Σεμινάριον τεχνικοοικονομικής επιμορφώσεως μηχανικών (ΤΕΕ, 1972, Αθήναι)

 

Μ 215

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Γενική Εισήγησις/ Α. Σφήκας, Πρόεδρος ΤΕΕ, Ν. Μακαρέζος, Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, Σ. Αγαπητίδης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Μάθημα 1ον : Τεχνική και οικονομία  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)

Μάθημα 2ον: Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)

Μάθημα 3ον:  Η μείωσις του κόπου  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)

Μάθημα 4ον: Η τελειότης και η υπεροχή της παραγωγής  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)

Μάθημα 5ον: Τα μειονεκτήματα της τεχνικής  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)

Μάθημα 6ον: Η μονοτονία  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)

Μάθημα 7ον: Αι αβεβαιότητες  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)

Μάθημα 8ον: Η παραγωγικότης  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)

                κ.  Σ. Αγαπητίδης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.


Μάθημα 1ον : Τα γενικά νομικά πλαίσια της οικονομικής & κοινωνικής αναπτύξεως  pdf  κείμενο  (4,4 ΜΒ)

Μάθημα 2ον & 3ον: Η οργάνωσις της κυβερνήσεως και διοικήσεως της οικονομίας  pdf  κείμενο  ( 6,2 ΜΒ)

Μάθημα 4ον , 5ον , 6ον :  Ο προγραμματισμός οικονομικής αναπτύξεως  pdf  κείμενο  (10 ΜΒ)

Μάθημα 7ον & 8ον : Το 5ετές πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων  pdf  κείμενο  (8,3 ΜΒ)

Μάθημα 9, 10, 11: Ο κρατικός προϋπολογισμός  pdf  κείμενο  (6,3 ΜΒ)

Μάθημα 12ον: Ανάλυσις γενικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας  pdf  κείμενο  (912 ΚΒ)

Μάθημα 13, 14, 15: Περί δημοσίων επιχειρήσεων  pdf  κείμενο  (5,4 ΜΒ)

                                κ. Δημ. Ψαρός, Καθηγητής


Μάθημα 1ον : Οργάνωσις διοικήσεως  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)

Μάθημα 2ον : Μελέτη της παραγωγής   pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)

Μάθημα 3ον : Μελέτη εργασίας  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)

                      Περί παραγωγικότητος  pdf  κείμενο  (822 ΚΒ)

                      Η ανάγκη της οργανώσεως & ιδίως διά την ελληνικήν βιομηχανίαν  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)

                κ.   Α. Παππάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π.


Μάθημα 1ον : Βασικαί σχέσεις συνδέουσαι χρόνον, επιτόκιον και αξίαν χρήματος  pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)

Μάθημα 2ον: Βαθμός αποδόσεως επενδύσεως εις μηχανικόν εξοπλισμόν (αυτοχρηματοδότησις)  pdf  κείμενο  ( 6,1 ΜΒ)

Μάθημα 3ον:  Βαθμός αποδόσεως επενδύσεως εις μηχανικόν εξοπλισμόν (χρηματοδότησις τόσον δι’ ιδίων όσον και διά ξένων κεφαλαίων)  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)

Μάθημα 4ον: Βασικαί σχέσεις συνδέουσαι χρόνον επιτόκιον και αξίαν χρήματος – Πίνακες τιμών  pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)

Μάθημα 5ον: Βαθμός αποδόσεως επενδύσεως εις μηχανικόν εξοπλισμόν (εφαρμογαί)  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)

Μάθημα 6ον: Το κριτήριο της παρούσης αξίας και η επιλογή των επενδύσεων  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)

Μάθημα 7ον: Η επιλογή των επενδύσεων (εφαρμογή)  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)

Μάθημα 8ον: Η επιχειρησιακή έρευνα και η επιλογή των επενδύσεων (εφαρμογή)  pdf  κείμενο  (3,7 ΜΒ)

Μάθημα 9ον: Η τεχνική της προσομοιώσεως εις τα προβλήματα αποθεμάτων  pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)

Μάθημα 10ον: Η επιχειρησιακή έρευνα και η επιλογή των επενδύσεων (εφαρμογή)  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)

Μάθημα 11ον: Προβλήματα αναμονής  pdf  κείμενο  (6,3 ΜΒ)

Μάθημα 12ον: Έννοια υπό την οποίαν εξετάζονται τα προβλήματα των επενδύσεων  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)

                κ.  Γ. Π. Φωκάς – Κοσμετάτος, Δρ. Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, Επιμελητής Ε.Μ.Π.


Μάθημα 1ον –  15ον  : Οικονομική τεχνική  pdf  κείμενο  (24 ΜΒ)

                        Βιβλιογραφία – Πίναξ περιεχομένων 

                        Αναλυτικό διάγραμμα ύλης 

                κ. Κ. Τ. Τριανταφυλλίδης, Εντεταλμένος Υφηγητής Ε.Μ.Π.


Προβλήματα κατανομής (παράδειγμα 3)   pdf  κείμενο  (3,7 ΜΒ)

Εφαρμογαί του γραμμικού προγραμματισμού   pdf  κείμενο  (5,9 ΜΒ)

Εισαγωγή εις τα προβλήματα αποθεμάτων   pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)

Εισαγωγή εις την επιχειρησιακήν έρευναν   pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)

Μαθήματα επιχειρησιακής ερεύνης   pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)

Μελέτη επενδύσεως εις Επιχείρησιν Κοινής Ωφέλειας   pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)

Αξιολόγησις επενδύσεως εις μηχανικόν εξοπλισμόν   pdf  κείμενο  (926 ΚΒ)

Μελέτη επενδύσεως εις Επιχείρησιν Κοινής Ωφέλειας   pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)

Εισαγωγή εις την επιχειρησιακήν έρευναν   pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)

             κ. Ι. Ε. Σαμουηλίδης, Επιμελητής Ε.Μ.Π.


Εισαγωγή εις την εργονομίαν   pdf  κείμενο  (6,7 ΜΒ)

Οικονομικαί και κοινωνικαί επιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος   pdf  κείμενο  (7,7 ΜΒ)

                κ. Πρόδρομος Ι. Ιορδανίδης, Εντεταλμένος Καθηγητής Ε.Μ.Π.


Το Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών/ Δρ. κ. Χρήστος Ιωαννίδης, Προϊστάμενος Α’ Τμήματος Χημείας του Ε.Τ.Ε.   pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Περιληπτικαί παραδόσεις/ κ. Αθανάσιος Νικ.  Σταθόπουλος, εντεταλμένος υφηγητής της Ιδιωτικής Οικονομικής της ΑΣΟΕΕ   pdf  κείμενο  (5,8 ΜΒ)


Επιστημονική οργάνωσις/ κ. Ιωάννης Α. Παππάς, καθηγητής Ε.Μ.Π.   pdf  κείμενο  (7,5 ΜΒ)


Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η συμβολή εις την οικονομικήν ανάπτυξιν της χώρας/ κ. Φ. Χατζηδημητρίου, Γενικός Διευθυντής Ο.Α.Ε.Δ.   pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Το Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών/ κ. Δ. Ι. Δελιβάνης, Κοσμήτωρ της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης   pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Τεχνικαί εξελίξεις και οικονομική πρόοδος/ κ. Παν. Χαρ. Μαυράκης, Υφηγητής Ε.Μ.Π.   pdf  κείμενο  (6,9 ΜΒ)


Η υπηρεσία επιστημονικής ερεύνης και αναπτύξεως/ κ. Διον. Ευθυμιάτος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης της Υ.Ε.Ε.Α.   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Βιομηχανικαί περιοχαί/ κ.  Ν. Μ. Χάνος, επιμελητής Ε.Μ.Π.   pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Η συγκρότησις και το έργον της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος/ Δρος κ. Στυλ. Γερονυμάκης, Γενικός Διευθυντής Ε.Σ.Υ.Ε.   pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Η συμβολή του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους εις την έρευναν του ορυκτού πλούτου της χώρας/ κ. Χαρ. Ε. Τσουτρέλης   pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)


Μέτρα αναπτύξεως και κινήσεως κεφαλαιαγοράς/ κ. Άλκης Καράμπελας, Επιμελητής Ε.Μ.Π.   pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Κοινή Αγορά και ανατομία εις τας σχέσεις συνδέσεως της Ελλάδος μετ’ αυτής/ Δρ. κ. Ανδρ. Ι. Θανασούλιας, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος, Ειδικός Εμπειρογνώμων της Επιτροπής της Ε.Ο.Κ. εν Βρυξέλλαις   pdf  κείμενο  (5,8 ΜΒ)


Η διοίκησις ως επιστήμη/ κ. Δημ. Οικονόμου, Συμβούλου ΑΣΔΥ   pdf  κείμενο  (14 ΜΒ)


Η αναπτυξιακή διοίκησις/ κ. Δημ. Οικονόμου, Συμβούλου ΑΣΔΥ   pdf  κείμενο  (7,3 ΜΒ)


Ενημερωτικαί διαλέξεις/ κ. Αλέξης Μαλασπίνας, Υποδιοικητής Ο.Σ.Ε.   pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)