11ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (ΤΕΕ, 18-20 Μαΐου 1994, Κέρκυρα)

 

M 1393

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

 

Θέμα: Τεχνολογία Σκυροδέματος

 


Concrete for durable construction / R.K. Dhir   pdf  κείμενο (2,7 MB)


Προσδιορισμός της επίδρασης της κοκκομετρικής καμπύλης στην τελική αντοχή του σκυροδέματος με το νόμο ενυδάτωσης των τσιμέντων / Κοσμάς Κ. Σιδέρης, Μαρία Σ. Κώνστα, Χρήστος Γ. Καραγιάννης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Νόμος ενυδάτωσης των τσιμέντων / Κ.Κ. Σιδέρης pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Προσδιορισμός της επίδρασης του λόγου W/Z στην τελική αντοχή του σκυροδέματος με το νόμο ενυδάτωσης των τσιμέντων / Χρήστος Γ. Καραγιάννης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Η επίδραση της επιπεδότητας των κυβικών δοκιμίων σκυροδέματος στην αντοχή σε θλίψη / Στ. Κόλιας, Μ. Κατσάκου pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Σκυρόδεμα υψηλής αρχικής αντοχής / Στ. Κόλιας, Μ. Κατσάκου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ανακύκλωση ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τσιμέντο / Στ. Κόλιας, Γ. Βαγδατλής pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Σκυρόδεμα οδοστρωμάτων συμπυκνούμενο με οδοστρωτήρα με χρήση ή μη Ελληνικής ιπτάμενης τέφρας / Σ. Κόλιας, Α. Σακελλαρίου, Δ. Κλουκίνας, Β. Τσούκης pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Μοντελοποίηση της ανάπτυξης θερμοκρασιών από την έλκυση της θερμότητας ενυδάτωσης σε κατασκευές από σκυρόδεμα / Ε. Κολυφέτης, Κ. Κουτσουπιάς, Ι. Μαρίνος, Χ. Φτίκος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Επίδραση χλωριόντων στην ανθεκτικότητα οπλισμένου σκυροδέματος σε διάρκεια / Ε.Γ. Παπαδάκης, Α.Π. Ρουμελιώτης, Μ.Ν. Φαρδής, Κ. Βαγενάς pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Μεικτού τύπου θραύση κονιαμάτων / Μ. Σακελλαρίου, Α. Καρίνας pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Δοκιμές δυσθραυστότητας (Flexural toughness) δοκιμίων σκυροδέματος με μεταλλικές ίνες / Α. Σακελλαρίου, Α. Παπαθανασίου, Μ. Καρυστινός pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Προστασία του σιδηροπλισμού σε ελαφρύ σκυρόδεμα από κίσσηρη / Γ. Μπατής, Α. Αϊδίνης, Ι. Λούβαρης, Αθανάσιος Β. Νικολαΐδης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Προστασία του σιδηροπλισμού του σκυροδέματος με νέα πρόσθετα / Ευάγγελος Τζάχος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Σύνθεση σκυροδεμάτων υψηλής αντοχής με εγχώρια υλικά / Ι. Παπαγιάννης, Ν. Οικονόμου, Π. Μαυριάς, Α. Θεοδωρόπουλος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μακροχρόνια συμπεριφορά σύνθετων τσιμέντων με ελληνικά πρόσθετα σε διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα / Χ. Μαλαμής, Γ. Μπατής, Ν. Κουλουμπής pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Διασφάλιση ποιότητας τσιμέντων και σκυροδέματος στην Ελλάδα / Ι. Καραγιάννης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Εφαρμογή κατεργασμένου θραυστού αμμοχάλικου με τσιμέντο στη βάση και υποβάση οδοστρώματος / Ι. Χριστοδουλιάς, Α. Παπακωνσταντίνου pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Προβλήματα αδρανών υλικών της Κύπρου / Α. Παναγιώτου pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Μία νέα μέθοδος προσδιορισμού της εξίσωσης του υδατοπερατού πορώδους του τσιμεντολιθώματος και του σκυροδέματος / Κοσμάς Κ. Σιδέρης, Μ. Κώνστα pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ευρωπαϊκό πρότυπο για το σκυρόδεμα (ΕΝ-206) : Εξέλιξη - παρούσα κατάσταση - προοπτικές / Δ. Σκόδρας pdf  κείμενο (795 ΚΒ)


Διαξονική αντοχή ινοσκυροδεμάτων με διάφορα είδη ινών / Ayele Demeke, Ι. Κόκκινος, S. Ntoga, Ι.Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Επιρροή της αντοχής του σκυροδέματος στη συνάφεια χάλυβα-σκυρ/τος μετά από έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες / Ευθύμιος Βαδάκης, Ιωάννα Παπαγιάννη pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Διάτρηση και κοπή σκυροδέματος χωρίς κραδασμούς με τη μέθοδο της θερμικής λόγχης / Αν. Βουρδέρης, Α. Τζανέτος, Αθ. Φρούσσος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Συσχετισμός του βάθους ενανθράκωσης με την κατά βάθος κατανομή Ca(OH)2 σε στύλους οπλισμένου σκυροδέματος / Χ. Μαλαμής, Α. Σακελλάριος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Το πρόβλημα της διατρήσεως υπό σεισμική φόρτιση / Α. Τσώνος, Ι. Τέγος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Νέο σύστημα ανακυκλιζόμενης φόρτισης του εργαστηρίου σιδηροπαγούς σκυροδέματος Α.Π.Θ. : Δυνατότητες και πρώτες εφαρμογές / Κοσμάς Στυλιανίδης, Κων/νος Παπανικολάου, Χρήστος Ιγνατάκης, Θωμάς Ν. Σαλονικιός pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


 

 

Θέμα: Ανάλυση Κατασκευών

 


Συγκριτική προσομοίωση των πυρήνων των μικτών κτιριακών φορέων με απλοποιημένα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων / Ι.Ν. Δουδούμης, Ε.Ν. Μητσοπούλου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Ενα ειδικό στοιχείο για την ελαστική ανάλυση πλαισίων Ο/Σ / Χρ. Γ. Καραγιάννης pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Ισοδύναμη πλαισιακή προσομοίωση βαθμιδωτών τοιχωμάτων Ο/Σ υπό στατική και σεισμική φόρτιση / Χ. Ξενίδης, Α. Αθανατοπούλου, Ι.Ε. Αβραμίδης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Προσδιορισμός εντατικών μεγεθών από δυναμική ανάλυση-συγκριτική διαστασιολόγηση / Πρόδρομος Ζαράρης, Θωμάς Σαλονικιός, Κων/νος Μπότης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αρχές πεπερασμένων στοιχείων στη διερεύνηση των κριτηρίων αναστολής της αλυσιδωτής καταρρεύσεως πολυορόφων κατασκευών Ω.Σ. / Αθανασίου Α. Σκάρπα, Θεοφίλου Αλφρ. Γούμενου pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


 

Θέμα: Συμπεριφορά Κατασκευών

 


Πειραματική και αναλυτική μελέτη του λυγισμού των διαμήκων οπλισμών φυσικών ομοιωμάτων υποστυλωμάτων Ο/Σ υπό κλίμακα / Δ. Μπουφίδης, Γ.Χ. Μάνος, Μ. Ατάλλα pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Προσομοίωμα ανελαστικής συμπεριφοράς υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος σε ανακυκλιζόμενη διαξονική κάμψη με αξονική δύναμη / Στάθης Ν. Μπούσιας, Μιχαήλ Ν. Φαρδής pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Επιρροή του προσομοιώματος περίσφιξης στην πρόβλεψη της σεισμικής απόκρισης των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος / Α.Ι. Καραμπίνης, Ε.Ν. Καπετανάκης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Απλή πειραματική διάταξη για την επιβολή ετερόσημης διαξονικής εντάσεως / Ελισσαίος Σ. Κατσαραγάκης  pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Απαιτήσεις οπλισμού περίσφιξης σε υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος / Α.Ι. Κάππος pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Μία πρόταση για τη στρεπτική απόκριση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Χρήστος Γ. Καραγιάννης, Κώστας Ε. Χαλιορής pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Στρέψη στοιχείων από απλό και ινοπλισμένο σκυρόδεμα = Μία αριθμητική μέθοδος / Χρήστος Γ. Καραγιάννης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Πειραματική έρευνα της διατμητικής συμπεριφοράς ινοπλισμένων στοιχείων σκυροδέματος / Χρήστος Οικονόμου, Χρήστος, Γ. Καραγιάννης, Κώστας Ε. Χαλιορής pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Μελέτη της συμπεριφοράς ενός ομοιώματος 7όροφου επίπεδου τοιχώματος οπλισμένου σκυροδέματος κάτω από οριζόντιες δυναμικές και τεχνητές σεισμικές διεγέρσεις / Γ. Μάνος, Δ. Μπουφίδης, Μ. Δημοσθένους, Μ. Γιασίν, Μ. Τριαματάκη pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος

 

Θέμα: Συμπεριφορά Κατασκευών

 


Αναλυτικές σχέσεις μεγεθών ορθής έντασης-Γενικευμένων παραμορφώσεων διατομών Ο/Σ σε μονοτονική φόρτιση-Δείκτες πλαστιμότητας καμπυλοτήτων / Μ.Γ. Σφακιανάκης, Μ.Ν. Φαρδής pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Επίδραση των χαρακτηριστικών των ισχυρών σεισμικών δονήσεων στην συμπεριφορά κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος / Λ.Βασιλειάδης, Α.Έλενας, Α.Λιώλιος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Απλοποιημένος υπολογισμός της πλαστιμότητας σε κτηριακές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος / Α.Έλενας, Λ.Βασιλειάδης, Α.Λιώλιος, Σ.Τσαλκατίδης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Η επιρροή των διαμηκών πλευρικών οπλισμών των υψίκορμων δοκών-πασσαλοδέσμων στη βελτίωση της αντισεισμικής τους συμπεριφοράς / Αλέξανδρος Τσώνος, Ιωάννης Τέγος pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Πειραματική και αριθμητική μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς ενός φυσικού ομοιώματος διώροφης κατασκευής από Ο.Σ. / Γ.Χ. Μάνος, Μ. Δημοσθένους, Μ.Κ. Τριαματάκη, Μ.Γιασίν pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Δυναμικά χαρακτηριστικά οδογεφυρών / Π. Κιούσης, Α.Ι. Καραμπίνης pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Πειραματική μελέτη μονώροφων δίστυλων τοιχοπληρωμένων πλαισίων από Ο.Σ. υπό κλίμακα σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση / Γ.Χ. Μάνος, Μ. Γιασίν, Θ. Βαλιάσης pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Ανελαστική απόκριση τοιχοπληρωμένων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος σε σεισμό / Π. Ζησιμάτος pdf  κείμενο (3,9 ΜΒ)


Φύση των δυνάμεων εμπλοκής στο οπλισμένο σκυρόδεμα / Π. Ζαράρης pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Δράση βλήτρου μέσα στο οπλισμένο σκυρόδεμα / Π. Ζαράρης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Επιρροή της επικάλυψης του διαμήκους οπλισμού στη διατμητική αντοχή δοκών σκυροδέματος χωρίς οπλισμό διάτμησης / Γ. Παπαδάκης, Π. Ζαράρης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Ένας νέος δείκτης βλάβης για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα / Πανίκος Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Πλάστιμος σχεδιασμός στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Κ. Πηλακούτας, Σ. Δρίτσος, Μ. Φράγκου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Πρόγραμμα διαστασιολόγησης μελών με δακτυλιοειδή διατομή / Ε. Βουγιούκας pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από Ο/Σ για διάφορα επίπεδα πλαστιμότητας / Α.Ι. Κάππος, Φ. Κανδύλας, Δ. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Δοκιμαστική φόρτιση πασσάλου Φ1500 και μηχανική συμπεριφορά του σταυροειδούς συστήματος φορτίσεως / Κ. Πατραμάνης, Ιωάννης Α. Τέγος, Κ. Τσακαλίδης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Δοκοί συνδέσεως συζευγμένων τοιχωμάτων υπό ανακυκλιζόμενη ένταση / Μ. Μωρέττη, Θεοδόσιος Π. Τάσιος, Α. Μπέζας  pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς επιμηκύνσεων οπλισμού / Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


 

 

Θέμα: Διαστασιολόγηση – Αντισεισμικός Σχεδιασμός

 


Διαστασιολόγηση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό σεισμική ένταση / Π. Πανέτσος, Κ. Αναστασιάδης  pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Οι "χαλαροί" οπλισμοί στους φορείς από προεντεταμένο σκυρόδεμα / Ιωάννης Α. Τέγος  pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Αριθμητική ανάλυση της ελαστικής απόκρισης ενός πενταώροφου κτιρίου από Ο.Σ. με πυλωτή - αποτίμηση των βλαβών που παρατηρήθηκαν χρησιμοποιώντας στην ανάλυση την καταγραφή της ισχυρής εδαφικής κίνησης της 23ης Μαρτίου 1993 στον Πύργο της Ηλείας / Μ.Κ. Τριαματάκη, Γεώργιος Χ. Μάνος    pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Ανελαστικός σχεδιασμός κτιρίων με τοιχώματα και πυρήνες σε δράσεις σεισμού / Γ. Γεωργούσης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Απόκριση ανελαστικής ασύμμετρης κατασκευής σε τυχαία σεισμική καταπόνηση / Παναγιώτης Κολιόπουλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Μη γραμμική σεισμική ανάλυση επιπέδων πλαισίων Ω.Σ. / Παν. Παπαδόπουλος, Χ. Καραγιάννης pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Διερεύνηση των κριτηρίων κανονικότητας κτιρίων σε τομή / Κοσμάς-Αθανάσιος Χ. Στυλιανίδης, Γ. Αλεξόπουλος  pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Βελτιωμένος αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων με τη βοήθεια του έμπειρου συστήματος ERDES / Κωστας Α. Συρμακέζης, Γιώργος Κ. Μικρούδης pdf  κείμενο(2,6 ΜΒ)


Αντισεισμικές θεμελιώσεις κτιρίων με υπόγειο / Ιωάννης Α. Τέγος, Δ. Παναγιάρης, Α. Χατζαντώνης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


 

 

3ος τόμος

 

Θέμα: Επισκευές - Κατεδαφίσεις

 

 


Επισκευή πύργου ΟΤΕ στην Πάρνηθα ύψους 60m / Λ. Μαυράκης, Γ. Τζανέτος, Α. Φρούσσος  pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς δοκών Ο/Σ επισκευασμένων με ρητίνες υπό ανακυκλιζόμενη ένταση / Χρ. Οικονόμου, Χρίστος Γ. Καραγιάννης, Κ. Σιδέρης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Μια απλή τεχνική ενίσχυσης γραμμικών στοιχείων από Ο.Σ. / Μ. Φράγκου, Κ. Πηλακούτας, Στέφανος Η. Δρίτσος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών βιομηχανικών αιθουσών ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης / Άννα Κοκκινάκη-Δανιήλ, Αθανάσιος Τζιώγας  pdf  κείμενο (866 ΚΒ)


Αστοχία σιλό λιγνίτη : Από την καταγραφή και διερεύνηση των αιτιών αστοχίας τους στην επισκευή και ενίσχυσή τους / Μιχαήλ Κριτσωτάκης, Παναγιώτα Χονδρογιάννη  pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ενισχύσεις κατασκευών σκυροδέματος με ινο-οπλισμένα πλαστικά υλικά / Θ.Χ. Τριανταφύλλου    pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Μονολιθικότητα καμπτικώς ενισχυμένων στοιχείων από Ο.Σ. / Στέφανος Η. Δρίτσος, Ε. Κώτσιρα, Κ. Πιλακούτας  pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Επισκευή της γέφυρας "Καλκάνη" επί του ποταμού Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο / Χρίστος Ε. Ιγνατάκης, Κοσμάς-Αθανάσιος Χ. Στυλιανίδης  pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Έλεγχος της επιδράσεως της φωτιάς στην αντοχή του σκυροδέματος κελυφών / Γεώργιος Διδασκάλου, Κων/νος Κωτίδης  pdf  κείμενο (761 ΚΒ)


Το πρόβλημα της καθαιρέσεως των προεντεταμένων κατασκευών / Ιωάννης Α. Τέγος  pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Συμπεριφορά κόμβων ως μετά από επεμβάσεις / Μ. Χρονόπουλος, Α. Σκάρπας, Θεοδόσιος Π. Τάσιος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


 

Θέμα: Κανονισμός Ο/Σ και Αντισεισμικός Κανονισμός

 


Εμπειριοκρατικές σκέψεις και ποιοτικές επεμβάσεις ως συμπλήρωμα "μέσης ακρίβειας" στατικής μελέτης σκυροδέματος : Εφαρμογή σε πολυόροφο κτίριο του Ο.Τ.Ε. στην Θεσ/νίκη / Παύλος Χ.Ιωαννίδης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Συμβολή στην διερεύνηση της εγκυρότητας του νέου ελληνικού κανονισμού σχεδιασμού κατασκευών από σκυρόδεμα / Μ.Δ. Κωτσοβός, Σ. Μπάζης, Ι.Δ. Λέφας pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Νέος ειδικός οπλισμός διάτρησης για μυκητοειδείς πλάκες / Α. Χρίστου pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


A new flexural creep test method and it's application to polymer concrete = Μια νέα μέθοδος ελέγχου του καμπτικού ερπυσμού και οι εφαρμογές της στο πολυμερές σκυρόδεμα / Α. Κυριακού pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ελληνική πραγματικότητα και κανονισμοί για τις ανοχές διαστάσεων στο σκελετό έργων από σκυρόδεμα / Μ. Καραβεζύρογλου-Βέμπερ, Σ. Μαυρικάκης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά τυπικών δομικών συστημάτων σχεδιασμένων με τους νέους κανονισμούς / Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης, Ε. Καπετανάκης pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Επιμέρους συντελεστές ασφάλειας για τον αντισεισμικό σχεδιασμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος / Σ. Οικονόμου, Μιχαήλ Ν. Φαρδής pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Παραμετρική μελέτη και αξιολόγηση ορισμένων διατάξεων του Ν.Ε.Α.Κ. / Κοσμάς-Αθανάσιος Χ. Στυλιανίδης, Χριστίνα Ι. Αθανασιάδου, Λ. Αθανασιάδου, Κ. Προύντζος pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Εύστρεπτοι - δύστρεπτοι φορείς. Αντισεισμικός υπολογισμός / Ασημίνα Αθανατοπούλου, Τριαντάφυλλος Μακάριος, Ευθυμία Μητσοπούλου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


 

 

 

Θέμα: Κανονισμός – Παρουσίαση έργων

 


Κριτική και προτάσεις βελτίωσης του νέου ελληνικού αντισεισμικού κανονισμού / Ανδρέας Ι. Κάππος, Ιωάννης Ν. Δουδούμης, Κυριαζής Δ. Πιτιλάκης, Α. Κωμοδρόμος pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Έλεγχος των κριτηρίων κανονικότητας του Ε.Α.Κ.- 92 / Τριαντάφυλλος Κ. Μακάριος, Ασημίνα Μ. Αθανατοπούλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Great man-made river project / Α. Κερμετζόγλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Μεταλλικά ικριώματα : Οι προδιαγραφές τους και η σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα / Α.Ι. Μακρυγιάννης pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)


Γέφυρα λατομείου στον ανισόπεδο κόμβο Βοιωτικής προσπέλασης της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας / Γ. Αλεξόπουλος, Δ. Τσίγκρος, Α. Αλεξανδρόπουλος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Κατασκευή της υψηλής καλωδιωτής γέφυρας Ευρίπου / Σ. Σταθόπουλος pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στον Πειραιά / Σ. Σταθόπουλος, Λ. Κανελλόπουλος pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


 

 

 

Θέμα: Παρουσίαση έργου

 


Επένδυση σηράγγων από οπλισμένο/άοπλο σκυρόδεμα / Π. Λάγιος, Δ. Αλιφραγκής, Ε. Περγαντής pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ) 


Χρήση νέων υλικών και μεθόδων στην ανακατασκευή των επενδύσεων αρδευτικών διωρύγων / Γιώργος Ανδριώτης, Θ. Καλαϊτζής, Ν. Χατζηθεοδοσίου pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Σύμμεικτες κατασκευές / Σπύρος Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα για αστικά και βιομηχανικά λύματα / Α. Απέργης pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Τεχνητοί ογκόλιθοι θωρακίσεως θαλάσσιων έργων με πρανή : Accropode - Μια νέα γενιά ογκολίθων / Χ. Αντωνόπουλος, M. Denechere pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


 

 

Θέμα: Συστήματα ελέγχου ποιότητας – Συζήτηση – Κλείσιμο Συνεδρίου

 


Δοκιμές σημειακής φόρτισης σκυροδέματος σε δοκίμια ακανόνιστου σχήματος / Θ. Παπαλιάγκας pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Χαρακτηριστικά ειδικού μικροσκυροδέματος για φυσική προσομοίωση βράχων / Σ. Μανωλοπούλου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Χρήση συστημάτων αυτοματισμού με Η/Υ στα εργοστάσια ετοίμου σκυροδέματος / Ν. Λίτινας pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Το σκυρόδεμα λεπτό στοιχείο στεγάνωσης των λιθόρριπτων φραγμάτων : Παράδειγμα στην Ελλάδα : Το φράγμα της Μεσοχώρας / Ι. θανόπουλος, Ν. Θαλασσινός pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αυτόματο σύστημα παραγωγής και διακίνησης σκυροδέματος με ταυτόχρονο έλεγχο της παραγόμενης ποιότητας / Γ. Βλαχοτάσιος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ) 


Ενα μοντέλο μηχανικής καταστροφής του σκυροδέματος : Μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευής από σκυρόδεμα / Δ.Α. Ζαχαρόπουλος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Συσχέτιση της επιτόπου αντοχής με την συμβατική αντοχή του σκυροδέματος / Θεοδόσιος Π. Τάσιος, Κωνσταντίνος Γ. Τρέζος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων / Μ. Χρονόπουλος, Χρίστος Σπανός pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ελεγχοι ωπλισμένου σκυροδέματος κτιρίου ανακομιστού στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο / Μ. Χρονόπουλος, Χ. Μαλαμή, Μ. Ευσταθιάδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ελεγχος και επισκευή σκυροδεμάτων λιμενικού έργου / Μ. Χρονόπουλος, Ι. Λούβαρης, Χ. Μαλαμή, Μ. Ευσταθιάδης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Επισκόπηση της συμπεριφοράς κτιρίων και γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα στο σεισμό του Νόρθριτζ (Λος Αντζελες) της 17ης Ιανουαρίου 1994 / Ε. Βουγιούκας, Π. Καρύδης pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Συμπεριφορά κόμβων ως μετά από επεμβάσεις / Μ. Χρονόπουλος, Α. Σκάρπας, Θεοδόσιος Π. Τάσιος  pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)