ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

  1. Νόμος 669 / 77 (ΦΕΚ 241 Α /1-9-77) “Περί εκμεταλλεύσεως Λατομείων”

1.1 Γενικές διατάξεις

1.2 Λατομικά ορυκτά υπαγόμενα στα βιομηχανικά ορυκτά

1.3 Δικαίωμα εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών

1.4 Αδεια εκμετάλλευσης- Προϋποθέσεις χορήγησης

1.5 Δικαιολογητικά για την απόκτηση της άδειας

1.6 Κατάργηση άρθρου

1.7 Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης, διάρκεια

1.8 Προθεσμία γνωστοποίησης έναρξης εξόρυξης, καθορισμός λατομείων ως αποθεματικών

1.9 Αδεια εκμετάλλευσης ως άδεια σκοπιμότητας

1.10 Ερευνητικές εργασίες

1.11 Κατάργηση άρθρου

1.12 Εποπτεία εκμετάλλευσης- Αρμοδιότητες Επιθεωρητού Μεταλλείων

1.13 Κατάργηση άρθρου

1.14 Δελτίο Δραστηριότητας

1.15 Κυρώσεις παραβατών

1.16 Κατάργηση άρθρου

1.17 Καταργούμενες διατάξεις

1.18 Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείων δια μισθώσεως ή εισφοράς. Τύπος & διάρκεια

1.19 Επέκταση δικαιώματος εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών στα υποπροϊόντα

1.20 Εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης μαρμάρων, ανώτατα όρια μισθωμάτων

1.21 Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης

1.22 Εκμετάλλευση Δημοσίων λατομείων

1.23 Μεταβατικές διατάξεις, ισχύς παλαιών διατάξεων

1.24 Εκμετάλλευση Δημοτικών & Κοινοτικών λατομείων

1.25 Αδεια διενέργειας ερευνητικών εργασιών

1.26 Πίνακες των κατ’ έτος εξορυσσομένων προϊόντων

1.27 Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης

1.28 Απ’ ευθείας εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης

1.29 Δαπάνες λήψεως άδειας εκμετάλλευσης

1.30 Αναπροσαρμογή παγίου μισθώματος

1.31 Υποχρεώσεις μισθωτού, χρηματική ποινή, καταγγελία συμβάσεως

1.32 Βεβαίωση, είσπραξη ετήσιου πάγιου θεμιτού μισθώματος

1.33 Βεβαίωση αναλογικού μισθώματος

1.34 Παράταση μίσθωσης Δημοτικών-κοινοτικών λατομείων

1.35 Εκταση εφαρμογής του Νόμου

1.36 Ενδικα μέσα

1.37 Τελικές & μεταβατικές διατάξεις

1.38 Αναγκαστική απαλλοτρίωση-εγγύηση- καθορισμός αποζημίωσης

1.39 Αδεια εκμετάλλευσης

1.40 Μεταβατικές διατάξεις για τις άδειες εκμετάλλευσης

1.41 Εγκυρότητα – ισχύς συμβάσεων (Ν.Δ.433/70) εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων

1.42 Αναπροσαρμογή μισθώματος συμβάσεων (Ν.Δ.433/70)

1.43 Παράταση συμβάσεων (πρό Ν.Δ.433/70) και καθορισμός μισθώματος

1.44 Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ή εισφοράς δικαιώματος εκμετάλλευσης

1.45 Κατάργηση άρθρου

1.46 Αναπροσαρμογή χρηματικών ποινών

1.47 Χορήγηση ειδικής άδειας για κάποιες εργασίες εξορύξεως

1.48 Αντικατάσταση διατάξεων Ν.274/76 – παραδεκτό ένδικων μέσων

1.49 Ανατρεπτική προθεσμία σε σχέση με Ν.Δ. 210/73

1.50 Κατάργηση άρθρου

1.51 Προσθήκη διατάξεως στο άρθρο 20 του Ν. 272/76

1.52 Εξουσιοδοτική διάταξη για εφαρμογή του Νόμου

1.53 Δυνατότητα κωδικοποίησης διατάξεων

1.54 Κατάργηση διατάξεων

1.55 Εναρξη ισχύος Νόμου

2. Νόμος 1428 / 84, ( ΦΕΚ 43 Α/11-4-84) “Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών”
όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 2115/93 (ΦΕΚ 15 Α/15-2093 )& 2702/99 (ΦΕΚ 70 Α/7-4-99).
 

2.1 Ορισμοί ( αδρανή υλικά-λατομικός χώρος κ.λ.π.)

2.2 Δικαίωμα εκμετάλλευσης

2.3 Καθορισμός λατομικών περιοχών - Υπαρξη μεταλλευμάτων - παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών

2.4 Εργο επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών

2.5 Εκμίσθωση Δημοσίων λατομείων

2.6 Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης με σύμβαση μίσθωσης

2.7 Βεβαίωση και διάθεση εσόδων

2.8 Εκμετάλλευση λατομείων εκτός λατομικών περιοχών - εγγυητικές επιστολές

2.9 Αδεια εκμετάλλευσης

2.10 Απαγόρευση εκμίσθωσης ή χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης

2.11 Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης – Μονομερής λύση σύμβασης

2.12 Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων

2.13 Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή

2.14 Καθήκοντα και υποχρεώσεις επιβλέποντος

2.15 Εποπτεία και έλεγχος εκμετάλλευσης – Περιβάλλον

2.16 Κυρώσεις για παράνομη εκμετάλλευση

2.17 Ενδικα μέσα

2.18 Αναπροσαρμογή προστίμων

2.19 Ειδικό τέλος υπέρ Ο.Τ.Α

2.20 Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

2.21 Κατάργηση άρθρου

2.22 Παραχώρηση στους Ο.Τ.Α. λατομείων που έπαυσε η λειτουργία τους

2.23 Εκμίσθωση λατομείων των Ο.Τ.Α

2.24 Κατάργηση άρθρου

2.25 Ασκηση αρμοδιοτήτων επιθεώρησης του Επιθεωρητή Μεταλλείων

2.26 Αντικατάσταση άρθρου 162 του Ν. 210/1973

2.27 Αναθεώρηση συμβάσεων Δημοσίων Μεταλλείων

2.28 Εργα ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ

2.29 Καταβολή παγίων και αναλογικών μισθωμάτων

2.30 Συνέχιση έργου υφισταμένων επιτροπών για καθορισμό λατομικών περιοχών

2.31 Μεταβατικές διατάξεις

2.32 Μεταβατικές διατάξεις

2.33 Κατάργηση άρθρου

2.34 Λήξη προθεσμίας του Ν. 386 /76

2.35 Κατάργηση άρθρου

2.36 Κατάργηση διατάξεων των Νόμων 386/76 , 669/77 και Π.Δ. 595 /78

2.37 Εναρξη ισχύος Νόμου
 

2.A Nόμος 2115/93 ΦΕΚ 15Α/15-2-93 Διατάξεις του Ν. 2115/93 που ισχύουν αυτούσιες

2.Α.1 Άρθρο 20

2.Α.2 Άρθρο 21

2.Α.3 Άρθρο 22

2.Α.4 Άρθρο 23

2.Α.5 Άρθρο 26

2.Α.6 Άρθρο 34 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2702 /99
 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Προεδρικά Διατάγματα , Υπουργικές Αποφάσεις κ.λ.π.
 

3.1. ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

3.1.1 Προεδρικό Διάταγμα 285 (ΦΕΚ 83 /Α/26-4-79 “Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων

3.1.2 Οδηγίες του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ,Αριθ πρωτ.Δ10-Δ/Φ5/οικ.16830/25-7-94

“Για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί σχιστολιθικών πλακών”

3.1.3 Απόφαση ΙΙ-2η/Φ17.27/4229/7-4-86 του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ151Β/10-4-86)

“Υπαγωγή των μαρμαροψηφίδων στην κατηγορία των μαρμάρων”

3.1.4 Εγγραφο Δ10/Α ΓΕΝ./18747/29-7-93 του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας

“Λατομεία μαρμαροψηφίδας”

3.1.5 Εγγραφο ΙΙ-2η/Φ 17.27/5621/18-4-86 του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας

“Δημοσίευση αποφάσεως για υπαγωγή μαρμαροψηφίδων στην κατηγορία των μαρμάρων”

3.1.6 Απόφαση Δ7/Α/Φ1/8/2/2-1-98 της Υπουργού Ανάπτυξης  (ΦΕΚ 20/Τ.Δ./21-1-98)

“Αναπροσαρμογή των ετησίων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων μισθώσεως λατομείων μαρμάρων”

3.1.7 Νόμος 2130/93 ΦΕΚ 62Α/23-4-93 άρθρο 27 παραγρ. 8, καταβολή ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ των λατομείων βιομηχανικών

ορυκτών

3.1.8 Νόμος 2702/99 ΦΕΚ 70Α/7-4-99 παράγρ. 1, 2, 3 & 4 του άρθ. 7

“Παράταση ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών.”

3.1.9 Εγγραφο Δ10/Φ17.35/2177/4-2-93 του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας,

“Δικαίωμα εκμισθώσεως με απ’ ευθείας σύμβαση δημοσίων λατομείων μαρμάρων στους Ο.Τ.Α.”

3.1.10 Εγγραφο Δ10/Δ/Φ5/6008/30-3-94 του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας,

“Δικαίωμα εκμισθώσεως με απ’ ευθείας σύμβαση μισθώσεως δημοσίων λατομείων μαρμάρου στους Ο.Τ.Α.”

3.1.11 Εγγραφο Δ10-Δ/Φ5/3589/28-2-95 του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας,

“Μίσθωση δημοσίων λατομείων μαρμάρου από Ο.Τ.Α.”

3.1.12 Έγγραφο Δ10-Δ/Φ5/οικ.5315/2-3-94

“Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ. του Κράτους”

και η υπ’ αριθ. 205/92 γνωμοδότηση

3.1.13 Αρθρο 14 παραγ. 1 & 2 του Νόμου 386/21-7-76

“Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και απαγορεύσεως εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων

εις περιοχήν του Πεντελικού όρους”

3.1.14 Προεδρικό Διάταγμα 755/Δ/21-1088

“Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών”

3.1.15 Άρθρο 68 του Ν.Δ. 210/73 ΦΕΚ  (Μεταλλευτικός Κώδικας).

Χρησιμοποίηση και διάθεση λατομικών ορυκτών κατά την διαδικασία εκμεταλλεύσεως μεταλλευμάτων
 

3.2. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

3.2.1 Απόφαση Δ10/Φ 68/οικ 30842 του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 917/Β/22-12-93 )

“Οροι και διαδικασία εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων αδρανών υλικών”

3.2.2 Απόφαση με αριθ.19890 των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας (ΦΕΚ402/Β/11-5-95)

“Εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών Δήμων και Κοινοτήτων

3.2.3 Απόφαση Δ10/Φ68/οικ.12298 του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1632/Β/18-8-99)

“Λειτουργία της Επιτροπής καθορισμού Λατομικών Περιοχών”

3.2.4. Απόφαση με Αριθ. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ.9464/28-6-84 του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

“Ορισμός των δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων

κατεργασίας των αδρανών υλικών”

3.2.5 Απόφαση με Αριθ. ΙΙ- 5η/Φ6.1/οικ.9465/28-6-84 του Υπουργού Ενέργειας & Φυσικ. Πόρων (ΦΕΚ469/Β/16-7-84)

“Καθορισμός των δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών κατασκευής και λειτουργίας υπαιθρίων αποθηκών

εκρηκτικών και καψυλίων σε λατομείο αδρανών υλικών”

3.2.6 Απόφαση με Αριθ. Δ 10/Φ 68 6812/18-3-93 του Υφυπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας (ΦΕΚ 221/Β/2-4-93)

“Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση ή παράταση άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών, διαδικασία

καταθέσεως ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών, αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή

ιδιωτικών λατομικών χώρων Ν.Π.Δ.Δ.”

3.2.7 Απόφαση με Αριθ. ΙΙ-5η / Φ6.1 /οικ.9468 / 28-6-84 του Υπουργού Ενέργειας & Φυσικ. Πόρων (ΦΕΚ 466/Β/13-7-84

“Καθορισμός των προδιαγραφών για την σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.1428/84 και

της διαδικασίας για την έγκρισή της”

3.2.8. Αρθρο 14 του Ν. 386/21-7-76 (ΦΕΚ 188/Α/76)

“Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και απαγορεύσεως εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρου

εις περιοχήν του Πεντελικού όρους”

3.2.9. Γνωμοδότηση 154/1998 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

“Περί συνταγματικότητας ή μη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 8 του άρθρου 20 του ν. 2115/93”

3.2.10 Γνωμοδότηση 428/98 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

“Περί της υποχρέωσης της Διοίκησης σύμφωνα με την γνωμοδότηση 154/98 του Ν.Σ.Κ.”

3.2.11 Γνωμοδότηση 396/1999 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

“Περί της δυνατότητας παρατάσεως της λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών”

3.2.12 Γνωμοδότηση 150/2000 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

“Περί της δυνατότητας λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος”

3.2.13 Γνωμοδότηση 189/2000 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

“Περί εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93”
 

3.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.3.1 Νόμος 998/79 “Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας”

Άρθρο 45 παρ. 5 και άρθρο 57

3.3.2 Τριμερής Απόφαση άρθρου 45 παραγ.5 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 820 Β / 28-8-80)

“Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Επιπτώσεων και Αποκαταστάσεως του Περιβάλλοντος από επεμβάσεις

του άρθρου 57 του αυτού Νόμου”

3.3.3 Νόμος 1650 / 86 (ΦΕΚ 160 Α/ 18-10-86)

“Για την προστασία του περιβάλλοντος”

3.3.4 Υπουργική Απόφαση 69269/5387 (ΦΕΚ 678 Β/25-10-90)

“Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις,

σύμφωνα με τον Ν. 1650/86

3.3.5 Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ. Δ10-Β/Φ68/οικ.26054/15-2-97 του Υπουργείου Ανάπτυξης

“Εγγυητικές επιστολές για αποκατάσταση περιβάλλοντος”

3.3.6 Υπουργική Απόφαση 10537/18-2-93 (ΦΕΚ 139/Β/11-3-93)

“Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιομηχανικών- βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/90 με την

αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή και σε άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή μέση και υψηλή όχληση.”
 

3.4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

3.4.1 Υπουργική Απόφαση ΙΙ-5η/Φ6.0/6961 (ΦΕΚ387 Β/24-6-85) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.Δ7/Φ1.9/17452/734/ 4-8-94

(ΦΕΚ 633 Β/22-8-94) Υπουργική Απόφαση

“Περί καθορισμού της αμοιβής μελετητών”
 

3.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3.5.1 Υπουργική Απόφαση Δ7/Α Φ1/12901/580 (ΦΕΚ 574 Β/ 14-7-97)

“Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και τελών του Δημοσίου που προβλέπονται από τις περί

μεταλλείων και λατομείων διατάξεις

3.5.2 Υπουργική Απόφαση 2254/230/Φ6.9 (ΦΕΚ 73 Β/3-2-95) των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας

Ενέργειας και Τεχνολογίας

“Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων

με εκρηκτικές ύλες

3.5.3 Υπουργική Απόφαση 846/10-2-73 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Επιστημών και Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων

“Εκπόνησις Γεωλογικών εν γένει μελετών εν Ελλάδι υπό αλλοδαπών Επιστημόνων”