3ο Συνέδριο ορυκτού πλούτου: Ορυκτές πρώτες ύλες - Υπόγεια έργα - Μεταλλουργία (ΤΕΕ, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα)

M 1816, Μ 1817

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

1ος τόμος

Γενικές εισηγήσεις


Άλλοτε και τώρα / Αντώνης Ζ. Φραγκίσκος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


 

 

Αναζήτηση πρώτων υλών

 

 


Συμβολή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στην έρευνα για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ελλάδας : Εντοπισμός, αξιολόγηση και αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, της γεωθερμίας και των υπόγειων υδατικών πόρων / Αντώνης Δ. Κούσης  pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Εφαρμογή γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για διαχείριση γεωτρητικών / Στρατάκης Α., Σκυλίτζης Π., Αγιουτάντης Ζ. pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην έρευνα αναζήτησης και εντοπισμού κοιτασμάτων νικελίου / Δ.Ηλιόπουλος, Α.Αποστολίκας, Κ.Μαγκλάρας [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Alpha Stable geostatistical model of the prospecting process at the estim of mineral deposits / Svetlozar Bakardjiev, Julia Kirovapdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


New industrial applications of quartz vein deposits in Northern Greece / N. Arvanitidis,[et.al.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Ποιοτικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες χρήσεις πηγματιτικών αστριών Δυτικής Ροδόπης / Μυστακίδου Ευδοξία pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Το επι-μεσοθερμικό ρηξιγενές σύστημα πολύτιμων, βασικών μετάλλων και μαγγανίου στην περιοχή Βίνα-Στρεμπένικος της ΒΑ Χαλκιδικής / Α.Θεοδωρούδης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μεταλλευτική έρευνα για μαγγάνιο στην ευρύτερη περιοχή Δράμας / Γιαλόγλου Γ., Δρυμωνίτης Δ., Χαραλαμπίδης Π. pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Η σημασία εντοπισμού μετάλλων υψηλών τεχνολογικών εφαρμογών στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας / Περγάμαλη Φ., Καραγεωργίου Δ.Ε., Κούκουλη Α. pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Κατανομή του νικελίου στις ορυκτολογικές φάσεις Fe-Ni-ούχων λατεριτών του ελλαδικού χώρου / Μπόσκος Ε., Α. Ορφανουδάκη, Θ.Περράκη pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Επιθερμικές μεταλλοφορίες χρυσού στην Ελλάδα : θεώρηση και προοπτικές της έρευνας εντοπισμού / Ν. Σκαρπέλης, Π. Βουδούρης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μία σύγχρονη μέθοδος έρευνας εντοπισμού επιθερμικού χρυσού : Συμβολή στον περιορισμό του κόστους των γεωτρητικών εργασιών / Στέφανος Κίλιας, Ιωάννης Χελιώτης, Jonathan Naden pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Η συμβολή της Τηλεπισκόπησης και των Σ.Γ.Π. στη χαρτογράφηση τεκτονικών δομών και τη διερεύνηση της σχέσης τους με πιθανή μεταλλοφορία χρυσού στη νήσο Λέσβο / Ρ.Μαυραντζά [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Κατανομή ευγενών μετάλλων σε κοιτάσματα πορφυρικού Cu+Mo της Ελλάδας και Βουλγαρίας / Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Τα γεωλογικά και μεταλλογενετικά χαρακτηριστικά των ορυκτών πρώτων υλών του ελληνικού χώρου. Ερευνητικοί και επενδυτικοί στόχοι / Δημήτριος Κ. Μπίτζιος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Μεταλλογένεση-μεταλλοφορία Λαυρίου και στρωματογραφικές συσχετίσεις βόρειας και νότιας Αττικής / Παπαδέας Δ.Γpdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Εφαρμογές της πληροφορικής στην επεξεργασία γεωλογικών και μεταλλευτικών δεδομένων. Μοντελοποίηση / K. Ρίπης, Χ.Ρισκάκης, Α.Αποστολίκας [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Εντοπισμός της ζώνωσης των υδροθερμικών εξαλλοιώσεων για την ανίχνευση επιθερμικού χρυσού με τη συμβολή μεθόδων Τηλεπισκόπησης και γεωχημείας στη νήσο Λέσβο / Κ. Βαμβουκάκης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Γεωχημικά κριτήρια στην έρευνα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων χρωμίτη / Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


 

 

 

Μεταλλευτική και περιβάλλον

 

 


Οικονομική ανάπτυξη με αξιόπιστη διαχείρηση του περιβάλλοντος, θεωρία και πράξη / Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Μιχάλης Παπαθανασίου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μελέτη της αποτελεσματικότητας των οργανικών καλυμμάτων στην πρόληψη της όξινης απορροής μεταλλείων / Α. Πέππας, Κ. Κομνίτσας, Η. Χαλικιά pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης / Π. Μαραμπούτης, Σπ. Πέππας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Επανασχεδιασμός υπαίθριας εκμετάλευσης αργιλοχώματος για αποκατάσταση υπό μορφή υδροταμιευτήρια / Ι. Μάστορης, Δ. Τσαρακτσίδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Επίδραση του συνθετικού πολυμερούς stockosorb στην επιβίωση της ελάτης και μαύρης πεύκης σε φυτεύσεις αποθέσεων στείρων ασβεστολιθικών υλικών / Γ. Μπρόφας [κ.ά.] pdf  κείμενο (914 ΚΒ)


Δυνατότητες αξιοποίησης εγκαταλειμμένων - ανενεργών μεταλλευτικών και λατομικών χώρων της Ελλάδας/ Α. Παναγόπουλος, Α. Μπενάρδος, Δ. Καλιαμπάκος, Ι. Κουμαντάκης, Κ. Παναγόπουλος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αποκατάσταση των μεταλλευτικών απορριμμάτων και εδαφών της περιοχής του Λαυρίου / Ι. Πασπαλιάρης, Α. Ξενίδης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Εξέλιξη και προοπτικές της σχέσης μεταλλευτική δραστηριότητα - περιβάλλον - κοινωνία στην Ελλάδα / Δ. Καλιαμπάκος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η αποκατάσταση των χώρων μεταλλευτικής δραστηριότητας. Μια νέα οικονομική προσέγγιση του προβλήματος / Π. Τσακίρης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Εξοφλημένα λιγνιτικά πεδία : Από τη "σκηνική" στην "παραγωγική" αποκατάσταση / Λένα Α. Κάρκα, Δημήτρης Α. Σταματογιαννόπουλος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Χρήση του μπετονίτη στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων / Σ. Τριανταφύλλου, Ε. Χριστοδούλου, Π. Νέου - Συγκούνα pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αποκατάσταση τοπίου : Πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ηφαιστειολογικού πάρκου στο λατομείο της ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ στα Φηρά της Σαντορίνης / Κ. Βαμβουκάκης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Πιλοτική εφαρμογή στεγανών καλυμμάτων και ασβεστολίθου για την πρόληψη της παραγωγής οξύτητας από θειούχα απορρίμματα Λαυρίου / Ν. Παπασιώπη [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από ρυπασμένα εδάφη του Λαυρίου με τη χρήση κιτρικού οξέος, EDTA και όξινου διαλύματος CaCl2 / Σ. Ταμπούρης, Ν. Παπασιώπη, Ι. Πασπαλιάρης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


 Σταθεροποίηση οξειδωμένων απορριμμάτων και ρυπασμένων εδαφών με χρήση μίγματος φωσφορικών και τυρφώδη λιγνίτη - Πιλοτικές δοκιμές / Α. Ξενίδης, Ν. Παπασιώπη, Ι. Πασπαλιάρης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


 

 

 

Μεταλλευτική Υγεία και Ασφάλεια

 

 

 


Η ασφάλεια στην εξορυκτική βιομηχανία επιτεύγματα και σύγχρονες τάσεις / Ιωάννη Ν. Οικονομόπουλου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ασφάλεια και παραγωγή είναι πλευρές του ίδιου νομίσματος / Ν. Τερεζόπουλος pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Προστασία των κατασκευών από τις προκαλούμενες από τις ανατινάξεις δονήσεις - Μια πρόταση για την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Κ.Μ.Λ.Ε. / Χ.Ε. Τσουτρέλης, Ν.Γ. Γκίκας, Π.Π. Νομικός pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Ατυχήματα στα μεταλλεία - λατομεία / Κ. Γεωργουλάκης, Κ. Γρηγόρογλου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Επικίνδυνα αέρια στα υπόγεια έργα / Κ. Ιωαννίδης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Έλεγχος ραδιενέργειας δομικών και διακοσμητικών υλικών / Φ. Περγάμαλης, Δ.Ε.Καραγεωργίου, Α. Κούκουλης pdf  κείμενο (859 ΚΒ)


Η εξέλιξη της μεταλλευτικής τεχνολογίας αρωγός στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής στα υπόγεια μεταλλεία / Χ. Τζιμόπουλος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Βελτίωση της ασφάλειας στο μεταλλουργικό συγκρότημα της Λάρκο. Σύγχρονες μεθόδοι ανάλυσης κινδύνου / Μ.Ν. Ζευγώλης, Ι.Λ.Κοντός pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


 

 

Μεταλλευτική και Τεχνικά Έργα

 

 


Η εκτόνωση του μεταλλευτικού κλάδου στο χώρο των κατασκευών / Γιάννης Παντέκης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Εξορυκτική δραστηριότητα σε μεγάλα κατασκευαστικά - τεχνικά έργα : Ανατινάξεις και έλεγχος δονήσεων / Ηλίας Μπαλικτσής pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Εξελίξεις στα μέτρα άμεσης στήριξης σηράγγων συμβατικής διάτρησης / Α.Ι. Σοφιανός pdf  κείμενο (2 μΒ)


Εφαρμογή της μεθόδου των πασσάλων προπορείας (Forepoling) για την υποθεμελίωση τμήματος της αρχαίας Αχαρνικής οδού / Παναγιώτης Λουκάς, Κάρλο Πασκουάλιν, Στάθης Καββαδίας pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Σύγκριση του δισδιάστατου και του τριδιάστατου κώδικα πεπερασμένων διαφορών FLAC κατά τη μελέτη της ευστάθειας σήραγγας μεγάλης διατομής / Ε.Χ. Τσουτρέλης, Γ.Ν. Γκίκας pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Τεχνολογία και τεχνογνωσία εκρηκτικών - ανατινάξεων : Διεθνείς εξελίξεις και ελληνική πραγματικότητα / Δημήτριος Κατσαμπάνης, Ηλίας Μπαλικτσής pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Η Ατλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. συμμετέχει στην κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου ΜΥΗΕ Θεοδώριανων / Κων/νος Τζελέπης pdf  κείμενο (501 ΚΒ)


Αποτελεσματικότητα του συστήματος υποστήριξης με κοχλίες Swellex στα μεταλλεία Μαντέμ Λάκκου και Ολυμπιάδας / Χ.Ε. Τσουτρέλης, Β. Ρούμπος, Π. Μαυριγιαννάκης pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


 

 

Βιομηχανικά Ορυκτά – Μάρμαρα – Αδρανή Υλικά – Ποιότητα

 

 


Τα βιομηχανικά ορυκτά της Ελλάδας : Παραγωγή - Χρήσεις - Προοπτικές / Κυριακή Χατζηλαζαρίδου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ο υποκλάδος του μαρμάρου. Εξέλιξη και προοπτικές (1980-86) / Ι.Ε. Τσώλας, Χ.Η. Καλαντζής pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Μεταλλευτική πολιτική και περιβάλλον στον κλάδο του ελληνικού μαρμάρου : Βασικά χαρακτηριστικά - Αποτελέσματα - Προτάσεις / Δημήτρης Δαμίγος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Βιοτεχνικά πάρκα μαρμάρου, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική αναγκαιότητα. Ειδική αναφορά στην περίπτωση της Αττικής / Ρουσέτος Λειβαδάρος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Αστριοι, ένα δυναμικό ορυκτό υλικό του παρόντος και του μέλλοντος / Ιάκωβος Δρούγκας, Βαρβάρα Πεφάνη, Παύλος Χαραλαμπίδης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Προϊόντα και χρήσεις λευκόλιθου και μαγνησίας - Ερευνα και ανάπτυξη, αναγκαία δραστηριότητα της σύγχρονης μεταλλευτικής επιχείρησης / Θ. Ζαμπετάκης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Ελληνική ελαφρόπετρα - Το φυσικό ελαφροβαρές αδρανές / Χ. Καβαφάκης, Μ. Πετρακάκης pdf  κείμενο  (760 ΚΒ)


Η νομοθεσία αδειοδότησης λατομείων για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων. Πρόταση απλοποίησης / Δημήτριος Κολέρης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Τεχνικοοικονομική εφικτότητα της υπόγειας λατόμευσης αδρανών στην Αττική / Α.Γ. Μπενάρδος [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στις λατομικές επιχειρήσεις μαρμάρων / Θ. Βλάχος, Σ. Μπούσης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Πρόβλεψη ποιοτικών παραμέτρων αδρανών υλικών με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων / Μιχάλης Γαλετάκης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Αξιολόγηση βιομηχανικών ορυκτών του ελλαδικού χώρου ως αποξεστικών υλικών αμμοβολής / Δ. Λαμπράκης, Κ. Παναγόπουλος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Τεχνολογία, ένα εργαλείο για την αύξηση του ορυκτού αποθεματικού δυναμικού και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Μ. Γρόσσου - Βαλτά, Φ. Χαλκιοπούλου pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Ποιοτικός έλεγχος αδρανών υλικών των λατομείων και συστήματα διασφάλισης ποιότητας / Κωνσταντίνος Σάλτας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Τα ορυχεία της Σαντορίνης / Ρουσέτος Λειβαδάρος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


 

 

Υδατικοί Πόροι

 

 


Geostatistical estimate of permeability in the arrays containing of water resources / Svetlozar Bakardjiev, Julia Kirovapdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Dynamics of groundwater recharge in natural environments and mining areas : Case studies from Cyprus / C. Kuells [et.al.] = Η δυναμική του εμπλουτισμού των υδροφορέων σε φυσικά περιβάλλοντα και σε μεταλλευτικές περιοχές : Μελέτες από την Κύπρο pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Unique water discharge rating curve for the struma river basin / Tzviatka Karagjozova, George Gergovpdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Hydrochemical load and pollution inflowing into the main water supply source for Sofia city - Iskar dam from the surface water in the region / K. Tzankov, P. Ninov, S. Blaskovapdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Αξιοποίηση γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τηλεπισκοπικών μεθόδων στην μελέτη των υπογείων νερών της τεκτονικής τάφρου Σητείας / Ε. Ρόκκος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Η προστασία από τη ρύπανση των υδάτινων πόρων και η αντιμετώπιση της κρίσης του νερού μέσω της ανακύκλωσης / Παναγιώτης Σ. Κόλλιας [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


 

 

 

 

2ος τόμος

 

Μεταλλευτική – Οικονομία και Κοινωνία

 

 


Συνθήκες και προϋποθέσεις επιβίωσης και ανάπτυξης της μεταλλευτικής βιομηχανίας στον νέο αιώνα - όχι μόνο παραγωγός ορυκτών αλλά και προμηθευτής υλικών / Κ.Θ.Παπαβασιλείου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Προβλήματα και ανταγωνισμοί κατά την άσκηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας - Η κοινωνικο-χωρική διάσταση / Λένα Α. Κάρκα pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Ορυκτός πλούτος και γεωστρατηγική του υπερεθνικού κεφαλαίου στη σύγχρονη κοινωνία / Πέτρος Δ. Ντούσκος pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας / Αλέξανδρος Λογιώτατος pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Αξιολόγηση και οικονομική αποτίμηση μεταλλευτικών επιχειρήσεων / επενδυτικών σχεδίων / Μιχαήλ Λομβάρδος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Η χρήση της πληροφορικής για σχεδιασμό εντατικού εξορυκτικού προγράμματος στο χαλκούχο κοίτασμα "Φοίνιξ" της Κύπρου / Κων/νος Ξυδάς [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη παραγωγής ορυκτών πρώτων υλών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη / Γ.Καραχάλιος, Ζ.Αγιουτάντης pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Ηπειρος και EURO στο λυκαυγές του 21ου αιώνα. Η M.B.H. AE στην παραγωγή των euro-κερμάτων / Ιωάννης Βαμβάκος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Ελληνικός ορυκτός πλούτος και "παγκοσμιοποίηση" της αγοράς / Κ.Χ.Κατσιάβαλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


 

 

 

Γενικά – Υδρο/Πυρομεταλλουργία

 

 


Η μεταλλουργική βιομηχανία στη δεκαετία του 90, εξελίξεις προοπτικές στους υποκλάδους νικελίου, μολύβδου, ψευδαργύρου, αλουμινίου / Δημήτρης Λιανός, Μιχάλης Νικηταρίδης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Technology road mapping in the steel industry and importance of the information retrieval from the patent literature / E.Lilimpakis = Τεχνολογική χαρτογράφηση στη βιομηχανία χάλυβα και σημασία της ανάκτησης πληροφοριών από τις ευρεσιτεχνίες pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας σιδηρονικελίου / Μ.Ν.Ζευγώλης, Κ.Δασκαλάκης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Τεχνολογικές τάσεις της μεταλλουργικής βιομηχανίας στην περιφέρεια της Θεσσαλίας / Α.Λεκάτου pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Μια ολοκληρωμένη υδρομεταλλουργική μέθοδος για την αποδοτική και οικονομική αξιοποίηση των ελληνικών σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων / Σ.Αγατζίνη-Λεονάρδου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Ανακύκλωση λεπτομερών καταλοίπων των συστημάτων αποκονίωσης της παραγωγής σιδηρονικελίου / Ε.Ε.Αλεξοπούλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Εκχύλιση σε σωρούς ελληνικού σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος σε προ-ημι-βιομηχανική κλίμακα / Σ.Αγατζίνη-Λεονάρδου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Η διαλυτοποίηση του διασπορικού βωξίτη κατά τη διαδικασία Bayer / Δ.Ι.Παπαναστασίου, Ι.Λ.Πασπαλιάρης, Π.Δ.Νικολάου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Influence of Cr and Mn on solid phase reactions under aging of casting austenite quenching alloys of the Fe-Mn-Cr-C-N, Fe-Mn-Cr-C, Fe-Cr-Mn-C systems / Velicov Kolevpdf  κείμενο (1 ΜΒ)


New wear resistant austenite cast alloys / Velicov Kolevpdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας κατά τον εξευγενισμό ρευστού Fe-Ni σε μεταλλάκτες τύπου OBM / Μ.Ν.Ζευγώλης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Νέα πυρομεταλλουργική μέθοδος επεξεργασίας πτωχών σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων δια την παραγωγή σιδηρονικελίου και ειδικών χαλύβων / Ν.Δ.Αγγελής pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


 

 

 

 

Εμπλουτισμός

 

 


Η διεθνής εικόνα του νικελίου και η θέση της ελληνικής βιομηχανίας σε αυτή / Μ.Ν.Ζευγώλης, Ι.Λ.Κοντός pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό και έλεγχο κυκλωμάτων εμπλουτισμού / Κ.Γ.Τσακαλάκης, Φ.Καλαϊτζή pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


A computer system for optimization of ore grinding process / Traycho Penzov [et.al.]  pdf  κείμενο (922 ΚΒ)


Εμπλουτισμός απορριμμάτων χαλαζία για την παραγωγή εμπορεύσιμου χαλαζία / Γ.Γεωργιάδης, Α.Φραγκίσκος, Σ.Πλατιάς pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Ηφαιστιακοί τόφφοι της νήσου Μήλου ως πρώτη ύλη για την παραγωγή συμπυκνώματος καλλιούχου αστρίου / Α.Κελεπερτζής [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Απομάκρυνση μαγνησίου με χημική καταβύθιση από διαλύματα εκχύλισης λατεριτών και χρήση των παραγόμενων ιζημάτων / Θ.Καρυδάκης, Σ.Αγατζίνη-Λεονάρδου, Π.Νέου-Συγκούνα pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Σχέση ενέργειας και μεγέθους τεμαχίων κατά την κατάτμηση / Ηλίας Σταμπολιάδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Μελέτη εμπλουτισμού λιγνίτη Μεγαλόπολης με την μέθοδο βαρέων διαμέσων / Η.Θ.Σταμπολιάδης, Ι.Γ.Νικολάου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Η επίδραση της ορυκτολογικής σύστασης του βωξίτη στην κατάτμηση / Κ.Γ.Τσακαλάκης, Α.Ορφανουδάκη, Θ.Περράκη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


 

 

Γενικά – Μεταλλουργία Au, Ag, Cu – Ποιότητα

 

 


Διεθνείς εξελίξεις στην αγορά χρυσού και επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του επενδυτικού έργου μεταλλουργίας χρυσού στην Χαλκιδική / Ι.Τσώλας, Π.Τσακίρης, Κ.Παναγόπουλος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


 Προϊόντα και μέθοδοι σχετιζόμενα με τη μαγνησία : ευρεσιτεχνείες της τελευταίας δεκαετίας= Products and processes related to magnesia : patents of the last decade / Ch. Tompouloglou  pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ανάκτηση χρυσού, αργύρου και χαλκού από μετάλλευμα σιδηροπυρίτη - χαλκοπυρίτη της Χαλκιδικής / Ηλίας Σταμπολιάδης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Η παρουσία τριών μορφών αργύρου στην επιθερμική μεταλλοφορία της Μήλου. Χρήσιμη πληροφορία για την ανάκτησή του / Ελευθερία Δήμου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Η προσαρμογή υδρομεταλλουργικών μεθόδων κατεργασίας στην αξιοποίηση των χαλκούχων κοιτασμάτων της Κύπρου και ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν / Κων/νος Ξυδάς [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Ο βωξίτης ως συλλίπασμα υψικαμίνου - συγκριτική αξιολόγηση / Δ.Ι.Παπαναστασίου, Π.Δ.Νικολάου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Το σύστημα ποιότητας κατά ISO 9000 σαν εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μεταλλουργικών επιχειρήσεων / Ε.Δ.Φασούλα pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


 Ευρεσιτεχνίες στη βιοεκχύλιση και οξείδωση υπό πίεση για την ανάκτηση χρυσού=Patents in bioleaching and oxidationunder pressure for gold recovery / Ch. Tompouloglou pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Επιφανειακή κατεργασία του εργαλειοχάλυβα D2 με τόξο πλάσματος / Ε.Ι.Μπουρίθης, Α.Σ.Ταζαδάκης, Γ.Δ.Παπαδημητρίου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Production of high nitrogen metals and alloys by nitriding in solid state / Yavor, Loukarsky, Valentin Manolovpdf  κείμενο (736 ΚΒ)


New alloys of the ferrous base, alloyed with volatile elements (nitrogen and others) - Theoretical and experimental results, development, ecology and trends in future / Kolev Bogomil Velikovpdf  κείμενο (4,3 ΜΒ)


Μέτρηση της διελασιμότητας κραμάτων του αλουμινίου χρησιμοποιώντας ασύμμετρη διέλαση / C.A.Markides, M.P.Clode pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Influence of manganese raw materials chemical composition over energy costs in the carbon ferromanganese production / M.Marinovpdf  κείμενο (907 ΚΒ)


 

 

 

Τεχνολογία Υλικών

 

 


Νέες προοπτικές για την έρευνα και τεχνολογία στον τομέα των σύγχρονων υλικών / Ε.Μητσούλης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Ενανθράκωση χάλυβα κατασκευών με δέσμη υψηλής ενέργειας (τόξο πλάσματος) : Μελέτη μικροδομής και αντιτριβικών ιδιοτήτων / Ι.Κ.Νικολάου, Ε.Ι.Μπουρίθης, Γ.Δ.Παπαδημητρίου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Isotropic steels : Properties and applications / Wolfgang Bleck [et.al.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Production of new high strength austenite cast alloys / B.V. Kolevpdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Επισπευσμένη γήρανση σε κράματα αλουμινίου σειράς 6xxx / C.A.Markides, M.P.Clode pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Clinoptilolite-rich tuffs from Greece, Romania and Hungary and their industrial potential as cement additive / M.G.Stamatakis [et.al.] pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Παραγωγή αλουμινούχων τσιμέντων από σκωρίες Η/Κ ΛΑΡΚΟ, βωξίτη και ασβεστόλιθο / Ε.Δουρδούνης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Προεπεξεργασία λεπτομερούς μεταλλεύματος διασπορικού βωξίτη για την αξιοποίησή του σε άλλες χρήσεις εκτός της παραγωγής αλουμίνας / Ε.Ε.Αλεξοπούλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


 

 

 

 

 

Ενεργειακές Πρώτες Ύλες

 

 


Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο. Τρέχουσα δραστηριότητα - προοπτικές / Στ. Ξενόπουλος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Προσομοιώσεις εκτόπισης σε υπόγειους ταμιευτήρες πετρελαίου / Ε.Μητσούλης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Πρόβλεψη παραγωγής και οικονομική ανάλυση διαγραμμάτων ροής κεφαλαίων σε κοιτάσματα πετρελαίου / Γεώργιος Μυκονιάτης, Σοφία Σταματάκη pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Καινοτόμες τεχνολογίες που διευρύνουν τη σημερινή ικανότητα διάτρησης / Ι.Κωνσταντακόπουλος, Ε.Δημητρέλλου, Σ.Σταματάκη pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Χρήση των βιοδεικτών για τη μελέτη της προέλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και λιγνιτοφόρων λεκανών της Ελλάδας / Κ.Παπανικολάου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Τεχνολογικές δυνατότητες αναβάθμισης ποιότητας λιγνιτών Πτολεμαίδας / Κ.Β.Καβουρίδης pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Reserves and characteristics of turkish lignites / Tevfik Guyagulerpdf  κείμενο (677 ΚΒ)


Εξόρυξη του λιγνιτικού κοιτάσματος Μαυροπηγής με καδοφόρους εκσκαφείς / Χρήστος Ι. Κολοβός pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η κατανομή της ποιότητας λιγνίτη πολυστρωματικών λιγνιτοφόρων κοιτασμάτων και οι τεχνολογικές δυνατότητες αναβάθμισής της / Κ.Β.Καβουρίδης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Θραύση και εμπλουτισμός λιγνίτη με χημικά μέσα / Δ.Βαμβούκα, Α.Καράλη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Γεωθερμία και περιβάλλον = Geothermal energy and the environment / Δ. Μενδρινός pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Αποληψιμότητα του γεωλογικού λιγνίτη στα όρια του ορυχείου Μαυροπηγής / Χρήστος Ι. Κολοβός pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)