5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (31/5-2/6/2006: Ξάνθη)

 

(M 2134)

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


pdf 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής: πρόλογος  (214 KB)


 

 

Γεωτεχνικά θέματα της Θράκης

 

 

pdf Οι πλημμύρες του Έβρου/ Καραλή Ο. Θ., Βλαχάκη Π. Ι., Δημοσθένους Χ. Ε., Τουρατζίδου Ξ. Ν., Καραλής Θ. Κ.  (916 KB)


pdf Αστοχίες Θαλασσίων Πρανών σε Ημιλιθοποιημένα Εδάφη. Μέρος Α:Μηχανισμοί Διάβρωσης και Μορφές Αστοχιών/ Ξειδάκης Γ. Σ.  (532 KB)


pdf Αστοχίες Θαλασσίων Πρανών σε Ημιλιθοποιημένα Εδάφη. Μέρος B:Μορφές και Τρόποι Ανάλυσης. Παραδείγματα από τις Ακτές της Θράκης/ Ξειδάκης Γ. Σ.  (251 KB)


pdf Γεωτεχνικά Προβλήματα στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Β. Έβρου/ Ξειδάκης Γ., Κουδουμάκης Π.  (687 KB)


pdf Εκτίμηση Δυναμικού Διόγκωσης Εδαφών με Εμπειρικά Συστήματα. Εφαρμογή σε Εδάφη της Νέας Εγνατίας Οδού στην Περιοχή της Θράκης./ Κουδουμάκης Π., Παπακυριακόπουλος Π., Ξειδάκης Γ.  (275 KB)


pdf Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών. Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχής της Θράκης./ Ξειδάκης Γ., Κουδουμάκης Π.  (353 KB)


 

Συνεδρία 1: Συμπεριφορά γεωυλικών, έρευνες υπαίθρου και εργαστηρίου

 

 

pdf Ο Μηχανισ΅ός ∆ιάβρωσης-Εναπόθεσης σε Ροές Συνθρι΅άτων/ Βεβαιάκης Ε., Στεφάνου Ι., Παπανικολόπουλος Σ. Α., Βαρδουλάκης Ι.  (498 KB)


pdf Προσδιορισμός του Gmax με Χρήση Πιεζοηλεκτρικών Στοιχείων/ Γεωργιάννου Β. Ν., Τσομάκος Α.  (435 KB)


pdf Η ∆ιαξονική Συσκευή Επίπεδης Παρα΅όρφωσης/ Γεωργόπουλος Ι. Ο., Βαρδουλάκης Ι.  (1,04 MB)


pdf Η Παρα΅ένουσα Αντοχή Συνεκτικών Εδαφών/ Ελπέκος Σ. Η., Κουμεντάκος Σ., Τίκα Θ.  (786 KB)


pdf Υπολογισμός των Ελαστικών Παραμέτρων σε Εγκαρσίως Ισότροπο Αντιδιαμετρικά Φορτιζόμενο Δίσκο Μαρ΅άρου ∆ιονύσου ΅ε Χρήση Ηλεκτρικών Μηκυνσιο΅έτρων/ Κακλής Κ. Ν., Εξαδάκτυλος Γ.  (292 KB)


pdf Συσχέτιση της Αστράγγιστης ∆ιατ΅ητικής Αντοχής και της Τάσης Προστερεοποίησης Μαργαϊκών Εδαφών/ Κονίνης Γ. Ε., Τίκα Θ., Καλλιόγλου Π.  (597 KB)


pdf Πρόβλεψη του Παραμένοντος Λόγου Κενών Αργιλικών Εδαφών μετά από Ξήρανση, από την Αρχική Κατάσταση, τη Φύση και τη Δομή τους/ Μπαρδάνης Μ., Καββαδάς Μ.  (492 KB)


pdf Ελαστοπλαστική Καταστατική Προσομοίωση της Μηχανικής Συμπεριφοράς των μη Κορεσμένων Εδαφών/ Μπαρδάνης Μ., Καββαδάς Μ.  (508 KB)


pdf Χαρακτηριστικές Καμπύλες Εδάφους-Νερού Εδαφικών Υλικών από τον Ελλαδικό Χώρο/ Μπαρδάνης Μ., Καββαδάς Μ.  (444 KB)


pdf Συμπιεστότητα, Διαπερατότητα και Συρρίκνωση της Μάργας Κορίνθου/ Μπαρδάνης Μ., Καββαδάς Μ.  (483 KB)


pdf Εγγενείς Ιδιότητες Εδαφών και Συσχέτιση με τα Φυσικά τους Χαρακτηριστικά/ Μπελόκας Γ., Καββαδάς Μ.  (508 KB)


pdf Εργαστηριακές Δοκιμές Εδαφομηχανικής για την Επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών/ Μπούσουλας Ν., Marr A., Kulesza R.  (582 KB)


pdf Ελαστο-πλαστικό Καταστατικό Προσομοίωμα για Ανισοτροπική ’ργιλο/ Ντάκουλας Π., Yu S.  (843 KB)


pdf Συγκριτική Αξιολόγηση Μεθόδων Μέτρησης του Συντελεστή Κο σε Στιφρές Αργίλους – Ιλύες/ Παπαγεωργίου Ε., Μπούσουλας Ν., Κόλλιος Α., Εγγλέζος Δ.  (790 KB)


pdf Καταστατική Προσομοίωση των Επιδράσεων της Εγγενούς και Εξελισσόμενης Ανισοτροπίας στην Απόκριση ’μμου/ Παπαδημητρίου Α. Γ., Δαφαλιάς Ι. Θ.  (774 KB)


pdf Συ΅πιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών/ Παπαδόπουλος Σ. Μ., Τίκα Θ., Καλλιόγλου Π.  (440 KB)


pdf Συνδυαστική Εφαρμογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίμηση του Μέτρου Ακαμψίας Μαργαϊκού Σχηματισμού/ Παπακωνσταντίνου Κ., Κρητικάκης Γ. Σ., Βαφείδης Α., Στειακάκης Ε.  (544 KB)


pdf Μοντέλο Διατμητικής Αντοχής Ασυνεχειών Βράχου με Υλικό Πληρώσεως/ Παπαλιάγκας Θ. Θ., Μανωλόπουλος Σ. Β.  (365 KB)


pdf Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης () με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους/ Πλατής Α. Δ., Παγουλάτου Μ. Ν., Ανδρεάδης Γ. Ι., Ζαβιτσάνος Ν. Α.  (435 KB)


pdf Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT/ Πλυτάς Κ., Μπαλτζόγλου Α., Χλιμιντζάς Γ.  (722 KB)


pdf Απλουστευμένη Προσέγγιση της Συμπεριφοράς των Κοκκωδών Μέσων/ Πλυτάς Κ., Χλιμιντζάς Γ., Γκιτζένη Ι.  (413 KB)


pdf Εμπειρικές Συσχετίσεις Χαρακτηριστικών Αντοχής και Παραμορφωσιμότητας Διεπιφανειών Εδάφους – Κατασκευής με τον Αριθμό των Κρούσεων σε Ξηρές Αμμους./ Πλυτάς Κ., Χλιμιντζάς Γ., Γκιτζένη Ι.  (916 KB)


pdf Εφαρμογή Κριτηρίου Παραβολοειδούς εκ Περιστροφής στη Βραχομηχανική/ Σακελλαρίου Μ.  (712 KB)


pdf Ταξινόμηση των Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους/ Σαρόγλου Χ., Τσιαμπάος Γ., Μαρίνος Π. Γ.  (684 KB)


pdf Εφαρμογή του Κριτηρίου Θραύσεως Hoek - Brown σε Ανισότροπο Αρρηκτο Πέτρωμα/ Σαρόγλου Χ., Τσιαμπάος Γ., Μαρίνος Π. Γ.  (633 KB)


pdf Μελέτη της Εκσκαψιμότητας των Βράχων (Μέθοδοι, Τεχνικές, Οικονομοτεχνική Θεώρηση)/ Σκορδάρης Α.  (581 KB)


pdf Απόκριση ’μμου σε Μονοτονική και Ανακυκλική Φόρτιση σε Στρέψη/ Σταύρου Κ., Τσομώκος Α.,  Γεωργιάννου Β. Ν.  (369 KB)


pdf Η Κλασματική Διάσταση ως Μέτρο της Τραχύτητας Ασυνεχειών Βράχου/ Στρατάκος Χ. Ι., Σακελλαρίου Μ.  (343 KB)


pdf Γεωτεχνικές Ιδιότητες της Αργίλου του Α΅αρουσίου/ Τόλης Σ. Β., Μπαρδάνης Μ., Καβουνίδης Σ.  (731 KB)


pdf Αριθμητική Προσομοίωση της Απόκρισης Λεπτόκοκκης ’μμου σε Στρεπτική Διάτμηση/ Τσωμόκος Α., Γεωργιάννου Β. Ν., Κοντόε Σ.  (398 KB)


pdf Μελέτη της Συμπιεστότητας Σύνθετων Γεωϋλικών (Βραχώδη Τεμάχη Περιβαλλόμενα από Εδαφικό Γεωυλικό)/ Τσότσος Σ., Γραμματικόπουλος Γ., Μοδίτσης Π.  (605 KB)


pdf Διογκούμενα Αργιλικά Εδάφη: Συσχετισμός Φυσικών Χαρακτηριστικών με Παραμέτρους Διόγκωσης/ Χριστοδουλιάς Ι., Χατζηγώγος Θ., Σταυριδάκης Β., Τσότσος Σ.  (395 KB)


pdf Επίδραση της Μικροδομής στην Αντοχή και στο Μέτρο Παραμόρφωσης, Es, των Μαργών της Β. Πελοποννήσου/ Χριστοδουλοπούλου Τ. Α.  (593 KB)


 

 

Συνεδρία 2: Βελτιώσεις – Ενισχύσεις εδαφών, επιχώματα, οδοστρώματα, σιδηροδρομική υποδομή

 

 

pdf Έλεγχοι Καταλληλότητας Υλικών Εδρασης Οδοστρωμάτων/ Αθανασοπούλου Δ. Α., Κολλάρος Α. Γ.  (401 KB)


pdf Μονοαξονική Αντοχή Εδαφών Σταθεροποιημένων με Τσιμέντο. Στατιστική Προσέγγιση./ Αναγνωστόπουλος Κ., Χατζηαγγέλου Μ.  (345 KB)


pdf Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς ’μμων από Ένεμα Τσιμέντου/ Ανδρέου Π., Canou J., Dupla J. C.  (570 KB)


pdf Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους/ Ανδρέου Π., Παπαδόπουλος Β.  (358 KB)


pdf Φθορές και Συντήρηση Οδοστρωμάτων/ Κολλάρος Α. Γ., Αθανασοπούλου Δ. Α., Παπακωνσταντίνου Ε. Σ.   (280 KB)


pdf Aνάλυση της Συμπεριφοράς Χαλικοπασσάλων/ Κωστόπουλος Σ., Στεφανάτου Α., Αναγνωστόπουλος Α. Γ.  (293 KB)


pdf Αλληλεπίδραση ’μμου - Υφασμένων Γεωϋφασμάτων από Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης/ Μάρκου Ι. Ν., Δρουδάκης Α. Ι., Σιρκελής Γ. Μ.  (727 KB)


pdf Διατμητική Αντοχή και Μηχανική Συμπεριφορά ’μμων Ενισχυμένων με Γεωϋφάσματα/ Μάρκου Ι. Ν.  (445 KB)


pdf Γωνία Τριβής ’μμου - Μη Υφασμένων Γεωϋφασμάτων από Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης/ Μάρκου Ι. Ν., Δρουδάκης Α. Ι., Σιρκελής Γ. Μ.  (733 KB)


pdf Κατασκευές Οπλισμένου Εδάφους – Ανάλυση Δύο Περιπτώσεων Αστοχίας υπό Στατική και Σεισμική Φόρτιση/ Μαυρατζώτης Ν. Γ., Αθανασόπουλος Γ.  (1 MB)


pdf Πρόβλεψη της Καθίζησης και της Μεταβολής της Οριζόντιας Τάσης του Εδάφους λόγω Προφόρτισης/ Μπασάνου Μ., Σταματόπουλος Κ. Α.  (505 KB)


pdf Στοιχεία Μεθοδολογίας και Συντελεστές Ασφαλείας για την Ανάλυση Οπλισμένων Επιχωμάτων/ Νάσκος Ν., Τσάτσος Ν. Κ.  (369 KB)


pdf Μεταφορά στο Yπέδαφος Συστατικών Χη΅ικών Ενε΅άτων/ Πανταζίδου Μ., Σταματάκη Ε., Καββαδάς Μ.  (284 KB)


pdf Μέτρηση της Μεταβολής των Ιδιοτήτων και της Οριζόντιας Τάσης του Εδάφους, λόγω Προφόρτισης/ Πετρίδης Π. Μ., Σταματόπουλος Α. Κ., Σταματόπουλος Κ. Α.  (651 KB)


pdf Συμπεριφορά Mικροπασσάλων σε Πλευρική Φόρτιση ως Στοιχείων Βελτίωσης της Ευστάθειας Πρανών./ Σαρηγιάννης Δ., Ρίτσος Α., Ιωακειμίδης Ι., Σταθόπουλος Ε.  (388 KB)


pdf Ταξινόμηση Αντοχής και Διαβρωσιμότητας ’ργιλο-Αμμωδών Μιγμάτων Βελτιωμένων με Τσιμέντο/ Σταυριδάκης Ε.  (373 KB)


pdf Επίδραση του Χρόνου Συντήρησης στην Ανάπτυξη των Μηχανικών Ιδιοτήτων ’ργιλο-Αμμωδών Μιγμάτων Σταθεροποιημένων με Τσιμέντο/ Σταυριδάκης Ε.  (488 KB)


pdf Ανάπτυξη Προκατασκευασμένου Κατακόρυφου Στραγγιστηρίου/ Χρυσίκος Δ. Α., Ατματζίδης Δ. Κ.,, Κωστόπουλος Ε. Ι., Παπάζογλου Θ. Κ.  (381 KB)


 

 

Συνεδρία 3: Έδαφος και Περιβάλλον, Περιβαλλοντικά Έργα, Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων, Γεωτεχνική Μηχανική και Μνημεία, Γεωσυνθετικά

 

 

pdf Μέγεθος Πόρων μη Υφασμένων Γεωυφασμάτων/ Ατματζίδης Δ. Κ., Χρυσίκος Δ. Α.,

Παναγιωτίδη Ε. Κ., Σκάρα Μ., Ν.  (593 KB)


pdf Συμπεριφορά μη Υφασμένων Γεωυφασμάτων σε Διάτρηση/ Ατματζίδης Δ. Κ., Χρυσίκος Δ. Α., Κουφός Ε. Κ., Μισυρλής Ε. Γ.  (485 KB)


pdf Αποκατάσταση και Σταθεροποίηση Διαταραγμένων Εδαφών σε Πρανή Δημοσίων Έργων με Σπορές/ Βαλιάντζα Ε., Αλιφραγκής Δ., Λέκκας Θ., Τρουμπής Α.  (493 KB)


pdf Μορφολογία του Μολύβδου έναντι Δοκιμής Έκπλυσης Χαρακτηριστικού Τοξικότητας (TCLP) σε Εδάφη Στρατιωτικών Πεδίων Βολής/ Δερματάς Δ., Παρδαλή Σ., Χρυσοχόου Μ.  (386 KB)


pdf Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ/ Ζέκκος Δ. Π., Bray J. D., Riemer M.  (422 KB)


pdf Επιφανειακές Εκσκαφές, Επιχωματώσεις και Αναχώματα στην Αρχαία Ελλάδα/ Ζέκκος Δ. Π.  (397 KB)


pdf Εδαφοτεχνική Έρευνα με Γεωχημικό Έλεγχο Ρύπανσης: Εφαρμογή σε Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης/ Ζωτιάδης Β., Κολλιός Α.  (516 KB)


pdf Εργαστηριακή Διερεύνηση της Διατμητικής Αντοχής Yλικών ΧΥΤΑ σε Μεγάλη Συσκευή ’μεσης Διάτμησης/ Θεοδωράτος Α. Ε., Αθανασόπουλος Γ., Γεωργιόπουλος Δ. Φ., Ζέκκος Δ. Π., Bray J. D., Riemer M.,   (523 KB)


pdf Συ΅περιφορά Βαρέων ΅η Υδατοδιαλυτών Υγρών (DNAPL) στο Έδαφος/ Κουμούλου Ε., Soga K.  (1,18 KB)


pdf Πρόταση για την ∆ιαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών και Λατο΅είων/ Μεταξάς Ι. Λ.  (697 KB)


pdf Συμπεριφορά Γεωαφρών EPS σε Θλίψη υπό Μόνιμα Φορτία/ Μισυρλής Ε. Γ., Παπαστυλιανού Π., Ατματζίδης Δ. Κ., Χρυσίκος Δ. Α.  (532 KB)


pdf Μηχανική Συμπεριφορά του Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΓΔΠ) υπό Συνθήκες Στατικής και Δυναμικής/Κυκλικής Φόρτισης/ Ξενάκη Β. Κ., Αθανασόπουλος Γ.  (466 KB)


pdf Kαθιζήσεις ΧΥΤΑ: Υπολογισμός με Βάση το Μοντέλο της Μονοδιάστατης Στερεοποίησης και επί Τόπου Μετρήσεις/ Σαμαρά Ο., Πανταζίδου Μ.  (364 KB)


pdf O Ρόλος της Δυναμικής Αλληλεπίδρασης Εδάφους – Κατασκευής στην Αδρανειακή Καταπόνηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής/ Ψαρρόπουλος Π., Τσομπανάκης Ι., Καραμπάτσος Ι., Ζάνια Β.,   (621 KB)


 

 

Συνεδρία 4: Εδαφοδυναμική, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική, Έδαφος και Σεισμός, Μικροζωνικές Μελέτες

 

 

pdf Σεισμική Μόνωση Θεμελιώσεων έναντι Ανθρωπογενών Εδαφικών Ταλαντώσεων – Η Μέθοδος του Τεχνητού Υποβάθρου/ Αθανασόπουλος Γ., Ιωάννου Ν. Σ.  (2,16 KB)


pdf Ο Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Τρωτότητας των Δικτύων Υδρευσης. Διερεύνηση στην Λευκάδα/ Αλεξούδη Μ., Κακδερή Κ., Πιτιλάκης Κ.  (541 KB)


pdf Σεισμική Απόκριση Εδαφικών Σχηματισμών Π.Σ. Λεμεσού/ Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης Κ., Αμπεσσού Μ., Αποστολίδης Π., Καλλιόγλου Π., Τίκα Θ., Μιχαηλίδης Π., Πετρίδης Γ.,   (1,1 MB)


pdf O Σεισμός της Λευκάδας (Μ=6.2, 14 Αυγ. 2003): Ισχυρή Εδαφική Κίνηση και Αποτίμηση του Ρόλου του Εδάφους/ Αναστασιάδης Α., Μάργαρης Β., Κλήμης Ν., Πιτιλάκης Κ., Μακρά Κ.,   (684 KB)


pdf Σχεδιασμός Γέφυρας Ροδινίου Eναντι Πιθανής Τεκτονικής Διάρρηξης Design of Rodinion/ Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ.  (752 KB)


pdf Σχεδιασμός Κτιρίων Οικισμού Ο.Ε.Κ. έναντι Μετακίνησης του Ρήγματος Αταλάντης: Αλληλεπίδρασης Εδάφους - Θεμελίου – Ανωδομής/ Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ., Σιγάλας Ι. Ν.


pdf Αστοχίες και Επιτυχίες Δομημάτων επί Ρήγματος: Περιστατικά από τον Σεισμό της Νικομηδείας 1999/ Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ., Σιγάλας Ι. Ν., Παυλίδης Σ.  (1 MB)


pdf Αριθ΅ητική Ανάλυση Γεωκατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης/ Ανδριανόπουλος Κ. Ι., Μπουκοβάλας Γ., Παπαδημητρίου Α. Γ.  (439 KB)


pdf Προσδιορισμός της Ταχύτητας Vs με τη Χρήση Μικροθορύβου σε Αστικό Περιβάλλον. Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου SPAC/ Αποστολίδης Π., Μανάκου Μ., Πιτιλάκης Κ.  (426 KB)


pdf Ο Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Εκτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης Γεφυρών Ο/Σ. Εφαρμογή στις Γέφυρες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης/ Αργυρούδης Σ. Α., Πεϊτσή Ε. Ι., Πεϊτσή Α. Ι., Πιτιλάκης Κ.  (432 KB)


pdf Συγκριτική Εκτίμηση της Αντοχής σε Ρευστοποίηση από Δοκιμές SPT και CPT/ Μπουκοβάλας Γ., Βαλσάμης Α., Αναστόπουλος Γ., Νικολαΐδη Μ.  (422 KB)


pdf Σεισμική Απόκριση Εδαφικών Σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)/ Βελδεμίρη Φ., Αναστασιάδης Α., Αποστολίδης Π., Πιτιλάκης Κ., Μιχαηλίδης Π., Ευθυμίου Μ., Καλλιόγλου Π.  (618 KB)


pdf Εφαρμογή της Μεθόδου SASW σε Κεκλιμένο Έδαφος – Αριθμητική Προσομοίωση και Παραμετρική Διερεύνηση Αξιοπιστίας/ Βλαχάκης Β. Σ., Αθανασόπουλος Γ.  (768 KB)


pdf Ασύμμετρη Ολίσθηση Σώματος από Παλμικές Διεγέρσεις ή Εγγύς-του-Ρήγματος Καταγραφές/ Γαρίνη Ε., Γερολυμός Ν., Γκαζέτας Γ.  (555 KB)


pdf Ανάλυση Πασσάλου έναντι Μεγάλων Μετατοπίσεων σε Ρευστοποιηθέν Έδαφος/ Γαρίνη Ε., Γερολυμός Ν., Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ.  (622 KB)


pdf Η Επίδραση των Κεκλιμένων Πασσάλων στην Σεισμική Απόκριση των Κατασκευών: Ιστορικά Περιστατικά και Αριθμητικές Αναλύσεις/ Γερολυμός Ν., Δρόσος Β., Γκαζέτας Γ.  (2,48 KB)


pdf Ανάλυση Βιαίων Κατολισθήσεων κατά τον Σεισμό Mid-Niigata 2004: Η Περίπτωση του Πρανούς Higashi Takezawa/ Γερολυμός Ν., Κουρκούλης Ρ., Γκαζέτας Γ.  (849 KB)


pdf Σεισμική Μόνωση με Γεωσυνθετικά εντός Εδάφους/ Γεωργαράκος Π., Γκαζέτας Γ.  (655 KB)


pdf Αστοχία Λι΅ενικών Κρηπιδοτοίχων στον Σεισ΅ό της Λευκάδας 14-8-2003/ Γκαζέτας Γ., Ντακούλας Π., Αναστασόπουλος Ι.  (858 KB)


pdf Εγκάρσια Φορτιζόμενος Πάσσαλος σε Μαλακό Οργανικό Εδαφος: Ανάλυση Πειραμάτων Φυσικής Κλίμακας/ Δρόσος Β., Γερολυμός Ν., Γκαζέτας Γ.  (662 KB)


pdf Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε ’μμους με Αρχικό Εφελκυσμό/ Εγγλέζος Δ.  (353 KB)


pdf Eφαρμογή Εμπειρικών Σχέσεων Υδατικής Υπερπίεσης Κοκκωδών Εδαφών στην Εκτίμηση του Κινδύνου Ρευστοποίησης/ Εγγλέζος Δ.  (341 KB)


pdf Διερεύνηση της Πιθανότητας Κινδύνου έναντι Ρευστοποίησης Βασιζόμενη σε Επιτόπου Δοκιμές, με τη Χρήση Νευρωνικού Δικτύου/ Ιωαννίδης Θ.  (128 KB)


pdf Σεισμική Απόκριση και Τρωτότητα Κρηπιδότοιχων. Το Παράδειγμα της Λευκάδας/ Κακδερή Κ., Ραπτάκης Δ., Αργυρούδης Σ. Α., Αλεξούδη Μ., Πιτιλάκης Κ.  (546 KB)


pdf ∆υνα΅ικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών/ Καλλιόγλου Π., Τίκα Θ., Κονίνης Γ. Ε.  (493 KB)


pdf Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής/ Καλύβας Γ., Ντακούλας Π.  (576 KB)


pdf Η Επίδραση των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στη Σεισμική Διέγερση και η Δυναμική Απόκριση της Καλωδιωτής Γέφυρας του Ευρίπου/ Καρακώστας Χ., Μακρά Κ., Λεκίδης Β., Κλήμης Ν.  (980 KB)


pdf Αριθμητική Διερεύνηση της Δυνατότητας Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης Κατασκευών με Επεμβάσεις στο Υπέδαφος Θεμελίωσης/ Κιρτάς Ε., Πιτιλάκης Κ., Ροβίθης Ε. Ν.  (538 KB)


pdf Εξομαλυσμένοι Συντελεστές Ενίσχυσης Βραχωδών Σχηματισμών στον Ελληνικό Χώρο/ Κλήμης Ν., Μάργαρης Β., Αναστασιάδης Α., Κολιόπουλος Π., Κιρτάς Ε.  (519 KB)


pdf Αντισεισ΅ική Ανάλυση Εύκα΅πτων Υπογείων Έργων ΅ε τη Θεωρία 3-∆ Κελυφών/ Κουρετζής Γ.,

Μπουκοβάλας Γ., Γαντές Χ. Ι.  (427 KB)


pdf Αναλυτική Προσο΅οίωση της Έντασης σε Υπόγειους Αγωγούς λόγω Επιφανειακών Εκρήξεων/ Κουρετζής Γ., Μπουκοβάλας Γ., Γαντές Χ. Ι.  (467 KB)


pdf Αξιολόγηση των Κατολισθήσεων και της Καταστρεπτικότητας των Καταγραφεισών Διεγέρσεων του M6.8 Σεισμού Mid–Niigata 2004/ Κουρκούλης Ρ., Δρόσος Β., Γκαζέτας Γ.  (1,52 MB)


pdf Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Ανάλυση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης/ Κουτράκης Σ., Καρακαΐσης Γ., Χατζηδημητρίου Π., Μάργαρης Β.  (1,47 KB)


pdf Ελαστοδυναμική Λύση για Σεισμικές Ωθήσεις σε Τοίχους Βαρύτητας/ Λαγγούσης Μ., Μυλωνάκης Γ.  (476 KB)


pdf Η Επιρροή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση/ Μακρά Κ., Ραπτάκης Δ., Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης Κ.  (930 KB)


pdf Παραμετρική Ανάλυση της 1Δ και 2Δ Σεισμικής Απόκρισης στη Λεκάνη Euroseistest/ Μακρά Κ.,

Ραπτάκης Δ., Πιτιλάκης Κ., Chavez – Garcia F.  (1,42 KB)


pdf Προσομοίωμα Τριών Διαστάσεων της Γεωλογικής Δομής της Μυγδονίας Λεκάνης και Μελέτη της Σεισμικής Απόκρισής της/ Μανάκου Μ., Ραπτάκης Δ., Μακρά Κ., Chavez – Garcia F., Αποστολίδης Π., Πιτιλάκης Κ.  (803 KB)


pdf Προσδιορισμός της Ταχύτητας των Διατμητικών Κυμάτων (Vs) με τη Χρήση Μικροθορύβου στη Μυγδονία Λεκάνη/ Μανάκου Μ., Αποστολίδης Π., Ραπτάκης Δ., Πιτιλάκης Κ.  (2,08 MB)


pdf Ελαστικά Φάσματα Απόκρισης Μετακινήσεων/ Μάνου Δ. Κ., Πιτιλάκης Κ.  (961 KB)


pdf Αξιολόγηση Ελαστοπλαστικής Μεθόδου για την Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Πρανών με Δοκιμές στον Φυγοκεντριστή/ Μπασάνου Μ., Σταματόπουλος Κ. Α.  (630 KB)


pdf Δυναμική Ελαστοπλαστική Ανάλυση της Συμπεριφοράς του Πρανούς του Αιγίου κατά τον Σεισμό του 1995/ Μπασάνου Μ., Σταματόπουλος Κ. Α., Πογιατζή Ε., Κυνηγαλάκη Μ.  (568 KB)


pdf Προσεγγιστικές Σχέσεις Επίδρασης Τοπογραφίας στη Σεισμική Εδαφική Κίνηση/ Μπουκοβάλας Γ., Παπαδημητρίου Α. Γ., Βασδέκης Σ., Βουρβαχάκης Θ., Δρανδάκης Ε., Σοφιανού Ι.  (444 KB)


pdf Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων Σεισμικής Απόκρισης και Ρευστοποίησης Αμμοχάλικων/ Μπουκοβάλας Γ., Φανουράκη Ν., Βαλσάμης Α.  (476 KB)


pdf Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων ’μμου στις Τιμές των Δυναμικών Ιδιοτήτων της - Πειραματική Διερεύνηση/ Νικολοπούλου Χ. Ν., Λόντου Π. Β., Αθανασόπουλος Γ.  (713 KB)


pdf Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους–Κατασκευής σε Εδάφη με Ρευστοποίησιμη Στρώση/ Ντακούλας Π., Βαζούρας Π., Καλύβας Γ.  (891 KB)


pdf Ισοδυναμία 2Δ και 3Δ Αριθμητικών Αναλύσεων Σεισμικής Απόκρισης Βελτιωμένων Εδαφών/ Παπαδημητρίου Α. Γ., Βυτινιώτης Α., Μπουκοβάλας Γ., Μπάκας Γ.  (551 KB)


pdf Αριθμητική Διερεύνηση της Διάδοσης της Διάρρηξης Ενεργού Ρήγματος μέσω Εδαφικής Στρώσης/ Παπαδημητρίου Α. Γ., Λουκίδης Δ., Μπουκοβάλας Γ., Καραμήτρος Δ.  (570 KB)


pdf Αυτοματοποιημένη Εκπόνηση Μικρο-ζωνικών Μελετών Σεισμικής Επικινδυνότητας με Χρήση G.I.S/ Παπαδημητρίου Α. Γ., Αντωνίου Α. Α., Μπουκοβάλας Γ., Μαρίνος Π. Γ.  (530 KB)


pdf Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών ’΅΅ων/ Παπαδοπούλου Α. Ι., Τίκα Θ.  (1,15 MB)


pdf Παρουσίαση και Επεξεργασία των Σεισμολογικών Δεδομένων για τη Σύνταξη του Νέου Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας/ Παπαϊωάννου Χ., Καρακαΐσης Γ., Λατουσσάκης Ι., Μακρόπουλος Κ. Σ., Σταυρακάκης Γ., Τσελέντης Γ. Α., Γκαζέτας Γ., Φαρδής Μ., Μουντράκης Δ., Κωστίκας Χ.  (705 KB)


pdf Μη-γραμμική Ελαστοπλαστική Ανάλυση της Δυναμικής Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Θεμελίωσης – Κατασκευής/ Πιτιλάκης Δ., Clouteau D., Modaressi A., Lopez – Caballero F.  (950 KB)


pdf Μελέτη της Εδαφικής Απόκρισης ΅ε τη Χρήση Σεισ΅ών και Μικροθορύβου στην Πόλη του Αιγίου/ Ραπτάκης Δ., Αποστολίδης Π., Μακρά Κ., Πανδή Κ., Μανάκου Μ., Πιτιλάκης Κ.  (1,81 KB)


pdf Σεισ΅ική Απόκριση Πασσαλοθε΅ελιώσεων σε πολύ Μαλακά Εδάφη/ Ροβίθης Ε. Ν., Πιτιλάκης Κ.,

Κιρτάς Ε.  (549 KB)


pdf Αίτια Βλαβών σε Κτίρια του Οικισμού Στρατονίκης Χαλκιδικής/ Σαλονικιός Θ. Ν., Δημοσθένους Μ. Α.  (543 KB)


pdf Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών/ Τελειώνη Ε. Χ., Γεωργόπουλος Γ. Δ., Καββαδάς Μ.  (662 KB)


pdf Πειραματική και Θεωρητική Διερεύνηση Εξαναγκασμένης Ελεύθερης Ταλάντωσης Ομοιώματος Βάθρου Γέφυρας/ Τερζή Β., Ραπτάκης Δ., Μανάκου Μ., Μάνος Γ., Πιτιλάκης Κ.  (953 KB)


pdf Αντιστροφή των Δεδομένων Πεδίου της Μεθόδου SASW – Αριθμητική Προσομοίωση και Διερεύνηση της Επίδρασης των Εδαφικών Συνθηκών/ Τσίτος Α. Κ., Αθανασόπουλος Γ.  (538 KB)


pdf Ο Ρόλος της Θεμελίωσης και του Εδάφους στη Δυναμική Συμπεριφορά Κτιρίου, που Υπέστη Βλάβες κατά το σεισμό της 14/08/2003 στη Λευκάδα/ Φωτάκη Β., Πιτιλάκης Κ., Κίρτας Ε., Σέξτος Α.  (658 KB)


pdf Δυναμική Αλληλεπίδραση Μεταξύ Εδάφους και Ανεμογεννητριών/ Ψαρρόπουλος Π., Παναγιώτου Μ., Γαντές Χ. Ι., Γκαζέτας Γ.  (491 KB)


 

 

Συνεδρία 6: Κατολισθήσεις, Ευστάθεια Πρανών, Βαθειές Εκσκαφές – Αντιστηρίξεις, Ειδικές Γεωτεχνικές Κατασκευές

 

 

pdf Ανάλυση Καταπτώσεων Βραχωδών Τεμαχών στο Φυσικό Πρανές Ανάντη των Φυσικών Λουτρών Δήμου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας/ Αντωνίου Α. Α, Σαρόγλου Χ.  (708 KB)


pdf Ανάλυση Συμπεριφοράς Έργου με Βαθειά Εκσκαφή και Επανεπίχωση/ Αραπάκου Α., Παπαδόπουλος Β.  (433 KB)


pdf Ανάλυση Βαθειάς Εκσκαφής στον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο/ Βακίρης Δ., Κεραμίδας Ε.,

Καββαδάς Μ.  (348 KB) 


pdf ΟΑΚΑ: Μελέτη Αντιστήριξης Φρέατος Τελετής Ενάρξεως/ Γερολυμός Ν., Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ., Τσιμώνος Θ.  (1,87 KB)


pdf Αριθμητική Προσομοίωση Αντιστηρίξεων. Διερεύνηση της Ευαισθησίας των Αποτελεσμάτων/ Καραμπατάκης Δ., Τσότσος Σ., Χατζηγώγος Θ.  (517 KB)


pdf Μορφές Αστοχίας της Επένδυσης Αντιστηρίξεων με Εδαφοηλώσεις/ Καραμπατάκης Δ., Τζάρος Χ.  (392 KB)


pdf Εσωτερικές Μορφές Αστοχίας Διατάξεων Αντιστηρίξεων με Εδαφοηλώσεις/ Καραμπατάκης Δ., Τζάρος Χ.  (405 KB)


pdf Σχεδιασμός Εργων Αποκατάστασης Κατολίσθησης Ανάντη του Σ/Δ Σταθμού στον Πλαταμώνα/ Κωμοδρόμος Α., Γιανακογιώργος Α., Παπαδοπούλου Μ.  (713 KB)


pdf Ανάλυση και Σχεδιασμός των Εργων Αντιστήριξης του Αντλιοστασίου Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Παραγωγής Ενέργειας/ Κωμοδρόμος Α., Αναγνώστου Σ., Παπαδοπούλου Μ.  (980 KB)


pdf Αλληλεπίδραση Αντιστηριζόμενης Εκσκαφής - Γειτονικού Δομήματος/ Κωστόπουλος Σ., Καττής Ν., Παρασκευόπουλος Σ.  (423 KB)


pdf H Κινηματική των Κατολισθήσεων στα Περιφερειακά Πρανή των Βαθέων Ελληνικών Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων/ Λεονάρδος Μ.  (243 KB)


pdf Η Δοκιμή Έλξης στην Αξιολόγηση της Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών/ Μανωλοπούλου Σ. Β., Παπαλιάγκας Θ. Θ., Διδασκάλου Γ. Γ., Μπουμπούνας Κ. Ι.  (423 KB)


pdf Αποστράγγιση Βαθέως Ορύγματος μέσω Χαλικοπασσάλων/ Μπαλτζόγλου Α.  (647 KB)


pdf Αριθμητική Προσομοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαμηλής Διαπερατότητας με Υποστράγγιση/ Μπαρδάνης Μ., Ντουνιάς Γ., Καβουνίδης Σ.  (417 KB)


pdf Υλικά Κατολίσθησης Χαμηλής Διαπερατότητας με Υποστράγγιση - Παράδειγμα από τον Ελλαδικό Χώρο/ Μπαρδάνης Μ., Ντουνιάς Γ., Καβουνίδης Σ.  (635 KB)


pdf Βαθειά Εκσκαφή σε Σκληρές Αμμώδεις Αργίλους στην Επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών/ Μπούσουλας Ν., Kulesza R., Marr A., Περδικάκης Κ.  (729 KB)


pdf Απλή Λύση Τασικού Πεδίου για Βαρυτικές και Σεισμικές Ωθήσεις Γαιών/ Μυλωνάκης Γ., Παπαντωνόπουλος Κ.,  Κλουκινάς Π., Λαγγούσης Μ.  (451 KB)


pdf Η Κατολίσθηση της Νε΅έας. Μηχανισ΅ός Αστοχίας – Μέτρα Σταθεροποίησης/ Ντουνιάς Γ.,  Φικίρης Ι. Φ., Κολλιός Α., Καββαδάς Μ., Μαρίνος Π. Γ.  (1,09 MB)


pdf Η Κατολίσθηση της Τσακώνας στην Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας/ Ντουνιάς Γ., Μπελόκας Γ., Μαρίνος Π. Γ., Καββαδάς Μ.  (1,09 MB)


pdf Σταθεροποίηση ΅ε Στραγγιστικές Σήραγγες της Κατολίσθησης ΄93 του Τα΅ιευτήρα Ευήνου/ Ντουνιάς Γ., Δέδε Β.  (1.01 MB)


pdf Η Κατολίσθηση στην Επαρχιακή Οδό Αγίου ∆η΅ητρίου – Αράχωβας/ Ντουνιάς Γ., Μπελόκας Γ., Μαρίνος Π. Γ.  (880 KB)


pdf Κατολίσθηση Τσακώνας 2003: Ανάλυση και Παρατηρήσεις Πεδίου/ Παπαντωνόπουλος Κ.,

Καπόπουλος Χ. Α., Ψαρρόπουλος Α. Τ.  (1,32 MB)


pdf Αντιστηρίξεις για την Προσθήκη Υπογείων Χώρων σε Διατηρητέα Κτίρια/ Παπασπύρου Σ., Κρικελάς Γ.  (755 KB)


pdf Σχεδιασμός και Κατασκευή Επάλληλων Τοίχων Αντιστήριξης Οπλισμένης Γης με Μεταλλικά Γεωπλέγματα/ Σακελλαρίου Μ., Κολλιός Α., Μπακάκη Α.  (374 KB)


pdf Προσομοίωση της Επιρροής της Υδρολογίας των Πρανών στην Ευστάθειά τους/ Σακελλαρίου Μ.,

Κοναξή Φ., Παπασπηλιωτοπούλου Φ., Φερεντίνου Μ.  (382 KB)


pdf Σχεδιασμός Πρανών με το Κριτήριο των Προκαλούμενων από Σεισμό Μόνιμων Μετατοπίσεων/ Σακελλαρίου Μ.  (472 KB)


pdf Κριτήρια Διαγραμμάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης/ Σαρηγιάννης Δ., Τσοτσός Σ., Χατζηγώγος Θ., Κωμοδρόμος Α.  (492 KB)


pdf Απώλεια Ευστάθειας Πρανούς υπό την Επίδραση Ισχυρής Βροχής/ Σταματόπουλος Α. Κ., Σταματόπουλος Κ. Α., Πετρίδης Π. Μ.  (1,45 MB)


pdf Ανάλυση Πασσαλότοιχων σε Περιπτώσεις Ημιβραχωδών Σχηματισμών/ Στειακάκης Χ., Λυκίδης Δ., Νιάβης Δ.  (377 KB)


pdf Πιθανοτική Μεθοδολογία για τον Υπολογισμό Παραμενουσών Σεισμικών Μετατοπίσεων σε Πρανή/ Τραβασάρου Θ.  (386 KB)


pdf Διερεύνηση Αιτίων Επαναδραστηριοποίησης Παλαιοκατολίσθησης στην Εγνατία Οδό/ Τσατσανίφος Χ., Πανδής Κ., Μελέκης Γ.  (419 KB)


pdf Μελέτη Ευστάθειας Πρανών και Ιεράρχηση των Κρίσιμων Παραμέτρων μέσω του Αλγόριθμου SOM – Kohonen/ Φερεντίνου Μ., Σακελλαρίου Μ.  (510 KB)


pdf Βαθειές Αντιστηρίξεις για την Κατασκευή Αντλιοστασίου στον Τα΅ιευτήρα Πολυφύτου/ Φικίρης Ι. Φ., Ντουνιάς Γ., Αναστασόπουλος Κ.  (654 KB)


pdf Παρακολούθηση της Ευστάθειας Πρανών της Εγνατίας Οδού με Αποκλισιόμετρα/ Χαραλαμπάκης Μ., Παπατολιός Κ.  (1,29 KB)


 

 

Συνεδρία 8: Θεμελιώσεις (Επιφανειακές και Βαθειές)

 

 

pdf Φέρουσα Ικανότητα Ορθογωνικού Θεμελίου υπό Έκκεντρη, Λοξή Φόρτιση/ Αποστόλου Μ., Γερολυμός Ν., Ρίζος Δ., Γκαζέτας Γ.  (549 KB)


pdf Δυσκαμψία Κεκλιμένου Πασσάλου σε Ομοιογενές και Ανομοιογενές Έδαφος/ Γιαννάκου Α., Γερολυμός Ν., Γκαζέτας Γ.  (462 KB)


pdf Παρουσίαση και Αριθμητικός Έλεγχος του Κώδικα Πεπερασμένων Στοιχείων elsa/ Δράκος Ι. Σ.  (437 KB)


pdf Ενεργειακή Λύση για Δυσκαμψία Πασσάλων σε Ανομοιογενές Έδαφος/ Ζήνα Α. Χ., Μυλωνάκης Γ.  (513 KB)


pdf Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Πλευρικά Φορτιζόμενων Φρεάτων Θεμελίωσης σε Πρανή/ Ιωακειμίδης Ι., Καραμπατάκης Δ., Σαρηγιάννης Δ.  (538 KB)


pdf Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα – Τα Πλεονεκτήματα των Πασσάλων Έμπηξης/ Carr R. W.  (364 KB)


pdf Μελέτη της Ενίσχυσης Προβληματικών Θεμελιώσεων με τη Χρήση της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων/ Καραουλάνης Φ., Χατζηγώγος Θ., Τσότσος Σ.  (373 KB)


pdf Γέφυρα Νέστου: Κίνδυνος Εκτεταμένης Ρευστοποίησης, Αντιμετώπιση με Πασσάλους και Βελτίωση/ Κλήμης Ν., Αποστόλου Μ., Αναστασιάδης Α., Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ.  (807 KB)


pdf Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3/ Κουρκούλης Ρ., Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ.  (556 KB)


pdf Ανάπτυξη Αρνητικών Τριβών σε Ομάδες Πασσάλων: Αποτίμηση Επιπτώσεων στους Επιμέρους Πασσάλους/ Κωμοδρόμος Α., Μπαρέκα Σ.  (482 KB)


pdf Παραμετρική Ανάλυση Καθιζήσεων σε μη Συνεκτικά Εδάφη/ Κωνσταντής Θ.  (763 KB)


pdf Ανάλυση της Συμπεριφοράς Δοκιμαστικού Πασσάλου/ Κωστόπουλος Σ., Καττής Ν.  (695 KB)


pdf Προφόρτιση Χώρου Δεξαμενής για την Αντιμετώπιση Καθιζήσεων/ Μαυρίδης Γ., Νάσκος Ν., Liotier Y.  (567 KB)


pdf Βελτίωση του Εδάφους ΅ε Φρεατοπασσάλους για την Θε΅ελίωση Βαρέων Βιο΅ηχανικών Εγκαταστάσεων/ Μεταξάς Ι. Λ., Κουμούλος Δ. Γ., Κοργιαλός Θ. Π.  (518 KB)


pdf Διερεύνηση της Συμπεριφοράς Ομάδας Πασσάλων Εδραζόμενων σε Βράχο/ Μπαρέκα Σ., Λαζούδη Π., Κωμοδρόμος Α.  (400 KB)


pdf Σχεδιασμός Θεμελιώσεων σε Βράχο με Χρήση Τεχνικογεωλογικών Παραμέτρων/ Μπαρούνης Α., Orr T., Μπαρούνης Ν.  (612 KB)


pdf Φέρουσα Ικανότητα και Μετατοπίσεις Στρεφόμενου Επιφανειακού Θεμελίου σε Στρωσιγενές Υλικό/ Παπαντωνόπουλος Κ., Μουλίνος Γ.  (594 KB)


pdf Σχεδιασμός Θεμελίωσης Γέφυρας Μετσόβου/ Rumpelt T., Κοτσανόπουλος Π., Σπυρόπουλος Ι.,

Σταθόπουλος Ε., Βλάχος Σ.  (1,01 MB)


pdf Υπολογισμός Αντοχής Θεμελίου σε Διάτρηση/ Σταυροπούλου Μ., Γεωργόπουλος Ι. Ο., Βαρδουλάκης Ι., Goldscheider M.  (458 KB)


pdf Η Θε΅ελίωση της Γέφυρας Βοτονοσίου/ Φικίρης Ι. Φ., Ντουνιάς Γ., Λυμπέρης Ε.  (813 KB)


pdf Aντιμετώπιση Διαφορικών Καθιζήσεων σε Πετρόκτιστο Ναό/ Ψαρρόπουλος Π.  (1,08 MB)


 

 

Συνεδρία 9: Φράγματα, Αναχώματα, Λιμνοδεξαμενές

 

 

pdf Φράγματα Τελμάτων Μεταλλείων Στρατωνίου: Ανάλυση Διάδοσης Πιθανής Τεκτονικής Διάρρηξης Ρηγμάτων Ιερισσού/ Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ., Παυλίδης Σ.  (1,72 MB)


pdf Δυναμική Ανάλυση και Σεισμική Συμπεριφορά Υψηλού Χωμάτινου Φράγματος/ Κλήμης Ν., Αναστασιάδης Α., Μακρά Κ., Μάργαρης Β., Παπαϊωάννου Χ., Κωμοδρόμος Α., Σιάχου Σ.  (550 KB)


pdf Πρόβλεψη Απόκρισης Χωματίνου Φράγματος κατά την Κατασκευή και Πλήρωση του Ταμιευτήρα του/ Κωμοδρόμος Α., Κλήμης Ν., Αναστασιάδης Α., Αναστασόπουλος Κ.  (713 KB)


pdf Κατασκευή του Αρχαίου Φράγ΅ατος της Αλυζίας/ Μουτάφης Ι.  (1,01 MB)


pdf Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στo Σχεδιασμό του Λιθορρίπτου Φράγματος Μεσουβούνου/ Μουτάφης Ι., Τσατσανίφος Χ., Ματσίγγος Ν., Κανταρτζή Χ.  (309 KB)


pdf Η Συ΅περιφορά του Αργιλικού Πυρήνα του Φράγ΅ατος Ευήνου/ Ντουνιάς Γ.  (494 KB)


pdf Η Συμπεριφορά του Φράγματος Σμοκόβου/ Ντουνιάς Γ., Δέδε Β., Ντάλης Δ., Καστούδης Α.  (683 KB)


pdf Φράγμα Αστερίου δι΄ Υδρευσιν Συγροτήματος Πατρών – Διάταξις, Θεμελίωσις, Υλικά Κατασκευής/ Παπαγεωργίου Ο.  (659 KB)


 

 

Συνεδρία 10: Υπόγεια Έργα, Σήραγγες

 

 

pdf Τα Πεδία Τάσεων και Παραμορφώσεων γύρω από Σήραγγα Τυπικής Πεταλοειδούς Διατομής ΝΑΤΜ/ Αγγελοπούλου Ο. Φ., Καρανάσιου Σ. Σ., Σακελλαρίου Μ.  (475 KB)


pdf Πρόταση Διάνοιξης Περιφερειακής Γραμμής του ΜΕΤΡΟ Διερχόμενης από την Πολυτεχνειούπολη/ Αγραπίδη Σ. Μ., Τζούμας Α., Σοφιανός Α. Ι.  (486 KB)


pdf Διάνοιξη της Σήραγγας Διχαλορέματος της Παράκαμψης Αγ. Κων/νου του ΠΑΘΕ/ Αλεξανδρής Α., Αμπαριώτη Μ., Κατσίπη – Γρίβα Ε., Παύλου Α.  (916 KB)


pdf Σχεδιασμός και Διάνοιξη Υπόγειου Θαλάμου με την Μέθοδο Κεντρικής Στοάς. Η Περίπτωση του Σταθμού «Αιγάλεω» του Μετρό Αθηνών/ Αλεξανδρής Α., Βέττας Π., Αρανίτης Α., Μπορονκάυ Κ., Notarianni S.  (1,01 MB)


pdf Δυναμική Ανάλυση και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Εμβαπτιζόμενης–Επικαθήμενης Σήραγγας: Παραμετρική Διερεύνηση/ Αναστασόπουλος Ι., Γερολυμός Ν., Γκαζέτας Γ., Γεωργαράκος Π.,

Δρόσος Β., Κουρκούλης Ρ.  (2,12 MB)


pdf Σήραγγες Εκσκαφής και Επανεπίχωσης της Παράκαμψης Καμένων Βούρλων: Ανάλυση Επιπτώσεων Πιθανής Σεισμικής Διάρρηξης/ Αναστασόπουλος Ι., Αποστόλου Μ.,  Γκαζέτας Γ.,

Τσιμώνος Θ.  (636 KB)


pdf Σεισμική Τρωτότητα Σηράγγων Μικρού Βάθους σε Αλουβιακές Αποθέσεις/ Αργυρούδης Σ. Α., Μπίλλης Θ. Ι., Ντέρη Α. Ε., Πιτιλάκης Κ.  (456 KB)


pdf Σήραγγα ΣΓ της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών/ Βαντολάς Β., Ζάκας Μ., Ραχανιώτης, Τζίμα Κ. Ν.,Τσατσανίφος Χ.  (541 KB)


pdf Δυναμική Απόκριση Σηράγγων – Διερεύνηση Ιστορικού Περιστατικού Σεισμικής Αστοχίας/ Γιαννάκου Α., Νομικός Π., Αναστασόπουλος Ι., Γιούτα  - Μήτρα Π., Σοφιανός Α. Ι., Γκαζέτας Γ.  (527 KB)


pdf Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Σηράγγων/ Γιούτα – Μήτρα Π., Βλάχος Ε. Κ., Ρούσος Ν. Δ., Σοφιανός Α. Ι.  (688 KB)


pdf Η Προσαρμογή της ΝΑΤΜ στην Κατασκευή του Μετρό - Το Παράδειγμα της Πόλης του Μονάχου/ Γρυπάρης Σ.  (593 KB)


pdf Η Ζεύξη του Μαλιακού/ Καραλής Θ. Κ., Καραλή Ν. Θ., Παπαβασιλείου Γ. Σ., Γεωργιάδου Μ., Τρυγούση Χ.  (806 KB)


pdf Νέα Μέθοδος Εντατικής Ανάλυσης Υπόγειων Χαλύβδινων Αγωγών σε ∆ιασταυρώσεις ΅ε Ενεργά Ρήγ΅ατα Οριζόντιας Ολίσθησης/ Καραμήτρος Δ., Μπουκοβάλας Γ., Κουρετζής Γ.  (394 ΚΒ)


pdf Επιδράσεις των Θεωρήσεων της Ισόογκης και της Διασταλτικής Συμπεριφοράς της Πλαστικής Ζώνης στην Προσέγγιση του Συντελεστή Αποτόνωσης/ Μαραγκός Ν. Χ., Χατζηγώγος Θ.  (354 ΚΒ)


pdf Επιδράσεις στο Σχεδιασμό Υπόγειων Έργων των Απλουστευτικών Θεωρήσεων του Αβαρούς Δίσκου και των Συνθηκών Φόρτισης του/ Μαραγκός Ν. Χ., Χατζηγώγος Θ.  (357 ΚΒ)


pdf Η Σημασία Εφαρμογής του Απλού Συντελεστή Υπερφόρτισης στην Προσέγγιση των Εδαφικών Μετακινήσεων πάνω από Ρηχές Σήραγγες/ Μαραγκός Ν. Χ., Χατζηγώγος Θ.  (403 ΚΒ)


pdf Διασχίζοντας την Παλαιά Κοίτη του Κηφισού Ποταμού. Προβλέψεις και Εμπειρίες από τη Διάνοιξη της Σήραγγας Επέκτασης του Μετρό Αθηνών προς Αιγάλεω/ Μαρίνος Π. Γ., Νόβακ Μ., Μπενίση Μ., Παντελιάδου Μ., Παπούλη Δ., Στούμπος Γ., Μαρίνος Β., Κορκάρης Κ.  (705 ΚΒ)


pdf Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού. Σχεδιασμός σε Ποικιλία από Βραχόμαζες κάτω από Δύσκολες Γεωλογικές Συνθήκες/ Μαρίνος Π., Hoek E., Καζίλης Ν., Αγγιστάλης Γ., Ραχανιώτης Ν., Μαρίνος Β., Γ.  (806 ΚΒ)


pdf Η Δημιουργία Γεωτεχνικής Βάσης Δεδομένων Σηράγγων για την Εγνατία Οδό Α.Ε./ Μαρίνος Β., Κορκάρης Κ., Προυντζόπουλος Γ., Ρομοσίου Ν., Φορτσάκης Π., Μιρμίρης Κ., Πετρουτσάτου Κ., Κουμουτσάκος Δ., Κιάμος Κ., Λαζαρίδου Σ., Πίτσας Γ., Ρηγοπούλου Μ., Λαμπρόπουλος Σ., Μαρίνος Π. Γ.  (336 ΚΒ)


pdf Eκτίμηση των Συνθηκών Ευστάθειας Μετώπου Αβαθών Σηράγγων σε Συνθήκες πολύ Ασθενούς Βραχόμαζας μέσω του Δείκτη Ευστάθειας Υπογείου Ανοίγματος (Tunnel Stabity Factor)/ Μιχάλης Η., Κωνσταντής Σ. Κ., Αναγνωστόπουλος Α. Γ.  (703 ΚΒ)


pdf Εκτίμηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων λόγω της Διανοίξης Σηράγγων σε Συνθήκες Ασθενούς Βραχομάζας Μέσω του Δείκτη Ευστάθειας Υπόγειου Ανοίγματος (Tunnel Stability Factor)/ Μιχάλης Η., Γεωργόπουλος Γ. Δ., Αναγνωστόπουλος Α. Γ.   (516 ΚΒ)


pdf Ισοδύναμες Παράμετροι Αντοχής Βραχόμαζας Mohr-Coulomb και Hoek-Brown κατά τη Διάνοιξη Σηράγγων/ Νομικός Π., Σοφιανός Α. Ι.  (456 ΚΒ)


pdf H Χρήση Ανάστροφων Αναλύσεων Οργανομετρήσεων Υπογείων Εργων για τον Ακριβέστερο Προσδιορισμό των Γεωτεχνικών Συνθηκών/ Ντούλης Γ., Μιχάλης Η.  (530 ΚΒ)


pdf Μελέτη και Κατασκευή της Σήραγγας Αγίας Κυριακής στην Ε.Ο. ’ρτας – Τρικάλων/ Ντουνιάς Γ., Δέδε Β., Ντάλης Δ., Μαντζιάρας Π.  (1,14 ΜΒ)


pdf Παραμετρική Μελέτη Μετακινήσεων Τμηματικής και Ολομέτωπης Συμβατικής Διάνοιξης Σηράγγων/ Παπακωνσταντίνου Σ., Σούμπερτ Β.  (455 ΚΒ)


pdf Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού. Εμπειρίες από την Διαχείριση της Κατασκευής τους/ Ραχανιώτης Ν., Τσιτουρίδης Γ., Λαμπρόπουλος Σ., Hoek E., Μαρίνος Π. Γ.  (854 ΚΒ)


pdf Κατασκευή Αγωγού Όμβριων Υδάτων με τη Μέθοδο της Προώθησης Σωλήνων (Pipe Jacking)/ Σακκάς Κ. Γ., Λουκάς Π. Γ., Νομικός Π., Σοφιανός Α. Ι.  (493 ΚΒ)


pdf Επιρροή της Χαλάρωσης της Βραχομάζας στην Διάνοιξη Σηράγγων/ Σιταρένιος Π., Καββαδάς Μ.  (616 ΚΒ)


pdf Αριθμητική Διερεύνηση της Ευστάθειας Μετώπου Σηράγγων χωρίς και με Ενίσχυση/ Σπυρόπουλος Ι., Καββαδάς Μ.  (615 ΚΒ)


pdf Μια Νέα Προσέγγιση Σχεδιασμού Σηράγγων σε Ανομοιογενείς Εδαφοβραχόμαζες/ Σταυροπούλου Μ., Σαρατσής Γ., Εξαδάκτυλος Γ.  (630 ΚΒ)


pdf Νότια Επέκταση Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας – Μελέτη και Κατασκευή της Υπόγεια Διανοιγόμενης Σήραγγας/ Σχινά Σ., Φιλιππάκης Σ.  (875 ΚΒ)


pdf Εκτίμηση των Μέτρων ’μεσης Υποστήριξης Σηράγγων από Ασαφές Έμπειρο Σύστημα/ Τζάμος Σ. Χ., Σοφιανός Α. Ι.  (240 ΚΒ)


pdf Διάνοιξη Σήραγγας σε Ανθρωπογενείς Δυσμενείς Γεωτεχνικές Συνθήκες/ Τσατσανίφος Χ., Πανδής Κ., Κούρεντας Ν., Σαμπατακάκης Γ., Ρηγόπουλος Ν.  (518 ΚΒ)


 

 

Τόμος 4

 

 


pdfΧαιρετισμοί στο "Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής & γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής" / Γιάννης Αλαβάνος, Νίκος Παπαθανασίου, Παντελεήμων Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης & Περιθεωρίου, Θεόφιλος Παρτσαλίδης, Μιχαήλ Στυλιανίδης, Roger Frank, Αθανάσιος Κουλουμπής, Μιχάλης Παχάκης, Ανδρέας Αναγωστόπουλος, Α. Καραμπίνης (3,3 ΜΒ)


pdfΘεμελιώσεις πασσαλοκοιτόστρωσης για υψηλά κτίρια / Βρεττός Χ. (4 ΜΒ)


pdfΔημιουργία ελληνικής γεωτεχνικής βάσης δεδομένων / Τάσιος Θ. (1,3 ΜΒ)


pdfΓεωλογικές συνθήκες και γεωτεχνική στη Θράκη / Μαρίνος Π., Ξειδάκης Γ. (3,7 ΜΒ)


pdfΔειγματοληψία και έλεγχος γεωσυνθετικών / Ατματζίδης Δ. Κ. (1,4 ΜΒ)


pdfΡευστοποίηση λόγω σεισμού · Νέα δεδομένα και προοπτικές · New evidenve and prospects / Μπουκουβάλας Γ. Δ., Παπαδημητρίου Α. Γ.  (5,4 ΜΒ)


pdfΚριτήρια εδαφικών μετακινήσεων και κατηγορίες βλαβών κτιρίων λόγω διανοίξεως αβαθών σηράγγων / Αναγνωστόπουλος Α., Μιχάλης Η., Αναγνωστόπουλος Γ.  (2,1 ΜΒ)


pdf50 years of rock engineering - developments and deficiencies· A personal route and account· Προσωπική διαδρομή και απολογισμός / Hoek E. (1,3 ΜΒ)


pdfGeneral presentation of Eurocode 7 on 'Geotechnical design' / Frank R. (2,5 ΜΒ)


pdfΕφαρμογή στην Ελλάδα των τρόπων ανάλυσης του Ευρωκώδικα 7 / Καββαδάς Μ. (2 ΜΒ)


pdfΣχεδιασμός θεμελιώσεων με πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 / Παπαδόπουλος Βασίλειος (2 ΜΒ)


pdfGeotechnical engineering education research and professional practice in southeastern Europe· Common trends and differences / Pantazidou M. (489 ΚΒ)


pdfNational report on geotechnical engineering education, research and professional framework in Albania / Bozo L. (534 ΚΒ)


pdfThe geotechnical education in Bulgaria / Ilov G.K., Totsev A.E. (506 ΚΒ)


pdfGeotechnical engineering education and practice in Croatia / V. Szavits-Nossan, M. S. Kovacevic (2,2 ΜΒ)


pdfTeaching and practice of geotechnical engineering in Cyprus / Panagiotis Papadopoulos (886 ΚΒ)


pdfGeotechnical engineering education and practice in Greece / Atmatzidis D.K., Pantazidou M., Tsatsanifos C. (1,7 ΜΒ)


pdfGeotechnical engineering in Slovenia· Education and professional practice / Janko Logar, Bojan Majes, Stanislav Skrabl (1,2 ΜΒ)


pdfGeotechnical engineering education and practice in Romania / Manoliou I., Culita C. (1,7 ΜΒ)


pdfGeotechnical engineering education and practice in Serbia & Montenegro / Maksimovic M.M. (1 ΜΒ)


pdfΕπίλογος / Καβουνίδης Σ. (2,4 ΜΒ)