Τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και του Μηχανικού (ΤΕΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας, 8-9 Απριλίου 1998, Θεσσαλονίκη)

 

M 1688

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Οι φορείς υλοποίησης μεγάλων Δημόσιων Έργων. ΕΥΔΕ ή Α.Ε.; Η περίπτωση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ / Γεώργιος Νισταζάκης, Αγγελική Καλκατζή, Αντώνης Κοτσώνης pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ) 


Νομική υποστήριξη θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας σε περιοχές ανάπτυξης τεχνικών έργων / Γ.Κολλάρος, Αν.Αθανασοπούλου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Αποτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από συγκοινωνιακές και μεταφορικές υποδομές και λειτουργίες / Αν.Αθανασοπούλου, Γ.Κολλάρος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Η βελτίωση των διαδικασιών εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων στην πορεία υλοποίησης του ΚΠΣ / Αγγελική Καλκατζή, Αντώνης Κοτσώνης pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Ο ρόλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην παραγωγή των Δημοσίων Εργων, ισότιμη αξιοποίηση των Μηχανικών στο Δημόσιο / Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Θεοδόσης Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Αστικές-ποινικές ευθύνες των διπλ.μηχανικών του δημοσίου - ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης και των μηχανικών στην αποφυγή ελαττωμάτων και ατυχημάτων στα έργα / Μίνα Χρηστίδου, Κορίνα Σοϊλεμετζίδου pdf  κείμενο (7,2 ΜΒ)


Οι επιπτώσεις στην παραγωγή των σχολικών κτιρίων από τη μετατροπή του Ο.Σ.Κ. σε Α.Ε.  / Γ.Στάθης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Ενημερωτικό σημείωμα προς την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για την Α.Ε. "Θέμις Κατασκευαστική"  / Ν. Κακουλάκης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Τα έργα στον ΟΤΕ ως μετοχοποιημένης επιχείρησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο ρόλος του κράτους (ως κύριου μετόχου), της διοίκησης του ΟΤΕ και των διπλωματούχων μηχανικών / Γ. Πέτρου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μελέτες και διοίκηση έργων από ιδιωτικές εταιρίες μελετών, δημόσιες υπηρεσίες και εταιρίες δημοσίου και η συμβολή τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας / Χάρης Μυλωνάς pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Συγχρηματοδοτούμενα έργα - Συμβάσεις παραχώρησης / Χρ.Δουκάκης pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Μελέτες δημοσίων έργων / Ι. Σπερελάκης pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Σύστημα παραγωγής Δημοσίων Έργων (Υφιστάμενη κατάσταση - Προβλήματα - Προτεινόμενες παρεμβάσεις ή προτάσεις)  / Κωνσταντίνος Σαββίδης pdf  κείμενο (4,8 ΜΒ)


Χαιρετισμός στην ημερίδα "Τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης και του μηχανικού "  / Χρίστος Βερελής pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Εμπειρίες από το κατασκευαστικό πρόγραμμα του Ο.Ε.Κ.  / Σ. Σπυροπούλου pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Ο ρόλος της Α/βάθμιας Αυτοδιοίκησης στα τοπικής σημασίας Δημόσια έργα στην προοπτική της αναδιοργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του σχεδίου Ι.Καποδίστριας / Καλλιόπη Κεραμάρη pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Εργοληπτικές επιχειρήσεις - Μητρώο εργοληπτικών επιχερήσεων - Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών - Μελετητές και γραφεία μελετών - Μητρώα μελετητών - Λειτουργία της γνωμοδοτικής επιτροπής μελετών / Παναγιώτης Μαντέλας pdf  κείμενο (5,7 ΜΒ)


Σύμβουλοι δημοσίων έργων : Τεχνικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι διαχείρησης (project - manager)  / Δημήτρης Παπαγιαννίδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αναβάθμιση του ρόλου του μηχανικού, ώστε να επιτευχθεί με τον επωφελέστερο για το δημόσιο συμφέρον τρόπο η εκτέλεση του τεράστιου για τα εθνικά δεδομένα όγκου δημοσίων έργων / Θανάσης Μπούμης pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ) 


Κτηματολόγιο / Το μεγαλύτερο από τα έργα / Εμμανουήλ Ουρανός pdf  κείμενο (562 ΚΒ)


Ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης και των μηχανικών Δ.Υ. στην παραγωγή Δημοσίων έργων στην Ελλάδα / Π. Κατίκας pdf  κείμενο (5,5 ΜΒ)


Συμβολή του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης (Διαπιστώσεις - ενέργειες - προτάσεις)  / Δημήτρης Μαραβέας pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΣΕ - Ο ρόλος των μηχανικών στην υλοποίησή του / Ελένη Κρανίδου - Καραγιάννη pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Μουσείο ύδρευσης Θεσσαλονίκης : Η υλοποίηση ενός τεχνικού έργου και έργου πολιτισμού από μία περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. (4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων)  / Ολγα Τραγανού - Δεληγιάννη pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Χωροταξική διάσταση των δημοσίων έργων και ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης, στο σχεδιασμό τους / Αννα Αναγνωστοπούλου pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


1ο συνέδριο Ομοσπονδίας Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / ΤΕΕ - . Τμ. Ανατ. Κρήτης pdf  κείμενο (627 ΚΒ)


Η προσφορά του κλάδου των διπλ. μηχανικών του δημοσίου και η αναγνώριση του έργου τους / ΤΕΕ – Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας pdf  κείμενο (738 ΚΒ)


Ο ρόλος του κυρίου του έργου στη διασφάλιση της ποιότητας των δημόσιων έργων / Σοφοκλής Τζοβαρίδης pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Παραγωγή δημοσίων έργων υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών χρηματοδότησης / Χ. Σοφιανός pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ο ρόλος και οι διαφοροποιήσεις των αποφαινόμενων οργάνων της Διοίκησης Εκτέλεσης Δημοσίων Εργων στην ιστορική διαδρομή της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Εργων τα τελευταία 65 χρόνια / Μενέλαος Κωνσταντάκος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Εξελίξεις στη Διαχείρηση του Συστήματος Παραγωγής Δημοσίων Εργων / Δημήτριος Κακκάβας pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Διαδικασίες εκτέλεσης Δημοσίων Εργων στην Κύπρο και ασφαλιστικές δικλείδες / Θάσος Νεοκλέους pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)