Αντισεισμικότητα των παραδοσιακών κατασκευών. Ζητήματα εφαρμογής ήπιων επεμβάσεων για την ενίσχυση τους. Παραδείγματα (ΤΕΕ, 8 Δεκεμβρίου, 2008: Αθήνα)

 

Μ 2355

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής/ Ολυμπία Χ. Βαγγελάτου, Πολιτικός Μηχανικός   κείμενο  (28 ΚΒ)


 

Α’ Συνεδρία

 


Ρυθμιστικό πλαίσιο αντισεισμικών μελετών σε Μνημεία (Ο.Α.Σ.Π.)/ Θ. Π. Τάσιος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ    κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς νεωτέρων μνημείων. Υπάρχουσα κατάσταση, δυνατότητες, προοπτικές/ Ν. Μιλτιάδου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΥΠ.ΠΟ    κείμενο  (13 ΚΒ)


Ζητήματα προστασίας νεωτέρων μνημείων: συναυφαίνοντας τις αξίες με τις σύγχρονες χρήσεις/ Ν. Χατζητρύφων, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΝΜΚΜ ΥΠ.ΠΟ    κείμενο  (482 ΚΒ)


Ο ρόλος της Δ.Α.Ν.Σ.Μ. και τα προβλήματα στην αντιμετώπιση της αντισεισμικότητας των νεωτέρων μνημείων της χώρας/ Ν. Χαρκιολάκης, Διευθυντής Δ.Α.Ν.Σ.Μ. ΥΠ.ΠΟ   


 

 

Β’ Συνεδρία

 


Κανονιστικό πλαίσιο για τη μελέτη επεμβάσεων σε μνημεία/ Π. Πλαΐνης, Πολιτικός Μηχανικός    κείμενο  (47 ΚΒ)


Η προσέγγιση, ανάλυση και κατανόηση Παραδοσιακών Αντισεισμικών Δομικών Συστημάτων. Σύνταξη Οδηγιών (Ήπιων) Επεμβάσεων Αποκατάστασης και Ενίσχυσης. Το παράδειγμα της Λευκάδας/ Π. Τουλιάτος, τ. Καθηγητής ΕΜΠ   


Η μελέτη των ιστορικών δομικών συστημάτων ως προϋπόθεση για τη διατήρηση τους: Τα παραδείγματα των ιστορικών συστημάτων με ξυλοδεσιές και του συστήματος της Λευκάδας/ Ε. Βιντζηλαίου, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ    παρουσίαση  (2,5 ΜΒ)


Η συμμετοχή των ξύλινων φερόντων συστημάτων των παραδοσιακών κτιρίων στον αντισεισμικό τους σχεδιασμό/ Ε. Τσακανίκα, Λέκτορας (Ν. 407) ΕΜΠ


Τριμερείς συνθέσεις υδρασβέστου – ποζολάνης – τσιμέντου ως βάση για το σχεδιασμό κονιαμάτων και ενεμάτων για την επισκευή ιστορικών τοιχοποιιών/ Ε. Τουμπακάρη, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Α.Α.Μ./ΥΠ.ΠΟ    κείμενο  (240 ΚΒ)


 

 

Γ’ Συνεδρία

 


Παραδείγματα της επίδρασης «ήπιων επεμβάσεων» σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές/ Φ. Καραντώνη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών    κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Προβλήματα αντισεισμικού σχεδιασμού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγματα και λεπτομέρειες εφαρμογής επισκευών / ενισχύσεων/ Μ. Χρονόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Ν. Ζυγούρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ    κείμενο  (13 ΚΒ)


Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ομάδας Εργασίας του Τμήματος στα πλαίσια του ΕΠΑΝΤΥΚ και της ανάδειξης των ιδίαιτερων προβλημάτων των πολυώροφων κτιρίων της παλιάς πόλης της Κέρκυρας/ Γ. Αρμένης, Πολιτικός Μηχανικός – ΕΠΑΝΤΥΚ Κέρκυρας    κείμενο  (562 ΚΒ)


Μέθοδοι ανάλυσης για την επισκευή και ενίσχυση διατηρητέων νεώτερων κτιρίων – Εμπειρίες και ανοικτά θέματα. Παραδείγματα/ Χ. Βαχλιώτης, Πολιτικός Μηχανικός    κείμενο  (5,5 ΜΒ)


Κριτήρια αντιμετώπισης των αντισεισμικών επεμβάσεων στα νεώτερα μνημεία του ΥΠ.ΠΟ/ Π. Καρύδης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Ν. Χαρκιολάκης, Διευθυντής Δ.Α.Ν.Σ.Μ. ΥΠ.ΠΟ    παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)