Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία (ΜΕ-ΤΠΔΠ ΤΕΕ, 2008, Αθήνα)

 

Η Ομάδα Εργασίας που συνέταξε το κείμενο αυτό συστάθηκε μετά από πρόταση της ΜΕ-ΤΠΔΠ για ενημέρωση των συναδέλφων στα συναφή θέματα.

 

Μ 2331

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Πρόλογος    (106 ΚΒ)


Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Ορισμοί της ποιότητας. Η σημασία της ποιότητας για τους Μηχανικούς. Ιστορική εξέλιξη. Ποιότητα και Ανταγωνιστικότητα/ Δ. Καλλιάνης, Γ. Μαθιουδάκης, Ι. Νόβας, Ελ. Τζαβάρα   (112 ΚΒ)


Κεφάλαιο 2. Νομοθεσία – Νομολογία – Ευρωπαϊκές Οδηγίες σε σχέση με την ποιότητα – Ο ρόλος των Μηχανικών – Παραδείγματα. Πηγές περαιτέρω ενημέρωσης (Σχέση της νομοθεσίας ΕΕ, με Εθνικό Δίκαιο, Διαδικασίες εναρμόνισης και υιοθέτησης, κλπ.)/ Δ. Καλλιάνης, Γ. Μαθιουδάκης   (221 ΚΒ)


Κεφάλαιο 3. Οι βασικές υποδομές ποιότητας: Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Διαπίστευση, Διακρίβωση, Διαπιστευμένα εργαστήρια Δοκιμών και Ελέγχων./ Δ. Καλλιάνης, Ι. Νόβας   (330 ΚΒ)


Κεφάλαιο 4. Πρότυπα – Τεχνικές Προδιαγραφές: Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Αρμοδιότητες έκδοσης και έγκρισης – Παραδείγματα εφαρμογής./ Β. Αγγελάκης, Γ. Μαθιουδάκης, Ι. Νόβας    (320 ΚΒ)


Κεφάλαιο 5. Ο ρόλος των Οργανισμών Τυποποίησης – ΕΛΟΤ: Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Αρμοδιότητες έκδοσης και έγκρισης – Παραδείγματα εφαρμογής./ Κ. Ιακωβίδης, Γ. Μαθιουδάκης, Μ. Μετινίδου   (290 ΚΒ)


Κεφάλαιο 6. Πιστοποίηση: Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Αρμοδιότητες ελέγχου και επιθεώρησης – Παραδείγματα εφαρμογής./ Β. Αγγελάκης, Ι. Νόβας   (342 ΚΒ)


Κεφάλαιο 7. Διαπίστευση: Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Αρμοδιότητες επιθεώρησης και έγκρισης – Παραδείγματα εφαρμογής. Πηγές περαιτέρω ενημέρωσης/ Β. Αγγελάκης, Γ. Μαθιουδάκης     (197 ΚΒ)


Κεφάλαιο 8. Διακρίβωση: Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Αρμοδιότητες ελέγχου και ακρίβειας μετρήσεων – Παραδείγματα εφαρμογής./ Ι Πρέσβελος, Ελ. Τζαβάρα  (155 ΚΒ)


Κεφάλαιο 9. Εργαστήρια – Μετρήσεις και Δοκιμές: Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Αρμοδιότητες ελέγχων και δοκιμών – Προβλήματα λειτουργίας των εργαστηρίων. Παραδείγματα εφαρμογής./ Μ. Ζωάκος, Ι. Νόβας, Ι. Πρέσβελος, Ελ. Τζαβάρα   (278 ΚΒ)


Κεφάλαιο 10. Επιθεώρηση και έλεγχος: Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Παραδείγματα εφαρμογής./ Μ. Ζωάκος, Δ. Καλλιάνης  (175 ΚΒ)


Κεφάλαιο 11. Η σήμανση CE: Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Αρμοδιότητες χορήγησης  και ελέγχου – Παραδείγματα./ Ελ. Τζαβάρα   (158 ΚΒ)


Κεφάλαιο 12. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (Οργανισμών): Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Αρμοδιότητες ανάπτυξης, έγκρισης, εφαρμογής και ελέγχου – Παραδείγματα εφαρμογής./ Κ. Ιακωβίδης, Δ. Καλλιάνης, Γ. Μαθιουδάκης   (276 ΚΒ)


Κεφάλαιο 13. Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9000:2000: Ανάλυση απαιτήσεων, Διαδικασίες Έλεγχος εγγράφων και αρχείων Επιθεωρήσεις, Μη Συμμορφώσεις – Διορθωτικές Ενέργειες, Προληπτικές Ενέργειες – Προτάσεις Βελτίωσης, Ποιότητας./ Γ. Μαθιουδάκης   (239 ΚΒ)


 

Το πλήρες κείμενο της μελέτης    (1,6 ΜΒ)