3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας (ΕΜΠ – Εργ. Εδαφομηχανικής, ΤΕΕ – ΕΤΑΜ, 5-7 Νοεμβρίου, 2008: Αθήνα)

 

Μ 2368

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008

 

Κεντρικές Ομιλίες

 


Displacement based seismic design of structures/ Prof. Michele Calvi, Director EUCENTRE, University of Pavia, Italy    κείμενο  (302 KB)


Non linear soil structures interaction: a requirement for performance based design of foundations/ Prof. Alain Pecker, Geodynamique et Structure, France    κείμενο  (61 KB)


 

Συνεδρία 1: Αντισεισμική Μελέτη Κατασκευών Ι

 

Θεματική Ομιλία

 


Σύγχρονες τάσεις στην ανελαστική στατική ανάλυση κτιρίων και γεφυρών/ Α. Κάππος    κείμενο  (464 KB)


 

Εισηγήσεις

 


Φάσματα σεισμικής αναβάθμισης για κτίρια Ο. Σ./ Γ. Ε. Θερμού, Σ. Ι. Πανταζοπούλου, A. S. Elnashai    κείμενο  (450 KB)


Τοιχώματα προσκρουστήρες: μια πρακτική λύση αποφυγής του σεισμικού αρμού/ Σ. Α. Αναγνωστόπουλος, Χ. Ε. Καραμανέας    κείμενο  (467 KB) 


Εκτίμηση ανελαστικών σεισμικών παραμορφώσεων σε ασύμμετρα πολύωροφα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος/ Α. Κοσμόπουλος, Μ. Φαρδής    κείμενο  (1,2 MB)


Χρήση καμπυλών θραυστότητας στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών από τοιχοποιία/ Κ. Α. Συρμακέζης, Α. Κ. Αντωνόπουλος    κείμενο  (772 KB)


Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του Ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι/ Γ. Πενέλης, Γρ. Πενέλης    κείμενο  (873 KB)  


Ενεργειακή θεώρηση της στατικής ανελαστικής ανάλυσης «Pushover»/ Χρ. Κοτανίδης, Ι. Δουδούμης    κείμενο  (429 KB)


Στατική υπερωθητική ανάλυση με τη μέθοδο των δυνάμεων/ Κ. Σπηλιόπουλος, Θ. Πάτσιος    κείμενο  (518 KB)


Επιρροή των αβέβαιων κατακόρυφων φορτίων και επιταχύνσεων στη σεισμική συμπεριφορά κατασκευής ΟΣ/ Δ. Βαμβάτσικος, Χ. Ζέρης    κείμενο  (303 KB)


Αξιοποίηση μετρηικών δεδομένων της Γέφυρας της Χαλκίδας στο πλαίσιο προγραμμάτων συντήρησης του έργου/ Β. Λεκίδης, Χ. Καρακώστας, Χ. Παπαϊωάννου, Θ. Σαλονικιός, Τρ. Μακάριος    κείμενο  (573 KB)


Μεγάλη σιδηροδρομική γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26): σχεδιασμός έναντι σεισμικής διάρρηξης/ Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας, Ι. Μάλιος    κείμενο  (455 KB)


 

 

Posters Συνεδρίας 1: Αντισεισμική Μελέτη Κατασκευών Ι

 


Απλά προσομοιώματα για ανελαστική σεισμική ανάλυση ασύμμετρων πολυώροφων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος/ Α. Ι. Κοσμόπουλος, Μ. Ν. Φαρδής    κείμενο  (2,1 MB)


Υπολογισμός ακτίνων δυστρεψίας πολυόροφων κτιρίων/ Τ. Μακάριος, Χ. Ξενίδης    κείμενο  (454 KB)


Στατική υπερωθητική ανάλυση σε χωρικά συστήματα – κανονιστικές διατάξεις και προβλήματα εφαρμογής/ Γ. Η. Μανούκας, Α. Μ. Αθανατοπούλου, Ι. Ε. Αβραμίδης    κείμενο  (535 KB) 


Διερεύνηση της αξιοπιστίας του κανόνα των ποσοστιαίων συνδυασμών για τον υπολογισμό της μέγιστης απόκρισης κατά την ανάλυση κατασκευών με τη γραμμική μέθοδο της χρονικής ολοκλήρωσης/ Β. Σ. Τσιγγέλης, Α. Μ. Αθανατοπούλου, Ι. Ε. Αβραμίδης    κείμενο  (354 KB)


Συγκριτική διερεύνηση διαφόρων μεθόδων επιλογής των εντασιακών μεγεθών διαστασιολόγησης κατά τη γραμμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση/ Κ. Γ. Κωστινάκης, Α. Μ. Αθανατοπούλου, Ι. Ε. Αβραμίδης    κείμενο  (272 KB)


Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών – Σύγκριση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης/ Α. Ι. Κάππος, Α. Γεωργίου, Σ. Πάπιστα    κείμενο  (836 KB)


Σεισμική αποτίμηση υφιστάμενων ασύμμετρων κτηρίων με μη-γραμμικές μεθόδους ανάλυσης/ Δ. Κ. Μπάρος, Στ. Α. Αναγνωστόπουλος    κείμενο  (561 KB)


Μια συσχέτιση της οικονομικότητας με τη μονολιθικότητα στις αντισεισμικές γέφυρες πολλών ανοιγμάτων/ Σ. Μητούλης, Ι. Τέγος, Κ. Στυλιανίδης    κείμενο  (479 KB)


Η επιρροή της διεύθυνσης των σεισμικών φορτίων επί του οπλισμού της κάμψης κατά την ανάλυση κατασκευών Ω/Σ με την απλοποιημένη φασματική μέθοδο/ Κ. Μορφίδης, Α. Αθανατοπούλου, Ι. Αβραμίδης    κείμενο  (574 KB)


 

 

Συνεδρία 2: Σεισμική Γεωτεχνική Ι, Φράγματα

 

Θεματική Ομιλία

 


Σεισμική τρωτότητα και διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης δικτύων κοινής ωφέλειας και υποδομών/ Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (72 KB)


 

Εισηγήσεις

 


Σεισμική μόνωση κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης με χρήση γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)/ Γ. Α. Αθανασόπουλος, Γ. Ν. Σεφερλή, Χρ. Νικολοπούλου    κείμενο  (430 KB)


Ανελαστική δυναμική απόκριση εδάφους: επαλήθευση νέου καταστατικού προσομοιώματος/ Β. Δρόσος, Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (924 KB)


Ορθή εφαρμογή του ΕΑΚ σε σεισμικώς ευπαθή εδάφη – Συμπεράσματα από τον λιμενικό κρηπιδότοιχο στη μαρίνα Λευκάδας/ Δ. Εγγλέζος    κείμενο  (463 KB)


Ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τον αντισεισμικό σχεδιασμό οπλισμένων πρανών σύνθετης γεωμετρίας/ Ε. Καπόγιαννη, Μ. Σακελλαρίου, Ι. Καλογεράς    κείμενο  (331 KB)


Η θεμελίωση της γέφυρας Νέστου: ανάλυση – σχεδιασμός θεμελιώσεως έναντι ρευστοποιήσεως/ Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Χωμάτινο φράγμα Αστερίου: σεισμική ανάλυση με «ακριβείς» και απλοποιημένες μεθόδους/ Γ. Γκαζέτας, Ν. Γερόλυμος, Ε. Γαρίνη, Φ. Γελαγώτη, Κ. Ζιωτοπούλου    κείμενο  (1 ΜΒ)


Βελτιωμένη μεθοδολογία εκτίμησης σεισμικών συντελεστών για την ψευδο-στατική ανάλυση ευστάθειας πρανών χωμάτινων φραγμάτων/ Α. Παπαδημητρίου, Γ. Μπουκοβάλας, Κ. Αναστασόπουλος    κείμενο  (381 ΚΒ)


Μη γραμμική 3Δ προσομοίωση της κατασκευής, πλήρωσης και σεισμικής απόκρισης  φράγματος λιθορριπής με ανάντη πλάκα σκυροδέματος/ Π. Ντακούλας    κείμενο  (1 ΜΒ)


Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στην σεισμική απόκριση εδαφών/ Π. Καλλιόγλου, Θ. Τίκα    κείμενο  (690 ΚΒ)


 

 

Posters Συνεδρίας 2: Σεισμική Γεωτεχνική Ι

 


Υπολογισμός καθιζήσεων σε κοκκώδη εδάφη λόγω σεισμικής φόρτισης/ Δ. Ν. Εγγλέζος    κείμενο  (359 KB)


Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας μεγάλων γεωκατασκευών με χρήση καμπυλών τρωτότητας/ Γ. Τσομπανάκης, Ν. Δ. Λαγαρός, Π. Ψαρρόπουλος, Ε. Γεωργόπουλος    κείμενο  (744 KB)


Προς ένα ενιαίο δι-κανονικοποιημένο φάσμα αποκρίσεως για όλες τις εδαφικές κατηγορίες/ Α. Ζιωτοπούλου, Γ. Γκαζέτας, Ε. Γαρίνη    κείμενο  (4 MB)


Προσδιορισμός της εδαφικής δομής σε περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης/ Μ. Μανάκου, Π. Αποστολίδης, Δ. Ραπτάκης, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (957 KB)


Καταστατικές σχέσεις κορεσμένων εδαφών σε επιφάνειες ολίσθησης/ Κ. Σταματόπουλος, Σ. Αναιρούσης    κείμενο  (399 KB)


Η μέτρηση της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων με τη μέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων/ Θ. Τίκα, Α. Παπαδοπούλου, Θ. Λαόπουλος, Α. Θεόπουλος, Π. Καλλιόγλου    κείμενο  (710 KB)


Σεισμικό έναυσμα, εξέλιξη, απόθεση βιαίων κατολισθήσεων: αριθμητική ανάλυση ιστορικών περιστατικών/ Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας 


Μεθοδολογία τρισδιάστατης ανάλυσης βροχοπτώσεων λόγω σεισμού. Εφαρμογή στο σεισμό της Λευκάδας 14/8/2003, Μ=6.2/ Σ. Χαραλάμπους, Ι. Καλογεράς, Ι. Στρατάκος, Μ. Σακελλαρίου    κείμενο  (992 KB)


Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση/ Ν. Χατζηγώγος, Θ. Μακεδών    κείμενο  (918 KB)


Φαινόμενα 2-διάστατης κυματικής διάδοσης εντός εδαφικής κοιλάδας/ Φ. Γελαγώτη, Ρ. Κουρκουλής, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (615 KB)


 

 

Συνεδρία 3: Τεχνική Σεισμολογία Ι

 

Θεματική Ομιλία

 


Δοκιμασία του μοντέλου της επιβραδυνόμενης – επιταχυνόμενης σεισμικής παραμόρφωσης με εφαρμογή του στη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση μελλοντικών ισχυρών σεισμών/ Β. Παπαζάχος    κείμενο  (951 KB)


 

Εισηγήσεις

 


Άμεσος υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων στην Ελλάδα από ψηφιακά δεδομένα ευρέως-φάσματος του Ελληνικού Ενοποιημένου Δικτύου Σεισμογράφων/ Ζ. Ρουμελιώτη, Χ. Μπενετάτος, Α. Κυρατζή, D. Dreger    κείμενο  (780 KB)


Ο σεισμός των Κυθήρων 08/01/2006: επεξεργασία καταγραφών διαφόρων ψηφιακών καταγραφέων και επίδραση των υψηλοπερατών φίλτρων στην προσομοίωση των ιδιοτήτων της σεισμικής πηγής/ Α. Σκαρλατούδης, Β. Μάργαρης    κείμενο  (1 MB)


Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2006 και η σεισμική του ακολουθία/ Μ. Νικοληντάγα, Β. Καρακώστας, Ε. Παπαδημητρίου, Φ. Βαλλιανάτος    κείμενο  (742 KB)


Η σεισμική απόκριση του δομημένου περιβάλλοντος των Κυθήρων κατά το Σεισμό (Mw=6.9) της 8ης Ιανουαρίου 2006/ Τρ. Μακάριος, Χ. Καρακώστας, Θ. Σαλονικιός, Β. Λεκίδης, Ι. Σους    κείμενο  (640 KB)


Έλεγχος του μοντέλου της «πρόδρομης επιβραδυνόμενης – επιταχυνόμενης σεισμικής πραμόρφωσης» με ενόργανα σεισμολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου/ Ε. Σκορδύλης    κείμενο  (622 KB)


Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της Πάφου με χρήση ενός υβριδικού μοντέλου σεισμικών πηγών και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων/ Χρ. Παπαϊωάννου    κείμενο  (890 KB)


Μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με την ευκαιρία των σεισμών της Πάρνηθας (1999) και των Κυθήρων (2006)/ Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής, Κ. Κωνσταντίνου, Γ. Σταυρακάκης    κείμενο  (620 KB)


Επαναπροσδιορισμός των εστιακών παραμέτρων των μετασεισμών της Λευκάδας: σεισμοτεκτονικές προεκτάσεις/ Β. Καρακώστας    κείμενο  (718 KB)


Επιφανειακές εκδηλώσεις του ισχυρού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 στη ΒΔ Πελοπόννησο/ Σπ. Παυλίδης, Σ. Βαλκανιώτης, Γ. Παπαθανασίου, Σ. Σμπόρας, Α. Χατζηπέτρος    κείμενο  (1,5 MB)


Σεισμός Wenchuan (Mw 7.9, 12 Μαΐου 2008) Sichuan, Κίνα. Γεωτεκτονικό καθεστώς και μακρο-κατανομή των καταστροφών/ Ε. Λέκκας    κείμενο  (1,2 MB)


 

 

Posters Συνεδρίας 3: Τεχνική Σεισμολογία Ι

 


Δυνατότητα ανάλυσης ισχυρών εδαφικών κινήσεων με GPS/ Π. Ψιμούλης, Δ. Καραμπάλης, Σ. Στείρος    κείμενο  (284 KB)


Μεθοδολογία αποτίμησης αιτιών πρόκλησης βλαβών σε οικισμούς. Εφαρμογή στον Δήμο Αετού Φλώρινας/ Θ. Σαλονικιός, Τρ. Μακάριος, Μ. Δημοσθένους    κείμενο  (772 KB)


Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής/ Ζ. Ρουμελιώτη, Α. Κυρατζή, D. Dreger    κείμενο  (790 KB)


Συσχέτιση τεκτονικών δομών και εντάσεων στον σεισμό των Κυθήρων (Mw 6.7, 8 Ιανουαρίου 2006)    κείμενο  (629 KB)


Εξοπλισμός και προδιαγραφές για την παρακολούθηση της δυναμικής απόκρισης κατασκευών/ Θ. Σαλονικιός, Χ. Καρακώστας, Β. Λεκίδης, Μ. Δημοσθένους, Τ. Μακάριος, Ι. Σους    κείμενο  (402 KB)


 

 

Κεντρικές Ομιλίες (Απογευματινή Συνεδρία)

 


Seismic protective systems – An overview of state of the art and practice/ Prof. Michael Constantinou, SUNY, University of Buffalo, USA    κείμενο  (50 KB)


Study of seismic source processes of a large subduction zone earthquake using near field accelerograms: the Mw 7.8 earthquake in Tocopilla, Northern Chile, November 14, 2007/ Prof. Raul Madariaga/ Director Laboratoire de Geologie, Ecole Normale Superieure, France    κείμενο  (56 KB)


 

 

Συνεδρία 4: Σεισμική συμπεριφορά Ω. Σ. Ι

 

Θεματική Ομιλία

 


Θέματα αποτίμησης και ανασχεδιασμού υφιστάμενων κτηρίων/ Σ. Πανταζοπούλου    κείμενο  (374 KB)


 

Εισηγήσεις

 


Αλληλοσυσχέτιση εγκάρσιων οπλισμών έναντι τέμνουσας και περίσφιξης/ Ι. Α. Τέγος, Ν. Χ. Γιάννακας    κείμενο  (481 KB)


Ολίσθηση στις διεπιφάνειες παλιού – νέου σκυροδέματος σε καμπτόμενα στοιχεία/ Ο. Τσιούλου, Σ. Δρίτσος    κείμενο  (273 KB)


Αποτίμηση σεισμικής πολυώροφων κτηρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς/ Χ. Αθανασιάδου    κείμενο  (280 KB)


Καμπτική συμπεριφορά ινοπλισμένων δοκών και δοκών ενισχυμένων με ινοπλισμένο μανδύα/ Κ. Γεωργιάδης-Στεφανίδης, Ε. Μυστακίδης, Φ. Περδικάρης    κείμενο  (893 KB)


Μελέτη της σεισμικής απόκρισης 3-όροφου κτιρίου Ο/Σ κατασκευής προ του 1993 πριν και μετά την επισκευή του/ Γ. Χ. Μάνος, Ε. Παπαναούμ    κείμενο  (905 KB)


Διερεύνηση της συμμετοχής των οριζοντίων οπλισμών στην διατμητική αντίσταση τοίχων οπλισμένης τοιχοποιίας/ Ν. Ψύλλα, Θ. Π. Τάσιος    κείμενο  (611 KB)


Πλινθογεμίσματα με θυρανοίγματα και επιρροή στις πλαισιωτές κατασκευές Ω/Σ/ Δ. Κακαλέτσης, Χ. Καραγιάννης    κείμενο  (1,2 MB)


Ανάλυση αξιοπιστίας και πειραματική μελέτη χημικών αγκυρίων στο σκυρόδεμα/ Π. Σπυρίδης, A. Unterweger, R. Mihala, A. Reider, K. Bergmeister    κείμενο  (341 KB)


Διερεύνηση της επιρροής ανοιγμάτων τοιχοπληρώσεως σε πλαισιακές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος/ Π. Τσίκας, Σ. Δρίτσος    κείμενο  (548 KB)


Επίπτωση του λυγισμού των θλιβομένων ράβδων στην ενεργό παραμόρφωση μανδύα περίσφιγξης από ΙΟΠ/ Σ. Ταστάνη, Α. Δερβίσης, Σ. Πανταζοπούλου    κείμενο  (771 KB)


Μια καινοτόμος λύση για τις ενισχύσεις κατασκευών Ο/Σ με σύνθετα υλικά/ Α.-Δ. Τσώνος, Χ. Αθανασιάδου    κείμενο  (354 KB)


Πειραματική μελέτη συμπεριφοράς δοκών ινοπλισμένου σκυροδέματος υπό στατική μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση κάμψης / Θ. Παπαθεοχάρης, Φ. Κ. Περδικάρης, Κ. Τζάρος    κείμενο  (857 KB)


Ρηγμάτωση κόμβων δοκών / υποστηλωμάτων από ΟΣ: επιπτώσεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό και στην ανάλυση κατασκευών/ Δ. Κωτσοβός, Γ. Κωτσοβός    κείμενο  (642 KB)


 

 

Posters Συνεδρίας 4: Σεισμική Συμπεριφορά Ω.Σ. Ι

 


Αντισεισμικός σχεδιασμός τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα: μια προσπάθεια αποφυγής υπέρ-όπλισης/ Γ. Κωτσοβός, Δ. Κωτσοβός    κείμενο  (594 KB)


Σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με επεμβάσεις στο δομικό τους σύστημα/ Φ. Καραντώνη, Δ. Σαραντίτης    κείμενο  (983 KB)


Δυνατότητες εφαρμογής στην Ελλάδα φερόντων δομικών μη συμβατικών συστημάτων οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς δοκούς/ Γ. Λελεκάκης, Α. Μπίρδα, Σ. Μητούλης, Ι. Τέγος    κείμενο  (393 KB)


Αποτίμηση της αριθμητικής προσομοίωσης τοιχοπληρωμένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόμενο φορτίο – διερεύνηση της επιρροής περιμετρικού αρμού/ Γ. Χ. Μάνος, Β. Ι. Σούλης, Τ. Θαουάμπτα    κείμενο  (918 KB)


Αναλυτικός προσδιορισμός της συμπεριφοράς ενισχυμένης τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά έναντι μονοτονικής επιβολής μετακίνησης/ Χ. Μουζάκης    κείμενο  (454 KB)


Πειραματική διερεύνηση τρόπων επέμβασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πιλοτής σε υφιστάμενα κτίρια/ Π. Καρύδης, Χ. Μουζάκης, Λ. Καράπιττα    κείμενο  (1 MB)


 

 

Συνεδρία 5: Ειδικά Θέματα Δυναμικής, Εργαστήρια

 

Θεματικές Ομιλίες

 


Διαστατική ανάλυση στη σεισμική μηχανική/ Ν. Μακρής    κείμενο  (374 KB)


Δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής: ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πρακτική/ Κ. Σπυράκος    κείμενο  (549 KB)


 

Ειδική Ομιλία

 


Παρουσίαση Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π./ Χ. Μουζάκης 


 

Εισηγήσεις

 


Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ: νέο τμήμα προσομοίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς συστημάτων εδάφους κατασκευής/ Γ. Γκαζέτας, Ι. Αναστασόπουλος, Τ. Γεωργαράκος, Β. Δρόσος    κείμενο  (1,1 MB)


Πειραματική και αριθμητική μελέτη αλληλεπίδρασης βάθρων γεφυρών και εδάφους θεμελίωσης/ Γ. Χ. Μάνος, Β. Κουρτίδης, Α. Σέξτος, Σ. Χήρρας    κείμενο  (694 KB)


Αντισεισμικός σχεδιασμός υπόγειων έργων μεγάλων διαστάσεων/ Κ. Πιτιλάκης, Ε. Κίρτας, Ε. Ρήγα, Π. Ματσούκας, Β. Φλεντζούρης    κείμενο  (386 KB)


Αντισεισμικός σχεδιασμός πλακών – κεφαλοδέσμων πασσάλων/ Σ. Αναγνώστης, Ι. Τέγος    κείμενο  (452 KB)


Σεισμική συμπεριφορά κεκλιμένων πασσάλων: επιζήμιος ή ευνοϊκός ο ρόλος τους;/ Α. Γιαννακού, Ν. Γερόλυμος, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (763 ΚΒ)


Ασταθής συμπεριφορά άμμου σε μονοτονική και ανακυκλική στρεπτική διάτμηση/ Α. Τσομώκος, Β. Ν. Γεωργιάννου    κείμενο  (361 ΚΒ)


Ενεργειακές λύσεις για δυσκαμψία και απόσβεση πασσάλων σε ανομοιογενές έδαφος/ Σ. Δρόσος, Γ. Ε. Μυλωνάκης, Δ. Κ. Ατματζίδης    κείμενο  (479 ΚΒ)


Καμπύλες τρωτότητας εύκαμπτων αγωγών λόγω μόνιμων παραμορφώσεων. Παραμετρικές αναλύσεις/ Β. Τερζή, Μ. Αλεξούδη, Θ. Χατζηγώγος    κείμενο  (525 ΚΒ)


Επίδραση της εδαφικής μη-γραμμικότητας στη σεισμική συμπεριφορά άκαμπτων αντιστηρίξεων/ Γ. Παπαζαφειρόπουλος, Π. Ψαρρόπουλος, Γ. Τσομπανάκης    κείμενο  (525 ΚΒ)


 

 

Posters Συνεδρίας 5: Ειδικά Θέματα Δυναμικής, Εργαστήρια

 


Βάθρο – Θεμελίωση γέφυρας: πρόταση πιθανής υπέρβασης του αντισεισμικού ικανοτικού σχεδιασμού/ Ι. Αναστασόπουλος, Μ. Λώλη, Ν. Γερόλυμος, Μ. Αποστόλου, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (371 ΚΒ)


Διαχείριση της κατάσβεσης πυρκαγιών σε αστικά συγκροτήματα/ Μ. Αλεξούδη, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (478 ΚΒ)


Δυναμική εγκαρσίως φορτιζόμενου πασσάλου: επαλήθευση νέας μεθόδου/ Β. Δρόσος, Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (815 ΚΒ)


Ολίσθηση στερεού σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο για εξιδανικευμένους παλμούς κοντινού πεδίου/ Ε. Βογιατζάκη, Γ. Μυλωνάκης, Ι. Ψυχάρης    κείμενο  (598 ΚΒ)


Απόκριση πλωτών κυματοθραυστών σε αρμονικούς κυματισμούς τύπου Tsunami στις ελληνικές θάλασσες/ Ι. Διαμαντουλάκη, Γ. Μανώλης, Δ. Αγγελίδης    κείμενο  (461 ΚΒ)


Σεισμική συμπεριφορά τοίχων ωπλισμένης γης: αριθμητική ανάλυση πειράματος φυγοκέντρισης/ Ν. Γερόλυμος, Μ. Καρακίτσου, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (732 ΚΒ)


Αποτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης οδικού δικτύου Θεσσαλονίκης/ Σ. Αργυρούδης, Κ. Πιτιλάκης, Θ. Χατζηγώγος    κείμενο  (786 ΚΒ)


Θεμελιώσεις υπό μονοτονικώς αυξανόμενη ροπή ανατροπής/ Μ. Αποστόλου, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (523 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση κολωνο-πασσάλων: μη γραμμική συμπεριφορά εδάφους και πασσάλου/ Ν. Γερόλυμος, Β. Δρόσος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (918 ΚΒ)


Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης και στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης για το λιμένα Θεσσαλονίκης/ Κ. Κακδέρη, Σ. Αργυρούδης, Μ. Αλεξούδη, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (714 ΚΒ)


Ο ρόλος των συστημάτων στεγάνωσης στη σεισμική συμπεριφορά Χ.Υ.Τ.Α./ Β. Ζανιά, Ι. Τσομπανάκης, Πρ. Ψαρρόπουλος    κείμενο  (365 ΚΒ)


Πειραματικός έλεγχος σεισμικής συμπεριφοράς τοίχων ωπλισμένης γης στη νέα δονητική τράπεζα του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής ΕΜΠ/ Τ. Γεωργαράκος, Β. Δρόσος, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (5,2 ΜΒ)


Εγκάρσια απόκριση πασσάλου με μη-γραμμική συμπεριφορά υλικών και διεπιφάνειας. Μέρος Α: ανάλυση/ Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Εγκάρσια απόκριση πασσάλου με μη-γραμμική συμπεριφορά υλικών και διεπιφάνειας. Μέρος Β: εφαρμογές και συγκρίσεις/ Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (924 ΚΒ)


Καταπόνηση Χ.Υ.Τ.Α. από επιβαλλόμενες μετακινήσεις ενεργών ρηγμάτων/ Β. Ζανιά, Ι. Τσομπανάκης, Πρ. Ψαρρόπουλος    κείμενο  (525 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση κιβωτοειδούς κρηπιδότοιχου υπό συνθήκες μεγάλων παραμορφώσεων και ρευστοποιήσεως/ Ο. Ζαρζούρας, Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας 


Ανάλυση της αστοχίας των εφεδράνων της κοιλαδογέφυρας Duzce-Bolu στο σεισμό της Τουρκίας (12-11-1999)/ Ρ. Πλέλλη-Τσαλτάκη, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (563 ΚΒ)


Διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης δικτύων ύδρευσης. Η περίπτωση του Δ. Θερμαϊκού (Θεσσαλονίκη)/ Μ. Αλεξούδη, Ε. Ρήγα, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (603 ΚΒ)


Σεισμική συμπεριφορά αντιστηρίξεων μονωμένων με γεωαφρό/ Ι. Αναστασόπουλος, Χ. Πρασσά, Σπ. Γιαννακός, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (527 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 6: Μεταλλικές Κατασκευές και Χάλυβες Οπλισμού

 

Θεματικές Ομιλίες

 


Ιδιόμορφοι συντελεστές συμπεριφοράς για τον αντισεισμικό σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών/ Δ. Μπέσκος    κείμενο  (354 ΚΒ)


Σύγχρονες τάσεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών/ Χ. Γαντές    κείμενο  (381 ΚΒ)


 

Ειδική Ομιλία

 


Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων – ΚΤΧ 2008/ Σ. Μουγιάκος    κείμενο


 

Εισηγήσεις

 


Εύρωστος βέλτιστος αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών/ Β. Πλεύρης, Ν. Δ. Λαγαρός, Μ. Παπαδρακάκης    κείμενο  (305 ΚΒ)


Μαθηματικά προσομοιώματα σεισμικής απόκρισης χαλύβδινων γεφυρών με συστήματα απόσβεσης/ Ι. Γ. Ραυτόγιαννης, Γ. Θ. Μιχάλτσος    κείμενο  (508 ΚΒ)


Ελαχιστοποίηση των στροφών των πολυώροφων ασύμμετρων κτιρίων από Ο/Σ με την τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών αντισεισμικών στοιχείων/ Π. Παπαδόπουλος, Φ. Γραβαλάς    κείμενο  (733 ΚΒ)


Πρόβλεψη όλκιμης / ψαθυρής αστοχίας συγκολλητών συνδέσεων δοκού – υποστηλώματος υπό σεισμικές καταπονήσεις/ Β. Κάρλος, Α. Σπηλιόπουλος, Ι. Βάγιας    κείμενο  (629 ΚΒ)


Ισοδύναμοι συντελεστές απόσβεσης για μη κανονικές καθ’ ύψος κατασκευές σκυροδέματος / χάλυβα και εφαρμογή τους στον ΕΑΚ/ Α. Παπαγεωργίου, Χ. Γαντές    κείμενο  (436 ΚΒ)


«Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ.»: μη «καταστροφική» εξωτερικά εφαρμοζόμενη μέθοδος αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων/ Ι. Μανέρης    κείμενο  (1 ΜΒ)


Καινοτόμο σύστημα δυσκαμψίας μεταλλικών κτιρίων/ Ι. Βάγιας, Ο. Παλκόπουλου    κείμενο  (306 ΚΒ)


Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών/ Ι. Βάγιας, Μ. Παπαγεωργίου, Μ. Ε. Δασίου    κείμενο  (508 ΚΒ)


 

 

Posters Συνεδρίας 6: Μεταλλικές Κατασκευές και Χάλυβες Οπλισμού

 


Απαιτήσεις παραμορφώσεων μεταλλικών κτιρίων σε σεισμογενείς περιοχές/ Α. Σπηλιόπουλος, Β. Κάρλος, Ι. Βάγιας    κείμενο  (518 ΚΒ)


Τεχνοοικονομική αξιολόγηση Συστημάτων Δυσκαμψίας Σύμμικτων Κτιρίων/ Ι. Βάγιας, Β. Σαραντόπουλος    κείμενο  (597 ΚΒ)


 

 

 

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008

 

Κεντρικές Ομιλίες

 


Controversial criteria for seismic safeguard of large monumental buildings/ Giorgio Macchi    κείμενο  (145 ΚΒ)


Damage to water and sewage pipeline systems in Adapazari during 1999 Kocaeli Earthquake/ Attila Ansal    κείμενο  (53 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 7: Τεχνική Σεισμολογία ΙΙ

 

Θεματικές Ομιλίες

 


Το σεισμικό πρόβλημα της Ελλάδας και μέτρα προστασίας/ Κ. Μακρόπουλος 


Τα χαρακτηριστικά της εστίας των ισχυρών (Mw>6.0) σεισμών στην Ελλάδα (1958-2008)    κείμενο  (1,3 ΜΒ)


 

Εισηγήσεις

 


Χαρτογράφηση ενεργών ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο συνδυάζοντας μοντέλα ταχυτήτων, σεισμικά ανάκλασης υψηλής πιστότητας και μικροσεισμικότητα/ Ι. Μακρής, Ι. Παπούλια    κείμενο  (1,2 ΜΒ)


PROSCHEMA: ένα περιβάλλον επεξεργασίας αρχείων ισχυρής κίνησης σε Matlab/ Μ. Σέγκου, Ν. Βούλγαρης, Κ. Μακρόπουλος    κείμενο  (645 ΚΒ)


Προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων στην πόλη των Γρεβενών στο πλαίσιο συστήματος διαχείρισης φυσικών καταστροφών/ Χ. Καρακώστας, Β. Λεκίδης, Θ. Σαλονικιός, Τ. Μακάριος, Ι. Σούς    κείμενο  (718 ΚΒ)


Χαρακτηρισμός εδαφικών συνθηκών με τη χρήση εδαφικού θορύβου στην πόλη των Γρεβενών/ Μ. Ανθυμίδης, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαΐδης, Κ. Παπαζάχος    κείμενο  (1 ΜΒ)


Ο σεισμός της Λευκάδας της 14ης Αυγούστου του 2003 (Mw=6.2). Η απόκριση των κατασκευών και οι επιπτώσεις του στο νησί της Λευκάδας/ Π. Δημητρίου, Α. Αναστασιάδης, Μ. Δημοσθένους, Ν. Θεοδουλίδης, Χρ. Καρακώστας, Ν. Κλήμης, Β. Λεκίδης, Τρ. Μακάριος, Κ. Μάκρα, Β. Μάργαρης, Χ. Παπαϊωάννου, Α. Σαββαΐδης, Θ. Σαλονικιός, Ι. Σούς    κείμενο  (931 ΚΒ)


 

 

Posters Συνεδρίας 7: Τεχνική Σεισμολογία ΙΙ

 


Εμπειρικές σχέσεις απόσβεσης των φασματικών τιμών της εδαφικής επιτάχυνσης και ταχύτητας ενδιαμέσου βάθους σεισμικών του Ν. Αιγαίου/ D. Boore, Α. Σκαρλατούδης, Χ. Βεντούζη, Κ. Παπαζάχος, Β. Μάργαρης    κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Μεταβολές του ρυθμού σεισμικότητας σε συνδυασμό με την κατανομή του πεδίου των τάσεων πριν από ισχυρούς σεισμούς/ Β. Καρακώστας    κείμενο  (988 ΚΒ)


Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης/ Γ.-Α. Λεβεντάκης, Α.Α. Πάνου, Ν. Θεοδουλίδης, Γ. Καρακαΐσης, Π. Χατζηδημητρίου    κείμενο  (1 ΜΒ)


Μελέτη της χρονικά ανεξάρτητης και εξαρτημένης σεισμικής επικινδυνότητας με τη χρήση συνθετικών καταλόγων/ Δ. Βαμβακάρης, Κ. Παπαζάχος, Χ. Παπαϊωάννου, Ε. Σκορδύλης, Γ. Καρακαΐσης    κείμενο  (1,1 ΜΒ)


 

 

Συνεδρία 8: Σεισμική Συμπεριφορά Ω.Σ. ΙΙ

 

Θεματική Ομιλία

 


Πρακτική μη-γραμμική προσομοίωση και ανάλυση σεισμικής απόκρισης κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος/ Μ. Φαρδής    κείμενο  (2,1 ΜΒ)


 

Εισηγήσεις

 


Μεταφορά τέμνουσας σε διεπιφάνειες επισκευασμένων / ενισχυμένων στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος, υπό ανακυκλιζόμενες δράσεις/ Ε. Βιντζηλαίου, Β. Παλιεράκη 


Προσεισμική ενίσχυση τριωρόφου βιομηχανικού κτηρίου στα Πετράλωνα και μετατροπή του σε κατάστημα τροφίμων/ Α. Παπαθανασίου, Ι. Παπαθεοδώρου    κείμενο  (394 ΚΒ)


Αναλυτική έρευνα της συμβολής των τοιχωματικών πλαγιοκαλύψεων στην αντισεισμική απόκριση προκατασκευασμένων βιομηχανικών κτιρίων/ Χ. Αποστόλου, Κ. Στυλιανίδης    κείμενο  (728 ΚΒ)


Ο Ελληνικός κανονισμός προκατασκευής και συγκρίσεις με τις διατάξεις του EC8, οι οποίες αναφέρονται στην προκατασκευή/ Σ. Τσουκαντάς, Γ. Κρεμμύδα    κείμενο  (256 ΚΒ)


Πλευρική αστάθεια υπό ακραία σεισμική κάμψη των εναλλάξ εφελκυόμενων και θλιβομένων πελμάτων τοιχωμάτων Ο. Σ./ Θ. Χρυσανίδης, Ι. Τέγος, Γ. Παλόγος, Σ. Χριστόδουλος    κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Υπολογισμός μη γραμμικών φασμάτων απόκρισης κτιρίων υπό εγκάρσια μετακίνηση και ανατροπή/ Χ. Ζέρης, Π. Γιαννίτσας, Κ. Αλεξανδρόπουλος    κείμενο  (517 ΚΒ)


Επιρροή των ανοιγμάτων στην αντισεισμική ικανότητα κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία/ Ε. Αποστολίδης, Σ. Δρίτσος    κείμενο  (568 ΚΒ)


Διερεύνηση της αγκύρωσης ινοϋφασμάτων από άνθρακα για την επισκευή/ενίσχυση κατακόρυφων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Γ. Χ. Μάνος, Κ. Κατάκαλος, Β. Κουρτίδης, Χ. Μητσαράκης    κείμενο  (933 ΚΒ)


Καταστατικά προσομοιώματα για την ανάλυση άοπλης τοιχοποιίας σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση/ Λ. Καράπιττα, Χ. Μουζάκης, Π. Καρύδης    κείμενο  (375 ΚΒ)


Σύγκριση μανδύων ινοπλεγμάτων ανόργανης μήτρας με μανδύες ινοπλισμένων πολυμερών για την αντισεισμική ενίσχυση υποστηλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος/ Δ. Α. Μπουρνάς, Α. Χ. Τριανταφύλλου, Κ. Ζυγούρης, Φ. Σταυρόπουλος    κείμενο  (645 ΚΒ)


 

 

Posters Συνεδρίας 8: Σεισμική Συμπεριφορά Ω.Σ. ΙΙ

 


Διερεύνηση της μη γραμμικής απόκρισης τυπικής υφιστάμενης κατασκευής ΩΣ με τοιχοπληρώσεις/ Χ. Ζέρης, Χ. Σταθόπουλος    κείμενο  (634 ΚΒ)


Νέα τεχνική αντισεισμικής ενίσχυσης υποστηλωμάτων Ο/Σ έναντι κάμψης με χρήση πρόσθετου οπλισμού συνθέτων υλικών ή ανοξείδωτου χάλυβα σε εγκοπές/ Δ. Α. Μπουρνάς, Α. Χ. Τριανταφύλλου    κείμενο  (527 ΚΒ)


Μεθοδολογία πλήρους διαστασιολόγησης τοιχωμάτων Ω/Σ με λόγο ύψους πλάοτυς 1.0 & 1.5/ Θ. Σαλονικιός    κείμενο  (253 ΚΒ)


Επίδραση της γωνίας καταγραφής της σεισμικής διέγερσης στα ποσοστά οπλισμών φορέων σκυροδέματος κατά την ανάλυσή τους με τη μέθοδο της χρονικής ολοκλήρωσης/ Κ. Κωστινάκης, Α. Αθανατοπούλου, Ι. Αβραμίδης    κείμενο  (283 ΚΒ)


Υπολογιστικός αντισεισμικός σχεδιασμός κτηριακών κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά τους Ευρωκώδικες/ Α. Θεοφίλου    κείμενο  (542 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 9: Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής

 

Θεματική Ομιλία

 


Η σεισμική αλληλεπίδραση (εδάφους – κατασκευής) υπό καθεστώς μεγάλων παραμορφώσεων/ Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (565 ΚΒ)


 

Ειδική Ομιλία

 


Ανάλυση της ανύψωσης υποθαλάσσιας σήραγγας λόγω ρευστοποίησης του περιβάλλοντος εδάφους/ Θ. Τραβασάρου, J. Chacko    κείμενο  (963 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις

 


Μη γραμμική αλληλεπίδραση εδάφους – θεμελίωσης – αναδωμής: χαρακτηριστικά παραδείγματα και εφαρμογές/ Δ. Πιτιλάκης    κείμενο  (501 ΚΒ)


Σεισμική ανάλυση συζευγμένων συστημάτων εδάφους – πασσαλοθεμελίωσης – ανωδομής./ Ε. Ροβίθης, Κ. Πιτιλάκης, Γ. Μυλωνάκης    κείμενο  (404 ΚΒ)


Αριθμητική διερεύνηση της συμπεριφοράς μεμονωμένου πασσάλου υπό ρευστοποίηση και οριζόντια εξάπλωση/ Α. Βαλσαμής, Γ. Μπουκοβάλας, Ε. Δρακόπουλος    κείμενο  (425 ΚΒ)


Μη-γραμμική εγκάρσια απόκριση φρέατος θεμελιώσεως σε εγκάρσια στατική και ανακυκλική φόρτιση/ Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Ελαστοδυναμικές λύσεις αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής για βάθρα γεφυρών εδραζομένων σε πασσάλους ή θεμέλια/ Α. Μαραβάς, Γ. Μυλωνάκης, Δ. Λ. Καράμπαλης    κείμενο  (404 ΚΒ)


Αριθμητικές καμπύλες τρωτότητας σηράγγων μικρού βάθους υπό εγκάρσια σεισμική φόρτιση/ Σ. Αργυρούδης, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (769 ΚΒ)


Πειραματική μελέτη κυματικής διάδοσης σε ελεύθερο εδαφικό πεδίο λόγω ταλάντωσης ομοιώματος βάθρου γέφυρας/ Β. Τερζή, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (346 ΚΒ)


Υποθαλάσσια σήραγγα Ρίου – Αντιρρίου: σχεδιασμός έναντι διάρρηξης ρήγματος και μεταγενέστερης σεισμικής δόνησης/ Ι. Αναστασόπουλος, Ν. Γερόλυμος, Β. Δρόσος, Ρ. Κουρκουλή, Τ. Γεωργαράκος, Γ. Γκαζέτας     κείμενο  (776 ΚΒ)


 

 

Posters Συνεδρίας 9: Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής

 


Αποτίμηση τρωτότητας και διαχείριση σεισμικής διακινδύνευσης δικτύων κοινής ωφέλειας, υποδομών και κρίσιμων υπηρεσιών. Εφαρμογή στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη/ Κ. Πιτιλάκης, Α. Αναστασιάδης, Σ. Αργυρούδης, Κ. Κακδέρη, Μ. Αλεξούδη    κείμενο  (998 KB)


Η επιρροή της θεμελίωσης στην δυναμική συμπεριφορά συστήματος ανωδομής – εδάφους/ Α. Παπαλού, J. Bielak    κείμενο  (334 KB)


Λικνισμός και ανατροπή στερεού σώματος υπό σεισμική διέγερση: ιστορικά περιστατικά/ Ν. Γερόλυμος, Μ. Αποστόλου, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (1 MB)


Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιριακών έργων στην Ελλάδα έναντι τεκτονικής διαρρήξεως/ Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (931 KB)


Κατηγοριοποίηση προβλημάτων που απαντώνται σε θεμελιώσεις περί τα ρήγματα/ Ε. Λέκκας, Χ. Κράνης    κείμενο  (876 KB)


Αλληλεπίδραση πασσάλου – εδάφους υπό συνθήκες εδαφικής ροής λόγω ρευστοποιήσεως και αστοχίας κρηπιδοτοίχου/ Π. Τασιοπούλου, Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (933 KB)


Αντισεισμικός σχεδιασμός των σηράγγων παράκαμψης Καμένων Βούρλων έναντι τεκτονικής διάρρηξης/ Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (654 KB)


Ανάλυση της σεισμικής διακινδύνευσης αλληλεπιδρώντων δικτύων κοινής ωφελείας/ Κ. Κακδέρη, Μ. Αλεξούδη, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (436 KB)


Σχεδιασμός σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών έναντι σεισμικής διάρρηξης. Μέρος 1: Θεμελίωση/ Ι. Αναστασόπουλος, Β. Δρόσος, Τ. Γεωργαράκος, Ρ. Κουρκούλης, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (945 KB)


Σχεδιασμός σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών έναντι σεισμικής διάρρηξης. Μέρος 2: Ανωδομή/ Ι. Αναστασόπουλος, Β. Δρόσος, Τ. Γεωργαράκος, Ρ. Κουρκούλης, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (733 KB)


Διερεύνηση μετατοπίσεων σπονδυλωτού κρηπιδοτοίχου με δομική ανάλυση/ Α. Παταργιά, Κ. Μέμος    κείμενο  (1,2 MB)


Αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής κατά τη διάρκεια κατολισθήσεων λόγω σεισμού/ Ρ. Κουρκουλής, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (409 KB)


Αλληλεπίδραση ρήγματος – επιφανειακής θεμελίωσης: προσομοίωση στη νέα εργαστηριακή εγκατάσταση του ΕΜΠ/ Ι. Αναστασόπουλος, Τ. Γεωργαράκος, Β. Δρόσος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (1 MB)


Μέγεθος και κατανομή σεισμικών ωθήσεων σε άκαμπτους τοίχους αντιστήριξης, με χρήση οριακής ανάλυσης τάσεων/ Π. Κλουκίνας, Γ. Ε. Μυλωνάκης, Κ. Παπαντωνόπουλος    κείμενο  (723 KB)


Αλληλεπίδραση ανάστροφης διάρρηξης με θεμελιοδοκό/ Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Αντωνάκος, Σπ. Γιαννακός, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (694 KB)


Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας βιομηχανικού κτιρίου Ω/Σ με θεώρηση αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής/ Χ. Αποστολόπουλος, Κ. Θωμάς, Π. Κλουκίνας, Γ. Μυλωνάκης, Κ. Παπαντωνόπουλος, Ε. Βογιατζάκη, Θ. Γεωργόπουλος    κείμενο  (1,4 MB)


Αναλυτική μέθοδος σχεδιασμού υπόγειων χαλύβδινων αγωγών σε διασταυρώσεις με κανονικά ρήγματα/ Δ. Καραμήτρος, Β. Γκεσούλη, Γ. Μπουκοβάλας    κείμενο  (324 KB)


Αντισεισμικός σχεδιασμός επιφανειακών θεμελιώσεων έναντι διάρρηξης ρήγματος. Μέρος 1: ελεύθερο πεδίο/ Ι. Αναστασόπουλος, F. Bransby    κείμενο  (828 KB)


Αντισεισμικός σχεδιασμός επιφανειακών θεμελιώσεων έναντι διάρρηξης ρήγματος. Μέρος 2: αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής/ Ι. Αναστασόπουλος, F. Bransby    κείμενο  (465 KB)


 

 

Συνεδρία 10: Αντισεισμική Μελέτη Κατασκευών ΙΙ

 

Θεματική Ομιλία

 


Η εξέλιξη του αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών Ω/Σ – προβληματισμοί/ Γ. Πενέλης    κείμενο  (122 KB)


 

Εισηγήσεις

 


Αναγνώριση μοντέλων κατασκευών βάσει μετρήσεων των ταλαντώσεων σε περιβαλλοντικές και σεισμικές διεγέρσεις/ Κ. Παπαδημητρίου, Ε. Ντότσιος, Ι. Νικολάου    κείμενο  (620 KB)


Συντελεστές τριβής παλετών και δοκών ραφιών για ολίσθηση κατά μήκος και εγκάρσια των δοκών/ C. Castiglioni, Χ. Μουζάκης, Π. Καρύδης, Λ. Καράπιττα 


Ανάλυση ευαισθησίας για αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων με γνώμονα την αντισεισμική τους συμπεριφορά/ Γ. Μανώλης, Χ. Παναγιωτόπουλος, Η. Παρασκευόπουλος, Φ. Καραουλάνης, Γ. Βδαλούκας, Α. Παπαχρηστίδης    κείμενο  (487 KB)


Μη γραμμική δυναμική ανάλυση ραβδωτών κατασκευών με υστερητική συμπεριφορά κατά Bouc-Wen/ Σ. Τριανταφύλλου, Β. Κουμούσης    κείμενο  (1,7 MB)


Συγκριτική αξιολόγηση της φασματικής υπερωθητικής ανάλυσης έναντι της στατικής και της ιδιομορφικής υπερωθητικής ανάλυσης/ Β. Τσιγγέλης, Α. Αθανατοπούλου, Ι. Αβραμίδης    κείμενο  (303 KB)


Η ακαμψία Σταδίου ΙΙ των στύλων μεσοβάθρων κυκλικής διατομής/ Ι. Τέγος, Ν. Γιάννακας    κείμενο  (336 KB)


Ενόργανη παρακολούθηση δυναμικής ταλάντωσης με τεχνικές πειραματικής μηχανικής και γεωδαιτικές μεθόδους/ Ι. Στρατάκος, Β. Γκίκας, Μ. Σακελλαρίου, Σ. Δασκαλάκης    κείμενο  (397 KB)


Εκτίμηση του δείκτη συμπεριφοράς υφιστάμενων κτιρίων Ω/Σ μέσω ελαστικών αναλύσεων μόνον/ Β. Μπαρδάκης, Θ. Π. Τάσιος    κείμενο  (306 KB)


Διερεύνηση της επιρροής των χαρακτηριστικών της σεισμικής δόνησης στην ανελαστική συμπεριφορά μονοβάθμιων ταλαντωτών/ Ι. Ταφλαμπάς, Ι. Ψυχάρης    κείμενο  (281 KB)


Υπολογισμός της εισαγόμενης σεισμικής ενέργειας με τη χρήση ενός νέου ορισμού της διάρκειας/ Ι. Ταφλαμπάς, Χ. Μανιατάκης, Κ. Σπυράκος    κείμενο  (368 KB)


 

 

Posters Συνεδρία 10: Αντισεισμική Μελέτη Κατασκευών ΙΙ

 


Εκκεντρότητες σχεδιασμού στην ισοδύναμη στατική μέθοδο/ Γ. Κ. Γεωργούσης    κείμενο  (402 KB)


Μελέτες ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ./ Γ. Πενέλης, Γ. Πενέλης, Β. Παπανικολάου, Κ. Πασχαλίδης    κείμενο  (361 KB)


Αξιολόγηση στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βασισμένης σε εργικά ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα/ Γ. Η. Μανούκας, Α. Μ. Αθανατοπούλου, Ι. Ε. Αβραμίδης    κείμενο  (357 KB)


Διερεύνηση της επίδρασης της διάρκειας εδαφικής κίνησης για κατασκευές μεσαίων και μεγάλων περιόδων/ Ι. Ταφλαμπάς, Χ. Α. Μανιατάκης, Κ. Σπυράκος    κείμενο  (297 KB)


Προσδιορισμός βέλτιστης στάθμης προσεισμικής ενίσχυσης με κριτήριο το κόστος «συμβατικού» κύκλου ζωής/ Η. Γ. Δημητρακόπουλος, Α. Ι. Κάππος    κείμενο  (313 KB)


 

 

Κεντρικές Ομιλίες  (Απογευματινή Συνεδρία)

 


Significance of geophysically developed velocity models and local array observations in assessing seismic hazard/ Yannis Makris, University of Hamburg, Germany    κείμενο  (70 KB)


How the Rion – Antirion bridge was made feasible?/ Jacques Combault, President of International Association of Bridge and Structural Engineering, France 


 

 

Ειδική Συνεδρία 1: Παρουσίαση Σημαντικών Τεχνικών Έργων

 

Θεματική Ομιλία

 


How the Rion – Antirion Bridge was made possible/ J. Combault  


 

Ειδικές Ομιλίες

 


Αλληλοεξάρτηση μελέτης – κατασκευής σε σεισμικώς ευαίσθητα μεγάλα τεχνικά έργα/ Στ. Σταθόπουλος 


Εμπειρίες – προβληματισμοί στο σχεδιασμό – κατασκευή μεγάλων έργων/ Δ. Μπαϊρακτάρης 


Ωνάσειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών: εφαρμογή σεισμικής μόνωσης/ Χ. Κωστίκας    κείμενο  (754 KB)


Εφαρμογές σεισμικής μόνωσης σε μεγάλες οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες/ Τ. Τσικνιάς 


Προβλήματα σεισμικής μόνωσης σιδηροδρομικών γεφυρών/ Β. Κόλιας 


 

 

Ειδική Συνεδρία ΙΙ: Εξελίξεις στην Σεισμολογία του Ελληνικού Χώρου

 

Εισαγωγικές Ομιλίες

 


Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα και εξελίξεις/ Ελ. Παπαδημητρίου, Σ. Αναγνωστόπουλος, Ν. Παπούλια, Γερ. Παπαδόπουλος, Α. Τσελέντης, Χρ. Παπαϊωάννου 


Συμβολή στη μελέτη της χρονικώς μεταβαλλόμενης σεισμικότητας στον ελληνικό χώρο/ Γ. Καραΐσης    κείμενο  (332 KB)


Η αξιοποίηση των νέων σεισμολογικών δεδομένων στη σύνταξη του νέου χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας/ Χρ. Παπαϊωάννου, Ν. Βούλγαρης, Γ. Καραΐσης, Στ. Κουτράκης, Ι. Λατουσάκης, Κ. Μακρόπουλος, Β. Παπαζάχος, Ε. Σώκος, Γ. Σταυρακάκης, Α. Τσελέντης    κείμενο  (1 MB)


 

 

Posters Ειδικής Συνεδρίας 2: Εξελίξεις στην Σεισμολογία του Ελληνικού Χώρου

 


Η διακινδύνευση σεισμικής καταστροφής ως βάση λήψης αποφάσεων αντισεισμικής προστασίας: Κόνιτσα 1996/ Μ. Δανδουλάκη    κείμενο  (694 KB)


Πιθανολογική και αιτιοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στη Δ. Κρήτη με την ολοκληρωμένη χρήση γεωλογικών, σεισμολογικών και σεισμοτεκτονικών δεδομένων/ Χρ. Παπαϊωάννου, Ζ. Ρουμελιώτη, Κ. Παπαζάχος, Δ. Μουντράκης, Δ. Κίλιας, Α. Παυλάκη, Δ. Βαμβακάρης, Χ. Μπενετάτος, Ε. Θωμαΐδου, Χ. Φασούλας    κείμενο  (1,1 MB)


Στοχαστική προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής κίνησης από ενεργές τεκτονικές δομές κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης/ Α. Καραμήτρου, Ζ. Ρουμελιώτη, Α. Κυρατζή    κείμενο  (989 KB)


Μεταβολές των τάσεων Coulomb – εφαρμογή στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου/ Π. Παραδεισοπούλου, Ε. Παπαδημητρίου, Β. Καρακώστας, Σ. Lasocki, J. Mirek, Α. Κίλιας    κείμενο  (769 KB)


 

 

Συνεδρία 11: Αντισεισμική Μελέτη Κατασκευών ΙΙΙ

 

Θεματικές Ομιλίες

 


Μείωση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια σεισμικής δράσης και δραστηριότητας: επιτυχίες, παραλείψεις, νέοι στόχοι/ Σ. Αναγνωστόπουλος    κείμενο  (371 KB)


Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών/ Κ. Συρμακέζης 


 

Εισηγήσεις

 


Σεισμική τρωτότητα και εκτιμήσεις πιθανότητας κατάρρευσης Ελληνικών κτιρίων – συγκρίσεις με το διεθνή χώρο/ Α. Πομόνης, Α. Κάππος, Γ. Παναγόπουλος, Φ. Καράμπαμπα    κείμενο  (345 KB)


Διαστατική ανάλυση της σεισμικής απόκρισης ταλαντωτών με μονόπλευρη επαφή/ Η. Δημητρακόπουλος, Ν. Μακρής, Α. Κάππος    κείμενο  (747 KB)


Πρόταση προμελέτης με βάση τις οριακές μετακινήσεις πλαισίων φορέων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με ειδικά μεταλλικά αντισεισμικά στοιχεία/ Π. Παπαδόπουλος, Ε. Μητσοπούλου    κείμενο  (783 KB)


Εφαρμογή της μεθόδου των μετατεταγμένων κατακόρυφων δίσκων για την ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων με ανεπαρκή αντισεισμική μορφολογία/ Ε. Μπάμπουκας, Κ. Μορφίδης, Ι. Αβραμίδης    κείμενο  (952 KB)


Συμπεριφορά κατασκευών υπό ακραίες σεισμικές δράσεις/ Ε. Μυστακίδης    κείμενο  (398 KB)


Ξενοδοχειακό συγκρότημα «Ξενία» Παλιουρίου Χαλκιδικής. Τεκμηρίωση – αποτύπωση φέροντος οργανισμού. Εναλλακτικές προτάσεις ενίσχυσης ή ανακατασκευής/ Χ. Ιγνατάκης, Α. Βούλγαρη, Ο. Κατωπόδη, Α. Πετράκης    κείμενο  (921 KB)


Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων. Εφαρμογή στην πόλη της Ξάνθης/ Α. Μπαλτζοπούλου, Α. Πλέσιας, Κ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Βαβάτσικος, Α. Καραμπίνης    κείμενο  (1 MB)


Δομοστατική ταυτότητα κτιριακών κατασκευών/ Κ. Τρέζος, Α. Αναστασιάδης, Χ. Παντουβάκης, Ι. Προυσανίδης    κείμενο  (289 KB)


 

 

Posters Συνεδρίας 11: Αντισεισμική Μελέτη Κατασκευών ΙΙΙ

 


Πιθανές αιτίες κατάρρευσης προκατασκευασμένου βιομηχανικού κτιρίου κατά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999/ Σπ. Τσουκαντάς, Γ. Κρεμμυδά, Τρ. Τοπιντζής    κείμενο  (813 KB)


Σεισμική ανάλυση συμβατικών πολυώροφων κατασκευών Ο/Σ υποκείμενων σε τεχνητές επιταχύνσεις/ Α. Αθανατοπούλου-Κυριάκου, Γ. Δ. Μανώλης, Ε. Μπάτσιου, Μ. Τσακίρογλου    κείμενο  (266 KB)


Αξιοποίηση πραγματικών στοιχείων βλαβών καταστροφικών σεισμών στις μελέτες σεισμικής τρωτότητας/ Γ. Παναγόπουλος, Α. Κάππος, Β. Λεκίδης, Ι. Σούς, Θ. Σαλονικιός, Χ. Καρακώστας    κείμενο  (532 KB)


Μεθοδολογία β΄-βάθμιου προσεισμικού ελέγχου υφιστάμενων κτιρίων και εφαρμογές της/ Α. Καταβέλος, Γρ. Μανούκας, Κ. Μορφίδης, Ι. Ε. Αβραμίδης    κείμενο  (884 KB)


Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς παλαιών κτιρίων με Pilotis και δυνατότητες απλών ενισχύσεων/ Θ. Αντωνόπουλος, Στ. Αναγνωστόπουλος, Φ. Τσιρλής    κείμενο  (486 KB)


Αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας με μητρώα πιθανότητας βλάβης/ Α. Κ. Ελευθεριάδου, Α. Ι. Καραμπίνης    κείμενο  (288 KB)


Αντισεισμική μελέτη προβολοδομήσεων κειμένων μεταξύ σηράγγων/ Σ. Μητούλης, Ι. Τέγος    κείμενο  (392 KB)


 

 

Συνεδρία 12: Σεισμική Γεωτεχνική ΙΙ

 

Θεματικές Ομιλίες

 


Συνθήκες επιφανειακής θεμελίωσης σε ρευστοποιήσιμα εδάφη/ Γ. Μπουκοβάλας    κείμενο  (655 KB)


Ο σεισμός Αχαΐας – Ηλείας της 8ης Ιουνίου 2008: παρατηρήσεις πεδίου, πρώτα συμπεράσματα/ Γ. Αθανασόπουλος    κείμενο  (540 KB)


 

Εισηγήσεις

 


Κριτήρια επιδεκτικότητας και δυναμικό ρευστοποίησης με βάση νέες καταγραφές από την Ελλάδα και το εξωτερικό/ Γ. Παπαθανασίου, Σπ. Παυλίδης, Β. Χρηστάρας, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (250 KB)


Έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης στην Θεσσαλονίκη/ Κ. Σενετάκης, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (828 KB)


Ανάλυση σεισμικής απόκρισης υποθαλάσσιας σήραγγας με επιβολή μετακινήσεων/ Χ. Βρεττός, Β. Κόλιας, Τ. Παναγιωτάκος, T. Richter    κείμενο  (724 KB)


Συμπεριφορά τριωρόφου κτιρίου σε μαλακό έδαφος κατά το σεισμό της Λευκάδας στις 14/8/2003/ Χ. Γιαρλέλης, Δ. Λέκκα, Γ. Μυλωνάκης, Σ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Καραμπάλης    κείμενο  (729 KB)


Επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών και της τοπογραφίας στην εδαφική ταλάντωση – ενόργανα αποτελέσματα από το Αιγαίο/ Ο.-Τζ. Κτενίδου, Σ. Αρναούτη, F. Chavez-Garcia, Δ. Ραπτάκης, Κ. Πιτιλάκης, Δ. Διαγουρτάς, Κ. Μακρόπουλος    κείμενο  (615 KB)


Ανάλυση καταγραφών σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων και συσχέτισή τους με αποτελέσματα προσομοίωσης/ Κ. Μάκρα, Δ. Ραπτάκης    κείμενο  (1 MB)


Ανάλυση των καταγραφών της ισχυρής σεισμικής κίνησης του σεισμού των Κυθήρων της 8ης Ιανουαρίου 2006 και οι γεωτεχνικές του επιπτώσεις/ Π. Δημητρίου, Ν. Θεοδουλίδης, Β. Μάργαρης, Χρ. Παπαϊωάννου, Α. Σαββαϊδης, Ν. Κλήμης, Κ. Μάκρα    κείμενο  (1,2 MB)


 

 

Posters Συνεδρίας 12: Σεισμική Γεωτεχνική ΙΙ

 


A simplified method of analysis of the seismic response of slopes/ S. Sarma, A. K. Irakleidis    κείμενο  (354 KB)


Θεωρητική και πειραματική μελέτη της σεισμικής απόκρισης εδαφικών σχηματισμών στην πόλη των Γρεβενών/ Κ. Πιτιλάκης, Α. Αναστασιάδης, Μ. Μανάκου, Π. Αποστολίδης, Α. Μεσσήνη, Κ. Σενετάκης, Σ. Φωτοπούλου    κείμενο  (1,2 MB)


Πρακτικού ενδιαφέροντος παράδοξα στη δυναμική ολίσθηση σώματος υποβαλλόμενου σε εγγύς-του-ρήγματος κραδασμούς/ Ε. Γαρίνη, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (1,5 MB)


Παραμετρική ανάλυση της ενίσχυσης της σεισμικής επιτάχυνσης πλησίον της άκρης πρανών/ Κ. Σταματόπουλος, Μ. Μπασάνου    κείμενο  (1 MB)


Αντίσταση ρευστοποίησης εδαφών με κυμαινόμενο ποσοστό λεπτόκοκκων συστατικών/ Β. Ξενάκη, Γ. Αθανασόπουλος    κείμενο  (661 KB)


Αναλυτική προσομοίωση πειραματικής απόκρισης άμμου σε διέγερση με πιεζοηλεκτρικά στοιχεία/ Ι. Πάνος, Β. Γεωργιάννου, Ι. Αναστασόπουλος    κείμενο  (776 KB)


Μετρήσεις μικροθορύβου για την εκτίμηση εδαφικών προσομοιωμάτων με εφαρμογή της εναλλακτικής SPAC/ Δ. Ραπτάκης, Κ. Μάκρα    κείμενο  (778 KB)


Ενσωμάτωση καταστατικών σχέσεων σε σπονδυλωτή προσομοίωση πρανών και πρόβλεψη της σεισμικής μετακίνησης της ολίσθησης Nikawa/ Κ. Σταματόπουλος, Σ. Αναιρούσης    κείμενο  (555 KB)


Αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων θεμελιώσεως πλησίον κατολισθαίνοντος πρανούς/ Ρ. Κουρκουλής, Φ. Γελαγώτη, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (514 KB)


Κινηματική επιπόνηση πασσάλου: η μεθόδος των τεχνητών νευρωνικών δικτύων/ Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας    κείμενο  (2,3 MB)


 

 

Συνεδρία 13: Αντισεισμική Μελέτη Γεφυρών

 

Θεματική Ομιλία

 


Ειδικά θέματα σχεδιασμού σιδηροδρομικών γεφυρών με σεισμική μόνωση/ Β. Κόλιας    κείμενο  (375 KB)


 

Εισηγήσεις

 


Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών με βάση τις μετακινήσεις/ Β. Γ. Μπαρδάκης, Τ. Β. Παναγιωτάκος, Μ. Ν. Φαρδής    κείμενο  (1,8 MB)


Μια πρόταση για ένα νέο πρότυπο ακροβάθρου με τοιχώματα – ανασχετήρες για τις αντισεισμικές γέφυρες/ Ι. Τέγος, Σ. Μητούλης, Σ. Τέγου    κείμενο  (418 KB)


Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς μονολιθικών συνδέσεων γεφυρών από Ο.Σ. με Π.Σ./ Δ. Τιμοσίδης, Σ. Πανταζοπούλου    κείμενο  (605 KB)


Επίδραση της γωνίας πρόσπτωσης των σεισμικών κυμάτων στη δυναμική συμπεριφορά καμπύλων γεφυρών μεγάλου μήκους/ Α. Σέξτος, Ο. Τάσκαρη    κείμενο  (827 KB)


Επίδραση της δυστρεψίας προεντεταμένου κιβωτιοειδούς καταστρώματος και του ανασηκώματος εφεδράνων ακροβάθρων στη σεισμική συμπεριφορά γεφυρών/ Χ. Κατσάρας, Τ. Παναγιωτάκος, Β. Κόλιας    κείμενο  (482 KB)


Αντισεισμική ανάλυση ανωδομής γεφυρών μορφής πλακοδοκού/ Ε. Σαπουντζάκης, Β. Μώκος, Α. Κορωναίου    κείμενο  (955 KB)


Ασύγχρονη σεισμική διέγερση γεφυρών στην πράξη/ Α. Σέξτος, Α. Κάππος    κείμενο  (920 KB)


Αναλυτική μελέτη περισφιγμένων βάθρων γεφυρών οπλισμένου σκυροδέματος με τη μέθοδο των μη γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων στο χώρο/ Β. Παπανικολάου, Α. Κάππος    κείμενο  (655 KB)


Απλοποιημένες μέθοδοι μη γραμμικής δυναμικής ανάλυσης γέφυρας υπό σεισμική καταπόνηση σε δυο διευθύνσεις/ Χ. Γιαννέλος, Δ. Βαμβάτσικος    κείμενο  (421 KB)


Αποτίμηση δυναμικών χαρακτηριστικών γεφυρών της Εγνατίας Οδού με βάση την απόκριση τους σε δυναμικές διεγέρσεις/ Χ. Καρακώστας, Β. Λεκίδης, Κ. Παπαδημητρίου, Π. Πανέτσος, Ε. Ντότσιος, Θ. Σαλονικιός, Τρ. Μακάριος, Ι. Νικολάου, Ι. Σούς    κείμενο  (806 KB)


 

 

Posters Συνεδρίας 13: Αντισεισμική Μελέτη Γεφυρών

 


Σχεδιασμός και αποτίμηση γεφυρών οπλισμένου σκυροδέματος με ενεργοποίηση των επιχωμάτων πρόσβασης/ Α. Ν. Κοτσόγλου, Σ. Ι. Πανταζοπούλου    κείμενο  (680 KB)


Ανάλυση της σεισμικής συμπεριφοράς γεφυρών με λεπτότοιχες διατομές τυχούσας γεωμετρίας/ Β. Λεκίδης, Ι. Σούς, Χ. Καρακώστας, Α. Τοκαλίδης    κείμενο  (533 KB)


Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς γεφυρών και σκοπιμότητα της μεθόδου της ιδιομορφικής ανελαστικής στατικής ανάλυσης/ Θ. Σ. Παρασκευά, Α. Ι. Κάππος    κείμενο  (408 KB)


Αξιολόγηση της δομικής κατάστασης των γεφυρών βάσει συνδυασμένης οπτικής και ταχείας ενόργανης επιθεώρησής τους/ Π. Πανέτσος, Ε. Ντότσιος, Κ. Παπαδημητρίου    κείμενο  (713 KB)


Αναθεώρηση προσομοιωμάτων γεφυρών της Εγνατίας Οδού με βάση την απόκρισή τους σε δυναμικές διεγέρσεις/ Ε. Ντότσιος, Κ. Πέρρος, Κ. Παπαδημητρίου, Π. Πανέτσος, Β. Λεκίδης, Χ. Καρακώστας, Θ. Σαλονικιός, Τρ. Μακάριος, Ι. Σούς    κείμενο  (973 KB)


 

 

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008

 

 

Ειδική Συνεδρία 3: Αντισεισμική Προστασία Ιστορικών Κτιρίων / Μνημείων

 

Ειδική Ομιλία

 


Εισαγωγική ομιλία/ Ε. Βιντζηλαίου 


 

Εισηγήσεις

 


Σεισμική συμπεριφορά του Βυζαντινού Τείχους της Θεσσαλονίκης υπό σύγχρονη και ασύγχρονη σεισμική κίνηση/ Α. Σέξτος, Κ.-Α. Στυλιανίδης, Σ. Τσελεγκαρίδης    κείμενο  (2 MB)


Παραδοσιακή αντισεισμική δόμηση στο Ανατολικό Αιγαίο: η περίπτωση της Ερεσού και της Περγάμου/ Ν. Καρύδης    κείμενο  (708 KB)


Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την αντισεισμική προστασία μνημείων/ Κρ. Χρυσοστόμου, Α. Στάσης, Θ. Δημητρίου    κείμενο  (870 KB)


Δομική παθολογία των κιονοκράνων & του θριγκού του οπισθονάου του Παρθενώνα και ο ρόλος των συνδετήριων στοιχείων/ Ε.-Ε. Τουμπακάρη    κείμενο  (1,4 MB)


Αντισεισμική συμπεριφορά των πέτρινων φάρων Πάφου Κύπρου και Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης/ Μ. Δημοσθένους, Τρ. Μακάριος    κείμενο  (637 KB)


Ανάλυση σεισμικής συμπεριφοράς κιόνων και κιονοστοιχειών αρχαίων ναών/ Μ.-Ε. Δασίου, Ι. Ψυχάρης, Ι. Βάγιας    κείμενο  (2,1 MB)


Πειραματική διερεύνηση κιόνων και κιονοστοιχειών αρχαίων ναών/ Μ.-Ε. Δασίου, Χ. Μουζάκης, Ι. Ψυχάρης, Κ. Παπαντωνόπουλος, Ι. Βάγιας    κείμενο  (2 MB)


Αντισεισμικός σχεδιασμός ιστορικών κατασκευών και μνημείων/ Κ. Συρμακέζης    κείμενο  (544 KB)


Συγκριτική εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας ιστορικών κατασκευών από τοιχοποιία, με χρήση των καμπυλών θραυστότητας/ Κ. Α. Συρμακέζης, Π. Γ. Γιαννόπουλος, Σ. Ν. Ασημακόπουλος    κείμενο  (891 KB)


 

 

Posters Ειδικής Συνεδρίας 3: Αντισεισμική Προστασία Ιστορικών Κτιρίων/Μνημείων

 


Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενου επταώροφου δομήματος σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ/ Χ. Παπαδόπουλος, Χ. Βαχλιώτης    κείμενο  (613 KB)


Η σεισμική απόκριση των κιόνων της περίστασης του ναού του Επικούριου Απόλλωνα/ Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Βιντζηλαίου    κείμενο  (1,3 MB)


Ενόργανη παρακολούθηση παραμορφώσεων του τείχους της Ακρόπολης με αισθητήρες οπτικών ινών – Σύγκριση μετρήσεων και αναλυτικών προβλέψεων/ Ε. Αστρεινίδης, Δ. Εγγλέζος    κείμενο  (558 KB)


Ανάλυση της σεισμικής απόκρισης βυζαντινού ναού χωρίς και με επεμβάσεις/ Ι. Ψυχάρης, Χ. Μουζάκης, Ε. Παυλοπούλου, Α. Μιλτιάδου, Ι. Ταφλαμπάς    κείμενο  (778 KB)


Έλεγχος φέρουσας ικανότητας διατηρητέου κτιρίου και διερεύνηση της εξάρτησής της από την θεώρηση ταυτόχρονων εντατικών μεγεθών φασματικής ανάλυσης/ Γ. Νταβλιάκος, Α. Στεφανάκη, Ι. Δουδούμης    κείμενο  (1,5 MB)


Σεισμική απόκριση αρχαίων κιόνων και κιονοστοιχιών/ Λ. Παπαλοΐζου, Π. Πολυκάρπου, Π. Κωμοδρόμος    κείμενο  (1,1 MB)


Προσομοίωση παραδοσιακών κατασκευών από ξηλόπηκτη τοιχοποιία/ Α. Κάππος, Λ.-Α. Κουρής    κείμενο  (747 KB)


Αναλυτική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς του καθολικού της ιεράς μονής Δοχειαρίου/ Χ. Μουζάκης, Λ. Καράπιττα, Στ. Αντωνίου, Π. Τουλιάτος, Α. Μιλτιάδου    κείμενο  (1,1 MB)


Τα παραδοσιακά κτίρια της Λευκάδας με το διπλό δομικό σύστημα και η αντισεισμική τους συμπεριφορά/ Τρ. Μακάριος, Μ. Δημοσθένους    κείμενο  (838 KB)


Πύργος Τριγωνίου στα τείχη της Θεσσαλονίκης. Αρχικές διαπιστώσεις ελέγχου στατικής επάρκειας και αποτίμηση προτεινόμενων μέτρων ενίσχυσης/ Μ. Αξιωτίδου, Β. Δεληζήση, Ι. Δουδούμης, Χ. Ιγνατάκης    κείμενο  (1,8 MB)


 

 

Ειδική Συνεδρία 4: Χρήση Προγραμμάτων Η/Υ στην Πράξη

 

Ειδική Ομιλία

 


Εισαγωγική Ομιλία/ Ι. Αβραμίδης 


 

Εισηγήσεις

 


Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του λογισμικού για πολιτικούς μηχανικούς/ Α. Γ. Παπαχρηστίδης, Γ. Ν. Βαδαλούκας, Λ. Γ. Σταμουλάκη    κείμενο  (376 KB)


Η ασαφής λογική για την ταχεία αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας/ J. Moseley, S. Dritsos    κείμενο  (228 KB)


Μαθηματική προσέγγιση για την επιθεώρηση κατασκευών μετά από σεισμό/ Ν. Γιαννούλης, Β. Κουμούσης, Κ. Κεπαπτσόγλου, Μ. Καρλαύτης    κείμενο  (272 KB)


Αντιμετώπιση προβλημάτων προσομοίωσης θεμελιώσεων σε ενδόσιμο έδαφος με πρόγραμμα στατικής κτιριακών κατασκευών του ΡΑΦ του ΤΟΛ/ Κ. Μορφίδης, Ε. Μπάμπουκας, Ι. Αβραμίδης    κείμενο  (970 KB)


Προσομοίωση και έλεγχος αντοχής σε κάμψη πυρήνων με το πρόγραμμα στατικής κτιριακών κατασκευών του ΡΑΦ του ΤΟΛ/ Κ. Μορφίδης, Ε. Μπάμπουκας, Ι. Αβραμίδης    κείμενο  (859 KB)


 

 

Συνεδρία 14: Σεισμική Συμπεριφορά Ω.Σ. ΙΙΙ

 

Θεματική Ομιλία

 


Σχεδιασμός σεισμικής αναβάθμισης υφιστάμενων κατασκευών/ Σ. Δρίτσος    κείμενο  (424 KB)


 

Εισηγήσεις

 


Σεισμική συμπεριφορά κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος μετά από σεισμική καταπόνηση κατά τις πρώτες ώρες έως δύο ημέρες από τη σκυροδέτηση/ Χ. Μουζάκης, Π. Καρύδης, Λ. Καράπιττα, Β. Καλοιδάς    κείμενο  (662 KB)


Επιρροή της διαφασματικής λειτουργίας σε κτίρια με τοιχία από ΟΣ/ Χ. Ζέρης, Ε. Μαχαίρας    κείμενο  (487 KB)


Διερεύνηση απόκρισης ξυλόπηκτων τοιχοποιιών. Προτεινόμενη μεθοδολογία προσομοίωσης και ανάλυσης/ Χ. Ιγνατάκης, Σ. Ευτυχίδης    κείμενο  (842 KB)


Πειραματική διερεύνηση της ενίσχυσης πλαισιακών φορεών παλαιών οικοδομών με ανεπαρκείς αγκυρώσεις των διαμήκων οπλισμών των δοκών στους κόμβους/ Γ. Καλογερόπουλος, Α. Τσώνος    κείμενο  (816 KB)


Σεισμική επισκευή στοιχείων ΩΣ με ινωπλισμένα πολυμερή, μετά από πρόκληση εκτεταμένης βλάβης/ Θ. Χ. Ρουσάκης, Α. Ι. Καραμπίνης    κείμενο  (686 KB)


Επιρροή των τοιχοπληρώσεων στη σεισμική απόκριση πλαισίων ωπλισμένου σκυροδέματος/ Π. Γ. Αστερής    κείμενο  (254 KB)


Η όπλιση έναντι μεγεθών ορθής εντάσεως των στύλων κυκλικής διατομής αντισεισμικών κατασκευών/ Ν. Χ. Γιάννακας, Ι. Α. Τέγος    κείμενο  (725 KB)


Επίδραση του ιστορικού φορτίσεως στην ικανότητα παραμόρφωσης καμπτικών στοιχείων λόγω λυγισμού/ Δ. Β. Συντζιρμά, Σ. Ι. Πανταζοπούλου, M. Aschheim    κείμενο  (680 KB)


Κόμβοι πλακών-φορέων και τοιχοειδών ακροβάθρων αντισεισμικών μονολιθικών γεφυρών/ Σ. Μητούλης, Ι. Τέγος, Α.-Δ. Τσώνος, Κ. Παπαστεριανός, Δ. Σπύρου    κείμενο  (527 KB)


 

 

Posters Συνεδρίας 14: Σεισμική Συμπεριφορά Ω.Σ. ΙΙΙ

 


Ινοπλισμένο σκυρόδεμα υπερυψηλής αντοχής για την κατασκευή μανδύων αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων. Μια καινοτόμος λύση/ Α. Δ. Τσώνος, Χρ. Αναστασιάδου    κείμενο  (364 KB)


Αξιολόγηση επένδυσης στην επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος/ Α. Γ. Παπαχρηστίδης, Γ. Ν. Βαδαλούκας, Κ. Ε. Όλγα, Β. Ι. Σογιάκας    κείμενο (307 KB)


Επιρροή συστολής ξήρανσης στην σεισμική συμπεριφορά υποστηλωμάτων ενισχυμένων με μανδύες και πρόσθετες στρώσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Α. Λαμπρόπουλος, Στ. Δρίτσος    κείμενο  (351 KB)


Απεικόνιση βλαβών, κόστους, και χρονοδιάγραμμα επισκευών για τη μετασεισμική αποκατάσταση κτιρίων/ Δ. Βαμβάτσικος, Σ. Χριστοδούλου, Χ. Γεωργίου    κείμενο  (490 KB)


Μοντέλο προσομοίωσης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος για τον έλεγχο αστοχίας από τέμνουσα/ Β. Γ. Βαδαλούκας, Π. Θ. Θεοδωράτος, Α. Γ. Παπαχρηστίδης, Ε. Α. Ευαγγελοπούλου    κείμενο  (492 KB)


Αντοχή σε κόπωση των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΧΟΣ) – Κανονιστικές απαιτήσεις και πειραματικά συμπεράσματα/ Π. Σισμάνης, Α. Μαστοράκης    κείμενο  (701 KB)


 

 

Συνεδρία 15: Σεισμική Μόνωση & Αναβάθμιση

 

Θεματική Ομιλία

 


Προστασία εκθεμάτων μουσείων από σεισμούς/ Β. Κουμούσης    κείμενο  (471 KB)


 

Εισηγήσεις

 


Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς και ενίσχυση συγκροτήματος επτά κτιρίων ωπλισμένου σκυροδέματος με χρήση σύνθετων υλικών/ Τ. Β. Παναγιωτάκος, Α. Ι. Κοσμόπουλος, Β. Κόλιας    κείμενο  (1 MB)


Συγκριτική εκτίμηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ με σεισμική μόνωση από ελαστομεταλλικά εφέδρανα LRB/ Ι. Δουδούμης, Φ. Γραβαλάς, Ν. Δουδούμης, Χ. Κοτανίδης, Α. Π. Αθανατοπούλου, Π. Παπαδόπουλος    κείμενο  (469 KB)


Dampers for earthquake vibration control/ Imad H. Mualla    κείμενο  (1,1 MB)


Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας/ Ε. Μπούσιας, Ξ. Παλιός, Χ. Αλεξάκης, Η. Στρεπέλιας, Μ. Φαρδής, Σ. Ραπτόπουλος    κείμενο  (806 KB)


Ενίσχυση κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με ειδικά μεταλλικά αντισεισμικά στοιχεία, τοποθετημένα με παρεμβολή ειδικού συνθετικού υλικού/ Π. Παπαδόπουλος    κείμενο  (698 KB)


Σύστημα αντισεισμικής μόνωσης παλαιών και νέων κατασκευών με επίπεδα ένσφαιρα κινητά χαλύβδινα εφέδρανα τύπου MNB/ Α. Μιχαλόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Χ. Μπανιωτόπουλος    κείμενο  (293 KB)


Διερεύνηση της καταλληλότητας ισοδύναμων γραμμικών μοντέλων για την προσομοίωση συστημάτων σεισμικής μόνωσης/ Ε. Μαυρονικόλα, Π. Πολυκάρπου, Λ. Παπαλοΐζου, Μ. Φωκάς, Π. Κωμοδρόμος    κείμενο  (460 KB)


Διερεύνηση επιπτώσεων συγκρούσεων σεισμικά μονωμένων κτιρίων κατά τη διάρκεια ισχυρών σεισμών/ Π. Πολυκάρπου, Λ. Παπαλοΐζου, Ε. Μαυρονικόλα, Π. Κωμοδρόμος    κείμενο  (341 KB)


 

 

Posters Συνεδρίας 15: Σεισμική Μόνωση & Αναβάθμιση

 


Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής των χαρακτηριστικών της εδαφικής κίνησης στην απόκριση γεφυρών με σεισμική μόνωση/ Ι. Ψυχάρης, Κ. Τασιούλη    κείμενο  (504 KB)


Ωνάσειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών: εφαρμογή σεισμικής μόνωσης/ Χ. Κωστίκας, Μ. Δαλακιουρίδου, Χ. Γιαρλέλης, Ε. Λαμπρινού    κείμενο  (754 KB)


Ωνάσειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών: δυναμική συμπεριφορά σεισμικώς μονωμένου κτιρίου/ Χ. Κωστίκας, Μ. Δαλακιουρίδου, Χ. Γιαρλέλης, Ε. Λαμπρινού    κείμενο  (729 KB)


Αντισεισμική αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας/ Ε. Γεωργίου 


Προδιαστασιολόγηση συστήματος σεισμικής μόνωσης με ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου για τη βελτίωση της σεισμικής απόκρισης πολυώροφου κτιρίου/ Ν. Δουδούμης    κείμενο  (893 KB)


Ανάλυση ευστάθειας ελαστικών εφεδράνων με εύκαμπτες ενισχύσεις/ J. Kelly, Μ. Βασιλείου    κείμενο  (616 ΚΒ)


Seismic control devices for machinery, equipment and buildings/ P. Nawrotzki    κείμενο  (395 ΚΒ)


Seismic behaviour of post-installed anchors in concrete – a case study/ A. Rieder, P. Spyridis, K. Bergmeister    κείμενο  (276 ΚΒ)


 

 

Ειδική Συνεδρία 5: Νομικά Θέματα Αντισεισμικής

 

Ειδικές Ομιλίες

 


Σύντομη εισαγωγή/ Δ. Κουρκουμέλης 


Δικαιώματα Μελέτης/Κατασκευής ως συνάρτηση της Εκπαίδευσης των Μηχανικών/ Θ. Βουδικλάρης 


Ουσιαστικοποίηση της επίβλεψης/ Α. Χατζηδάκης 


Νομικά κριτήρια επιμερισμού ευθυνών σε Μελετητή, ενώπιον συγκεκριμένων σεισμικών βλαβών/ Θ. Π. Τάσιος 


Η Νομική Επιστήμη επί του ζητήματος της μη-παραγραφής ευθυνών Μηχανικού/ Χ. Μυλωνόπουλος 


Νομικά ζητήματα σχετιζόμενα με την προσεισμική ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων/ Ο. Βαγγελάτου 


 

 

Posters Ειδικής Συνεδρίας 5: Κοινωνικο-οικονομικά Θέματα Αντισεισμικής

 


Πορεία Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Β. Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.): εμπειρίες 30 χρόνων από σεισμούς/ Κ. Μουστεράκη, Σ. Συμεωνίδης    κείμενο  (799 ΚΒ)


Το πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης σεισμοπλήκτων με παροχή έτοιμων τυποποιημένων κατοικιών. Σεισμοί Γρεβενών-Κοζάνης, 1995/ Κ. Μουστεράκη, Μ. Δανδουλάκη, Γ. Συμεωνίδης    κείμενο  (873 ΚΒ)


Συσχέτιση των οικονομικών απωλειών λόγω σεισμού με τα δομικά χαρακτηριστικά των κατασκευών/ Ι. Βλάχος, Σ. Βλάχος    κείμενο  (174 ΚΒ)


Η διακινδύνευση σεισμικής καταστροφής ως βάση λήψης αποφάσεων αντισεισμικής προστασίας: Κόνιτσα 1996/ Μ. Δανδουλάκη    κείμενο  (694 ΚΒ)


 

 

Ειδική Συνεδρία 6: Φάσματα Σχεδιασμού και Κατηγορίες Εδαφών ενόψει του EC8

 

Εισαγωγικές Ομιλίες

 


Ενδείξεις και προβληματισμοί για την ανάγκη των αλλαγών: α) στην εδαφική κατηγοριοποίηση και β) στην μορφή των φασμάτων σχεδιασμού/ Κ. Πιτιλάκης, Ν. Θεοδουλίδης, Γ. Μπουκοβάλας, Γ. Γκαζέτας 


Ελαστικά φάσματα απαίτησης σε διαφορετικές εδαφικές συνθήκες/ Δ. Μάνου, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης    κείμενο  (905 ΚΒ)


Αξιολόγηση των φασμάτων σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8 με βάση τα αποτελέσματα Ελληνικών σεισμών/ Χ. Αθανασιάδου, Α. Κάππος, Χρ. Καρακώστας, Β. Λεκίδης, Ν. Θεοδουλίδης, Β. Μάργαρης, Ν. Κλήμης    κείμενο  (360 ΚΒ)


 

 

Ειδική Συνεδρία 7: Επεμβάσεις

 

Ειδικές Ομιλίες

 


Περιγραφή του ζητήματος/ Θ. Π. Τάσιος 


Εξελίξεις στο ΕΠΑΝΤΥΚ/ΤΕΕ/ Ι. Βλάχος 


Εξελίξεις στο ΚΑΝΕΠΕ/ Μ. Φαρδής 


Εμπειρίες από τις επισκευές μετά το σεισμό της Πάρνηθας/ Σ. Θεοδωράκης 


Πεπραγμένα ταχέως ελέγχου σε κτίρια από όλους τους φορείς σε όλη την Ελλάδα/ Κ. Στυλιανίδης


Προσεισμικός έλεγχος γεφυρών από το ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ. Νικολάου 


Έλεγχος και αμοιβές μελετών επεμβάσεων/ Ο. Βαγγελάτου 


 

 

Ειδική Συνεδρία 8: Το Ενεργό Ρήγμα: Αναγνώριση, Ανάδυση στην Επιφάνεια, Αντιμετώπιση. Οι Απόψεις του Τεκτονικού Γεωλόγου, του Σεισμολόγου, του Μηχανικού

 

Ειδική Ομιλία

 


Ενεργά ρήγματα, ανασκόπηση γεωλογικών μεθόδων και τεχνικών, προβλήματα στην εφαρμογή/ Ι. Κ. Κουκουβέλας 


Σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι τεκτονικής διάρρηξης ρήγματος/ Ι. Αναστασόπουλος 


 

Εισηγήσεις

 


Ασθενείς Ρηξιγενείς Ζώνες του Αιγαίου για ένα Σταθερό Φλοιό/ Σπ. Παυλίδης    κείμενο  (946 ΚΒ)


Ο υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης ρηξιτεμαχών ως απαραίτητο εργαλείο για τη σχεδίαση πόλεων σε περιοχές με ενεργά ρήγματα. Εφαρμογή στην περιοχή της παράκτιας ζώνης του Ηρακλείου Κρήτης/ Δ. Παπανικολάου, Ε. Βασιλάκης, Α. Βαλαδάκη, Ν. Ζαχαριάς, Ι. Μανιάτης    κείμενο  (542 ΚΒ)


Νεοτεκτονικά ρήγματα πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης/ Α. Ζερβοπούλου, Σπ. Παυλίδης    κείμενο  (1 ΜΒ)


Εντατική κατάσταση και οριακή αντοχή υπόγειων χαλύβδινων αγωγών σε ενεργά ρήγματα/ Π. Ντακούλας, Π. Βαζούρας, Σπ. Καραμάνος    κείμενο  (1,5 ΜΒ)


 

 

Ειδική Συνεδρία 9: Συνέπειες του Σεισμού της Πάρνηθας του 1999

 

Ειδικές Ομιλίες

 


Ο σεισμός της Πάρνηθας: σεισμολογία/ Γ. Σταυρακάκης 


Τεχνικο-γεωλογικός χαρακτηρισμός των εδαφών της Αθήνας ως προς τη σεισμική επικινδυνότητα/ Π. Μαρίνος 


Κατανομή των βλαβών: έδαφος και ένταση κραδασμού – παρατήρηση, ανάλυση, πείραμα/ Γ. Γκαζέτας 


 

Θεματικές Ομιλίες

 


Βλάβες στα κτίρια Ω.Σ./ Πλ. Γιαννόπουλος 


Διερεύνηση καταρρεύσεων κτιρίων με ανθρώπινα θύματα/ Αθ. Καραμπίνης