4ο Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (ΤΕΕ, ΕΕΕ Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2001, Αθήνα)

M 1828 - Μ 1830

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

1ος τόμος

 

1.         Έρευνα Υπεδάφους – Μηχανική Συμπεριφορά Εδαφικών και Βραχωδών Υλικών

 


Χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για χάρτες χωρικής πληροφορίας με έμφαση στο λεκανοπέδιο της Αθήνας / Α.Α. Αντωνίου, Π.Γ. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς, pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Δημιουργία ενός γεωτεχνικού σχεσιακού συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων / Α.Α. Αντωνίου, Π.Γ. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς, Γ.Δ. Τσιαμπάος, Χ. Τσατσανίφος pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Στιφρές άργιλοι : Αντοχή μετά τη θραύση / Β.Ν. Γεωργιάννου, Α. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Χρήση της γεωδαιτικής μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των παραμορφώσεων του εδάφους και των μεγάλων τεχνικών έργων / Γ.Δ. Γεωργόπουλος, Ε.Χ. Τελειώνη pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Μεταβολή του συντελεστή συμπιεστότητας αν μιγμάτων αργιλοϊλύος - λεπτής άμμου σε συνάρτηση με το βαθμό υπερστερεοποίησης OCR / Ι.Ν. Γραμματικόπουλος, Κ.Α. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Η παραμένουσα αντοχή φυσικών αργιλικών εδαφών / Σ.Η. Ελπέκος, Θ.Μ. Τίκα, Β. Καράς pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Μελέτη του στοιχείου διεπιφάνειας "λεπτή-στρώση" με ερπυστική απόκριση / Δ.Α. Καραμπατάκης, Θ.Ν. Χατζηγώγος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Ο φλύσχης του τεκτονικού καλύμματος της βόρειας Πίνδου σαν γεωλογικό περιβάλλον σχεδιασμού και υλοποίησης υπόγειων έργων / Α.Κ. Καραπαντελάκης, Γ.Χ. Μποτσιάλας, Α.Π. Παντζαρτζής pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Η επίδραση της δομής φυσικών αργιλικών εδαφών στη συμπιεστότητά / Γ.Ε. Κονίνης, Θ.Μ. Τίκα, Π.Α. Καλλιόγλου, Δ.Δ. Σαρηγιάννης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Εμπειρικές σχέσεις εδαφικών παραμέτρων από δοκιμές στατικής πενετρομέτρησης (CPT / Γ. Κούκης, Γ. Τσιαμπάος, Ν. Σαμπατακάκης, Χ. Γιάνναρος, Γ. Μελέκης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Εμπειρικές συσχετίσεις μεταξύ θλιπτικής, εφελκυστικής αντοχής και δείκτη σημειακής φόρτισης βραχωδών σχηματισμών / Χ. Κουταλιά, Α. Μπαλτζόγλου, Μ. Παχάκης, Κ. Πλυτάς pdf  κείμενο  (839 ΚΒ)


Εκτίμηση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής και του μέτρου συμπιέσεως συνεκτικών σχηματισμών από δοκιμές SPT / Χ. Κουταλιά, Α. Μπαλτζόγλου, Μ. Παχάκης, Κ. Πλυτάς, Σ. Φιλιππάκης pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Από τη γεωλογική κλίμακα στην κλίμακα βραχόμαζας. Το πέρασμα της Εγνατίας οδού μέσα από δύσκολες γεωλογικές συνθήκες. / Π.Γ. Μαρίνος, E. Hoek pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Πρακτικό κριτήριο αντοχής της βραχόμαζας / Σ.Κ. Μπαντής, N.R. Barton, Χ.Α. Σχοινάς pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Εμπειρικές συσχετίσεις του δείκτη συμπιεστότητας αργιλικών εδαφών με τα φυσικά χαρακτηριστικά τους / Μ. Μπαρδάνης, Σ. Καβουνίδης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Σύγκριση δείκτη συμπιεστότητας από εμπειρικές συσχετίσεις και από δοκιμές σε αργιλικά εδάφη από τον Ελλαδικό χώρο / Μ. Μπαρδάνης, Σ. Καβουνίδης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ελαστοπλαστική προσομοίωση συμπεριφοράς μη συνεκτικών εδαφών υπό ανακυκλική διάτμηση / Α.Γ. Παπαδημητρίου, Γ.Δ. Μπουκοβάλας, Ι.Φ. Δαφαλιάς pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Επίδραση του ποσοστού λεπτόκοκκων στη μονοτονική συμπεριφορά μη συνεκτικών εδαφών / Α.Γ. Παπαδημητρίου, Ε.Ο. Παπαγεωργίου, Κ.Ι. Ανδριανόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Εκτίμηση διαβρωσιμότητας αργιλικών εδαφών σε τεχνητά πρανή ορυγμάτων / Π. Παπακυριακόπουλος, Ν. Γάκης pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Διογκούμενα εδάφη περιοχής Θράκης / Π. Παπακυριακόπουλος, Π. Κουδουμάκης pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Συσχέτιση αντοχής διαφόρων πετρωμάτων από δοκιμές μονοαξονικής θλίψης και σημειακής φόρτισης / Σ. Παπασπύρου, Γ. Ντούλης pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Αξιοποίηση της μεθόδου φασματικής ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων (SASW) για τον εντοπισμό υπογείων εγκοίλων / Π.Κ. Πελέκης, Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Εφαρμογή των αποκλισιομέτρων στο σχεδιασμό σημαντικών γεωτεχνικών έργων / Α. Ρίτσος, Α. Μπασδέκης, Σ. Παπασπύρου pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Επίδραση της προφόρτισης στην κυκλική αντοχή χονδρόκοκκων εδαφών / Κ.Α. Σταματόπουλος, Λ.Ν. Μπάλλα-Σταματοπούλου pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Μια νέα συσκευή για την εκτέλεση τριαξονικών δοκιμών ανακυκλιζόμενης φόρτισης σε εδάφη / Ε.Κ. Στουραΐτης, Θ.Μ. Τίκα pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Διατμητική συμπεριφορά ασυνεχειών της βραχόμαζας υπό συνθήκες συνοριακής δυσκαμψίας - πρακτικές εφαρμογές / Χ.Α. Σχοινάς, Σ.Κ. Μπαντής pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Πρεσσιομετρικές δοκιμές σε ηφαιστειακά υλικά / Χ. Φουρνιώτης-Παυλάτος, Μ.Χ. Αλεξιάδου, Α. Κολλιός, Α. Ρίτσος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Πειραματική μελέτη των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την διαβρωσιμότητα των συνεκτικών εδαφών / Ι.Γ. Χουλιάρας, Σ.Σ. Τσότσος, Ν. Μισοπολίνος, Θ. Αραμπατζής pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Χαρακτηριστικά παραμόρφωσης στην τριαξονική φόρτιση των μαργών της Β.Πελοποννήσου σε σχέση με τη μικροδομή τους / Τ.Α. Χριστοδουλοπούλου, Γ.Χ. Κούκης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Η θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση στην εκτίμηση των γεωλογικών/γεωτεχνικών συνθηκών του πυθμένα για την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων / Δ. Χριστοδούλου, Α. Στεφάτος, Θ. Χασιώτης, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


 

 

2.         Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις - Οδοστρώματα

 

 


Θεμελίωση βάθρων γέφυρας σε ρευστοποιήσιμα εδάφη : Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων / Α.Π. Αλεξανδρής pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Σχόλια πάνω στην αξιοπιστία της εκτίμησης των φορτίων θεμελίωσης σε κοινά οικοδομικά έργα / Χρ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Βούρβαχης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Ανάλυση και σχεδιασμός μέτρων ενίσχυσης ενός φυσικού σπηλαίου / Ν.Σ. Κλήμης, Κ.Δ. Δημαράς pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Αντικατάσταση ξύλινης οδικής γέφυρας / Α.Β. Κοζομπόλης, Y.D. Wang pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ανάλυση οδοστρωμάτων που περιλαμβάνουν στρώσεις από εδάφη σταθεροποιημένα με ιπτάμενη τέφρα υψηλής περιεκτικότητας σε CaO / Σ. Κόλιας, Α. Καραχάλιος pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Διερεύνηση της δυνατότητας σταθεροποίησης αργιλικών εδαφικών υλικών με χρήση ιπτάμενης τέφρας με υψηλή περιεκτικότητα σε CaO / Σ. Κόλιας, Α. Καραχάλιος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Μηχανικά χαρακτηριστικά αργιλικών εδαφών σταθεροποιημένων με ακατέργαστη ιπτάμενη τέφρα υψηλής περιεκτικότητας σε CaO / Σ. Κόλιας, Α. Καραχάλιος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Θεμελίωση γεφυρών με φρέατα : Ανάλυση-σχεδιασμός προσωρινών έργων αντιστήριξης και απόκριση θεμελίωσης / Α. Κωμοδρόμος, Χ. Μπουσγολίτης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Θεμελίωση του αμαξοστασίου Σεπολίων, μετρό της Αθήνας / Σ. Κωστόπουλος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Βαθειά αντιστηριγμένη εκσκαφή για το υπόγειο γκαράζ της Βουλής των Ελλήνων : Σύγκριση μετρηθείσας-υπολογισθείσας συμπεριφοράς / Ε.Α. Λεωνίδου, Γ.Α. Αθανασόπουλος, Π.Κ. Πελέκης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών οδοστρωσίας/ Α. Λοΐζος, Α. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Χρήση μικροπασσάλων για τη θεμελίωση οδικής γέφυρας σε γεωλογικά προβληματική περιοχή της Κύπρου / Οδ. Μιχαηλίδης, Αλ. Μιχαηλίδης, Γ. Πετρίδης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Εισαγωγή σεισμικών παραμέτρων στις γεωτεχνικές μελέτες τεχνικών έργων / Α. Μπαρούνης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Συμβολή στο σχεδιασμό θεμελίωσης κυλινδρικών δεξαμενών σε δακτύλιο / T. Orr, Α. Μπαρούνης, Χρ. Αρβανιτίδης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Μελέτη των διασταυρώσεων των ποταμών με τον αγωγό φυσικού αερίου / Α.Σ. Σαρηγιάννης, Γ.Σ. Αναγνωστίδης, Ε.Δ. Στασινούλιας, Λ.Α. Ζάμπας, Δ.Α. Καλογιάννης, Ε.Α. Πρωτόπαπα pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Αύξηση της φέρουσας ικανότητας φρεατοπασάλων με post-grouting / Η. Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Επιχώματα οδοποιΐας σε μαλακά εδάφη / Η. Σωτηρόπουλος, Η. Αλκαλάης, Μ. Αργυρίου pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Υποθαλάσσιες έρευνες με πιεζοκώνο / Η. Σωτηρόπουλος, Η. Αλκαλάης, Μ. Αργυρίου pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


 

 

3.         Βελτιώσεις – Ενισχύσεις Εδαφών

 

 


Μεταβολή του χρόνου στερεοποίησης μαλακής αργιλικής στρώσης, με τοποθέτηση αμμοπασσάλων  / Κ.Α. Αναγνωστόπουλος, Ι.Ν. Γραμματικόπουλος, Ν.Δ. Παπαχαρίσης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Ανάπτυξη και τεκμηρίωση γεωσύνθετου υλικού με επάλληλη διάταξη γεωυφάσματος και γεωμεμβράνης / Δ.Κ. Ατματζίδης, Δ.Α. Χρυσικός, Γ.Χ. Ζησιμάτος, Θ.Κ. Παπάζογλου pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Παραμετρική διερεύνηση της συμπεριφοράς μη υφασμένων βελονοδιάτρητων γεωυφασμάτων σε μονοαξονικό εφελκυσμό / Δ.Κ. Ατματζίδης, Δ.Α. Χρυσικός, Ε.Γ. Μισυρλής pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Αφρώδη γεωσυνθετικά υλικά τριών διαστάσεων για ελαφροβαρή επιχώματα / Α. Κολλιός pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Μηχανική συμπεριφορά άμμου εμποτισμένης με αιωρήματα λειοτριβημένης ιπτάμενης τέφρας/ Ι.Ν. Μάρκου, Δ.Κ. Ατματζίδης pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Διερεύνηση της συμπεριφοράς γεωαφρών σε θλίψη / Ε.Γ. Μισυρλής, Δ.Κ. Ατματζίδης, Δ.Α. Χρυσικός pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Αλληλεπίδραση γεωαφρού με γεωσυνθετικά υλικά και εδάφη / Ε.Γ. Μισυρλής, Η.Β. Θεοδωρακόπουλος, Δ.Κ. Ατματζίδης, Δ.Α. Χρυσικός pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Η χρήση χαλικοπασσάλων ως στοιχείων ενισχύσεως της διατμητικής αντοχής του εδάφους θεμελίωσης επιχωμάτων / Η.Κ. Μιχάλης, Β.Π. Παπαδόπουλος, Α.Γ. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Μηχανισμός αλληλεπίδρασης στη διεπιφάνεια γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης - άμμου : πειραματική διερεύνηση / Β.Κ. Ξενάκη, Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση των δυναμικών ιδιοτήτων του γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης/ Β.Κ. Ξενάκη, Π.Κ. Πελέκης, Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Χρήση του γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης για τη σεισμική μόνωση τοίχων αντιστήριξης : ανάλυση με τη ΜΠΣ / Β.Κ. Ξενάκη, Π.Κ. Πελέκης, Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Η επίδραση του τσιμέντου στα όρια atterberg, συρρίκνωση, αντοχή και διάβρωση εδάφους / Ι. Χριστοδουλιάς, Ε. Σταυριδάκης, Σ. Τσότσος, Θ. Χατζηγώγος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


 

 

4.         Σήραγγες – Υπόγεια Έργα

 

 


Ευστάθεια στην περιοχή του μετώπου κατά τη διάνοιξη σηράγγων με μικρό υπερκείμενο / Γ. Αναγνώστου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Εφαρμογή δυο διαφορετικών τεχνικών διάνοιξης σηράγγων στην ευρεία παράκαμψη Πατρών / Χ. Γιάνναρος, Α. Καλκαντζή, Ι. Σακκάς, Β. Αβραμέα, Ι. Ευσταθίου, Α.Ι. Σοφιανός pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Σύγχρονες μέθοδοι κατασκευής υπογείων υδαταγωγών πιέσεως / Φ.Σ. Γρυπάρης pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Μέθοδοι διαστασιολόγησης τελικής επένδυσης σηράγγων / Α. Θεοδοσίου, Α.Π. Καπένης, Α.Ι. Σοφιανός pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Τοποθέτηση αγωγού φυσικού αερίου με την εφαρμογή οριζόντιας ελεγχόμενης μικροδιάτρησης (HDD) / Α. Κολλιός, Α. Ρίτσος, I. Batalin, V. Tchetchelntskii pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Ανάλυση και σχεδιασμός δίδυμης σήραγγας με έντονο βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των δυο κλάδων / Α. Κωμοδρόμος, Χ. Μπουσγολίτης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Διερεύνηση επί των συνθηκών που προκαλούν καθιζήσεις κατά την μηχανοποιημένη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον. Εμπειρίες από την κατασκευή του μετρό Αθηνών / Γ.Π. Μαρίνος, Δ.Μ. Μπενίση, Β.Κ. Κορκάρης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Ανάλυση σηράγγων με χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων πεπερασμένων στοιχείων / Β. Πρωτοψάλτης, Α.Ι. Σοφιανός, Θ. Παππού, M. Filus pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Η έννοια της ποιότητας στις σήραγγες / Β. Σταυροπούλου pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Οι σιδηροδρομικές σήραγγες Τεμπών / Β. Σταυροπούλου, Ε. Βαγιώτου, Ν. Ιντζές pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Οι σήραγγες Περάματος και Δαφνίου της σιδηροδρομικής γραμμής Ικονίου / Β. Σταυροπούλου, Ε. Κακογιαννάκη, Μ. Σταυροπούλου pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Σχεδιασμός και κατασκευή της δίδυμης σήραγγας Σ1Ν της Εγνατίας οδού / Β. Σταυροπούλου, Μ. Σταυροπούλου, Ε. Κακογιαννάκη pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Σχεδιασμός δίδυμης σήραγγας Ασπροβάλτας Εγνατίας Οδού / Μ. Σταυροπούλου, Β. Σταυροπούλου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Σήραγγες της Αττικής Οδού / Σ. Σχινά, Α. Αλεξανδρής, Ι. Δημηρούλης, Μ. Παχάκης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ανάστροφη ανάλυση σηράγγων - Παραδείγματα από το Μετρό της Αθήνας / Σ.Β. Τόλης, Γ.Θ. Ντουνιάς pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Χρόνιες καθιζήσεις λόγω διάνοιξης σηράγγων - Μελέτη και υπολογισμός της τιμής της πρόσθετης πίεσης του νερού των πόρων / Σ. Τσότσος, Σ. Δράκος, Θ. Χατζηγώγος, Α. Εξάρχου pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Δονήσεις σε υπόγειες κατασκευές λόγω κατασκευής παρακείμενων έργων / Ν. Φουντούκος, S.P.G. Madabhushi pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


 

 

 

2ος τόμος

 

 

5.         Κώδικες – Διασφάλιση ποιότητας - Διδασκαλία

 


Εφαρμογές των μεθόδων ανάλυσης γεωτεχνικών έργων μέσω οριακών καταστάσεων κατά τον Ευρωκώδικα 7 / Μ. Καββαδάς, R. Frank, Α. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Διδακτική, επιστήμη του μηχανικού, γεωτεχνική : κοινοί τόποι / Μ. Πανταζίδου pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


 

 

6.         Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

 

 


Κίνηση βαρέων μη υδατοδιαλυτών υγρών σε κορεσμένες άμμους με κεκλιμένες στρώσεις / Ε. Κουμούλου, K. Soga pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Πιθανοτική θεώρηση της ασφάλειας των γεωτεχνικών έργων / Μ. Καββαδάς pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Γεωτεχνικές και γεωπεριβαλλοντικές έρευνες στις κατακόμβες Μήλου / Γ.Θ. Ντουνιάς, Β. Δέδε pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Συγκριτική αξιολόγηση γεωτεχνικών περιβαλλοντικών όρων σιδηροδρομικών έργων / Ι. Παραβάντης pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Εδαφικές ταλαντώσεις προκαλούμενες κατά την έμπηξη μεταλλικών πασαλοσανίδων σε αστικό περιβάλλον / Π.Κ. Πελέκης, Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


 

 

7.         Εδαφοδυναμική – Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

 

 


Η γνώση της εδαφικής δομής ως αφετηρία στη μικροζωνική μελέτη Θεσσαλονίκης : Ι. Προσδιορισμός προσομοιωμάτων / Α.Ι. Αναστασιάδης, Δ.Γ. Ραπτάκης, Κ.Δ. Πιτιλάκης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Πιθανά αίτια καταρρεύσεως ενός ανοίγματος προσβάσεως της γέφυρας Nishinomiya-ko : Κόμπε 1995  / Ι. Αναστασόπουλος, Ν. Γερολύμος, Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Επίδραση του ποσοστού ιλύος στο δυναμικό πευστοποίησης λόγω σεισμού : μια νέα προσέγγιση / Κ.Ι. Ανδριανόπουλος, Γ.Δ. Μπουκοβάλας, Α.Γ. Παπαδημητρίου pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Προκαταρκτική χαρτογράφηση αναμενόμενων σεισμικών ενισχύσεων και ζημιών με τη χρηση GIS : Η περίπτωση της Κοζάνης / Π.Ι. Αποστολίδης, Δ.Γ. Ραπτάκης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Βελτιωμένη ισοδύναμη-γραμμική μέθοδος, με καμπύλες G(γ) και ξ(γ) συναρτήσεις συχνότητας και ενεργού τάσεως / Δ. Ασημάκη, E. Kausel pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Εγκάρσια απόκριση φρεάτων θεμελιώσεως / Δ. Ασημάκη, Ι. Χατζηγιαννέλης, Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Σεισμική μετακίνηση τοίχων βαρύτητας που αντιστηρίζουν ξηρή άμμο / Ε.Γ. Βελγάκη, Κ.Α. Σταματόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Η απόκριση δύο σταθμών του Μετρό Αθηνών στον σεισμό της Πάρνηθας : καταγραφές και ανάλυση / Γ. Γκαζέτας, Ε. Πρωτόπαπα, Ν. Γερόλυμος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Εδαφική και τοπογραφική ενίσχυση της σεισμικής δόνησης στον σεισμό της Πάρνηθας (7-9-99) / Γ. Γκαζέτας, Π. Ψαρρόπουλος, Δ. Ασημάκη, Π.Β. Κάλλου pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Υπολογισμός υδατικών υπερπιέσεων σε ιλυώδεις άμμους και αμμώδεις ιλύες, λόγω ανακυκλικής φόρτισης / Δ. Εγγλέζος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Εμπειρικές σχέσεις υπολογισμού πλαστικών παραμορφώσεων και υδατικών υπερπιέσεων άμμων, λόγω ανακυκλικής φόρτισης / Δ. Εγγλέζος, Γ. Μπουκουβάλας pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Δυναμικές ιδιότητες οργανικών εδαφών / Π.Α. Κάλλιογλου, Θ.Μ. Τίκα, Κ.Δ. Πιτιλάκης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Δυναμική ανάλυση της κατολίσθησης Nikawa, Kobe 1995 / Π. Κάλλου, Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Καμπύλες G(γ) και ξ(γ) για αμμοχάλικο από αντίστροφη ανάλυση εισβάθος καταγραφών / Γ. Καστραντά, Γ γκαζέτας pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Εντοπισμός περιοχών υψηλής πιθανότητας ρευστοποίησης με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα / Ε.Λ. Λέκκας, Ε.Μ Βασιλάκης pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Γεωλογικά - γεωτεχνικά προβλήματα που απαντώνται σε θεμελιώσεις τεχνικών έργων παρά τα ρήγματα / Ε.Λ. Λέκκας, Χ.Δ. pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Διάδοση της σεισμικής διάρρηξης υποβάθρου σε υπερκείμενους συνεκτικούς εδαφικούς σχηματισμούς : αναλυτική διερεύνηση με τη ΜΠΣ / Ε.Α. Λεωνίδου, Γ.Α. pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Προσδιορισμός δυναμικών ιδιοτήτων εδαφικών σχηματισμών με τη χρήση μίας νέας τεχνικής Downhole / Κ. Λοντζετίδης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Προσδιορισμός της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων από γεωτεχνικές παραμέτρους με τη χρήση των νευρονικών δικτύων / Κ. Λοντζεντίδης, Ι. Ιωαννίδης, Κ. Πιτιλάκης pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Επιρρόη της γεωμετρίας ιζηματογενών λεκανών στη σεισμική κίνηση και αντισεισμικοί κανονισμοί / Κ.Α. Μάκρα, Δ.Γ. Ραπτάκης, Κ.Δ. Πιτιλάκης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Καθορισμός της ισχυρής κίνησης κοντινού πεδίου του σεισμού της Αθήνας το Σεπτέμβριο του 1999  / Β.Ν Μάργαρης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ πασσάλων σε δίστρωτο ανομοιογενές έδαφος / Αν. Μηχαηλίδου, Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Φαινόμενα ενίσχυσης σε σκληρά εδάφη κατά τον ισχυρό σεισμό της Αθήνας (07/09/1999) / Γ.Δ. Μπουκοβάλας, Γ.Π. Κουρετζής pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Γεωτεχνική αξιολόγηση σεισμικής απόκρισης πειραματικού προσομοιώματος κυματοθράυστη με πραγή / Γ. Μπουκοβάλας, Κ. Μέμος, Χ. Μουζάκης, Α. Τσιαχρής pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Καθορισμός της παραμέτρου κ και συσχέτιση με την ταχύτητα vs30 με βάση καταγραφές ισχυρής κίνησης από το σεισμό της Αθήνας 7/9/99 / Χ. Παπαιωάννου, Ι. Καλογέρας, Π. Χατζηδημητρίου, Β. Μάργαρης pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Σύγκριση απλοποιημένης μεθόδου αντιστροφής καμπυλών διασποράς επιφανειακών κυμάτων με άλλες "ακριβείς" μεθόδους / Π.Κ. Πελέκης, Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Σύγκριση αποτελεσμάτων της μεθόδου SASW με τα αποτελέσματα δοκιμών Crooss-hole/Down-hole / Π.Κ. Πελέκης, Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Συσχέτιση του συντελεστή εξασθένισης των κυμάτων Rayleigh με τη δυστμησία του εδάφους με επί-τόπου μετρήσεις / Π.Κ. Πελέκης, Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Αξιοποίηση της μεθόδου SASW για τη σύνταξη της σεισμικής μικροζωνικής μελέτη της πόλης των Χανίων / Π.Κ. Πελέκης, Γ.Α. Αθανασόπουλος, Β.Κ. Ξενάκη pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ο ρόλος της επιφανειακής τοπογραφίας στο σεισμό της Αθήνας (1999) : η περίπτωση του ξενοδοχείου ΔΕΚΕΛΕΙΑ / Π.Κ Πελέκης, Β.Κ. Ξενάκη, Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Η γνώση της εδαφικής δομής ως αφετηρία στη μικροζωνική μελέτη Θεσσαλονίκης : ΙΙ. Συσχέτιση εδαφικών συνθηκών και βλαβών-εντάσεων / Δ.Γ. Ραπτάκης, Α.Ι. Αναστασιάδης, Κ.Δ. Πιτιλάκης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Γενικευμένη μεθοδολογία κατασκευής σεναρίων σεισμικής κίνησης για τον αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών / Α.Γ. Σέξτος, Κ.Δ. Πιτιλάκης, Α.Ι. Κάππος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Οι σεισμικές μετακινήσεις του εδάφους ως όργανο εκπόνησης πολεοδομικού και αντισεισμικού σχεδιασμού (Πρόγραμμα SEGRODI) / Α.Κ. Σταματόπουλος, Κ.Α. Σταματόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Εξέταση της αλληλεπίδρασης σεισμικών κυμάτων και σήραγγας στο Gran Sasso της Κεντρικής Ιταλίας / Σ.Β. Τόλης, E. Faccioli pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Εκτίμηση του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού του νέου Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς "’γιοι Ανάργυροι" / Σ.Β. Τόλης, Γ.Ν. Σταυρακάκης, Τ. Παπαδόπουλος, Σ. Καβουνίδης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Υποθαλάσσια σήραγγα Μαλιακού : γραμμική και μή-γραμμική σεισμική ανάλυση μαλακής θάλασσιας αργίλου / Θ. Τραβασάρου, Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Η επίδραση των εδαφικών και γεωμορφικών συνθηκών στις καταγραφές του σεισμικού πειραματικού δίκτυου Κεφαλονιάς / Π. Ψαρρόπουλος, Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση της πασσαλοθεμελίωσης γέφυρας στην Ιαπωνία / Π. Ψαρρόπουλος, Γ. Γκαζέτας, Γ. Μυλωνάκης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση τοίχων αντιστηρίξεως / Π. Ψαρρόπουλος, Γ. Κλωνάρης, Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


 

 

8.         ΚατολισθήσειςΕυστάθεια Πρανών

 

 


Εμπειρικές σχέσεις που προβλέπουν την κρίσιμη επιτάχυνση επιχωμάτων σε μαλακά στρώματα / Σ.Γ. Αναιρούσης, Κ.Α. Σταματόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Πρότυπα για την εκτίμηση της επικινδυνότητας αστοχίας πρανών οδοποιίας και της αποτελεσματικότητας βελτιωτικών παρεμβάσεων / Σ.Γ. Αναιρούσης, Μ.Α. Σταματόπουλος, Α.Κ. Σταματόπουλος, Δ. Θεοδωρακόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Μελέτη της κατολίσθησης της Μαλακάσας της 18-02-1995 μέσω μηχανισμών αστοχίας κινηματικής αλυσίδας εκ στερεών σωμάτων / Ι.Ο. Γεωργόπουλος, Ι. Βαρδουλάκης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Προσδιορισμός της επιφανείας ολισθήσεως κατολισθήσεως με την βοήθεια του επιπέδου ντιλατόμετρου του Silvano Marchetti / Γρ. Διδασκάλου pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Μεθοδολογία χαρακτηρισμού της κατολισθητικής επικινδυνότητας περιοχών με χρήση νευρωνικών δικτύων / Π.Β. Ηλίας, Σ.Κ. Μπαντής, Η.Α. Μπακάσης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Αριθμητική προσομοίωση συμπεριφοράς ολισθαίνοντας φυσικού πρανούς / Δ. Καραμπατάκης, Θ. Χατζηγώγος, Στ. Τσότσος, Χρ. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Κατολίσθηση φυσικού πρανούς κατα την κατασκευή της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Κουμαριάς / Γ.Χ. Κουτάβας, Α. Λειβαδάς, Μ.Δ. Παχάκης, Μ.Ν Σκέμπας pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Σταθεροποίηση των πρανών Ι. Μονής Σταυρονικήτα : Μέρος Α : Μελέτη του έργου / Σ.Κ. Μπαντής, Χ.Α. Σχοινάς, Γ.Ν. Ριζόπουλος, Κ.Χ. Μαντάς pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Δράση κατολισθαίνουσας εδαφικής μάζας επί γεωκατασκευών / Χ.Θ. Παπαδόπουλος, Δ.Ν. Αντωνόπουλος, Ι. Βαρδουλάκης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Εναλλακτικές λύσεις σταθεροποίησης κατολίσθησης / Α. Παραθυράς, Η. Μιχάλης pdf  κείμενο  (885 ΚΒ)


Σταθεροποίηση των πρανών Ι. Μονής Σταυρονικήτα : Μέρος Β : Κατασκευή του έργου / Γ.Ν. Ριζόπουλος, Κ.Χ. Μαντάς, Σ.Κ. Σχοινάς, Ε.Γ. Ζαχαριάδης, Π.Β. Ηλίας pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Υπολογισμός σφηνοειδούς και επίπεδης ολίσθησης σε βραχώδες πρανές με χρήση όλων των πιθανών συνδυασμών ασυνεχειών / Δ.Δ. Σαρηγιάννης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Παρακολούθηση αστάθειας πρανών ανοιχτών ορυχείων με χρήση δορυφορικής τεχνολογίας / Μ. Τσακίρη pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Παρακολούθηση μετακινήσεων φέροντα οργανισμού της γέφυρας του Ευρίπου με παράλληλη χρήση GPS και δικτύου επιταχυσιογράφων / Μ. Τσακίρη, Β. Λεκίδης, Χ. Καρακώστας, Γ. Γεωργακόπουλος, Β. Τελειώνη pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


 

 

9.         Φράγματα

 

 


Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς λιθόρριπτου φράγατος με αργιλικό πυρήνα / Ν. Κλήμης, Α. Αναστασιάδης, Α. Κωμοδρόμος, Σ. Σιάχου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Πολυσταδιακή μη γραμμική ανάλυση προσομοίωσης της κατασκευής και πλήρωσης του φράγματος Παπαδιάς / Α. Κωμόδρομος, Ν. Κλήμης, Α. Αναστασιάδης, Κ. Αναστασόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Μη-γραμμική σεισμική αλληλεπίδραση φράγματος και εδάφους με τη χρήση ενεργών τάσεων / Π. Ντακούλας pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Εργαστηριακή και εργοταξική συμπύκνωση σε αργιλο-μαργαϊκά υλικά στο φράγμα Ινίου-Μαχαιρών Ν. Ηρακλείου / Γ.Θ. Ντουνιάς, Χ. Γκούβας pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Τα υλικά κατασκευής του φράγματος Αγίου Δημητρίου Ευήνου / Γ.Θ. Ντουνιάς, Ε.Ο. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Τσιμεντενέσεις στεγάνωσης στο φράγμα Ευήνου / Γ.Θ., Ντουνιάς, Ι.Φ. Φικίρης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Σεισμικότης και ταμιευτήρες : Αίτιον και αιτιατόν (Μέρος Α) / Ο.Α. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Σεισμικότης και ταμιευτήρες : Αίτιον και αιτιατόν (Μέρος Β) / Ο.Α. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Ανάλυση καταγραφών εδαφικών τάσεων κατά την κατασκευή και πλήρωση του φράγματος θησαυρού της ΔΕΗ / Ε. Σταρά-Γκαζέτα, Ι. Τίκωφ pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


 

 

 

3ος τόμος

 

Προσφωνήσεις

 

 


Προσφώνηση / Α. Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής pdf  κείμενο  (465 ΚΒ)


Προσφώνηση / Σ. Καβουνίδης, Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων pdf  κείμενο  (379 ΜΒ)


 

 

Ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών

 

 


Γεωτεχνική μηχανική στην Αρχαία Ελλάδα  / Τάσιος Θ. Π. pdf  κείμενο  (626 ΚΒ)


Προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής στη μελέτη και κατασκευή των νέων σηράγγων στο κέντρο του Βερολίνου  / Σαββίδης, Σ.Αpdf  κείμενο  (672 ΚΒ)


Αγκυρώσεις πακτωμένες με ενέματα στην τεχνική των θεμελιώσεων-νέες εξελίξεις και προβλήματα στη θεωρία και πράξη  / Τριανταφυλλίδης, Θ. pdf  κείμενο  (4,4 ΜΒ)


 

 

Ειδικές Ομιλίες

 

 


Διδασκαλία της γεωτεχνικής μηχανικής στην Ελλάδα  / Ατμαζίδης, Δ.Κ. pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Αστοχίες θεμελιώσεων στο Ανταπαζάρι κατά τον σεισμό της Νικομήδειας (Κοτζέλι) την 17-8-99  / Γκαζέτας, Γ. pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


State of development of Eurocode 7-Geotechnical design / Frank, R. pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Πόσο ασφαλή είναι (ή πρέπει να είναι) τα γεωτεχνικά έργα  / Καββαδάς Μ.Ι. pdf  κείμενο  (4,8 ΜΒ)


Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) γεωτεχνικός σχεδιασμός  / Κούμουλος, Δ.Γ. pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)


Ο έλεγχος της ποιότητας των εδαφικών υλικών στα έργα οδοποιϊας  / Μαρσέλλος, Ν. pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Διασφάλιση ποιότητας σε γεωτεχνικά έργα  / Τζιρίτα, Α. pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


 

 

Παρουσιάσεις Γεωτεχνικών Θεμάτων Μεγάλων Έργων

 

 


Μετρό της Αθήνας - μέθοδοι κατασκευής και τα σχετικά τεχνικά προβλήματα  / Κουκούτας, Σ. pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Γεωτεχνικά θέματα Εγνατίας Οδού  / Γεωργανόπουλος, Χ., Καζίλης, Ν., Σκεμπάς, Μ., Σακουμπέντα, Ε., Χουσιάδας, Β., Μάνου, Α. pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής σε μεγάλα έργα  / Γκενάκος Ιωάννης pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


 Προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής σε μεγάλα έργα της Δυτικής Ελλάδας αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ  / Χριστοδούλιας, Ι. pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Υπόγεια έργα και αβεβαιότητα  / Μπακογιάννης, Ι. pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Εμπειρίες από την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ  / Μαλακάτας, Ν. pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου:επιφανειακή θεμελίωση σε ενισχυμένο έδαφος  / Παπανικόλας Π. pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


 

 

Ανακοινώσεις που παρελήφθησαν με καθυστέρηση

 

 


Εντοπισμός, περιγραφή και τρόπος αντιμετώπισης φθορών οδοστρώματος  / Αθανασοπούλου Δ.Α. pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Η επίδραση της σταθεροποίησης στη συμπύκνωση εδαφικών υλικών για έργα οδοποιίας  / Αθανασοπούλου Δ.Α., Κολλάρος Α.Γ. pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Από την απλή υδροφόρο σήραγγα στον αγωγό μεγάλων πιέσεων  / Γρυπάρης Φ.Σ. pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Προσδιορισμός πάχους τεχνητών επιχωματώσεων σε λατομείο στην περιοχή του γηπέδου της Νίκαιας με μέθοδο της σεισμικής διάθλασης  / Κυριακίδης, Λ., Στεργιόπουλος, Κ., Σουπιός, Π. pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Οι καταστροφές στην Ιερά Μονή Δαφνίου κατά τους σεισμούς της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και η γεωτεχνική και νεοτεκτονική ερμηνεία τους  / Μαριολάκος, Η., Χρηστάρας, Β., Μανουτσόγλου, Ε., Μοραίτη, Ε., Μαριολάκος, Δ. pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Παράρτημα Α – Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1221/30.11.98 pdf κείμενο (928 ΚΒ)