραγάκης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Δημιουργία αρχείου αδρανών / Ν. Αγορογιάννη, Ι. Χριστοδούλιας pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Μερικές δοκιμές διαπερατότητας σε δοκίμια σκυροδέματος / Ν. Καρυστινός, Γ. Παυλάκης, Α. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Πειραματική μελέτη του φαινομένου της συστολής ξήρανσης του μονωτικού κυψελωτού τσιμέντου κονιοδέματος / Μιλούντ Ιχμές, Ι. Παπαγιάννη, Γ. Πενέλης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Πρακτικές συστάσεις για την εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος μετά από πυρκαγιά / Μ. Χρονόπουλος, Χ. Σπανός pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Κατασκευές Ω.Σ. και περιβαλλοντικές δράσεις / Μ. Χρονόπουλος, Χ. Σπανός pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ανάλυση κατασκευών Ωπλισμένου Σκυροδέματος / Π. Πλαΐνης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η επίδραση της σταδιακής ανέγερσης επί των μεγεθών έντασης μικτών χωρικών φορέων Ο/Σ / Ι. Ε. Αβραμίδης, Κ. Στυλιανίδης, Γ. Γκαλονάκης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Κατανομή ροπής πρόβολου ανάμεσα στη δοκό στήριξής του και αμφιέρειστης πλάκας με στήριξη στην ίδια δοκό / Μ. Σκαρλάτος pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Πρόταση συστήματος γιά την αύξηση της πλευρικής ακαμψίας γεφυρών αναρτημένων με ευθύγραμμα καλώδια / Σ. Σ. Ιωαννίδης, Ι. Χ. Ερμόπουλος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Δομικά στοιχεία μονόπλευρης λειτουργίας σε κτιριακούς φορείς / Ε. Ν. Μητσοπούλου, Ι. Ν. Δουδούμης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Σχεδιασμός - Κατασκευή δύο αγωγών από Ο.Σ. / Ηλίας Σωτηρόπουλος, Μιχάλης Καββαδάςpdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Συστηματική διερεύνηση των ανεπαρκειών του μοντέλου του ισοδυνάμου πλαισίου κατά την προσομοίωση ανοικτών πυρήνων Ο/Σ / Ι. Ε. Αβραμίδης, Χ. Ξενίδης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Γραμμική προσομοίωση πυρήνων από Ο.Σ. / Γ. Γεωργούσης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Εύρος σεισμικού αρμού μεταξύ γειτονικών κατασκευών / Χριστίνα Ι. Αθανασιάδου, Γεώργιος Γρ. Πενέλης, Ανδρέας Ι. Κάππος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Επιρροή της παραμορφωσιμότητας της πλάκας στον αντισεισμικό υπολογισμό κτιρίων με επιμήκη κάτοψη / Α. ΑΘανατοπούλου, Ε. Μητσοπούλου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Προς μία ορθολογική θεωρία της εκτίμησης της αντισεισμικής ικανότητας των κατασκευών / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Εμπειρο σύστημα γιά την επιλογή του καταλλήλου από αντισεισμική άποψη φέροντα οργανισμού κτιρίου / Κώστας Α. Συρμακέζης, Γιώργος Κ. Μικρούδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


 

 

2ος Τόμος

 


 

Διαστασιολόγηση / Γεώργιος Γρ. Πενέλης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Διερεύνηση σχεδιασμού δομικών συστημάτων ΚΩΣ σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς / Α. Ι. Καραμπίνης, Κ. Μπάκουλη, Κ. Παντής pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Βελτίωση των αντισεισμικών μηχανικών ιδιοτήτων βραχέων στύλων και δοκών οπλισμένων με μικτή διάταξη παραλλήλων και χιαστί ράβδων / Κων/νος Παπανικολάου, Ιωάννης Τέγος, Γεώργιος Πενέλης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Δοκός-βάθρο γερανογέφυρας του προβλήτα 6 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης / Χ. Κιρπότιν, Π. Βασινιώτη, Γ. Βροχίδης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Σχεδιασμός φορέων ΩΣ υπό διαξονική κάμψη γιά δεδομένη πλαστιμότητα / Χ. Α. Ζέρης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Επιρροή της ασύμμετρης διάταξης του οπλισμού στη στρεπτική αντοχή των δοκών / Π. Ζαράρης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Τρόποι Υπολογισμού - Ελέγχου Διάτρησης Πλακών / Θεοφάνης Γεωργόπουλος pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Κατασκευή προσομοιώματος Θλιπτήρων - Ελκυστήρων επιπέδων στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος με Η/Υ / Α. Χαρίσης, Μ. Ν. Φαρδής pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη δεικτών βλάβης μελών Οπλισμένου Σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενη ένταση / Μ. Ν. Φαρδής, Π. Α. Χριστόπουλος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Διερεύνηση της μεθοδολογίας σχεδιασμού φορέων με μερική προένταση / Χρ. Οικονόμου, Χρ. Καραγιάννης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μελέτη συνεχούς προεντεταμένης πτυχωτής κατασκευής / Νικόλαος Χαλάτης, Τριαντάφυλλος Μακάριος, Ιωάννης Τέγος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αντοχή και πλαστιμότητα διατομών ορθογωνικών και Τ με προένταση / Χρήστος Γ. Καραγιάννης, Χρίστος Μ. Οικονόμου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αυτοματοποιημένη διαστασιολόγηση κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος, κατά το νέο ελληνικό κανονισμό / Α. Χαρίσης, Μ. Ν. Φαρδής pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Συμπεριφορά των Κατασκευών / Μιχαήλ Ν. Φαρδής pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Πειραματική μελέτη υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενη διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη / Σ. Ν. Μπούσιας [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Υπολογισμός ικανότητας πλαστικής στροφής υποστυλωμάτων από Ο/Σ με συνεκτίμηση του βαθμού περίσφιξης / Α. Κάππος, Κ. Στυλιανίδης, Μ. Αντωνιάδης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Απαιτήσεις σε Συνδετήρες των Υποστυλωμάτων ΩΣ / Μ. Χρονόπουλος, Ε. Βιντζηλαίου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Αποκλίσεις κατασκευής κατακορύφων φερόντων δομικών στοιχείων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα / Μαρία Καραβεζύρογλου, Σπυρίδων Μαυρικάκης, Θωμάς Πανταζήςpdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Πιθανοτική διερεύνηση της συμπεριφοράς των κατασκευών υπό σεισμική διέγερση / Κ. Γ.Τρέζος, Ι. Ταφλαμπάς pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Πειραματική και αριθμητική μελέτη της σεισμικής απόκρισης ενός ομοιώματος πλαισιακής κατασκευής με διαγώνιους ελκυστήρες που προσομοιώνουν την επιρροή / Μ. Κ. Τριαματάκη [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Πεπερασμένο στοιχείο γιά την προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων των πλαισίων που υπόκεινται σε σεισμική διέγερση / Ι. Ν. Δουδούμης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Μιά μικραυξητική αριθμητική επίλυση του μη-γραμμικού προβλήματος των τοιχωμάτων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα / Α. Ελενας, Α. Λιώλιος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Μελέτη της βελτίωσης της σεισμικής αποκρίσεως εξωτερικών κόμβων πλαισίων από Ο/Σ με τη χρησιμοποίηση διαγωνίων οπλισμών / Α. Γ. Τσώνος, Ι. Α. Τέγος, Γ. Γ. Πενέλης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Διατμητική ρηγμάτωση Ωπλισμένου Σκυροδέματος σε σεισμό / Παναγιώτης Ζησιμάτος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Αποτίμηση συμπεριφοράς επιπέδων ακανονικών πλαισίων ΩΣ σε σεισμό : σχεδιασμός και αναλύσεις πρωτοτύπων / Y.Lu [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Βλάβες και επεμβάσεις : Επισκευές-Ενισχύσεις / Μ. Π. Χρονόπουλος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη ενισχύσεων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, με στοιχεία Οπλισμένου Σκυροδέματος ή προένταση / Φ. Β.Καραντώνη, Μ. Ν.Φαρδής pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Μελέτη ενισχύσεως πλάκας επικαλύψεως ανεστραμμένων πλακοδοκών / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Αποτίμηση παλιάς γέφυρας Βρύχωνα (Λεχώνια, Βόλος) / Θ.Τάσιος [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αποτίμηση νέας γέφυρας Παλαιοκάστρου (Ηράκλειο, Κρήτη) / Θ. Τάσιος, Μ. Χρονόπουλος, Χ. Σπανός pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Επισκευή/Ενίσχυση υπερβολικών παραβολοειδών κελυφών / Μ. Χρονόπουλος, Κ. Συρμακέζης, Χ. Σπανός pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ανακατασκευή του Μιναρέ Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς στην παλαιά πόλη της Ρόδου/ Μ. Χρονόπουλος, Α. Σκάρπας, Χ. Σπανός pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Υπολογισμός κατασκευών Σκυροδέματος σε Επιπόνηση Πυρκαγιάς / Κυριάκος Ε. Παπαϊωάννου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μορφολογία βλαβών στύλων Οπλισμένου Σκυροδέματος / Ν. Καρυστινός, Κ. Παπαθανασίου, Α. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Ο πολύ καταστροφικός βομβισμός σε κτίριο του κέντρου της Πάτρας. Διερεύνηση του περιστατικού από την άποψη ασφάλειας των κτιρίων / Θ. Α. Γούμενος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)