15ο Συνέδριο Σκυροδέματος (25-27 Οκτωβρίου, 2006: Αλεξανδρούπολη)

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

 

Θεματικές Ενότητες

 

Α. Γενικές Εισηγήσεις

Β. Θεματολογία

     Β1. Ενισχύσεις – Επισκευές

     Β2. Παρουσίαση Έργων

     Β3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός

     Β4. Διαστασιολόγηση κατασκευών

     Β5. Προκατασκευή

     Β6. Σύνθετα Υλικά

     Β7. Τεχνολογία Σκυροδέματος

     Β8. Ανάλυση Κατασκευών

     Β9. Σκυρόδεμα και Περιβάλλον

     Β10. Συμπεριφορά των Κατασκευών

     Β11 Χάλυβας

 

 

 

 

 

Εισηγήσεις

 

 

Α. Γενικές Εισηγήσεις

 


Brennerpass tunnel. Design – construction – safety/ Bergmeister K.  pdf  (3,8 MB)


The design for fire particulary for multi-storey structures/ Sullivan P. JE  pdf  (3,9 MB)


Υπολογιστικά προσομοιώματα στην έρευνα και στην πράξη/ Αβραμίδης Ι. Ε.  pdf  (1,09 MB)


Συνάφεια ράβδων οπλισμού στο σκυρόδεμα/ Γιαννόπουλος Π. Ι.  pdf  (2 MB)


Τα σύνθετα υλικά στις κατασκευές/ Δρίτσος Σ. Η.  pdf  (763 KB)


Επισκευές – Ενισχύσεις στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Έμφαση σε ακραίους κόμβους δοκού – υποστυλωμάτων/ Καραγιάννης Χ. Γ.  pdf  (3,1 MB)


Φυσικές καταστροφές: σεισμοί και μέτρα προστασίας/ Μακρόπουλος Κ.  pdf  (549 KB)


ΟΑΣΠ: έργο και δραστηριότητες/ Παπαδόπουλος Ν.  pdf  (216 KB)


Ενός αιώνος οπλισμένο σκυρόδεμα στο Μπιζάνι/ Τάσιος Θ. Π., Σταμουλάκης Γ., Τζούμας Π.  pdf  (1,6 MB)


Προκατασκευασμένες προεντεταμένες πλάκες με διαμήκεις οπές. Βασικές αρχές σχεδιασμού και εφαρμογές/ Τσουκαντάς Σ. Γ.  pdf  (15,8 MB)


Προοπτικές για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος/ Φαρδής Μ. Ν.  pdf  (442 KB)


 

 

Β. Θεματολογία

 

Β1. Ενισχύσεις – Επισκευές

 

 


Επεμβάσεις σε ιστορικές τοιχοποιίες: διερεύνηση του μηχανισμού συνάφειας μεταξύ λίθων ή πλίνθων και ενεμάτων/ Αδάμη Χ. – Ε., Βιντζηλαίου Ε., Τουμπακάρη Ε. – Ε.  pdf  (710 KB)


Αποκατάσταση ανεπαρκών αναμονών ορθογωνικών υποστυλωμάτων μέσω περίσφιγξης με ινοπλισμένα πολυμερή/ Αντύπας Σ. Β., Δρίτσος Σ. Η.  pdf  (451 KB)


Μελέτη ενίσχυσης του Φ. Ο. της Μαθητικής Εστίας Σπάρτης (ο οποίος υπέστη μερική κατάρρευση χωρίς σεισμό)/ Αντωνάκος Α. Ε., Τσουκαντάς Σ. Γ., Κατσαραγάκης Ε. Σ., Σκούρας Γ. Ε., Αλεξανδρής Π., Τσάτσος Χ.  pdf  (1,3 MB)


Επίδραση της αγκύρωσης στην ενίσχυση δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα με ανθρακούφασμα ή ανθρακολωρίδα/ Δημάκος Κ. Β., Δημητράκης Γ. Α.  pdf  (4,3 MB)


Συμβατά υλικά και μέθοδοι συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων/ Θεοδωρίδης Χ. Δ.  pdf  (323 KB)


Στρατηγική σχεδιασμού για την σεισμική αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων Ο. Σ. με προβλήματα κανονικότητας καθ’ ύψος/ Θερμού Γ. Ε., Πανταζοπούλου Σ. Ι., Elnashai A. S.  pdf  (439 KB)


Μακροχρόνια συνύπαρξη οπλισμένου σκυροδέματος και λιθοδομής στη λειτουργία μιας παλαιάς γέφυρας/ Καραβεζύρογλου Μ., Κωνσταντινίδης Γ., Παπαζιώγα Ι.  pdf  (572 KB)


Πειραματική διερεύνηση της πλαστικής συμπεριφοράς σκυροδέματος ομοιόμορφα περισφιγμένου από μανδύα ινωπλισμένων πολυμερών υπό σταδιακά αυξανόμενη φόρτιση – αποφόρτιση/ Καραμπίνης Α. Ι., Ρουσάκης Θ. Γ.  pdf  (509 KB)


Αποκατάσταση βλαμμένων υποστυλωμάτων με την χρήση μεταλλικών κλωβών/ Καρατζά Β., Καρατζά Ε.  pdf  (709 KB)


Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση της επισκευής και ενίσχυσης δοκών Ο/Σ με την χρήση ινοπλισμένων πολυμερών/ Μάνος Γ. Χ., Κουρτίδης Β., Ματσούκας Π., Σταύρου Δ.  pdf  (818 KB)


Επισκευή διατομών κατακόρυφων στοιχείων Ο. Σ. μέσω μερικής περίσφιξης και χρήσης ινουφασμάτων/ Μάνος Γ. Χ., Κουρτίδης Β.  pdf  (663 KB)


Ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων μέσω μετατεταγμένων κατακόρυφων δίσκων/ Μπάμπουκας Ε. Ν., Αβραμίδης Ι. Ε.  pdf  (664 KB)


Καμπτική ενίσχυση στοιχείων σκυροδέματος με ένθετα ελάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ)/ Νοβίδης Δ. Γ., Πανταζοπούλου Σ. Ι.  pdf  (8,5 MB)


Αναλυτική προσομοίωση της πλαστικής συμπεριφοράς σκυροδέματος υπό ομοιόμορφη περίσφιγξη από μανδύα ινωπλισμένων πολυμερών/ Ρουσάκης Θ. Χ., Καραμπίνης Α. Ι., Κιούσης Π. Δ., Tepfers R.  pdf  (502 KB)


Συγκριτική διερεύνηση των Συντελεστών Συμπεριφοράς Γεφυρών με Τοιχωματικά Βάθρα: αρχικός φορέας και φορέας με επισκευασμένα – ενισχυμένα βάθρα/ Σαλονικιός Θ. Ν., Αντωνιάδης Κ. Κ.  pdf  (790 KB)


Δοκιμές υποστηλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή/ Σπαθής Α – Λ., Μπούσιας Ε. Ν., Φαρδής Μ. Ν.  pdf  (2,6 MB)


Προεκτίμηση των αναγκαίων εμφατνωμένων σε πλαίσια ή και ανεξαρτήτων τοιχωμάτων για την ενίσχυση υφιστάμενης οικοδομής/ Τέγος Ι., Ρουπακιάς Γ. Χ.  pdf  (560 KB)


Νέα γενιά συνθέτων υλικών ανόργανης μήτρας (TRM) για την ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος/ Τριανταφύλλου Αθ. Χ., Παπανικολάου Κ. Γ., Μπουρνάς Δ. & Λόντου Π.  pdf  (1 MB)


Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος/ Τσιούλου Ο. Θ., Δρίτσος Σ. Η.  pdf  (460 KB)


Ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής για την κατασκευή μανδύων αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων χωρίς τη χρήση συμβατικού χάλυβα/ Τσώνος Α. – Δ. Γ.  pdf  (545 KB)


Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα ενισχυμένων με ανθρακοϋφάσματα/ Χαλιορής Κ. Ε., Καλαμαράς Ε. Γ.  pdf  (984 KB)


 

 

Β2. Παρουσίαση Έργων

 

 


Η χρήση ραντάρ και ενδοσκοπήσεων για τη διερεύνηση παλαιών τοιχοποιιών με εφαρμογή στη Μονή Δαφνίου/ Βιντζηλαίου Ε., Παλιεράκη Β., Μιλτιάδου – Fezans Α., Δεληνικόλας Ν.  pdf  (1,1 MB)


Ωνάσειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών/ Κωστίκας Χ., Δαλακιουρίδου Μ., Γιαρλέλης Χ., Λαμπρινού Ε.  pdf  (577 KB)


Επενδύσεις σηράγγων μονολιθικού κελύφους με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα/ Παναγιωτίδης Θ. Β.  pdf  (368 KB)


Σύστημα διαχείρισης κύριας συντήρησης οδικών γεφυρών από σκυρόδεμα στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α. Ε./ Πανέτσος Π., Ρεντζεπέρης Ι., Λιώλιος Α.  pdf  (3,2 MB)


Θέατρο Καλουτά στην Αθήνα: κατεδάφιση πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με προεντεταμένα ζυγώματα/ Παπαθανασίου Α., Κωνσταντινίδης Π.  pdf  (571 KB)


Προσεισμική ενίσχυση 8-ώροφου ξενοδοχείου με δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης/ Παπαθανασίου Α., Παπαθεοδώρου Θ.  pdf  (475 KB)


Αποκατάσταση κτιρίου στην Λευκάδα με βλάβες από το σεισμό της 14ης.08.03/ Παπαθανασίου Α., Παπαθεοδώρου Ι.  pdf  (602 KB)


Στατική και αντισεισμική αναβάθμιση κτιρίου θεάτρων Παλλάς – Αλίκη στην Αθήνα/ Πενέλης Γ. Γρ., Πενέλης Γρ. Γ., Πασχαλίδης Κ. Π., Δρακόπουλος Χ.  pdf  (537 KB)


Ταχεία αποκατάσταση ζημιών σε γραμμή μεταφοράς 150 KV Ακτίου – Κεφαλονιάς. Θεμελίωση πύργων με ειδικά σκυροδέματα/ Σακελλαρίου Α. Γ.  pdf  (524 KB)


Γέφυρα Μέτσοβου/ Σταθόπουλος Σ., Seifried G., Κοτσανόπουλος Π., Haugh H., Σταθόπουλος Ε., Σπυρόπουλος Ι., Σταθόπουλος Κ.  pdf  (1 MB)


Αξιολόγηση φέροντος οργανισμού διατηρητέου κτιρίου προκειμένου αυτό να δεχθεί οριζόντια και κατακόρυφη προσθήκη/ Τέγος Ι. Α., Στυλιανίδης Κ. – Α., Τοκατλίδης Α., Χαλάτης Ν.  pdf  (451 KB)  


Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασμένου κτιρίου με υπόγειο, της εταιρείας «Αθηναϊκή Στρωματοποιΐα ΑΒΕΕ (Media Strom)» στην περιοχή βιομηχανικού πάρκου Μαρκόπουλου/ Τσουκαντάς Σ. Γ., Τοπιντζής Τ. Δ., Κρεμμύδα Γ. Δ., Ζώης Χ. Γ., Κορύλλος Δ. Γ., Προβελέγγιος Γ. Γ.  pdf  (1,7 MB)


Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασμένου βιομηχανικού κτιρίου στην περιοχή της επισκευαστικής βάσης του Λιμενικού Σώματος στην Ελευσίνα/ Τσουκαντάς Σ. Γ, Κρεμμύδα Γ. Δ., Κρίθαρης Α. Χ., Αραβανή Α. Π., Κούρτα Ο. Γ., Τζουβαδάκης Ι. Ε.  pdf  (2,8 MB)


Μελέτη και κατασκευή συγκροτημάτος προκατασκευσμένων κτιρίων των εταιρειών «PMS Πισιμίσης ΑΕΒΕ – Smart Development Α.Ε.» στην περιοχή «Κύριλλος» του δήμου Ασπροπύργου Αττικής/ Τσουκαντάς Σ. Γ., Ζώης Χ. Γ., Κρεμμύδα Γ. Δ., Κορύλλος Δ. Γ.  pdf  (1,2 MB)


Γέφυρες Γ12 στο τμήμα Πολύμυλος – Λευκοπέτρα (5.1) της Εγνατίας Οδού/ Χαλάτης Ν., Τοκατλίδης Α.  pdf  (1,7 MB)


Εφαρμογή μεταλλικής δικτυώσεως και F. R. P. στην αντισεισμική ενίσχυση κτιρίου Ω. Σ./ Χατζηπαύλου Αχ., Χατζηπαύλου Αικ.  pdf  (4,4 MB)


 

 

Β3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός

 

 


Παραμετρική μελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας/ Αθανασιάδου Χ. Ι., Παναγόπουλος Γ., Μαρκουλάκης Μ. Δ.  pdf  (473 KB)


Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8/ Αθανασιάδου Χ. Ι., Πλάνου Κ.  pdf  (448 KB)


Κύριες διευθύνσεις στα ασύμμετρα πολυώροφα κτίρια με και χωρίς σεισμική μόνωση βάσης/ Αθανατοπούλου Α. Μ., Δουδούμης Ι. Ν.  pdf  (391 KB)


Επιρροή της διεύθυνσης διέγερσης στα μεγέθη απόκρισης κατά τη χρονολογική μέθοδο ανάλυσης/ Αθανατοπούλου Α. Μ., Αναστασιάδης Κ., Αβραμίδης Ι. Ε.  pdf  (467 KB)


Φάκελος ασφάλειας κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος: πρόταση σύνταξης του «Μητρώου Οικοδομής»/ Αναστασιάδης Α. Σ.  pdf  (415 KB)


Ταχύς προσεισμικός έλεγχος φραγμάτων οπλισμένου σκυροδέματος/ Αναστασιάδης Α. Σ., Καμπούρης Α. Δ., Παυλίδης Θ.  pdf  (385 KB)


Μελέτη σεισμικής τρωτότητας γεφυρών από σκυρόδεμα. Εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης/ Αργυρούδης Σ. Α., Πιτιλάκης Κ. Δ., Κάππος Α. Ι., Σέξτος Α. Γ.  pdf  (550 KB)


Διερεύνηση αιτιών αστοχίας στο κάτω πέλμα δοκών και προβόλων/ Βαδαλούκα Β. Γ., Λεκίδης Β. Α.  pdf  (1,1 MB)


Διερεύνηση αιτιών αστοχίας στο μέσο του ύψους υποστηλωμάτων/ Βαδαλούκα Β. Γ., Παπαδόπουλος Γ. Α.  pdf  (751 KB)


Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υποστηλωμάτων Ω.Σ./ Βιντζηλαίου Ε., Σταθάτος Α.  pdf  (645 KB)


Πλαισιακοί φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευασμένοι προ του 1984: αποτίμηση της φέρουσας ικανότητάς τους και προτάσεις για την αναβάθμισή της/ Βουγιούκας Ε., Κωτσοβός Γ., Κωτσοβός Μ. Δ.  pdf  (447 KB)


Προσεγγιστική φασματική επαλληλία σε ανελαστικά πολυβάθμια συστήματα/ Γεωργούσης Γ. Κ.  pdf  (475 KB)


Δυναμική συμπεριφορά σεισμικά μονωμένου κτιρίου/ Γιαρλέλης Χ., Κωστίκας Χ., Λαμπρινού Ε.  pdf  (1,04 MB)


Συνέπειες του σεισμού της 27ης Ιουνίου 2004 (Μ=5.4) στο νομό Έβρου/ Δημοσθένους Μ. Α., Μουστεράκη Κ., Κουτρούλας Γ., Μάκρα Κ.  pdf  (519 KB)


Συγκριτική αποτίμηση του κόστους κατασκευής κτιρίου Ο/Σ με συμβατική θεμελίωση ή περιορισμένη σεισμική μόνωση ολισθαίνουσας βάσης/ Δουδούμης Ι. Ν., Γραβαλάς Φ., Δουδούμης Ν. Ι., Αθανατοπούλου Α., Παπαδόπουλος Π.  pdf  (612 KB)


Βαθμονόμηση και συσχέτιση της δομικής βλάβης κτιρίων ωπλισμένου σκυροδέματος με οικονομικές απώλειες/ Ελευθεριάδου Α. Κ., Καραμπίνης Α. Ι.  pdf  (523 KB)


Αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας κατασκευών από ωπλισμένου σκυρόδεμα/ Ελευθεριάδου Α. Κ., Καραμπίνης Α. Ι.  pdf  (520 KB)


Ανελαστικός σχεδιασμός και απόκριση δυο κτιρίων ΟΣ χαμηλής πλαστιμότητας σε ζώνη υψηλής σεισμικότητας/ Καλδέρης Π., Ζέρης Χ.  pdf  (770 KB)


Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων ΑΠΘ/ Κάππος Α., Πενέλης Γ., Στυλιανίδης Κ., Μέργος Π.  pdf  (443 KB)


Συσχέτιση της δομικής βλάβης κτιρίων Ο/Σ με οικονομικές απώλειες: βαθμονόμηση βάσει δεδομένων από τους σεισμούς της Αθήνας (1999) και της Θεσσαλονίκης (1978)/ Κάππος Α. Ι., Λεκίδης Β. Α., Σαλονικιός Θ. Ν., Αντωνιάδης Κ. Κ., Παρασκευόπουλος Η. Α.  pdf  (495 KB)


Αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού καμπυλών τρωτότητας γεφυρών/ Κάππος Α. Ι., Μοσχονάς Ι. Φ., Παρασκευά Θ., Σέξτος Α.  pdf  (554 KB)


Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών/ Κάππος Α. Ι., Κουρής Λ. Α. Σ.  pdf  (693 KB)


Σκοπιμότητα προσεισμικής ενίσχυσης κτιρίων: μεθοδολογία και πιλοτική εφαρμογή/ Κάππος Α. Ι., Δημητρακόπουλος Η. Γ., Παπαϊωάννου Χρ. Α.  pdf  (589 KB)


Πειραματική διερεύνηση τοιχοπληρωμένων πλαισίων Ω/Σ με κεντρικά ανοίγματα υπό κυκλική φόρτιση/ Καραγιάννης Χ. Γ., Κακαλέτσης Δ. Ι.  pdf  (599 KB)


Συσχέτιση και ομογενοποίηση των υφιστάμενων κλιμάκων βλάβης σε κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος/ Καραμπίνης Α. Ι., Ελευθεριάδου Α. Κ.  pdf  (497 KB)


Συσχέτιση βαθμού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισμό της Αθήνας της 7ης –9-1999/ Καραμπίνης Α. Ι., Μπαλτζοπούλου Α. Δ.  pdf  (408 KB)


Παράμετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές με βλάβες από το σεισμό της Αθήνας της 7ης – 9-1999/ Καραμπίνης Α. Ι., Μπαλτζοπούλου Α. Δ., Παντελή Κ. Δ.  pdf  (418 KB)


Εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης των κτιρίων στην Ξάνθη από τη δράση ΕΠΑΝΤΥΚ/ Καραμπίνης Α. Ι., Μπαλτζοπούλου Α. Δ., Πλέσιας Α. Ι.  pdf  (583 KB)


Ο σεισμός της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου 2003. Διερεύνηση της σεισμικής τρωτότητας των κατασκευών/ Καραμπίνης Α. Ι., Μπαλτζοπούλου Α. Δ., Ρουσάκης Θ. Χ.  pdf  (1,2 MB)


Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία της συμπεριφοράς υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος περισφιγμένων με ινωπλισμένα  πολυμερή/ Καραμπίνης Α. Ι., Ρουσάκης Θ. Χ., Μανωλίτση Γ. Ε.  pdf  (523 KB)


Ανάλυση βλαβών κτιρίων από σκυρόδεμα στο σεισμό του Αιγίου (1995)/ Καραντώνη Φ. Β., Φαρδής Μ. Ν.  pdf  (717 KB)


Δείκτης κόστους αποκατάστασης και βαθμός βλάβης κτιρίων μετά από σεισμικές καταπονήσεις/ Καρέλα Ν. Π., Δρίτσος Σ. Η.  pdf  (452 KB)


Συγκριτική μελέτη εφαρμογής των μεθόδων ανάλυσης «Static Pushover» και «Time History» σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος/ Κοτανίδης Χ., Δουδούμης Ν. Ι., Δουδούμης Ι. Ν.  pdf  (505 KB)


Σεισμική συμπεριφορά γεφυρών Οπλισμένου Σκυροδέματος με συνεκτίμηση της αλληλεπίδρασης τους με το έδαφος και της ενδοτικότητας των επιχωμάτων πρόσβασης/ Κοτσόγλου Α. Ν., Πανταζοπούλου Σ. Ι.  pdf  (1,3 MB)


Αποτίμηση δυναμικών χαρακτηριστικών κτιρίου Ο/Σ από καταγραφή σεισμικής διέγερσης/ Μακάριος Τ. Κ., Σαλονικιός Θ. Ν., Καρακώστας Χ. Ζ., Λεκίδης Β. Α., Σους Ι. Ι., Αναστασιάδης Α. Ι.  pdf  (565 KB)


Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειμένων (FEMA 356 – 440, EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)/ Μανούκας Γ. Η., Αθανατοπούλου Α. Μ., Αβραμίδης Ι. Ε.  pdf  (391 KB)


Μία πρόταση για την αντισεισμική αναβάθμιση των γεφυρών/ Μητούλης Σ. Α., Τέγος Ι. Α.  pdf  (655 KB)


Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα – ακροβάθρων/ Μητούλης Σ. Α., Τέγος Ι. Α., Τσιτώτας Μ.  pdf  (596 KB)


Βέλτιστος σχεδιασμός κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό σεισμικές δράσεις/ Μπάκας Ν., Λαγαρός Ν. Δ., Παπαδρακάκης Μ.  pdf  (685 KB)


Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών με βάση τις μετακινήσεις/ Μπαρδάκης Β. Γ., Παναγιωτάκος Τ. Β., Φαρδής Μ. Ν.  pdf  (702 KB)


Αλγόριθμος οιονεί – Ποσοτικής εκτίμησης του δείκτη συμπεριφοράς υφιστάμενων πλαισιακών κτιρίων Ω/Σ/ Μπαρδάκης Β. Γ., Τάσιος Θ. Π.  pdf  (494 KB)


Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις/ Μπάρος Δ. Κ., Δρίτσος Σ. Η.  pdf  (443 KB)


Αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης μελών ΟΣ υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, με ή χωρίς ενίσχυση/ Μπισκίνης Δ. Ε., Φαρδής Μ. Ν.  pdf  (506 KB)


Επίδραση της διαμόρφωσης του εγκάρσιου οπλισμού στη σεισμική συμπεριφορά υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος/ Μπούσιας Ε. Ν., Φαρδής Μ. Ν., Σωτηρόπουλος Φ., Καλτεζιώτης Δ., Χρονόπουλος Μ.  pdf  (2,5 MB)


Ψευδοδυναμικές δοκιμές έκκεντρου μη-σεισμικά σχεδιασμένου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος, πριν και μετά την ενίσχυση/ Μπούσιας Ε. Ν., Σπαθής Α.-Λ., Φαρδής Μ. Ν.  pdf  (516 KB)


Σχεδιασμός κτιρίων Με και Χωρίς Αυξημένες Απαιτήσεις Πλαστιμότητας: συγκριτική αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ)/ Μωρέττη Μ. Λ., Παπαλοΐζου Δ.  pdf  (342 KB)


Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισμικής δόνησης στις καμπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος/ Νάνος Ν., Ελένας Α.  pdf  (380 KB)


Προσαρμοσμένες καμπύλες τρωτότητας κατασκευών ο. σ. για περιοχές με διαφορετικούς αντισεισμικούς κανονισμούς/ Νάνος Ν., Ελένας Α., Λιώλιος Α.  pdf  (344 KB)


Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα/ Παγώνη Ε. Μ., Παπαχρηστίδης Α., Παγώνη Α. Μ.  pdf  (1,1 MB)


Υπολογισμός καμπυλών τρωτότητας για ελληνικά κτίρια από Ο/Σ/ Παναγόπουλος Γ., Κάππος Α. Ι.  pdf  (752 KB)


Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων στατικής και δυναμικής ανελαστικής ανάλυσης σε κτιριακές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Παπανικολάου Β. Κ., Elnashai A. S.  pdf  (610 KB)


Υπολογισμός της βέλτιστης, από οικονομικής άποψης, τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Παπαχρηστίδης Α. Γ., Σόγιακας Β. Ι., Ευαγγελοπούλου Ε. Α.  pdf  (407 KB)


Εκτίμηση συμπεριφοράς υφιστάμενων κτιρίων από Ω. Σ. με χρήση δυναμικών αναλύσεων αυξανόμενης έντασης/ Ρεπαπής Κ., Βιντζηλαίου Ε., Ζέρης Χ.  pdf  (504 KB)


Ταχύς οπτικός προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ./ Στυλιανίδης Κ. Χ., Κάππος Α. Ι., Πενέλης Γ. Γ., Ιγνατάκης Χ. Ε.  pdf  (523 KB)


Επιρροή των τοιχοπληρώσεων στη σεισμική συμπεριφορά των πλαισιωτών δομικών συστημάτων ωπλισμένου σκυροδέματος/ Συρμακέζης Κ. Α., Αστερής Π. Γ., Αντωνόπουλος Α. Κ.  pdf  (481 KB)


Παραμετρική διερεύνηση σεισμικής απόκρισης γεφυρών στη διεύθυνση εγκάρσια στον άξονα της γέφυρας/ Τιμοσίδης Δ., Πανταζοπούλου Σ.  pdf  (424 KB)


Σεισμική συμπεριφορά του δομικού συστήματος στον ιστορικό οικισμό της πόλης της Λευκάδας/ Τουλιάτος Π., Βιντζηλαίου Ε.  pdf  (2,1 MB)


Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης με χρήση λογισμικού/ Τρέζος Κ. Γ., Χριστοδουλίδης Γ. Σ., Παρχαρίδης Ι., Τεχνίτης Γ. Φ.  pdf  (340 KB)


Συντελεστές ασφαλείας για την εφαρμογή της στατικής ανελαστικής ανάλυσης/ Τρέζος Κ. Γ., Θώμος Γ. Κ.  pdf  (1,5 MB)


Σύγκριση της Φασματικής Υπερωθητικής Ανάλυσης με τη Στατική και την Ιδιομορφική Υπερωθητική Ανάλυση/ Τσιγγέλης Β. Σ., Αθανατοπούλου Α. Μ., Αβραμίδης Ι. Ε.  pdf  (799 KB)


Εκτίμηση τρωτότητας κτιρίων με ταχύ οπτικό έλεγχο/ Χαλκιά Γ. Α., Καπετανά Π. Ε., Δρίτσος Σ. Η.  pdf  (481 KB)


Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα/φέρουσα τοιχοποιία με ελεγχόμενη βλάβη/ Χατζηγεωργίου Γ. Δ., Μπέσκος Δ. Ε.  pdf  (456 KB)


Δυναμική ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους/ Χατζηγεωργίου Γ. Δ., Μπέσκος Δ. Ε.  pdf  (460 KB)


Σύγκριση εναλλακτικών τρόπων εφαρμογής της μεθοδολογίας pushover και απλοποιημένων μεθόδων εκτίμησης της ανελαστικής σεισμικής συμπεριφοράς/ Ψυχάρης Ι. Ν., Αραχωβίτης Ν. Ι.  pdf  (367 KB)


 

 

Β4. Διαστασιολόγηση κατασκευών

 

 


Μη συμβατικές διατάξεις οπλίσεως πλακών κεφαλοδέσμων/ Αναγνώστης Σ. Κ., Τέγος Ι. Α., Παπανικολάου Κ. Β.  pdf  (2 MB)


Σχεδιασμός συμπαγών και κοίλων κυκλικών διατομών έναντι τέμνουσας και λειτουργικότητας/ Γιάννακας Ν. Χ., Τέγος Ι. Α.  pdf  (971 KB)


Διατμητική αντοχή δοκών ινοπλισμένου σκυροδέματος/ Ζαράρης Π. Δ., Παπαγιάννη Ι., Πετρόπουλος Μ., Τέζιας Ε.  pdf  (4,2 MB)


Αναποτελεσματικότητα θλιβόμενου οπλισμού κατά την κάμψη των δοκών/ Ζαράρης Ι. Π., Παπαποστόλου Β., Αλεξανδρής Δ., Ζαράρης Π. Δ.  pdf  (3,4 MB)


Υπολογισμός μελών σε κάμψη/διάτμηση από σκυρόδεμα υπερυψηλής αντοχής/ Κανελλόπουλος Α., Δημητρακόπουλος Π.  pdf  (414 KB)


Εφαρμογές σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές ή στην ενίσχυση των υφισταμένων/ Κανελλόπουλος Α., Μυστακίδης Ε.  pdf  (501 KB)


Οι επιπτώσεις του σεισμού 9.0R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 (Ινδικός Ωκεανός) και των επακόλουθων θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας στις κατασκευές και στα έργα υποδομής/ Λέκκας Ε. Λ.  pdf  (1,4 MB)


Αριθμητική προσομοίωση συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυροδέματος σε κάμψη/ Μυστακίδης Ε., Χαλκιαδάκη Ε. Δ.  pdf  (492 KB)


Αριθμητική προσομοίωση της διατμητικής σύνδεσης σκυροδέματος και χάλυβα στις σύμμικτες πλάκες/ Μυστακίδης Ε. Σ., Περδικάρης Φ. Κ., Τζάρος Κ. Α.  pdf  (600 KB)


Προσομοίωση του φαινομένου της περίσφιξης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων στο χώρο/ Παπανικολάου Β. Κ., Κάππος Α. Ι.  pdf  (1,1 MB)


Φαινόμενα κλίμακας στη θλίψη και στον έμμεσο εφελκυσμό σκυροδέματος/ Περδικάρης Φ. Κ., Κάνος Α.  pdf  (954 KB)


Προσομοίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ κάμψης και διάτμησης στις κρίσιμες περιοχές τοιχωμάτων/ Σαλονικιός Θ. Ν., Δημητρακόπουλος Η. Γ.  pdf  (780 KB)


Αναλυτικός προσδιορισμός της παραμορφωσιμότητας στοιχείων Ο/Σ με ανεπαρκείς λεπτομέρειες όπλισης/ Συντζιρμά Δ. Β., Πανταζοπούλου Σ. Ι.  pdf  (433 KB)


Ορθολογικός υπολογισμός διαθέσιμης πλαστικής γωνίας στροφής υποστυλωμάτων Ω. Σ. υπό σεισμικές δράσεις/ Τάσιος Θ. Π., Σταθάτος Α. Π.  pdf  (623 KB)


Η επίδραση της γεωμετρίας των νευρώσεων στην συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος/ Τρέζος Κ. Γ., Πάττα Σ. Δ., Περβολαράκης Δ. Μ.  pdf  (526 KB)


Σύστημα σταθερής επιδομής Rheda 2000 από δομοστατική άποψη. Η πλέον σύγχρονη εξέλιξη της τεχνολογίας της επιδομής στα σιδηροδρομικά έργα/ Τσουκαντάς Σ. Γ., Γιαννακός Κ. Σ., Τοπιντζής Τ. Δ., Ζώης Χ. Γ.  pdf  (680 KB)


Διερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώματα κατά το σχεδιασμό των κατασκευών, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις  του ΕΚΩΣ2000 (παρ. 18.4.9.)/ Τσουκαντάς Σ. Γ., Σκούρας Γ. Ε., Νικολάου Α. Χ., Παλόγου Χ. Δ.  pdf  (584 KB)


 

 

Β5. Προκατασκευή

 

 


Σύμμεικτες κατασκευές χάλυβα – σκυροδέματος με χρήση προκατασκευασμένης πρόπλακας girder/ Molinary O.  pdf  (689 KB)


Το αρχιτεκτονικό και εμφανές σκυρόδεμα στην προκατασκευή/ Απέργης Αθ. Ν.  pdf  (8,7 MB)


Αξιολόγηση των τελικών αποκλίσεων προκατασκευασμένου έργου συναρμολογημένου με χρήση γεωδαιτικής μεθοδολογίας/ Γεωργόπουλος Γ. Δ., Τελειώνη Ε. Χ., Τσουκαντάς Σ. Γ.  pdf  (397 KB)


Κατασκευή προκατασκευασμένου ισογείου βιομηχανικού χώρου με τμήμα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ Αυλώνας Αττικής/ Μαρής Α. Σ., Δεμερτζή Σ. Θ., Μακρανδρέου Α. Π., Παπουτσή Χ. Γ.  pdf  (420 KB)


Σύστημα δομήσεως με βάση προκατασκευασμένα διπλά τοιχώματα/ Τσουκαντάς Σ. Γ., Τοπιντζής Τ. Δ.  pdf  (629 KB)


Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς προκατασκευασμένου προεντεταμένου φορέα/ Τσουκαντάς Σ. Γ., Μάντζαρης Ι. Α., Λουκάτος Ν. Σ.  pdf  (485 KB)


Ταλαντώσεις σε πατώματα συντιθέμενα από προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HollowCore Slabs) – Σχέδιο προδιαγραφής/ Τσουκαντάς Σ. Γ., Κρεμμύδα Γ. Δ.  pdf  (440 KB)


Παρουσίαση αποτελεσμάτων πειραματικής έρευνας επί της σεισμικής απόκρισης συνδέσεων μεταξύ προκατασκευασμένων γραμμικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ./ Ψυχάρης Ι. Ν., Μουζάκης Χ. Π., Καρύδης Π. Γρ., Κρεμμύδα Γ. Δ.  pdf  (965 KB)


 

 

Β6. Σύνθετα Υλικά

 

 


Εμπειρικό προσομοίωμα για την πρόβλεψη των μηχανικών χαρακτηριστικών του περισφιγμένου σκυροδέματος μέσω ινωπλισμένων πολυμερών/ Βιντζηλαίου Ε., Παναγιωτίδου Ε.  pdf  (534 KB)


Πειραματική διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων ενίσχυσης δοκών με σύνθετα ινοπλισμένα πολυμερή/ Ζέρης Χ. Α., Αναστασάκης Ι., Κυριακίδης Ι.  pdf  (943 KB)


Επισκευή/ενίσχυση πρισματικών στοιχείων Ο.Σ. παλαιάς τεχνολογίας με μανδύες Ι.Ο.Π./ Θερμού Γ. Ε., Πανταζοπούλου Σ. Ι., Αλληλόμη Α., Βαλανίδης Π., Χαλκίτης Γ.  pdf  (1,5 MB)


Τοπικές σχέσεις συνάφειας – ολίσθησης σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με οπλισμό FRP για ανακυκλιζόμενες φορτίσεις/ Καρατζαφέρης Β., Καττής Μ., Παπανίκος Π.  pdf  (3,3 MB)


Μηχανικά χαρακτηριστικά ανθρακοϋφασμάτων (CFRP) και χαλυβδοϋφασμάτων (SRP) και διερεύνηση της εφαρμογής τους στην ενίσχυση δοκών οπλισμένου σκυροδέματος/ Μιτολίδης Γ. Ι., Σαλονικιός Θ. Ν., Κάππος Α. Ι.  pdf  (548 KB)


Νέα γενιά συνθέτων υλικών ανόργανης μήτρας (TRM) για την ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας/ Παπανικολάου Κ. Γ., Τριανταφύλλου Αθ. Χ., Κάρλος Κ., Παπαθανασίου Μ.  pdf  (995 KB)


Σύγκριση ιδιοτήτων άοπλου σκυροδέματος και σκυροδέματος με μεταλλικές ίνες. Επίδραση της ποσότητας των ινών στις ιδιότητες του ινοπλισμένου σκυροδέματος/ Σακελλαρίου Α. Γ.  pdf  (780 KB)


Σχεδιασμός αναβάθμισης διαβρωμένων κατασκευών Ο. Σ. με σύνθετα ΙΟΠ υλικά/ Ταστάνη Σ. Π., Πανταζοπούλου Σ. Ι.  pdf  (546 KB)


Μεγέθη σχεδιασμού συνάφειας ΙΟΠ – Γ ράβδων: πειραματική και αναλυτική διερεύνηση/ Ταστάνη Σ. Π., Πανταζοπούλου Σ. Ι.  pdf  (969 KB)


 

 

Β7. Τεχνολογία Σκυροδέματος

 

 


Anticorrosion systems and ductile materials for reinforced concrete structures/ Rosignoli D.  pdf  (540 KB)


Το υπέρρευστο σκυρόδεμα στη κατασκευή ποιοτικών οικοδομικών έργων/ Γαρατζιώτης Γ.  pdf  (271 KB)


Μια βελτιωμένη μέθοδος σχεδιασμού και ποιοτικού ελέγχου μειγμάτων αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος (ΑΣΣ)/ Γεωργιάδης Α., Σίδερης Κ. Κ., Αναγνωστόπουλος Ν.  pdf  (465 KB)


Σύγκριση των μεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02 όσον αφορά τη συμβατική αντοχή του σκυροδέματος/ Γεωργίου Κ., Κατσάκου Μ.  pdf  (366 KB)


Τεχνικές μαθηματικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέματος και τσιμέντου/ Ευαγόρου Κ. Κ., Δημητρίου Α. Γ., Τσαματσούλης Δ. Χ.  pdf  (426 KB)


Έλεγχος διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος με πουζολονικά τσιμέντα μέσω της φασματοσκοπίας σύνθετης αντίστασης/ Καραγιάννη Χ., Τεταγιώτη Δ., Μπατής Γ., Παπαθανασίου Κ.  pdf  (526 KB)


Επιρροή περιβαλλοντικών δράσεων στη μικροδομή κονιαμάτων υψηλών αντοχών/ Μαλαμή Χ. Β., Τουμπακάρη Ε. – Ε. Ε., Τσακιρίδης Π. Ε.  pdf  (8 MB)


Ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών/ Μαρίνος Ι. Α., Κερμετζόγλου Α., Καλοϊδάς Β., Ρουβέλας Γ. Π.  pdf  (485 KB)


Σύνθεση κονιαμάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της μηχανικής τους συμπεριφοράς/ Μαρκόπουλος Θ., Τριανταφύλλου Γ., Μαυριγιαννάκης Σ.  pdf  (549 KB)


Προστασία του οπλισμένου σκυροδέματος με οργανικές επικαλύψεις/ Μπατής Γ., Ρακαντά Ε., Σπερέζη Χ., Κουμαντάκης Μ., Σιδέρης Κ. Κ.  pdf  (428 KB)


Αντιδιαβρωτικές μέθοδοι προστασίας του εκτεθειμένου στην ατμόσφαιρα δομικού χάλυβα με τη χρήση επιστρωμάτων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης/ Ντάφλου Ε., Ρακαντά Ε., Μπατής Γ.  pdf  (2,1 MB)


Ανάπτυξη λογισμικού για υπολογισμό διάρκειας ζωής κατασκευών από σκυρόδεμα/ Παπαδάκης Ε. Γ., Ευσταθίου Μ. Π.  pdf  (399 KB)


Εφαρμογή αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος στην ελληνική προκατασκευή/ Παπανικολάου Κ. Γ., Λυκούδης Σ., Απέργης Αθ., Μαργέλη Σ., Αφ. Τσαμπά  pdf  (575 KB)


Εργαστηριακός έλεγχος αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος χαμηλού κόστους/ Παπανικολάου Κ. Γ., Φρυγανάκης Δ. Γ., Τριανταφύλλου Αθ. Χ.  pdf  (679 KB)


Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και αδρανή σκυροδέματος/ Πελτέκης Σ., Βλαχάκης Μ., Κατσούρα Α., Νικολάου Μ.  pdf  (370 KB)


Προσδιορισμός ταουμασίτη προερχόμενος από ασβεστολιθικά αδρανή και ασβεστολιθικά αδρανή και ασβεστολιθικά τσιμέντα/ Πιπιλικάκη Π., Κατσιώτη Μ., Παύλου Αικ., Χανιωτάκης Ε.  pdf  (2,2 MB)


Διερεύνηση των δυνατοτήτων προστασίας του Χ.Ο.Σ. από τη διάβρωση με MCI/ Ρακαντά Ε., Μπατής Γ.  pdf  (484 KB)


Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών σκυροδέματος/ Ρούτουλας Αθ., Μπατής Γ., Μανίτα Π., Μαρουσάκη Α.  pdf  (496 KB)


Προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 206-1. Σχόλια και προτάσεις/ Σακελλαρίου Α. Γ.  pdf  (418 KB)


Η σημασία της συντήρησης στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος λόγω ενανθράκωσης/ Σίδερης Κ. Κ., Ζάρρας Σ. Χ.  pdf  (485 KB)


Μελέτη της συνεργιστικής επίδρασης χλωριόντων, θειικών και νιτρωδών ιόντων στην ανθεκτικότητα τσιμεντοκονιαμάτων/ Σίδερης Κ. Κ., Πανταζοπούλου Π., Μπατής Γ.  pdf  (502 KB)


Μελέτη της αντίστασης ελληνικών τσιμέντων έναντι θειικών αλάτων/ Σίδερης Κ. Κ., Μαρίνος Ι., Φιλίππου Θ., Χανιωτάκης Ε. (Δεν είναι διαθέσιμη)


Η βιομηχανία παραγωγής του σκυροδέματος ως κρίσιμος και ουσιαστικός συζητητής στην προβληματική για το σκυρόδεμα. Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1/ Σκαρλάτος Β.  pdf  (258 KB)


Ανθεκτικότητα σκυροδέματος με ασβεστολιθικά τσιμέντα σε περιβάλλον θειικών ιόντων/ Σκαροπούλου Α., Σωτηριάδης Κ., Μεχίλη Γ., Πλιακοπάνου Α., Τσιβιλής Σ.  pdf  (593 KB)


Σήμανση CE – Το CE στα αδρανή σκυροδέματος/ Τζαβάρα Λ., Χρυσοβελίδου Δ.  pdf  (350 KB)


Μελέτη επίδρασης ανόργανων ρυθμιστών πήξης τσιμέντου σε σκυρόδεμα με υπερρευστοποιητή/ Τζουβαλάς Γ. Ν., Μπάρτζης Γ., Χριστοδουλής Κ., Αντίοχος Σ. Κ., Παύλου Κ., Τσίμας Σ.  pdf  (411 KB)


Ο ρόλος των δεικτών ποιότητας LSF, SR, και AR στη ρύθμιση της τροφοδοσίας για παραγωγή τσιμέντων συγκεκριμένου τύπου/ Τσακαλάκης Κ. Γ.  pdf  (327 KB)


Βελτιστοποίηση του ποσοστού θειϊκών σε τσιμέντα που παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1/ Τσαματσούλης Δ. Χ., Νικολακάκος Ν.  pdf  (434 KB)


Αξιολόγηση των κριτηρίων συμμόρφωσης θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ 206-1 μέσω της κατασκευής των καμπυλών λειτουργίας/ Τσαματσούλης Δ. Χ.  pdf  (535 KB)


Κινητικό πρότυπο θερμότητας ενυδάτωσης τσιμέντων/ Τσαματσούλης Δ. Χ., Χαρίτος Χ. Κ., Σταθουλοπούλου Χ. Α., Πρελορέτζος Λ. Α., Μπουσιάκου Λ.  pdf  (479 KB)


Επίδραση της περιεχόμενης αργίλου στα αδρανή στην θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος και τσιμεντοκονιάματος/ Τσαματσούλης Δ. Χ., Παπαγιαννάκος Ν. Γ., Παππά Α.  pdf  (386 KB)


Ανθεκτικότητα κονιαμάτων τσιμέντου σε νερό θερμοκρασίας 20-80ο C/ Τσιβιλής Σ., Φλίσκα Μ., Μανούκα Ο., Μπενέκης Β., Σκαροπούλου Α.  pdf  (613 KB)


 

 

Β8. Ανάλυση Κατασκευών

 

 


Δυναμική συμπεριφορά πυργοειδών κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος συνεχούς κατανομής μάζας και ακαμψίας: συγκριτική διερεύνηση μεθόδων σχεδιασμού/ Αντωνόπουλος Α. Κ., Συρμακέζης Κ. Α.  pdf  (454 KB)


Ιδιομορφικές εκκεντρότητες πολυβάθμιων ελαστικών συστημάτων/ Γεωργούσης Γ. Κ.  pdf  (245 KB)


Προβλήματα δοκών ελαστικά εδραζομένων και φορτιζόμενων με οριζόντια φορτία/ Καρατζά Β., Καρατζά Ε., Καρατζάς Ι.  pdf  (356 KB)


Διερεύνηση προβλημάτων έμμεσων στηρίξεων «φυτευτών υποστυλωμάτων» με θεωρία των φυσικών ελαστικών ελατηριακών σταθερών/ Καρατζά Β., Καρατζά Ε.  pdf  (319 KB)


Πειραματική και αναλυτική μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς ομοιώματος μεοσβάθρου γεφυρών Ο/Σ στο πεδίο δοκιμών EuroseisTest στη Βόλβη/ Μάνος Γ., Κουρτίδης Β., Σούλης Β., Σέξτος Α.  pdf  (988 KB)


Απότιμηση της αριθμητικής προσομοίωσης τοιχοπληρωμένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόμενη φορτίο/ Μάνος Γ. Χ., Σούλης Β. Ι., Θαούαμπτα Τ.  pdf  (788 KB)


Μέθοδος στατικής ανελαστικής ανάλυσης τρισδιάστατων μη κανονικών φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Μπίσμπος Χ. Δ., Αμπατζής Α. Θ.  pdf  (1,3 MB)


Μη γραμμικός στατικός υπολογισμός καλωδιωτής γέφυρας με τη βοήθεια δικτυωτών προσομοιώματος/ Παπαδόπουλος Π. Γ., Αρέθας Γ., Λαζαρίδης Π.  pdf  (940 KB)


Επιρροή στρέβλωσης και διατμητικής παραμόρφωσης στο χωρικό στοιχείο δοκού με εφαρμογή σε χωρικές κατασκευές/ Σαπουντζάκης Ε. Ι., Μώκος Χ. Δ.  pdf  (444 KB)


Υπολογιστική μέθοδος οριακής ανάλυσης πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Σκορδέλη Μ. Α., Μπίσμπος Χ. Δ.  pdf  (673 KB)


Μεθοδολογίες και φορτίσεις σχεδιασμού της τελικής επένδυσης σηράγγων. Παρουσίαση στοιχείων από σήραγγες της Εγνατίας Οδού/ Φορτσάκης Π. Ι., Μαγκανάς Κ. Α., Καββαδάς Μ. Ι.  pdf  (444 KB)


 

 

Β9. Σκυρόδεμα και Περιβάλλον

 

 


Αξιολόγηση νέων μεθόδων βελτίωσης της δραστικότητας ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας για χρήση στο σκυρόδεμα/ Αντίοχος Σ. Κ., Κανελλόπουλος Χ., Τζουβαλάς Γ., Τσίμας Σ.  pdf  (441 KB)


Παραγωγή τσιμέντων με χρήση αδιάθετων γεωργικών προϊόντων. Μηχανικές ιδιότητες των κονιαμάτων/ Γκαβέλα Σ., Κασελούρη – Ρηγοπούλου Β.  pdf  (883 KB)


Μελέτη φυσικομηχανικών ιδιοτήτων τσιμέντων που προέρχονται από υποκατάσταση των πρώτων υλών τους με οικοδομικά απορρίμματα/ Γκαλμπένης Χ. – Τ., Φραγκούλης Δ., Παπαγεωργίου Δ., Τσίμας Σ.  pdf  (592 KB)


Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων σκυροδέματος περιέχοντος υαλόθραυσμα/ Καραμπέρη Α., Μουτσάτσου Α., Παύλου Αικ., Χανιωτάκης Ε.  pdf  (434 KB)


Μηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωμένων με τσιμέντο μιγμάτων θραυστού αμμοχάλικου και φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος/ Κατσάκου Μ., Κόλιας Σ.  pdf  (4,9 MB)


Αντοχή σε κόπωση ανακυκλωμένων με τσιμέντο μιγμάτων θραυστού αμμοχάλικο και φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος/ Κατσάκου Μ., Γιαννίρη Μ., Καρπαθάκης Ν., Κόλιας Σ.  pdf  (3,9 MB)


Τροποποιημένο σκυρόδεμα με αντικατάσταση μέρους των χονδρών αδρανών με φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα ίδιας διάβρωσης/ Κόλιας Σ., Κατσάκου Μ.  pdf  (414 KB)


Ανάπτυξη προτύπου λογισμικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τομέα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος/ Μπίσκα Α. Γ., Οικονόμου Ν.  pdf  (1,3 MB)


Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων/ Νεοκλέους Κ., Πηλακούτας Κ., Waldron P.  pdf  (1,7 MB)


Πρόταση για τη διαχείριση των δομικών απορριμμάτων σε πολεοδομικά συγκροτήματα/ Οικονόμου Ν., Ζυγούρας Μ.  pdf  (391 KB)


Βελτίωση της πρόσφυσης ανακυκλωμένων ελαστικών αυτοκινήτων σε προϊόντα τσιμέντου/ Οικονόμου Ν., Στεφανίδου Μ., Μαυρίδου Σ.  pdf  (742 KB)


Διερεύνηση δυνατότητας χρησιμοποίησης Πορφυρίτη κοιτάσματος «Σκουριές» Χαλκιδικής στην παραγωγή ποζολανικών τσιμέντων/ Πανταζοπούλου Π., Σταυροπούλου Ο., Παπαθανασίου Κ., Μπατής Γ.  pdf  (441 KB)


Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη θλιπτική αντοχή σκυροδεμάτων με αδρανή ανακυκλωμένα συμβατικά δοκίμια/ Σάββα Α. Ε.  pdf  (442 KB)


Σκυροδέματα με ανακυκλωμένα αδρανή: μηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα σε C1-/ Σάββα Α. Ε., Σκαρλάτος Ε. Β.  pdf  (473 KB)


 

 

Β10. Συμπεριφορά των Κατασκευών

 

 


Συμπεριφορά τοίχων πληρώσεως με διάζωμα Ω. Σ. ή με οπλισμό οριζόντιων αρμών/ Βιντηζηλαίου Ε. Ν., Παλιεράκη Β. Α.  pdf  (1,3 MB)


Η επίδραση της γεωμετρίας της διατομής στη συμπεριφορά δοκού οπλισμένου σκυροδέματος σε ταχέως επαναλαμβανόμενη καμπιτική καταπόνηση/ Δημάκος Κ. Β., Δήμου Ε. Β.  pdf  (993 KB)


Επιρροή του αξονικού φορτίου στην αντοχή τοιχωμάτων/ Ζαράρης Π. Δ., Κωνσταντινίδης Γ. Κ., Ζαράρης Ι. Π.  pdf  (12,4 MB)


Πειραματική διερεύνηση υποστυλωμάτων σχεδιασμένων με παλαιότερους κανονισμούς σε διαξονική καταπόνηση/ Ζέρης Χ. Α., Δροσόπουλος Γ.  pdf  (747 KB)


Αντοχή σε οριζόντια φόρτιση τοιχοπληρωμένων πλαισίων Ω/Σ με ανοίγματα/ Κακαλέτσης Δ. Ι., Φαββατά Μ. Ι., Καραγιάννης Χ. Γ.  pdf  (471 KB)


Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς ακραίων κόμβων Ω/Σ με σπειροειδή οπλισμό/ Καραγιάννης Χ. Γ., Σιρκελής Γ. Μ., Μαυροειδής Π.  pdf  (755 KB)


Ακραίοι κόμβοι δοκού – υποστυλώματος Ω/Σ με χιαστί ράβδους υπό ανακυκλιζόμενη καταπόνηση/ Καραγιάννης Χ. Γ., Χαλιορής Κ. Ε., Σιρκελής Γ. Μ.  pdf  (1,2 MB)


Ψαθυρή αστοχία υποστυλωμάτων περί το μέσον του ύψους τους: αίτια και αποτροπή της/ Κωτσοβός Γ. Μ., Κωτσοβός Μ. Δ.  pdf  (316 KB)


Διερεύνηση της επιρροής της ταχύτητας επιβολής του φορτίου στη συμπεριφορά γραμμικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Κωτσοβός Δ. Μ., Σταθόπουλος Ν., Ζέρης Χ.  pdf  (660 KB)


Πρόβλεψη συμπεριφοράς υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων/ Λαμπρόπουλος Α. Π., Δρίτσος Σ. Η.  pdf  (340 KB)


Η επιρροή της αλλαγής της υπερστατικότητας σε φορείς που υπόκεινται σε φαινόμενα που εξαρτώνται από τον χρόνο/ Λυκίδης Γ. Χ., England G. L.  pdf  (896 KB)


Μελέτη της συμπεριφοράς ομοιωμάτων ελαστομεταλλικών εφεδράνων γεφυρών Ο/Σ κάτω από προδιαγεγραμμένες φορτικές καταπονήσεις/ Μητούλης Σ., Κουρτίδης Β., Μάνος Γ., Τέγος Ι.  pdf  (651 KB)


Αντοχή, δυσκαμψία και ικανότητα παραμόρφωσης βάθρων γεφυρών/ Μπισκίνης Δ. Ε., Φαρδής Μ. Ν.  pdf  (307 KB)


Δοκιμές κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος μέσω εξελιγμένων πειραματικών μεθόδων/ Μπούσιας Ε. Ν.  pdf  (496 KB)


Σύγχρονη μέθοδος μετρήσεων υψηλής ακρίβειας και εποπτείας στην πειραματική έρευνα της μηχανικής συμπεριφοράς φορέων οπλισμένου σκυροδέματος/ Παπανικολάου Β. Κ., Αναγνώστης Σ. Κ.  pdf  (11,4 MB)


Πειραματική μελέτη της αντοχής σύμμικτων πλακών σκυροδέματος/ Περδικάρης Φ. Κ., Μυστακίδης Ε. Σ., Παπαχρήστου Κ. Σ., Γιαννόπουλος Α. Δ.  pdf  (284 KB)


Δυναμική συμπεριφορά της 2ης Χαραδρογέφυρας παράκαμψης Καβάλας υπό ασύγχρονη σεισμική κίνηση/ Σέξτος Α., Καρακώστας Χ., Λεκίδης Β., Κάππος Α.  pdf  (508 KB)


Πειραματική διερεύνηση στοιχείων Ο/Σ με ανεπαρκείς λεπτομέρειες όπλισης/ Συντζιρμά Δ. Β., Πανταζοπούλου Σ. Ι., Χαλκίτης Γ. Χ.  pdf  (829 KB)


Πλάκες επί εδάφους: οι γνωστοί – άγνωστοι φορείς σκυροδέματος/ Τέγος Ι. Α., Γιάννακας Ν. Χ.  pdf  (338 KB)


Επιπτώσεις της διάστρωσης μειωμένης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης ποιότητας σκυροδέματος στην ασφάλεια των οικοδομών/ Τέγος Ι. Α.  pdf  (172 KB)


Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα – σκυροδέματος/ Τρέζος Κ. Γ., Σαγιάς Δ. Θ.  pdf  (403 KB)


 

 

Β11. Χάλυβας

 

 


Έναρξη, εξέλιξη και συνέπειες διάβρωσης οπλισμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Αποστολόπουλος Χ. Α., Παπαδάκης Ε. Γ.  pdf  (259 KB)


Μηχανική συμπεριφορά του χάλυβα S500s tempcore, σε σεισμογόνους περιοχές υπό διαβρωτικό περιβάλλον/ Αποστολόπουλος Χ. Α.  pdf  (404 KB)


Επίδραση της διάβρωσης στη μηχανική συμπεριφορά δομικών χαλύβων S500s και B500c/ Αποστολόπουλος Χ. Α., Αλεξόπουλος Ν. Δ., Παπαδόπουλος Μ. Π.   pdf  (238 KB)


Επιδεκτικότητα σε διάβρωση περιοχών συγκολλήσεων με επικάλυψη σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος/ Κοκκωνίδης Π., Ζίτρου Ε., Δαραμπάρα Μ., Νικολάου Ι., Τσακιρίδης Π. Ε., Παπαδημητρίου Γ. Δ., Μουγιάκος Σ.  pdf  (1,6 MB)


Διερεύνηση προβλημάτων γήρανσης σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος/ Μαυροειδής Π., Νικολάου Ι., Παπαδημητρίου Γ. Δ.  pdf  (372 KB)


Επίδραση παρατεταμένης θέρμανσης στα μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος/ Μαυροειδής Π., Νικολάου Ι., Φαββατά Μ., Καραγιάννης Χ., Παπαδημητρίου Γ. Δ.  pdf  (331 KB)


Ανοξείδωτοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος: μηχανικές ιδιότητες και συμπεριφορά απέναντι στην διάβρωση/ Μαυροειδής Π., Ρακαντά Ε., Μπατής Γ.   pdf  (261 KB)


Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος/ Μηγιάκης Κ., Νικολάου Ι., Παπαδημητρίου Γ. Δ. Μουγιάκος Σ.  pdf  (682 KB)


Εργαστηριακοί και άλλοι έλεγχοι για την εφαρμογή των Κανονισμών και Προτύπων, κατά την παραλαβή χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος σε τεχνικά έργα/ Μπροκαλάκης Κ. Ν., Προβιδάκης Κ. Π., Μουγιάκος Σ. Θ.  pdf  (444 KB)


Σχεδιασμός συγκολλήσεων με επικάλυψη σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος/ Νικολάου Ι., Μπούριθης Ε., Παπαδημητρίου Γ. Δ.  pdf  (481 KB)


Αντοχή μηχανικά καταπονημένων χαλύβων σε υψηλή θερμοκρασία/ Οικονόμου Α., Μουγιάκος Σ.  pdf  (4,6 MB)