2ο Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής: Πρακτικά  (ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ, 21-23 Οκτωβρίου 1992, Θεσσαλονίκη)

 

Μ 1339

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

1ος τόμος


Πρόλογος – Περιεχόμενα 1ου τόμου  pdf  κείμενο  (3,7 MB)


Επίδραση του μεγέθους των κόκκων στη φαινόμενη γωνία τριβής άμμου-γεωυφάσματος Γ. Α. Αθανασόπουλος, Δ.Ε. Γαζέλας   pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Γωνία τριβής εδάφους-οπλισμού από δοκιμές τριαξονικής φόρτισης / Δ.Κ. Ατματζίδης, Γ.Α. Αθανασόπουλος, Ι.Ν. Μάρκου   pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Μέτρηση διόγκωσης υπό ελαστική μονοαξονική πίεση παρεμποδισμού Π. Ν. Βέττας, Β. Π. Σωτηρόπουλος   pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Σύγκριση αποτελεσμάτων δομικών άμμου σε συσκευές άμεσης διάτμησης και πραγματικής τριαξονικής καταπόνησης Β. Ν. Γεωργιάννου, D.W. Hight   pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Συμπεριφορά των αμμωδών εδαφών υποκειμένων σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση Ι.Χ. Θανόπουλος   pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Παράγοντες που επηρεάζουν την παραμένουσα διατμητική αντοχή των μαργών Ν. Καλτεζιώτης, Γ. Τσιαμπάος   pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Διαδικασία προσδιορισμού παραμέτρων του ελαστοπλαστικού μοντέλου cone cap Κωμοδρόμος, Μ. Α., Διδασκάλου Γ Ρ. Γ.   pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Παραμετρική διερεύνηση οριζόντιων μετατοπίσεων συμπιεστών εδαφών Ι.Α. Λεπίδας   pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Πειραματικές συσχετίσεις πρεσσιομετρικών παραμέτρων και παραμέτρων εργαστηριακού ελέγχου Χ. Μαραγκός   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Μελέτη του προβλήματος αλληλεπιδράσεως εδάφους-αγωγού Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Π. Δ. Παναγιωτόπουλος   pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Αποσαθρούμενες μάργες Σ. Παπασπύρου   pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Ανακυκλιζόμενες τριαξονικές δοκιμές σε αργιλώδη ιλύ Κ. Σταματόπουλος, Α. Σταματόπουλος, Π. Κοτζιάς   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Η εφαρμογή των αριθμητικών μεθόδων στην Τεκτονική Γεωλογία Ν.Κ. Κουτσαμπελούλης, N.C. Last   pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Εφαρμογή του μοντέλου των πολλαπλών ασυνεχειών στη βραχομηχανική Ν. Κ. Κουτσαμπελούλης   pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Φυσική προσομοίωση ασυνεχειών βράχου με υλικό πληρώσεως Σ. Μανωλόπουλου, Κ. Δεμίρης, Θ. Παπαλιάγκας   pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Διατμητική συμπεριφορά ασυνεχειών βράχου με λεπτή επίστρωση Σ. Μανωλοπούλου, Κ. Δεμίρης   pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Αναθεωρημένες συσχετίσεις μηχανικών ιδιοτήτων μεταμορφωμένων και πυριγενών πετρωμάτων Κ. Παπαγεωργίου, Α. Κολλιός, Γ. Στουρνάρας  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Διατμητική συμπεριφορά διεπιφανειών βραχωδών-εδαφικών υλικών Θ. Παπαλιάγκας, Σ. Μανωλοπούλου, Κ. Δεμίρης   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Αναλυτική προσομοίωση βραχομάζας ως ισοδυνάμου συνεχούς μέσου / Χ. Σχοινάς, Σ. Μπαντής, Κ. Δεμίρης   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ποσοτική περιγραφή των ασυνεχειών μιάς βραχομάζας Ο. Χρίστου, Γ. Δημόπουλος, Ν. Παπαχαρίσης   pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Οργανομετρικές δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων στην Ελλάδα Α. Αναγνωστόπουλος, Χ. Ζερβογιάννης, Ν. Καλτεζιώτης, R. Frank, ΣΤ. Χριστούλας   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


ATLAS:Ενα επεκτάσιμο σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας γεωτεχνικών δεδομένων Γ. Ζήσης-Τέγος, Κ. Πιτιλάκης, Α. Αναστασιάδης   pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Εκτίμηση δυναμικών εδαφικών παραμέτρων από στατικές επί τόπου δοκιμές Ν. Καλτεζιώτης, Μ. Παχάκης, Χ. Ζερβογιάννης, Γ. Τσιαμπάος, Ν. Σαμπατακάκης   pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Υποθαλάσσιες γεωτεχνικές έρευνες για το έργο ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ν. Καλτεζιώτης, Μ. Παχάκης   pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Καρστικά φαινόμενα στους γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής Φαμήλας του ποταμού Ευήνου Δημ. Ε. Λιακούρης   pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Τεχνολογία των έμπειρων συστημάτων στη γεωτεχνική μηχανική Μ. Μουλά, Ν. Βάπτισμας   pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Εργαστηριακή και θεωρητική ανάλυση των αιτιών των βλαβών μιάς οδού σε επίχωμα Α. Μουρατίδης, Ν.Ε. Ηλιού   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Επιρροή συνθηκών φόρτισης και διαστάσεων δοκιμίου στην συσκευή διάτμησης Γ.Θ. Ντουνιάς, D.H. Hight D.M. Potts   pdf  κείμενο  (1,7 Β)


Προσδιορισμός παραμέτρων στερεοποίησης από την παρακολούθηση των πιέσεων πόρων και των καθιζήσεων σε πειραματικό επίχωμα Ασημίνα Γ. Ξηροτύρη   pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Εδαφοτεχνικό προφίλ διαδρομής ελαφρού "Μετρό" Θεσσαλονίκης Ν. Παπαχαρίσης, Γ. Πενέλης   pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Η τηλεπισκόπηση σε θέματα γεωτεχνικής μηχανικής Ε. Πάτμιος, Μ. Λαζαρίδου   pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των σχηματισμών στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης Δ. Ρόζος, Ι. Χατζηνάκος, Ε. Αποστολίδης   pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


LOGS:Ενα έμπειρο σύστημα για το σχεδιασμό εδαφικών προφίλ Αναστάσιος Α. Ταχιάος   pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Η επίδραση της ταχύτητας διάτμησης στην παραμένουσα αντοχή του εδάφους Θ. Ε. Τίκα-Βασιλικού, P. R. Vaughan, N. N. Ambraseys   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


GEOSCAN:Αλγόριθμος τομογραφικής ανάλυσης σκληρών πετρωμάτων Α. Τσελέντης, Ν.Γ. Πηλιούρας   pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Η μείωση της περατότητας με το βάθος στο οφειολιθικό σύμπλεγμα Τρόοδους-Κύπρου Ο. Χρίστου, Γ. Πετρίδης, Ι. Κόντζογλου, Γ. Δημόπουλος, Ν. Παπαχαρίσης    pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Εσχάρες πεδιλοδοκών με μεταβλητό μέτρο αντίδρασης εδάφους-πρόγραμμα για Η/Υ Χ. Αναγνωστόπουλος, Μ. Σωτηράκος    pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Δείκτες εδάφους για θεμελιώσεις μεγάλου πλάτους Κ.Π. Ανδρικοπούλου, Π.Ν. Βέττας, Π.Γ. Λασκαράτος, Κ. Ε. Πλυτάς    pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Επιρροή του βάθους θεμελίωσης στην αξονική και στροφική ακαμψία των επιφανειακών θεμελιώσεων Μιχ. Γεωργιάδης, Χρ. Αναγνωστόπουλος    pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Θεμελίωση της υψηλής γέφυρας Πλατανόβρυσης της ΔΕΗ στο ΥΗΕ του Θησαυρού Νέστου Διδασκάλου Γεώργιος    pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Εμπειρίες από την παρακολούθηση καθιζήσεων οικοδομικού έργου Ι. Δ. Δούκας, Α. Γ. Μπαντέλλας, Π. Δ. Σαββαϊδης    pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Καρστικές ασυνέχειες στην Ελλάδα: Διαπίστωση - Αντιμετώπιση Π. Ι. Κουντούρης, Π. Κ. Κοτζιάς, Α. Κ. Σταματόπουλος    pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Συμβολή στις πρεσιομετρικές μεθόδους πρόβλεψης των καθιζήσεων επιφανειακών θεμελιώσεων Χρ. Μαραγκός    pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Σχεδιασμός, αξιοπιστία και κίνδυνοι θεμελιώσεων με πασσάλους τριβής Α. Μπαρούνης    pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Η συμπεριφορά πασσάλων τριβής σε βράχο για τη θεμελίωση επιλιμένιου σιλό δημητριακών Α. Δ. Πλατής    pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Αστοχία του αμμώδους εδάφους θεμελίωσης κτιριακού έργου μετά από πλημμύρα Σ. Τσότσος, Γ. Διδασκάλου    pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Μέθοδος υπολογισμού της ενίσχυσης προβληματικών θεμελιώσεων Σ. Τσότσος, Θ. Χατζηγώγος, Α. Λιώλιος    pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Εκτίμηση της συμπεριφοράς πασσάλων σε κατακόρυφα φορτία με τη χρήση πρεσσιομετρικών δοκιμών R. Frank, Ν. Καλτεζιώτης, Στ. Χριστούλας, Χ. Ζερβογιάννης    pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ανελαστική ανάλυση κεφαλοδέσμων Θ. Χατζηγώγος, Χρ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Μαυρίδης    pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Η θεώρηση της πίεσης του ύδατος πόρων στην ανάλυση της ευστάθειας των πρανών Χρ. Αναγνωστόπουλος    pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Εκσκαφή και συμπεριφορά υψηλών πρανών στη λεκάνη αποτόνωσης του ΥΗΕ Θησαυρού Κ. Αναστασόπουλος, Κ. Πανταζής, Κ. Σακελλαριάδης, Κ Λ. Χατζησάββας, Χ. Οικονομίδης    pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


ΥΗΕ Θησαυρού: Αριστερό πρανές της λεκάνης αποτόνωσης. Προβλήματα ευστάθειας και μέτρα θεραπείας Π. Π. Γαλανός, Γ. Εμμανουηλίδης    pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Προβλήματα μακροχρόνιας ευστάθειας μαργανικών πρανών στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τρίπολης Χ. Γιάνναρος, Μ. Παχάκης, Ι. Χριστοδουλιάς    pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Τρισδιάστατες αναλύσεις ευστάθειας πρανών Σ. Καβουνίδης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ενόργανη παρακολούθηση κατολισθήσεων. Ενα παράδειγμα από την Αττική Ν. Καλτεζιώτης, Γ. Τσιαμπάος, Χ. Ζερβογιάννης  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Κατολισθητικές κινήσεις επιχώματος σε μαργαϊκή άργιλο-Προτεινόμενα μέτρα αντιστηρίξεως Ασημ. Γ. Ξυροτύρη pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Τεχνικογεωλογική διερεύνηση - Μέτρα θεραπείας κατολίσθησης σε πρανές του φράγματος Θησαυρού Δράμας Π. Παντζαρτζής, Γ. Εμμανουηλίδης, Κ. Αναστασόπουλος, Κ. Πανταζής pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Λασπορροή σε αργιλώδη εδάφη Σ. Παπασπύρου  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Ανάλυση κατολίσθησης παράλληλης προς το πρανές Κ. Σταματόπουλοςpdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Συνθήκες ροής σε εκσκαφές υπό άντληση Μ. Καββαδάς, Α. Γκιόλας, Γ. Παπαχαραλάμπους pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Κατολίσθηση στην Κυψέλη Σ. Καβουνίδης, Γ. Ντουνιάς, Σ. Κωστόπουλος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Στόμια σηράγγων στην Πίνδο:Καταρχήν απόπειρα τεχνικογεωλογικής ταξινομήσεώς τους Ν. Καζίλης, Ι. Θανόπουλος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Αλγόριθμος προσομοίωσης εκσκαφών σε ελαστοπλασικά εδάφη Α. Κωμοδρόμος, Θ. Χατζηγώγος, Κ. Πιτιλάκηςpdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής έργου-πιλότος "Μετρό Θεσσαλονίκης" Γ. Πενέλης, Ν. Παπαχαρίσης pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Αξιολόγηση υπολογισμών ωθήσεων γαιών υπό ανομοιόμορφη επιφόρτιση Β. Δ. Τσάμης, Γ. Δ. Μπουκοβάλας pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Ανάλυση της ευστάθειας των αντιστηριζόμενων εκσκαφών χωρίς συνεχή επένδυση Στ. Τσότσος, Θεοδ. Χατζηγώγος, Χρησ. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


 

 

 

 

 

2ος τόμος


Το επίχωμα του λιθόρριπτου φράγματος με πλάκα σκυροδέματος της Μεσοχώρας Ι. Θανόπουλος, Ν. Καζίλης, Σ. Φελέκος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Υδατικές πιέσεις και δίκτυο ροής στον πυρήνα του φράγματος Μόρνου Μ. Καββαδάς, Η. Σωτηρόπουλος, Η. Αλκαλάης pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος Πύλης (Δυτ. Θεσσαλία) Ε. Λ. Λέκκας pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


ΥΗΕ Ασωμάτων-Φράγμα. Σχεδιασμός και συμπεριφορά. Μέρος Α Ορ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


ΥΗΕ Ασωμάτων-Φράγμα. Σχεδιασμός και συμπεριφορά. Μέρος Β Ορ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


ΥΗΕ Σφηκιάς-Φράγμα. Σχεδιασμός και συμπεριφορά. Μέρος Α Ορ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


ΥΗΕ Σφηκιάς-Φράγμα. Σχεδιασμός και συμπεριφορά. Μέρος Β Ορ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Συμπεριφορά οπλισμών εδάφους σε δοκιμές εξόλκευσης Δ. Κ. Ατματζίδης, C. Bonczkiewicz pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Τσιμεντενέσεις βελτίωσης πρόσφατων επιχώσεων για τη θεμελίωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Π. Ν. Βέττας, Ι. Ε. Μαθιουδάκης, Στ. Δ. Νασούλης, Στ. Ν. Σχινά pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Βελτίωση επιχωματώσεων με τη μέθοδο της δυναμικής συμπύκνωσης Μ. Καββαδάς, Η. Σωτηρόπουλος, Π. Παπανικολάου, Η. Αλκαλάης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ερευνα μελέτη και κατασκευή στεγανοποίησης υπόγειου χώρου με γεωσυνθετικά υλικά Α. Κολλιός pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Η κατασκευή της εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής Μυτιληνιών-Σάμου Γ. Ντουνιάς, Σ. Κωστόπουλος, Σ. Καβουνίδης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Πειραματική μελέτη ενίσχυσης εδαφών με γεωϋφάσματα Γ. Ξειδάκης, A. Selby, Σ. Τρίγκα-Κυπριανίδου, Κ. Χατζηϊωάννου, Π. Χατζησταματίου pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Οι αρχές της οπλισμένης γης R. J. H. Smith, Δ. Τόλης pdf  κείμενο  (4,4 ΜΒ)


Προφόρτιση στον προβλήτα 6 του λιμένος Θεσσαλονίκης Α. Κ. Σταματόπουλος, Π. Κ. Κοτζιάς, Ι. Μ. Βλαχογιάννης pdf  κείμενο  (6,5 ΜΒ)


Σταθεροποίηση επιχωμάτων σε μαλακά αργιλικά εδάφη με γεωϋφάσματα υψηλής αντοχής Α. Χαρίση, Θ. Χατζηγώγος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Βελτίωση εδαφών με χρήση πρόσθετων Ι. Χριστοδούλιας, Χ. Γιάνναρος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Χαμηλού κόστους υπόγεια έργα-Ιεράρχηση ερευνών και μελετών υπογείων έργων Κωνσταντάκος Μενέλαος Ιωάννου pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Ανάγκη καθορισμού προδιαγραφών κατασκευής οδικών σηράγγων και προτάσεις για αυτές Κωνσταντάκος Μενέλαος Ιωάννου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Εκτίμηση συμπεριφοράς βραχομάζας:Η περίπτωση της σήραγγας Τυμφρηστού Σ. Κωστόπουλος, Σ. Καβουνίδης, Γ. Ντουνιάς pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Ζώνες αστοχίας γύρω από σήραγγες κυκλικής διατομής σε διακλασμένο βράχο Χ. Μαραγκός, Ν. Παπαχαρίσης pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Εντατικές συνθήκες και μορφές αστάθειας υπόγειων εκσκαφών σε αδύναμο βράχο Σ. Μπαντής, Κ. Δεμίρης, Γ. Βαρδάκης pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Μελέτη ενός συστήματος δύο σηράγγων μεταβλητής απόστασης για το Μετρό Αθηνών Ε. Η. Περγαντής pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ελαστικές γραμμές επιρροής της σύγκλισης σε διατομή σήραγγας υπό διάνοιξη Α. Ι. Σοφιανός, Χ. Ε.Τσουτρέλης, Α. Γ. Δάσκαλης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Μελέτη σήραγγας - Πρόβλεψη των γεωτεχνικών συνθηκών και ποιότητας βραχομάζας Ο. Χρίστου, Γ. Δημόπουλος, Ν. Παπαχαρίσης pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Δυναμικές ιδιότητες τυπικών εδαφών της Θεσσαλονίκης Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Διφασική ελαστοπλαστική ανάλυση σεισμικής απόκρισης και ρευστοποίησης χωμάτινων φραγμάτων Αλεξ. Ν. Γιάγκος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Αντισεισμική ανάλυση κολωνοπασσάλων γέφυρας όρμου Αγ.Στεφάνου Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση πασσάλων σε πολύστρωτους εδαφικούς σχηματισμούς Μ. Καββαδάς, Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Εκτίμηση των δυναμικών χαρακτηριστικών των εδαφών στον Ελληνικό χώρο Ν. Καλτεζιώτης, Ν. Σαμπατακάκης, Ι. Βασιλείου pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)


Σεισμική στρωματογραφία και ευστάθεια πρανών στην ελληνική ηπειρωτική κρηπίδα Β. Λυκούσης, Γ. Ρουσάκης, Γ. Χρόνης pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Ανάλυση εδαφικών δονήσεων με συνοριακά στοιχεία Γ. Δ. Μανώλης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Βραχοτεκτονικές ενότητες, ενεργός τεκτονισμός και καταστροφές στο Ελαιοχώρι κατά τους σεισμούς της Καλαμάτας (13.9.1986) Η. Μαριολάκος, Ε. Λόγος, Σ. Λόζιος, Ι. Φουντούλης pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Παράμετροι εδάφους για ανελαστική ανάλυση αξονικής ταλάντωσης πασσάλων Γ. Μπουκοβάλας, Γ. Γκαζέτας, Σ. Σταματελόπουλος pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Βελτιωμένη μέθοδος υπολογισμού σεισμικής ολίσθησης τοίχων βαρύτητας Γ. Μπουκοβάλας, Ν. Κοττάpdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Σεισμική ευστάθεια δίδυμων επιχωμάτων σιδηροδρομικής-οδικής ζεύξης όρμου Μεγάρων Ε. Στάρα-Γκαζέτα, Γ. Γκαζέτα pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Αναλυτική σύνθεση των εδαφικών κινήσεων στο Χαλάνδρι κατά τους σεισμούς του 1981 Α. Τσελέντης, Ι. Βασιλείου, Ν. Καλτεζιώτης pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Γεωσυνθετικά υλικά στην Περιβαλλοντική Μηχανική Κ. Παλίδης, Α. Κολλιός pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Προκατεργασία με άλατα βαρίου κατά τη σταθεροποίηση με άσβεστο θειϊκών εδαφών Δ. Δερματάς, J.K. Mitchell pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Γεωλογικά κριτήρια και έρευνες για την επιλογή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Π. Κόλλιας pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Παρεμπόδιση μεταφοράς οργανικών λυμάτων στο έδαφος Κορφιάτης Γ., Talimcioglu M., Δερματάς Δ. pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


 Κατακράτηση αδιάλυτων-σε-νερό υγρών στο έδαφος / Κορφιάτης Γ., Δερματάς Δ. pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Εφαρμογή των έμπειρων συστημάτων στη γεωτεχνική περιβάλλοντος Μικρούδης Γ. pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Αριθμητική προσομοίωση της μονοδιάστατης ξήρανσης και στερεοποίησης εδαφικών αποθέσεων Σ. Τσότσος, Θ. Χατζηγώγος, Α. Χαρίση-Χατζηγώγου pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Λευκός Πύργος:Γεωτεχνική θεώρηση και έρευνα της θεμελίωσης του μνημείου Σ. Τσότσος, Α. Ζόμπου-Ασήμη, Α. Κλημεντίδου-Παπαδάμου, Α. Μ. Μάνου-Ανδρεάδου pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)