Λιγνίτης και ενεργειακό ισοζύγιο: Σημερινή κατάσταση - προοπτικές (ΤΕΕ – Τμ. Δυτ. Μακεδονίας, ΔΕΗ Συλ. Διπλ. Μηχ, ΤΕ Πτολεμαΐδας, ΤΕΙ Κοζάνης, 2-3 Οκτωβρίου 1992, Κοζάνη)

 

M 1527

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος


Προσφώνηση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής Π. Μαβίδη pdf  κείμενο (828 ΚΒ)


Ελληνικοί λιγνίτες : Έρευνες-δυναμικό / Κ. Κούκουζας  pdf  κείμενο (4,2 MB)


Η λιγνιτοφορία της λεκάνης Πτολεμαϊδας / Κ. Κούκουζας, Θ. Κώτης, Μ. Πλουμίδης, Δ. Δημητρίου  pdf  κείμενο (4,7 MB)


Λιγνιτικό κοίτασμα Δράμας / Ι. Μπρουσούλης, Π. Γιακκουπής  pdf  κείμενο (4,7 MB)


Η λιγνιτοφορία στη λεκάνη Φλώρινας / Θ. Κώτης, Μ. Πλουμίδης, Α. Μεταξάς, Γ. Βαρβαρούσης  pdf  κείμενο (3,3 MB)


Επίδραση της κοκκομετρίας λιγνιτών και λιθανθράκων στη μικτή καύση των στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς / Ν. Πουλασικίδης  pdf  κείμενο (5,8 MB)


Μικτή καύση λιγνίτη και ξυλίτη στους ΑΗΣ της ΔΕΗ / Ε. Κακαράς, Ν. Παπαγεωργίου  pdf  κείμενο (5,7 MB)


Αύξηση της παραγόμενης ισχύος από τους ΑΗΣ του βορείου συστήματος με ταυτόχρονη αύξηση του βαθμού απόδοσης/ Ε. Κακαράς, Ν. Παπαγεωργίου pdf κείμενο (2,9 ΜΒ)


Εγκατεστημένη ισχύ, παραγόμενη ενέργεια / Α. Μπελίδης  pdf  κείμενο (5,2 MB)


Εργονομική προσέγγιση ατυχημάτων σε σταθμούς και λιγνιτωρυχεία τα έτη 1985-1989 / Μ. Πεφάνης, Μ. Τολάκη  pdf  κείμενο (23 MB)


Προσδιορισμός της ποιότητας του παραγόμενου από την εκμετάλλευση λιγνίτη με βάση τα στοιχεία της κοιτασματολογικής μελέτης / Κ. Καβουρίδης  pdf  κείμενο (8,9 MB)


Επιπτώσεις στη ΔΕΗ από την εφαρμογή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων στις δραστηριότητές της / Δ. Μαυράκης  pdf  κείμενο (1,6 MB)


Ποιοτική αναβάθμιση λιγνιτών / Σ. Τσίμας  pdf  κείμενο (8 MB)


Σχεδιασμός και προγραμματισμός λειτουργίας λιγνιτωρυχείων με την βοήθεια της Πληροφορικής / Μέβοραχ, Ρ. pdf  κείμενο (13 MB)


Υπολογισμός πραγματικής ωριαίας απόδοσης καδοφόρου εκσκαφέα κατά την λειτουργία σε ένα block εκμετάλλευσης και βελτιστοποίησή της με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή / Μέβοραχ Ρ. pdf  κείμενο (6,4 ΜΒ)


Σχεδιασμός του συστήματος φόρτωσης-μεταφοράς με εκσκαφείς/φορτωτές και χωματουργικά αυτοκίνητα / Γ. Παναγιώτου  pdf  κείμενο (4,6 MB)


Στατιστική ανάλυση των κρατήσεων του πάγιου εξοπλισμού υπαίθριων λιγνιτωρυχείων / Ε.Χ. Παπακώστα, Γ. Παναγιώτου  pdf  κείμενο (3,4 MB)


Ορυκτολογία, χημεία και μορφολογία τέφρας από εργαστηριακή καύση σε 1000C και ιπτάμενης τέφρας του λιγνίτη Πτολεμαϊδας-αξιοποίηση και περιβάλλον / Α. Γεωργακόπουλος, Α. Φιλιππίδης, Α. Κασώλη-Φουρναράκη  pdf  κείμενο (2,3 MB)


Οι νεότερες εξελίξεις στη τεχνολογία εμπλουτισμού των λιγνιτικών και ξυλιτικών κοιτασμάτων και η επίδρασή τους στην ορθολογική εκμετάλλευση των αποθεμάτων από τη ΔΕΗ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας / Χ. Κιτσικόπουλος, Μ. Μαρκουλής  pdf  κείμενο (9,2 MB)


Εκμετάλλευση και ανάπτυξη λιγνιτωρυχείων ΛΚΠ-Α:Αξιολόγηση και προσδιορισμός εκσκαπτική δυναμικότητας πάγιου εξοπλισμού παραγωγής / Κ. Καβουρίδης, Α. Βλαχαντώνης  pdf  κείμενο (15 MB)


Συμφωνία "ΘΑΛΗΣ". Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός των Ορυχείων / Χ. Δαβάκος, Κ. Χαλούλος, Δημ. Χαριτόπουλος  pdf  κείμενο (1,8 MB)


 

 

 

 

2 ος τόμος


μ-Processors-μ Υπολογιστές στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και μετρήσεων / Ν. Πολυχρονιάδης  pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό απόδοσης των λιγνιτικών ΑΗΣ / Λ. Ματσίκης  pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


Βελτιώσεις και τροποποιήσεις στις μονάδες 300 MW για την αύξηση της μέγιστης φόρτισης και του βαθμού απόδοσης / Γιωτόπουλος Νικόλαος  pdf  κείμενο (5,1 ΜΒ)


Το πρόγραμμα ανάπτυξης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας : συντελεστές ζήτησης - δυνατότητες παραγωγής / Σακκάς Γ. pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Ελληνικοί ορυκτοί άνθρακες : επιστημονικές και τεχνικές αναφορές / Κ. Χασάπης  pdf  κείμενο (709 ΚΒ)


 Δυνατότητες αντιμετωπίσεως του προβλήματος μειωμένης ισχύος των μονάδων Δυτικής Μακεδονίας λόγω χειροτερεύσεως της ποιότητας του διατιθέμενου λιγνίτη / Κ.Χ. Λέφας  pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Νέες τεχνολογίες - σχεδίαση/ένταξη (αεριοποίηση-αποθείωση κλπ.) / Χ. Τσελέντης  pdf  κείμενο (5,1 ΜΒ)


Η αύξηση της διαθεσιμότητας των μονάδων συστήματος ισοδυναμεί με εγκατάσταση μονάδας 300 MW / Κ. Μιχαλάκης  pdf  κείμενο (5,6 ΜΒ)


Λειτουργικά προβλήματα μεγάλων λιγνιτικών λεβήτων και τρόποι αντιμετώπισής τους / Δ. Παγουλάτος  pdf  κείμενο (4,3 ΜΒ)


Consequences of five guillotine breaks in Kardia 1 feed water circulation piping : a lecture be learned / J. Jansky, T. Papadelis, Mavidis Panos pdf  κείμενο (8,2 ΜΒ)


Καύση λιγνιτών περιοχής Πτολεμαϊδας:Αστοχία κατασκευής λεβήτων, αντισταθμιστικά μέτρα, ομογενοποίηση καυσίμου / Α. Κλουκινιώτης  pdf  κείμενο (5,1 ΜΒ)


Ο λιγνίτης και τα εισαγόμενα για ηλεκτροπαραγωγή καύσιμα : συγκριτική θεώρηση / Δημήτρης Παπαμαντέλλος, Ραφαήλ Μαιόπουλος  pdf  κείμενο (5,3 ΜΒ)


Η "αναχλόαση" των νέων εδαφών στα λιγνιτωρυχεία / Ι. Ρούσης  pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Η αέρια ρύπανση στους σταθμούς παραγωγής / Λ. Χατζηφώτης, Α. Βιόλος  pdf  κείμενο (4,3 ΜΒ)


Ο περιφερειακός και χωροταξικός ανασχεδιασμός της ζώνης επιρροής του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου ως απαραίτητη προϋπόθεση μιας περιβαλλοντικά αποδεκτής οικονομικής αναπτύξεως του γεωγραφικού άξονα Κοζάνης-Πτολεμαϊδας / Ηλίας Ι. Κόρδας  pdf  κείμενο (5,1 ΜΒ)


Διαφοροποίηση του λιγνίτη Αναργύρων και της παραγόμενης Ιπτάμενης Τέφρας στα κοκκομετρικά τους κλάσματα / Σ. Γρ. Ιτσκος  pdf  κείμενο (10 ΜΒ)


Λιγνιτικό κέντρο Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου. Πραγματικότητα και προοπτικές μιας δυναμικής δραστηριότητας / Μπούσιος Αιμίλιος  pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Ομιλία στο Διήμερο με θέμα: «Λιγνίτης και ενεργειακό ισοζύγιο-σημερινή κατάσταση, προοπτικές» / Αποστολόπουλος  pdf  κείμενο (758 ΚΒ)


Διασπορά – Διάχυση αερίων ρύπων στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμύνταιου/ Θ. Γ. Τριανταφύλλου pdf κείμενο  (210 ΚΒ)


Συμπεράσματα pdf κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Να στηριχτούμε στο λιγνίτη και όχι στο ΒΟΤ/ Ι. Κοκοράκης pdf κείμενο  (886 ΚΒ)


Πρακτικά Διημερίδας pdf κείμενο  (17 ΜΒ)


Περιλήψεις εισηγήσεων  pdf  κείμενο (21 ΜΒ)