Το απαιτούμενο νομοθετικό και τεχνικό πλαίσιο στήριξης για την εναρμόνιση της χώρας μας με τις κοινοτικές οδηγίες της νέας προσέγγισης που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων (TEE, 21 Ιουνίου 1993, Αθήνα) 

 

Μ 1275

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 
Νέα προσέγγιση (Οδηγίες Ν.Π.) και δημιουργούμενες απαιτήσεις Ε. Βαρδάκα  pdf  κείμενο  (3 MB)


Συμπληρωματικές οδηγίες (Ελαττωματικά προϊόντα, Γενική ασφάλεια προϊόντων) Θ. Πάνου  pdf  κείμενο  (707 KB)


Οδηγία 83/189/ΕΟΚ (Π.Δ.206/87) Ε. Μελαγράκη  pdf  κείμενο  (2,7 MB)


Δημόσιες συμβάσεις (Υπηρεσίες, προμήθειες και δημόσια έργα σε σχέσεις τους με πρότυπα) Α. Σπαχή  pdf  κείμενο  (2,4 MB)


Υποχρεώσεις κατασκευαστών ή αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα Σπ. Βραχνά  pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο Ο. Μητρόπουλου  pdf  κείμενο  (2,5 MB)


Μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς Διακίνηση προϊόντων Γ. Φρυσσαλάκη   pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Απαιτήσεις για την αναγνώριση φορέων ελέγχου Μετρολογία Σ. Χρυσάφη   pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Υφιστάμενη τεχνική υποδομή στην Ελλάδα Α. Ξηροτύρη   pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Απαιτήσεις για την αναγνώριση φορέων ελέγχου Εργαστήρια δοκιμών Κ. Στουρνάρα   pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Απαιτήσεις για την αναγνώριση φορέων ελέγχου Επιθεώρηση και πιστοποίηση Π.  Θεοφανόπουλου   pdf  κείμενο  (598 KB)


Πιστοποίηση και δοκιμές (Σφαιρική προσέγγιση-Σήμανση CE) Π. Θεοφανόπουλου   pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Τομέας δομικών προϊόντων (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ) πιστοποίηση και δοκιμές (Σφαιρική προσέγγιση-Σήμανση CE) Γ. Κατσαράκη   pdf  κείμενο  (2 MB)


Συσχετισμός με ευρωκώδικες Θ. Τάσιου, Α. Πλάκα   pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Απαιτήσεις για την αναγνώριση φορέων ελέγχου Διαπίστευση Μ. Πιτσίκα   pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Προστασία του καταναλωτή μέσω της σήμανσης CE Α. Μεγγούλη   pdf  κείμενο  (1 MB)


Η προσφώνηση του Β΄ αντιπροέδρου του ΤΕΕ, Β. Αμπακούμκιν  pdf  κείμενο  (720 ΚΒ)