Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας  

 

M 1540

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Α. Ιστορική εξέλιξη των γεφυριών  pdf  κείμενο (25 MB)

  Β. Τα ελληνικά πέτρινα γεφύρια

  Γ. Τα πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια

  Δ. Τα πέτρινα γεφύρια του Θεσσαλικού χώρου

  Κεφάλαιο 1. Τα δύο μεγαλύτερα γεφύρια που σώζονται στις μνήμες μας και σε παλιές φωτογραφίες   


Κεφάλαιο 2. Τα γεφύρια του Νομού Λάρισας  pdf  κείμενο (25 MB)


Κεφάλαιο 3. Τα γεφύρια του Νομού Τρικάλων  pdf  κείμενο (38 MB)


Κεφάλαιο 4. Τα γεφύρια του Νομού Καρδίτσας – Παράρτημα – Βιβλιογραφία   pdf  κείμενο (24 MB)