Ελληνικό συνέδριο υψηλών κτιρίων (ΤΕΕ, 7-9 Οκτωβρίου 1975, Αθήνα)

 

Μ 221

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 


Tall buildings: the means towards a new city – state/ Theoharis David  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)   


Tall buildings: Challenges and opportunities/ Beedle Lynn S.  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)   


Τα ψηλά κτήρια στον ελληνικό χώρο: μια θεώρηση μέσα από την ελληνική παράδοση/ Χαρίσης Βασίλης  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)   


Της δομήσεως υψηλών κτιρίων αναγκαία προηγουμένη γενικώτερη θεώρησις της περιοχής/ Τριποδάκης Δημήτριος  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)   


Υψηλά κτίρια και περιβάλλον/ Λοΐζος Αλέξ. Ν.  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)   


Πιθανά σφάλματα αρχιτεκτονικής συνθέσεως εις τα υψηλά κτίρια/ Παπαδάμ Ευθυμία  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)   


Air conditioning of tall buildings/ Doebeln W.  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)   


Προστασία υψηλών κτιρίων από πυράς/ Καβουλάκος Νικόλαος Β.  pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)   


A system of computer programs for designing, selecting and analyzing different air conditioning systems./ Larm S.  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)   


Movement of people within tall buildings/ Tregenza P.R.  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)   


Φάσματα αποκρίσεως ελληνικών σεισμών/ Καρύδης Π. Γρ., Σμπώκος Ι. Γ.  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)   


Stability in the design of tall concrete buildings/ Hubert Beck  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)   


Design formula for biaxially loaded concrete columns/ Chen W. F. , Shoraka M. T.  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)   


Elevator planning in office buildings/ Englert A.  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)   


Tall buildings – Recent developments in structural systems and architectural expressions/ Khan R. Fazlur  pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)   


Design against progressive collapse/ Bell Thomas J.  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)   


Structural joint design in large panel precast concrete structures/ Manson E.R.  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)   


Computes - Γενικόν πρόγραμμα δυναμικού υπολογισμού υψηλών κτιρίων στο χώρο/ Παγώνης Ν., Χρονέας Ν., Κινάτος Χ.  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)   


Tall building foundation problems in limestone regions/ Fang H. Y., Dismuke Thomas D., Lim H.P.  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)   


Foundation design and construction problems for tall buildings/ Beer E.E.  pdf  κείμενο  (3 ΜΒ)   


Επιρροή της καθ’ ύψος ασυνεχείας πολυωρόφων πλαισίων εις την δυναμικήν  και σεισμικήν αυτών συμπεριφοράν/ Καρύδης Π., Ερμόπουλος Ι.  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)   


Immeubles de grande hauteur en panneaux prefabriques assembles/ Despeyroux J.  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)   


Standards and codes related to tall buildings/ Stavrides Harry  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)   


Συμβολή εις τον υπολογισμόν πολυορόφων κτηρίων δια της θεωρίας Β’ τάξεως και χρήσεως μητρώων/ Σπυρίδης  Οδ. Π.  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)   


Επί των μεθόδων αναλύσεως δίσκων ακαμψίας επί υποστηλωμάτων/ Παλασόπουλος Γ.Β., Πανταλέων Ε.Ι.  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)   


Προσεγγιστικός υπολογισμός οριζοντίων παραμορφώσεων υψηλών τοιχωμάτων επί υποστυλωμάτων/ Μπαϊρακτάρης Δημ.  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)   


Στοχαστικαί πλευρικαί ταλαντώσεις υψηλών κτιρίων/ Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Δ.  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)   


Seismic loading and response of tall buildings/ Watabe Makoto  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)   


Απόκρισις υψηλών κτήριων εις πραγματικούς σεισμούς με την μέθοδο των μητρώων μεταφοράς/ Δημαρόγκωνας Πέτρος  pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)   


Χρήσις φωτογραφικών μέσων δια την μελέτην ειδικών πολεοδομικών προβλημάτων/ Παπαγεωργίου Αλεξάνδρος  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)   


Κατακόρυφος και οριζόντιος διανομή ηλεκτρικής ενεργείας εις μεγάλα και υψηλά κτιριακά συγκροτήματα και χαρακτηριστικοί τύποι κτιριακών δικτύων/ Νάκος Δημήτριος  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)   


Συγκριτικόν κόστος λειτουργίας υψηλών και συνήθων κτιρίων εν Ελλάδι/  Μανωλιάς Αθανάσιος Δ.  pdf  κείμενο  (901 ΚΒ)   


Ο θόρυβος εις τα υψηλά κτίρια/ Δρακάτος Παναγιώτης  pdf  κείμενο  (946 ΚΒ)   


Η επίδρασις των μηχανικών ταλαντώσεων επί των κατασκευών των υψηλών κτιρίων/  Δρακάτος Παναγιώτης  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)   


Εδαφοτεχνικαί έρευναι δι’ υψηλά κτίρια εις Αθήνας/ Τάσιος Θ.Π., Βέττας Π.Ν.  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)   


Μηχανική συμπεριφορά αρμών συνδέσεως τοιχωμάτων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος υπό δυναμικήν φόρτισιν/ Τσουκαντάς Σπ., Τάσιος Θ.Π.  pdf  κείμενο  (887 ΚΒ)   


Ακρότατες τάσεις θεμελίου με ασφάλεια έναντι διαρροής/ Βέττας Π.  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)   


State of the art for energy conservation in buildings - life safety systems - future energy sources/ Baum Richard T., Baum Jaros  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)   


Experimental study on five – story full size apartment house of reinforced concrete walled frames/ Watabe Makoto  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)   


Systems for Tall buildings : Service systems/ Norman David H.  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)   


Συγκρότημα διαμερισμάτων στην Κηφισιά/ Τομπάζης Αλέξανδρος, Αγγελίδης Σωκράτης, Αργυρόπουλος Τιμολέων, Αργυρόπουλος Ιωάννης  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)