6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΤΕΕ, 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, 2010: Βόλος)

 

Μ 2546

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

 

Τελετή Έναρξης

 

Χαιρετισμοί

 

 

Εναρκτήρια Ομιλία


Οδοστρώματα: από τον εμπειρικό στο θεωρητικό τρόπο σχεδίασης/ Α. Τ. Παπαγιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Texas – ΗΠΑ  pdf  κείμενο  (270 ΚΒ)


 

Γεωτεχνικά Θέματα Μαγνησίας

 

Ειδική Ομιλία


Γεωτεχνικά προβλήματα Νομού Μαγνησίας/ Α. Αλεξάνδρου   


 

Εισηγήσεις


Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας/ Π. Μουτσοκάπας, Κ. Παπαθεοδώρου, Β. Μάργαρης, Ν. Κλήμης  pdf  κείμενο  (477 ΚΒ)


 

Γεωτεχνικός χάρτης και μικροζωνική μελέτη πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου – Ν. Ιωνίας/ Κ. Πιτιλάκης, Δ. Ραπτάκης, Κ. Μάκρα, Φ. Βελδεμίρη, Θ. Τίκα, Α. Αναστασιάδης, Ν. Χατζηνικολάου  pdf  κείμενο  (598 ΚΒ)


Προσομοιώματα ταχύτητας εγκαρσίων κυμάτων και εκτίμηση της σεισμικής απόκρισης στο ΠΣ Βόλου – Ν. Ιωνίας/ Δ. Ραπτάκης, Κ. Μάκρα, Ν. Χατζηνικολάου, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (570 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 1Α : Συμπεριφορά Εδαφών, Έρευνες Υπαίθρου και Εργαστηρίου

 

Εισηγήσεις


Διερεύνηση μηχανικών χαρακτηριστικών πολύ μαλακών οργανικών αργίλων με επί τόπου δοκιμές/ Γ. Αναγνωστόπουλος, Κ. Πλυτάς, Α. Μπαλτζόγλου, Α. Καραγεώργου, Δ. Νασούλης  pdf  κείμενο  (132 ΚΒ)


Μοντέλο προσδιορισμού του δείκτη δευτερεύουσας στερεοποίησης υπερστερεοποιημένων αργιλικών εδαφών/ Κ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Γραμματικόπουλος  pdf  κείμενο  (180 ΚΒ)


Αξιολόγηση των σημάτων πιεζοηλεκτρικών στοιχείων στην τριαξονική συσκευή/ G. Alvarado, M. Coop  pdf  κείμενο  (247 ΚΒ)


Η αναγκαιότητα των γεωτεχνικών ερευνών στον πολεοδομικό σχεδιασμό: η περίπτωση του δήμου Σάμης/ Ν. Δεπούντης, Ν. Σαμπατακάκης, Γ. Κούκης  pdf  κείμενο  (337 ΚΒ)


Εμπειρικές σχέσεις για την ανάπτυξη υδατικών υπερπιέσεων σε αμμοχάλικα λόγω σεισμού/ Δ. Εγγλέζος  pdf  κείμενο  (230 ΚΒ)


Διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς των μαργαϊκών σχηματισμών Αχαΐας με βάση εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές/ Α. Κούκη, Ν. Σαμπατακάκης pdf  κείμενο  (449 ΚΒ)


Αλληλεπίδραση άμμου – γεωμεμβράνης από δοκιμές τριαξονικής φόρτισης/ Ι. Μάρκου, Δ. Παπαμάξιμου, Ε. Σφυρή, Θ. Γκέκη  pdf  κείμενο  (337 ΚΒ)


Το κρίσιμο ποσοστό λεπτοκόκκων μειγμάτων κοκκωδών εδαφών/ Α. Παπαδοπούλου, Θ. Τίκα, Γ. Κονίνης  pdf  κείμενο  (910 ΚΒ)


Η επίδραση του σχήματος των κόκκων στην απόκριση άμμου σε μονοτονική φόρτιση σε στρέψη/ Α. Τσομώκος, Β. Γεωργιάννου  pdf  κείμενο  (673 ΚΒ)


Πειραματικός προσδιορισμός της θερμικής αγωγιμότητας εδαφών – Συσχέτιση με χαρακτηριστικές ιδιότητες των εδαφικών υλικών/ Γ. Φραγκογιάννης, Ν. Παπαθεοδώρου, Σ. Σταματάκη, Δ. Ρόζος  pdf  κείμενο  (810 ΚΒ)


Εργαστηριακή διερεύνηση της διατμητικής αντοχής υπολειμματικών γεωυλικών σε ακόρεστες συνθήκες/ Ν. Χατζηγώγος, Θ. Μακεδών, Γ. Δημόπουλος, Σ. Τσότσος, Β. Χρηστάρας  pdf  κείμενο  (812 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 2Α : Εαδφομηχανική – Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής

 

Ειδική Ομιλία


Συνθήκες σεισμικής κατάρρευσης συστημάτων θεμελιώσεως – κατασκευής: ανάλυση και πείραμα/ Γ. Γκαζέτας 


 

Εισηγήσεις


Αριθμητική ανάλυση σεισμικής συμπεριφοράς ευμετακίνητων τοίχων αντιστήριξης σεισμικά μονωμένων με παρέμβλημα γεωαφρού EPS/ Γ. Αθανασόπουλος, Β. Βλαχάκης, Ε. Ζησιμάτου  pdf  κείμενο  (382 ΚΒ)


Πειραματική επαλήθευση αντισεισμικού σχεδιασμού βάθρου γέφυρας με αξιοποίηση της «πλαστιμότητας» του εδάφους/ Β. Δρόσος, Τ. Γεωργαράκος, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (835 ΚΒ)


Κινηματική επιπόνηση πασσάλου: ανάλυση με Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο/ Ν. Γερόλυμος, Π. Τασιοπούλου, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (951 ΚΒ)


Νέος εμπορευματικός λιμένας Θεσσαλονίκης: Μη γραμμική δυναμική ανάλυση του κρηπιδοτοίχου/  Β. Δρόσος, Φ. Γελαγώτη, Ρ. Κουρκουλής, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (499 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση κρηπιδότοιχων βαρύτητας και πρόταση καμπυλών τρωτότητας με χρήση αριθμητικών μεθόδων/ Κ. Κακδέρη, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (635 ΚΒ)


Δυναμική συμπεριφορά γειτονικών επιφανειακών θεμελιώσεων/ Γ. Καρύδης, Β. Καρατζά, Ε. Καρατζά  pdf  κείμενο  (212 ΚΒ)


Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών/ Ε. Κίρτας, Ε. Ροβίθης, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (765 ΚΒ)


Ακριβής λύση Rankine για σεισμικές ωθήσεις σε τοίχους – προβόλους μορφής L/ Π. Κλουκίνας, Γ. Μυλωνάκης pdf  κείμενο  (364 ΚΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός σηράγγων: επαλήθευση αναλυτικών σχέσεων μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων/ Σ. Κοντοέ, Β. Αυγερινός   pdf  κείμενο  (336 ΚΒ)


Εντατική ανάλυση υπόγειων αγωγών και σηράγγων έναντι σεισμικών κυμάτων Rayleigh/ Γ. Κουρετζής, Γ. Μπουκοβάλας  pdf  κείμενο  (182 ΚΒ)


Μέτα-πλαστική συμπεριφορά επιφανειακής θεμελιώσεως υψίκορμης ανωδομής υπό εγκάρσια στατική και σεισμική εξαίτηση/ Α. Παναγιωτίδου, Γ. Γκαζέτας, Ν. Γερόλυμος  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Αλληλεπίδραση εδάφους – θεμελίωσης – ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων/ Δ. Πιτιλάκης, Α. Τσινάρης  pdf  κείμενο  (277 ΚΒ)


Εκτίμηση σεισμικών διατμητικών τάσεων στην περίμετρο υπόγειων κατασκευών μικρού βάθους και μεγάλου μήκους/ Κ. Πιτιλάκης, Γ. Τσινίδης, Α. Χαλάτης, Ε. Κίρτας  pdf  κείμενο  (775 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 3Α : Πρανή – Κατολισθήσεις

 

Ειδική Ομιλία


Για την 3η διάσταση στην ευστάθεια πρανών/ Σ. Καβουνίδης  pdf  κείμενο  (350 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Εκτίμηση του κινδύνου κατολισθήσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Φλώρινας – Πισοδερίου – Καστοριάς/ Μ. Αλεξούδη, Θ. Παπαλιάγκας, Χ. Πατρώνης, Σ. Μανωλοπούλου, Θ. Στεφανίδης, Θ. Τσίγκας, Χ. Καταβάτης  pdf  κείμενο  (779 ΚΒ)


Επίδραση της ακρίβειας των οργάνων μέτρησης στην επιλογή νέων θέσεων για την επέκταση  συστήματος ενόργανης παρακολούθησης/ Σ. Αρναούτη, Θ. Χατζηγώγος, Σ. Τσότσος  pdf  κείμενο  (354 ΚΒ)


Συγκριτική θεώρηση δισδιάστατων και τρισδιάστατων αναλύσεων ευστάθειας πρανών/ Α. Γάκης, Σ. Τσότσος  pdf  κείμενο  (818 ΚΒ)


Μελέτη των μετακινήσεων των πρανών ορυγμάτων πριν από την αστοχία/ Α. Γάκης, Σ. Τσότσος  pdf  κείμενο  (803 ΚΒ)


Προσομοίωση της σεισμικής συμπεριφοράς εδαφικών πρανών και επιχωμάτων/ Β. Ζανιά, Γ. Τσομπανάκης, Π. Ψαρρόπουλος  pdf  κείμενο  (503 ΚΒ)


Προσδιορισμός κρίσιμων παραμέτρων γεωλογικών σχηματισμών για την προσομοίωση της πτώσης βραχωδών τεμαχών σε πρανή/ Χ. Σαρόγλου, Ε. Μπεκρή, Γ. Τσιαμπάος  pdf  κείμενο  (734 ΚΒ)


Η επίδραση της μεταβολής της γεωμετρίας του πρανούς κατά την ολίσθηση στις προβλέψεις της σεισμικής μετακίνησης με μοντέλα Mohr-Coulomb/ Κ. Σταματόπουλος, Κ. Μαυρομιχάλης  pdf  κείμενο  (241 ΚΒ)


Degendamm – Εργασίες εφαρμογής αγκυρίων υπό δύσκολες συνθήκες/ R. Thurner, Θ. Καμπρίτης  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Ανάλυση ευστάθειας πρανών με χρήση στοχαστικών μεθόδων/ Π. Φορτσάκης, Ε. Στυλιανίδη, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (940 ΚΒ)


Τρισδιάστατη ανάλυση και προσομοίωση βραχοπτώσεων σε περιβάλλον GIS, για το σχεδιασμό προστατευτικών μέτρων/ Σ. Χαραλάμπους, Β. Ματζιάρης, Μ. Φερεντίνου, Μ. Σακελλαρίου  pdf  κείμενο  (727 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 1Β : Συμπεριφορά Εδαφών, Έρευνες Υπαίθρου και Εργαστηρίου

 

Εισηγήσεις


Τεχνικογεωολογικές συνθήκες των ποτάμιων τεταρτογενών αποθέσεων της πόλης της Θεσσαλονίκης – Εμπειρικές συσχετίσεις μεταξύ επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών/ Κ. Ανδρικοπούλου, Π. Μαραγιάννης  pdf  κείμενο  (568 ΚΒ)


Η επίδραση του ποσοστού ιλύος στην απόκριση άμμου/ Β. Γεωργιάννου, Β. Σάκης  pdf  κείμενο  (239 ΚΒ)


Μικροσκοπική ανάλυση του σχήματος των κόκκων άμμων/ Β. Γεωργιάννου, Μ. Κωνσταντίνου  pdf  κείμενο  (504 ΚΒ)


Εξέλιξη των καθιζήσεων που ανιχνεύονται στην παράκτια ζώνη Ν. Φαλήρου – Μοσχάτου – Καλλιθέας/ Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη  pdf  κείμενο  (655 ΚΒ)


Τροποποιημένη τριαξονική συσκευή ελέγχου και μέτρησης εκκεντρότητας κατακόρυφου αξονικού φορτίου/ Ι. Γεωργόπουλος, Ι. Βαρδουλάκης +  pdf  κείμενο  (425 ΚΒ)


Μηχανική συμπεριφορά ενός συμπυκνωμένου αποσαθρωμένου σερπεντινίτη από τη Σκύρο/ Μ. Μπαρδάνης, Σ. Γριφίζα  pdf  κείμενο  (652 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση της συμπιεστότητας των αναζυμωμένων εδαφικών υλικών/ Μ. Μπαρδάνης  pdf  κείμενο  (239 ΚΒ)


Η θεωρητική γραμμή εγγενούς συμπίεσης και η χρήση της στην εκτίμηση της δομής φυσικών εδαφικών υλικών/ Μ. Μπαρδάνης  pdf  κείμενο  (231 ΚΒ)


Η επίδραση της ταχύτητας διάτμησης στην παραμένουσα αντοχή αποσαθρωμένου φλύσχη/ Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Τίκα, Μ. Λάζαρη  pdf  κείμενο  (986 ΚΒ)


Η επίδραση της πλαστικότητας των λεπτόκοκκων στην αντίσταση ρευστοποίησης αμμωδών εδαφών/ Α. Παπαδοπούλου, Θ. Τίκα, Γ. Κονίνης  pdf  κείμενο  (357 ΚΒ)


Εκτίμηση της διατμητικής αντοχής αργιλικών εδαφών με συσχέτιση αποτελεσμάτων επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών/ Γ. Παπαχαραλάμπους  pdf  κείμενο  (642 ΚΒ)


Εκτίμηση της έκτασης υπογείου εγκοίλου στο υπέδαφος οικοδομικού έργου με εφαρμογή της μεθόδου επιφανειακών κυμάτων/ Π. Πελέκης, Β. Βλαχάκης, Γ. Αθανασόπουλος  pdf  κείμενο  (323 ΚΒ)


Εκτέλεση πρεσσιομετρικών δοκιμών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης/ Α. Ρίτσος, Α. Μπασδέκης, Ν. Νάσκος  pdf  κείμενο  (544 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 2Β : Εδαφομηχανική – Επίδραση Τοπικών Συνθηκών

 

Ειδική Ομιλία


Ισχυρή εδαφική κίνηση σε πραγματικές γεωμορφολογικές συνθήκες/ Κ. Πιτιλάκης 


 

Εισηγήσεις


Ο σεισμός της Αχαΐας – Ηλείας (Mw=6.4) της 8-6-2008: επισκόπηση και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά/ Γ. Αθανασόπουλος, Β. Μάργαρης, Ν. Κλήμης, Γ. Μυλωνάκης, Ν. Θεοδουλίδης, Χ. Παπαϊωάννου, Α. Σαββαΐδης, Β. Ευθυμιάδου, Β. Βλαχάκης, Κ. Παπαντωνόπουλος, J. Stewart  pdf  κείμενο  (911 ΚΒ)


Ο ρόλος των τοπικών εδαφικών συνθηκών στην αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του δικτύου ύδρευσης της Duzce (Τουρκία)/ Μ. Αλεξούδη, Δ. Μάνου, Ν. Χατζηγώγος, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (582 ΚΒ)


Μικροζωνική μελέτη της πόλης των Γρεβενών/ Α. Αναστασιάδης, Μ. Μανάκου, Σ. Φωτοπούλου, Κ. Σενετάκης, Κ. Κακδέρη, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (472 ΚΒ)


Ο ρόλος των τοπικών εδαφικών συνθηκών στην αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης του οδικού δικτύου της πόλης της Θεσσαλονίκης/ Σ. Αργυρούδης, Κ. Πιτιλάκης, Θ. Χατζηγώγος  pdf  κείμενο  (289 ΚΒ)


Εδαφική ενίσχυση στο σεισμό Tokachi-Oki 2003: ανάλυση καταγραφών επιφανείας και μεγάλου βάθους/ Α. Ζιωτοπούλου, Γ. Γκαζέτας, T. Tazoh  pdf  κείμενο  (755 ΚΒ)


Σεισμικά σενάρια και τρωτότητα δικτύων κοινής ωφελείας και υποδομών στην πόλη των Γρεβενών/ Κ. Κακδέρη, Σ. Αργυρούδης, Σ. Φωτοπούλου, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (472 ΚΒ)


Εκτίμηση των ταχυτήτων Vs και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων/ Ο. Κτενίδου, F. Chavez-Garcia, Κ. Ραπτάκης, Δ. Διαγουρτάς, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (560 ΚΒ)


Η χρήση του μόνιμου εδαφικού θορύβου στη διασκόπηση εδαφικών σχηματισμών (Duzce, Τουρκία)/ Μ. Μανάκου, Δ. Ραπτάκης, Π. Αποστολίδης, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (900 ΚΒ)


Συμβατότητα των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού του EC-8 με τη θεωρία μετάδοσης σεισμικών κυμάτων/ Γ. Μπουκοβάλας, Α. Παπαδημητρίου, Δ. Καραμήτρος  pdf  κείμενο  (400 ΚΒ)


Επιδείνωση μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης πλησίον διαφόρων μορφών τοπογραφίας αναγλύφου/ Αχ. Παπαδημητρίου  pdf  κείμενο  (319 ΚΒ)


Δυναμική απόκριση του εδάφους και ενσωμάτωσή της σε πιθανολογικές εκτιμήσεις σεισμικής επικινδυνότητας/ Μ. Παπασπηλιού, Σ. Κοντοέ, J. Bommer  pdf  κείμενο  (570 ΚΒ)


Μη-γραμμική και ανελαστική συμπεριφορά θεμελιώσεων: εφαρμογή στην σεισμική προστασία πλαισιωτών κατασκευών/ Φ. Γελαγώτη, Ρ. Κουρκουλής, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας   pdf  κείμενο  (627 ΚΒ)


Σεισμική αλληλεπίδραση εδάφους – θεμελιώσεως – πλαισίου σε περιοχές έντονου γεωμορφικού αναγλύφου/ Φ. Γελαγώτη, Ρ. Κουρκουλής, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)

 

 

Συνεδρία 4: Βραχομηχανική

 

Ειδική Ομιλία


Πρόβλεψη της μηχανικής συμπεριφοράς της βραχομάζας στην πράξη: δυνατότητες και περιορισμοί/ Στ. Μπαντής 


 

Εισηγήσεις


Παρουσίαση της μεθοδολογίας ανάλυσης της ευστάθειας των βραχωδών πρανών του Κάθετου Άξονα 75 της Εγνατίας Οδού/ Α. Γιαννακογιώργος, Α. Κωμοδρόμος, Ε. Γκελή, Ε. Ζιγκιριάδου  pdf  κείμενο  (348 ΚΒ)


Πιθανοτική ανάλυση ευστάθειας βραχώδους πρανούς με προσομοίωση Monte Carlo/ Ε. Γκελή, Κ. Δημαράς, Α. Γιαννακογιώργος  pdf  κείμενο  (662 ΚΒ)


Διερεύνηση ευστάθειας απόκρημνου μετώπου ασβεστολιθικής σύστασης σε στατικές και σεισμικές συνθήκες/ Ν. Σ. Κλήμης, Δ. Ε. Αργυριάδη, Χ. Φ. Εφραιμίδης, Α. Μ. Κωμοδρόμος, Β. Ν. Μάργαρης  pdf  κείμενο  (861 ΚΒ)


Το νέο, αναθεωρημένο, σύστημα γεωτεχνικής ταξινόμησης GSI για ετερογενείς σχηματισμούς, όπως ο φλύσχης/ Β. Μαρίνος  pdf  κείμενο  (866 ΚΒ)


Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών της «Εγνατίας Οδός Α.Ε.» - Γεωλογικό GIS/ Ο. Μαυρίδου, Γ. Ανανιάδης  pdf  κείμενο  (827 ΚΒ)


Μηχανικές ιδιότητες του Αδιαίρετου Άνω Ηωκαινικού Φλύσχη περιοχής Παπαδάτων Νομού Πρεβέζης/ P. Mc Mahon, Ν. Μπαρούνης, Α. Μπαρούνης, Ν. Παπαγιάννη, Α. Καραδήμα  pdf  κείμενο  (766 ΚΒ)


Εκτίμηση της αντοχής ανισότροπων – στρωσιγενών πετρωμάτων του φλύσχη/ Χ. Σαρόγλου, Χ. Στειακάκης  pdf  κείμενο  (684 ΚΒ)


Προσομοίωση άρρηκτου πετρώματος με τη μέθοδο διακριτών στοιχείων/ Α. Τσάϊμου, Π. Νομικός, Α. Σοφιανός  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Εκτίμηση της εσκαψιμότητας της βραχομάζας με χρήση του Γεωολογικού Δείκτη Αντοχής GSI/ Γ. Τσιαμπάος, Χ. Σαρόγλου  pdf  κείμενο  (613 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 2Γ : Εδαφομηχανική – Μεγάλες Εδαφικές Μετακινήσεις

 

Εισηγήσεις


Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών έναντι σεισμικής διάρρηξης/ Ι. Αναστασόπουλος  pdf  κείμενο  (398 ΚΒ)


Συμπεριφορά υπόγειων χαλύβδινων αγωγών φυσικού αερίου διερχομένων μέσω ενεργών ρηγμάτων/ Π. Βαζούρας, Σ. Καραμάνος, Π. Ντακούλας  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Αριθμητική διερεύνηση της συμπεριφοράς μεμονωμένου πασσάλου υπό ρευστοποίηση και οριζόντια εξάπλωση/ Α. Βαλσαμής, Γ. Μπουκοβάλας, Ι. Χαλούλος  pdf  κείμενο  (597 ΚΒ)


Νέες σχέσεις υπολογισμού της οριζόντιας εξάπλωσης λόγω ρευστοποίησης σε ελαφρώς κεκλιμένα εδάφη/ Α. Βαλσαμής, Β. Δημητριάδη, Γ. Μπουκοβάλας  pdf  κείμενο  (657 ΚΒ)


Ασσύμετρη ελαστο-πλαστική ολίσθηση σώματος σε «εγγύς-του-ρήγματος» παλμούς/ Ε. Γαρίνη, Γ. Γκαζέτας, Ν. Γερόλυμος  pdf  κείμενο  (298 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση χωμάτινου φράγματος με «ακριβείς» και απλοποιημένες μεθόδους-εφαρμογή στο φράγμα Αστερίου/ Ε. Γαρίνη, Ν. Γερόλυμος, Κ. Ζιωτοπούλου, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση κιβωτιοειδούς κρηπιδοτοίχου υπό συνθήκες εδαφικής ροής λόγω ρευστοποίησης: ανάλυση ιστορικού περιστατικού/ Ο. Ζαρζούρας, Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Εφαρμογή σπονδυλωτής προσομοίωσης με καταστατικές σχέσεις στην πρόβλεψη της ολίσθησης 4th Avenue λόγω του σεισμού της Alaska το 1964/ Τ. Θωμαΐδης, Κ. Σταματόπουλος  pdf  κείμενο  (305 ΚΒ)


Διασπορά διαμήκων κυμάτων σε δοκίμια άμμου με τη μέθοδο των διακριτών στοιχείων σε 2 και 3 διαστάσεις/ Κ. Θωμάς, Γ. Μυλωνάκης, Σ. ΠαπαργύρηΜπέσκου  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Μεθοδολογία σχεδιασμού επιφανειακών θεμελιώσεων επί ρευστοποιήσιμου εδάφους με αργιλική επικάλυψη/ Δ. Καραμήτρος, Γ. Μπουκοβάλας, Ι. Χαλούλος  pdf  κείμενο  (686 ΚΒ)


Εδαφική ρευστοποίηση στην παραλιακή ζώνη της κάτω Αχαΐας κατά το σεισμό της Αχαΐας-Ηλείας της 8ης Ιουνίου 2008/ Α. Μπατίλας, Γ. Αθανασόπουλος, Π. Πελέκης, Β. Βλαχάκης, Ν. Κλήμης, Γ. Μυλωνάκης  pdf  κείμενο  (578 ΚΒ)


Αριθμητική προσομοίωση πασσάλου  - ρευστοποιηθέντος εδάφους με βάση πείραμα σε φυγοκεντριστή/ Π. Τασιοπούλου, Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (740 ΚΒ)


Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος/ Κ. Τρευλόπουλος, Ε. Ροβίθης, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (535 ΚΒ)


Εκτίμηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισμού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιμήτικα/ Π. Κουντουζής, Κ. Σταματόπουλος, Γ. Μυλωνάκης  pdf  κείμενο  (286 ΚΒ)


Χρήση πειραματικών βρόχων p-y για την προσομοίωση σεισμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-πασσάλου/ Ε. Ροβίθης, Κ. Πιτιλάκης, Ε. Κίρτας  pdf  κείμενο  (695 ΚΒ)


Επιρροή στροφής ανωδομής στη δυναμική απόκριση συζευγμένων συστημάτων εδάφους – πασσαλοθεμελίωσης -  κατασκευής/ Ε. Ροβίθης, Κ. Πιτιλάκης, Γ. Μυλωνάκης  pdf  κείμενο  (534 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 1Γ : Συμπεριφορά Εδαφών, Έρευνες Υπαίθρου και Εργαστηρίου, Προσομοιώματα

 

Ειδική Ομιλία


Πόσο ασφαλή είναι (ή θα πρέπει να είναι) τα γεωτεχνικά έργα/ Μ. Καββαδάς 


 

Εισηγήσεις


Αριθμητική επίλυση ελαστοπλαστικών καταστατικών μοντέλων με πολλαπλές επιφάνειες διαρροής/ Φ. Καραουλάνης, Θ. Χατζηγώγος  pdf  κείμενο  (253 ΚΒ)


Ταξινόμηση εδαφικών μετακινήσεων λόγω διάνοιξης σηράγγων με χρήση του αλγόριθμου οπισθόδρομης διάδοσης του λάθους/ Α. Καψαμπέλη, Μ. Σακελλαρίου  pdf  κείμενο  (172 ΚΒ)


Η μηχανική συμπεριφορά της αναζυμωμένης αργίλου Vallericca υπό συνθήκες ακτινικής συμπίεσης/ Γ. Μπελόκας, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (429 ΚΒ)


Εφαρμογή ενός νέου ελαστοπλαστικού προσομοιώματος στον κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS/ Γ. Μπελόκας, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (402 ΚΒ)


Ένα ανισότροπο ελαστοπλαστικό καταστατικό προσομοίωμα για δομημένα εδάφη/ Γ. Μπελόκας, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (748 ΚΒ)


Επίδραση της μορφής της επιφάνειας διαρροής στην ελαστοπλαστική προσομοίωση της απόκρισης συνεκτικών εδαφών/ Α. Παπαδημητρίου, Α. Βράννα, Ι. Δαφαλιάς, M. Manzari  pdf  κείμενο  (555 ΚΒ)


Σκέψεις για την ομοιότητα των χαρακτηριστικών των εδαφικών σχηματισμών/ Κ. Πλυτάς, Γ. Αναγνωστόπουλος, Α. Μπαλτζόγλου, Γ. Χλιμίντζας, Α. Καραγεώργου  pdf  κείμενο  (431 ΚΒ)


Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν τη συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης/ Κ. Σταματόπουλος, Λ. Μπάλλα  pdf  κείμενο  (1,63 ΚΒ)


Αριθμητική προσομοίωση της συμπιεστότητας σύνθετων γεωυλικών/ Σ. Τσότσος, Φ. Καραουλάνης, Θ. Χατζηγώγος  pdf  κείμενο  (412 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 5: Πολιτιστική Κληρονομιά και Γεωτεχνική Μηχανική

 

Ειδικές Ομιλίες


Τεχνικά έργα και άργιλος στην Αρχαία Ελλάδα/ Θ. Τάσιος 


Για την άργιλο στην αρχαιότητα/ Ε. Αλούπη 


 

Εισηγήσεις


Ανάδρομες αναλύσεις για την ερμηνεία δομικής αστοχίας σε περιοχή του Β. τείχους της Ακρόπολης των Αθηνών/ Δ. Εγγλέζος, Δ. Μουλλού  pdf  κείμενο  (346 ΚΒ)


Ιστορικά στοιχεία και η σημασία τους στο γεωτεχνικό σχεδιασμό έργων – Η περίπτωση του Χάνδακα Ηρακλείου Κρήτης/ Ι. Μεταξάς, Δ. Κούμουλος, Π. Κουβουκλής  pdf  κείμενο  (473 ΚΒ)


Έλεγχος κινδύνου επιπτώσεων από δονήσεις ανατινάξεων για τη διάνοιξη υπόγειων έργων κοντά σε διατηρητέα πετρόκτιστα κτίρια/ Π. Ψαρρόπουλος, Μ. Παναγιώτου, Κ. Σπυράκος, Χ. Μουζάκης, Η. Μπαλικτσής  pdf  κείμενο  (738 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 6Α : Σήραγγες

 

Εισηγήσεις


Διάνοιξη της σήραγγας Κνημίδος της παράκαμψης Αγ. Κωνσταντίνου του ΠΑΘΕ/ Α. Αλεξανδρής, Π. Βέττας, Ι. Μακαντάσης, Ι. Μπουρνάζος  pdf  κείμενο  (875 ΚΒ)


Βελτιστοποίηση συστήματος  ενόργανης παρακολούθησης: εφαρμογή στο σταθμό «Αγία Παρασκευή» της γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ/ Σ. Α. Αρναούτη, Θ. Χατζηγώγος, Ι. Μηλιώτης, Χ. Μαυρομμάτη, Ν. Μπούσουλας, Στ. Τσότσος  pdf  κείμενο  (612 ΚΒ)


Μετρό Θεσσαλονίκης: γεωτεχνικός και δομοστατικός σχεδιασμός σταθμών κατασκευαζόμενων με τη μέθοδο κάλυψης και εκσκαφής/ Γ. Βασιλακοπούλου, Δ. Ρίζος, Χ. Βρεττός  pdf  κείμενο  (251 ΚΒ)


Επί τόπου δοκιμή jet grouting στη σήραγγα Σ2 του τμήματος 1.2.3 της Εγνατίας Οδού/ Ν. Καζίλης, Χ. Παπαδόπουλος, C. Lombardo  pdf  κείμενο  (782 ΚΒ)


Ιστορικό τελικής φάσης αποκατάστασης σήραγγας Σ2, τμήματος 1.2.3 (Κουμαριά Αγ. Αναστασία) της Εγνατίας Οδού/ Ν. Καζίλης, Χ. Παπαδόπουλος, P. Grasso  pdf  κείμενο  (757 ΚΒ)


Θεωρητικές και πραγματικές καθιζήσεις κατά τη διάνοιξη του μετρό της Αθήνας στην επέκταση του Ελληνικού/ Σ. Κουκουτάς, Π. Γιούτα-Μήτρα, Σ. Πλέτσης, Α. Σοφιανός  pdf  κείμενο  (536 ΚΒ)


Οι σήραγγες του τμήματος Παναγιά-Ανήλιο της Ν.Σ.Γ. Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα. Αξιολόγηση γεωρευνητικών εργασιών/ Η. Κ. Μιχάλης, Α. Ν. Παραθύρας, Γ. Κ. Προυντζόπουλος, Α. Ε. Παπαζαχαρίου, L. Schwarz  pdf  κείμενο  (532 ΚΒ)


Οι σήραγγες του τμήματος Παναγιά-Ανήλιο της Ν.Σ.Γ. Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα. Γενικές αρχές σχεδιασμού σήραγγας σε υψηλά υπερκείμενα/ G. Braun, T. Marcher, L. Schwarz, Η. Μιχάλης  pdf  κείμενο  (372 ΚΒ)


Γεωλογικοί και γεωτεχνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις υπερεκσκαφές σε σήραγγες που διανοίγονται με χρήση εκρηκτικών υλών/ Σ. Μπακογιάννης, Ι. Μπακογιάννης  pdf  κείμενο  (776 ΚΒ)


Διάνοιξη σήραγγας διπλής και τριπλής τροχιάς με συμβατικά μηχανικά μέσα – επέκταση γραμμής 3 του μετρό Αθηνών, τμήμα Αιγάλεω – Χαϊδάρι/ Φ. Νάκου, Χ. Μαυρομμάτη, Ν. Μπούσουλας  pdf  κείμενο  (442 ΚΒ)


Νότια επέκταση της γραμμής 2 του μετρό της Αθήνας – Γεωτεχνικός σχεδιασμός/ Ε. Παπαγεωργίου, Ν. Μπούσουλας  pdf  κείμενο  (620 ΚΒ)


Προστασία σηράγγων από πυρκαγιά/ Κ. Σακκάς, Π. Νομικός, Δ. Πανιάς, Α. Σοφιανός  pdf  κείμενο  (978 ΚΒ)


Διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας μεταλλικών δικτυωτών πλαισίων υποστήριξης σηράγγων/ Κ. Σακκάς, Π. Νομικός, Δ. Πανιάς, Α. Σοφιανός  pdf  κείμενο  (787 ΚΒ)


Νότια επέκταση της γραμμής 2 του μετρό της Αθήνας – Εδαφικές παραμορφώσεις κατά την κατασκευή της σήραγγας με μηχάνημα EPB/ Σ. Τσότσος, Φ. Καραουλάνης, Ε. Παπαγεωργίου, Ν. Μπούσουλας  pdf  κείμενο  (540 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 7: Οπλισμένα Επιχώματα

 

Ειδικές Ομιλίες


Οδηγίες σύνταξης μελετών οπλισμένων επιχωμάτων της Εγνατία Οδός Α.Ε./ Γ. Κωνσταντινίδης  pdf  κείμενο  (837 ΚΒ)


Χρήση γεωαφρού EPS σε έργα οδοποιίας/ Δ. Ατματζίδης 


 

Εισηγήσεις


Φθορά γεωπλεγμάτων κατά την τοποθέτηση/ Δ. Ατματζίδης, Ι. Φίκιρης, Δ. Χρυσικός, Ι. Πανταζόπουλος  pdf  κείμενο  (355 ΚΒ)


Προστασία γεωμεμβρανών έναντι φθοράς από κρούση/ Δ. Ατματζίδης, Δ. Χρυσικός, Κ. Θωμάς  pdf  κείμενο  (243 ΚΒ)


Φθορά μη υφασμένων γεωϋφασμάτων κατά την τοποθέτηση/ Δ. Ατματζίδης, Δ. Χρυσικός, Ι. Παπαευσταθίου  pdf  κείμενο  (268 ΚΒ)


Τοίχοι ωπλισμένης γης: δυναμική ανάλυση πειράματος φυγοκεντριστή/ Ν. Γερόλυμος, Α. Ζιωτοπούλου, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (563 ΚΒ)


Μέτρα για την προστασία επιχωμάτων έναντι επιφανειακής τεκτονικής διάρρηξης με χρήση γεωσυνθετικών υλικών/ Β. Ζανιά, Γ. Τσομπανάκης, Π. Ψαρρόπουλος, Γ. Μπουκοβάλας  pdf  κείμενο  (555 ΚΒ)


Πολιτιστικό κέντρο Σ. Νιάρχου: σεισμική ανάλυση υψηλού τοίχου ωπλισμένης γης επί προβληματικού εδάφους/ Γ. Γκαζέτας, Π. Τασιοπούλου, Α. Ζιωτοπούλου  pdf  κείμενο  (955 ΚΒ)


Υπολογισμός παραμορφώσεων μοντέλων οπλισμένων πρανών σε φυγοκεντριστή σε φυγοκεντριστή μέσω ψηφιακών φωτογραφιών και PIV ανάλυση/ Ε. Καπογιάννη, J. Laue, Μ. Σακελλαρίου  pdf  κείμενο  (362 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση οπλισμένων πρανών σε φυγοκεντριστή και μέτρηση παραμορφώσεων μέσω αισθητήρων οπτικών ινών/ Ε. Καπογιάννη, J. Laue, Μ. Σακελλαρίου  pdf   κείμενο  (810 ΚΒ)


Εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων και οριακής ισορροπίας κατά το σχεδιασμό οπλισμένων επιχωμάτων: παραδοχές – αποτελέσματα – συμπεράσματα/ Α. Κωμοδρόμος, Ν. Κλήμης, Μ. Παπαδοπούλου  pdf  κείμενο  (882 ΚΒ)


Μελέτη και κατασκευή οδικού επιχώματος επί πολύ μαλακής αργίλου, από ελαφρά υλικά διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)/ Γ. Παπαχαραλάμπους, Μ. Καββαδάς, Ε. Καραΐσκου, Μ. Κοντού, Η. Σωτηρόπουλος  pdf  κείμενο  (428 ΚΒ)


Ανάλυση της σεισμικής απόκρισης οπλισμένων εδαφικών πρανών/ Ι. Τζαβάρα, Β. Ζανιά, Γ. Τσομπανάκης, Π. Ψαρρόπουλος  pdf  κείμενο  (343 ΚΒ)


Ανάλυση κατασκευών από ωπλισμένη γη υπό δυναμική καταπόνηση/ Χ. Τσατσανίφος, Γ. Κοσσένας  pdf  κείμενο  (553 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 8: Γεωπεριβαλλοντικά

 

Ειδική Ομιλία


Περιβαλλοντική Γεωτεχνική: προοπτικές εφαρμογών στην Ελλάδα σήμερα/ Μ. Πανταζίδου 


 

Εισηγήσεις


Αποτελεσματικότητα της μεθόδου βαθιάς δυναμικής συμπύκνωσης σε χώρους απόθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων/ Δ. Ζέκκος, M. Flanagan  pdf  κείμενο  (612 ΚΒ)


Ποσοτικοποίηση της παρεχομένης προστασίας από σύνθετες στρώσεις στεγάνωσης ΧΥΤΑ: σύγκριση εναλλακτικών μεθόδων υπολογισμού/ Κ. Κανδρής, Μ. Πανταζίδου  pdf  κείμενο  (523 ΚΒ)


Γεωτεχνικός σχεδιασμός και στεγάνωση χώρου απόθεσης μεταλλουργικών σκωριών/ Α. Κολλιός, Δ. Εγγλέζος, Μ. Μιγκίρου  pdf  κείμενο  (781 ΚΒ)


Γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήματα κατά την κατασκευή του πρώτου υπόγειου χώρου αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα/ Α. Μπενάρδος, Β. Βαντόλας, Χ. Τσατσανίφος, Π. Ψαρρόπουλος, Μ. Παναγιώτου, Δ. Καλιαμπάκος  pdf  κείμενο  (910 ΚΒ)


Σχηματομορφές κατανομής βαρύτερων από το νερό μη υδατικών υγρών (DNAPL) στο έδαφος: συσχέτιση με αδιάστατους αριθμούς/ Χ. Παπαχατζάκη, Μ. Πανταζίδου  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)


Πιλοτική εφαρμογή Ατταπουλγιτικής αργίλου για τη σταθεροποίηση τοξικών μετάλλων σε ρυπασμένα εδάφη/ Β. Ζωτιάδης, Α. Αργυράκη, Ε. Θεολόγου  pdf  κείμενο  (669 ΚΒ)


Υπόλειμμα επεξεργασίας μεταλλεύματος χρωμίτη (COPR): επικίνδυνο ρυπασμένο έδαφος ή επικίνδυνο στερεό απόβλητο;/ Δ. Δερματάς, R. Bonaparte, Μ. Χρυσοχόου, D. Moon  pdf  κείμενο  (500 ΚΒ)


Μηχανισμοί διόγκωσης και επεξεργασίας υπολειμμάτων του αποβλήτου χρωμίτη (Chromite Ore Processing Residue, COPR)/ Δ. Δερματάς, Μ. Χρυσοχόου, D. Moon  pdf  κείμενο  (161 ΚΒ)


Επίδραση προετοιμασίας δείγματος περίθλασης ακτίνων Χ στην ποσοτική ορυκτολογία: συνέπειες επεξεργασίας χρωμικών αποβλήτων/ Δ. Δερματάς, Μ. Χρυσοχόου, S. Pardali, D. Grubb  pdf  κείμενο  (681 ΚΒ)


Γεωπεριβαλλοντικός χαρακτηρισμός για την εκτίμηση της απόδοσης και βιωσιμότητας της σταθεροποίησης/στερεοποίησης αποβλήτων/ Δ. Δερματάς, Μ. Χρυσοχόου, D. Moon  pdf  κείμενο  (116 ΚΒ)


Συσχέτιση του μεγέθους σωματιδίων μολύβδου με τοπικές και λειτουργικές συνθήκες σε πεδία βολής/ Δ. Δερματάς, Μ. Χρυσοχόου  pdf  κείμενο  (240 ΚΒ)


Επεξεργασία εδαφών πεδίων βολής με φωσφορικά άλατα: σταθεροποίηση του μολύβδου ή απελευθέρωση φωσφόρου;/ Δ. Δερματάς, Μ. Χρυσοχόου, D. Grabb, X. Xuanfeng pdf  κείμενο  (600 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 6Β : Σήραγγες

 

Ειδική Ομιλία


Συμπεράσματα από τη διερεύνηση ανύψωσης υποθαλάσσιας σήραγγας λόγω ρευστοποίησης του περιβάλλοντος εδάφους/ Θ. Τραβασάρου  pdf  κείμενο  (450 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Επίπτωση της χρήσης καταστατικού νόμου με κλάδο χαλάρωσης στο σχεδιασμό των σηράγγων σε ασθενή σχηματισμό/ Α. Κωμοδρόμος, Μ. Παπαδοπούλου  pdf  κείμενο  (437 ΚΒ)


Θέματα ευστάθειας και υποστήριξης σηράγγων σε περιβάλλον φλύσχη. Εμπειρίες από το σχεδιασμό και κατασκευή σηράγγων στην Ελλάδα/ Β. Μαρίνος, Π. Φορτσάκης, Γ. Προυντζόπουλος  pdf  κείμενο  (830 ΚΒ)


Η τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των βραχομαζών κατά τη διάνοιξη σηράγγων. Η σημασία στον σχεδιασμό των μέτρων υποστήριξης/ Β. Μαρίνος  pdf  κείμενο  (503 ΚΒ)


Ελαστοπλαστική λύση κλειστής μορφής για την κατανομή πλαστικής ζώνης περιμετρικά κυκλικής σήραγγας σε ημίχωρο/ Σ. Μασσίνας, Μ. Σακελλαρίου  pdf  κείμενο  (542 ΚΒ)


Απλοποιημένη πιθανοτική μελέτη σήραγγας/ Π. Νομικός, Σ. Χριστοδουλοπούλου, Α. Σοφιανός  pdf  κείμενο  (721 ΚΒ)


Μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων σε Μολάσσα – σήραγγες Αγ. Παρασκευής και Αγναντερού Εγνατίας Οδού/ Γ. Ντουνιάς, Ι. Φικίρης, Σ. Τόλης, Ε. Λυμπέρης, Γ. Αγγίσταλης, Ν. Ραχανιώτης  pdf  κείμενο  (673 ΚΒ)


Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς του ινοπλισμένου σκυροδέματος με πιθανές εφαρμογές του στην υποστήριξη υπόγειων τεχνικών έργων/ Λ. Παγάνης, Ζ. Αγιουτάντης, Σ. Μαυριγιαννάκης, Χ. Στειακάκης  pdf  κείμενο  (813 ΚΒ)


Βαρυτική και τασικοί μηχανισμοί αστοχίας προσωρινής υποστήριξης σηράγγων/ Χ. Παπαδόπουλος, Ν. Καζίλης  pdf  κείμενο  (227 ΚΒ)


Η επίδραση των αγκυρίων μετώπου στην ευστάθεια σηράγγων. Παραμετρική διερεύνηση με πεπερασμένα στοιχεία/ Γ. Προυντζόπουλος, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Ευστάθεια και παραμορφώσεις μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής σηράγγων. Σύγκριση αριθμητικών αναλύσεων με αναλυτική μέθοδο/ Γ. Προυντζόπουλος, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (625 ΚΒ)


Ειδικά γεωτεχνικά προβλήματα κατά την κατασκευή σηράγγων εντός αστικών περιοχών/ Σ. Σαββίδης, F. Kirsch, Γ. Παπαδάκος  pdf  κείμενο  (750 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 9Α : Επιφανειακές και Βαθιές Θεμελιώσεις

 

Εισηγήσεις


Δυναμικός συντελεστής Winkler για αξονικώς φορτιζόμενο πάσσαλο αιχμής σε ανένδοτη βάση/ Γ. Ανωγιάτης, Γ. Μυλωνάκης  pdf  κείμενο  (729 ΚΒ)


Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο/ Κ. Γιαννόπουλος, L. Zdravkovic  pdf  κείμενο  (340 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση κολωνοπασσάλων: αριθμητική διερεύνηση/ Β. Δρόσος, Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (835 ΚΒ)


Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόμενων πασσάλων σε αδρομερή εδάφη βάσει δοκιμαστικών φορτίσεων/ Ε. Κεραμίδας, Α. Ρίτσος  pdf  κείμενο  (232 ΚΒ)


Σύγκριση προσεγγιστικών μεθόδων υπολογισμού φέρουσας ικανότητας πασσάλων εκσκαφής και δοκιμαστικών φορτίσεων/ Α. Κοζομπόλης, Π. Βέττας  pdf  κείμενο  (225 ΚΒ)


Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών – 3D μη γραμμική ανάλυση/ Α. Κωμοδρόμος, Ι. Ρεντζεπέρης, Μ. Παπαδοπούλου  pdf  κείμενο  (738 ΚΒ)


Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανομή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα – κεφαλόδεσμο πασσαλοθεμελιώσεων/ Σ. Μπαρέκα, Μ. Παπαδοπούλου, Α. Κωμοδρόμος  pdf  κείμενο  (407 ΚΒ)


Προσδιορισμός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών – 3D μη γραμμική ανάλυση/ Μ. Παπαδοπούλου, Α. Κωμοδρόμος  pdf  κείμενο  (439 ΚΒ)


Γεωτεχνική γεωσεισμική σχεδίαση θεμελίωσης ανεμογεννητριών σε καρστικό κρητιδικό ασβεστόλιθο/ Α. Μπαρούνης  pdf  κείμενο  (245 ΚΒ)


Οριζόντιες δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων στη θάλασσα – Η περίπτωση των Ναυδέτων του λιμένα Λαυρίου/ Α. Πλατής, Χ. Σολομωνίδης, Α. Παπαντωνίου  pdf  κείμενο  (843 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 10Α : Βελτιώσεις Εδαφών

 

Ειδική Ομιλία


Επιφανειακή θεμελίωση βάθρου γέφυρας σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με ελεγχόμενη βελτίωση/ Γ. Μπουκοβάλας 


 

Εισηγήσεις


Διατμητική αντοχή ινοπλισμένης άμμου/ Κ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Γραμματικόπουλος, Α. Αναστασιάδης  pdf  κείμενο  (134 ΚΒ)


Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες ενεματωμένης λεπτόκοκκης άμμου με εποξειδική ρητίνη/ Κ. Αναγνωστόπουλος, Θ. Παπαλιάγκας, Χ. Πατρώνης, Σ. Μανωλοπούλου, Θ. Δημόπουλος  pdf  κείμενο  (385 ΚΒ)


Παραμετρική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενέσεων εμποτισμού εδαφών με αιωρήματα λεπτόκοκκων τσιμέντων/ Α. Δρουδάκης, Ι. Μάρκου, Δ. Χριστοδούλου  pdf  κείμενο  (665 ΚΒ)


Ενεσιμότητα αιωρημάτων τσιμέντου σε αμμώδη εδάφη – Διερεύνηση και εκτίμηση/ Δ. Χριστοδούλου, Ι. Μάρκου, Α. Δρουδάκης  pdf  κείμενο  (229 ΚΒ)


Δυναμική συμπύκνωση χαλαρών κοκκωδών εδαφών: σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ συμβατικών και νεότερων μεθόδων βελτίωσης/ Α. Κοζομπόλης, Π. Βέττας, Α. Αναγνωστόπουλος, Γ. Χλιμίντζας  pdf  κείμενο  (777 ΚΒ)


Δυναμικά χαρακτηριστικά άμμων εμποτισμένων με αιωρήματα λεπτόκοκκων τσιμέντων/ Ι. Πανταζόπουλος, Δ. Ατματζίδης, Γ. Αθανασόπουλος  pdf  κείμενο  (538 ΚΒ)


Μηχανική συμπεριφορά άμμων εμποτισμένων με αιωρήματα λεπτόκοκκων τσιμέντων/ Ι. Πανταζόπουλος, Δ. Ατματζίδης, Ι. Μάρκου  pdf  κείμενο  (568 ΚΒ)


Βελτίωση εδάφους για την έδραση επιχωμάτων συγκοινωνιακών έργων με τη μέθοδο της βαθιάς ανάμιξης/ Γ. Παπαχαραλάμπους, Η. Σωτηρόπουλος  pdf  κείμενο  (745 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 6Γ : Σήραγγες

 

Εισηγήσεις


Έργο ευρείας παράκαμψης της πόλης των Πατρών. Τεχνικογεωλογικές-γεωτεχνικές συνθήκες και σχεδιασμός των υπόγειων έργων/ Α. Κούκη  pdf  κείμενο  (318 ΚΒ)


Συμπεριφορά των μαργαϊκών σχηματισμών της ευρείας παράκαμψης Πατρών με βάση στοιχεία συγκλίσεων των σηράγγων/ Α. Κούκη, Ν. Σαμπατακάκης  pdf  κείμενο  (688 ΚΒ)


Διάνοιξη σηράγγων με δοκούς προπορείας. Συμβολή στο σχεδιασμό της μεθόδου των δοκών που αποσκοπεί στον περιορισμό των καθιζήσεων/ Ν. Μαραγκός  pdf  κείμενο  (685 ΚΒ)


Εδαφικές μετακινήσεις πάνω από ρηχές σήραγγες. Πρόταση ορισμού του στατικού συστήματος σε μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης/ Ν. Μαραγκός  pdf  κείμενο  (269 ΚΒ)


Υπόγειες κατασκευές. Η σημασία και οι επιδράσεις στο σχεδιασμό των υπόγειων έργων της απλοποίησης του ανισοτασικού πεδίου στο ισοτασικό/ Ν. Μαραγκός  pdf  κείμενο  (330 ΚΒ)


Συμβολή στη λειτουργικότητα και ασφάλεια περιαστικών οδικών σηράγγων/ Δ. Σαρηγιάννης, Μ. Τσιτώτας, Δ. Καλτσάς, Δ. Ρίζος, Α. Κόκκαλης  pdf  κείμενο  (672 ΚΒ)


Μελέτη του προβλήματος διάνοιξης των κλιτυοσηράγγων/ Π. Φορτσάκης, Σ. Δημάκης, Β. Μαρίνος, Γ. Αγγίσταλης, Π. Μαρίνος  pdf  κείμενο  (705 ΚΒ)


Συγκριτική μελέτη κριτηρίων αστοχίας Hoek-Brown και Mohr-Coulomb στην ανάλυση της διάνοιξης των σηράγγων/ Π. Φορτσάκης, Α. Μπαλάση, Π. Μαρίνος  pdf  κείμενο  (502 ΚΒ)


Ποσοτικός χαρακτηρισμός βραχόμαζας με έντονη στρωσιγένεια στην ανάλυση της διάνοιξης σηράγγων/ Π. Φορτσάκης, Κ. Νίκας, Β. Μαρίνος, Π. Μαρίνος  pdf  κείμενο  (778 ΚΒ)


Σύγκριση των μεθόδων εκτίμησης φορτίων της τελικής επένδυσης μέσω αριθμητικών αναλύσεων και στοιχείων από την Εγνατία Οδό/ Π. Φορτσάκης, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (543 ΚΒ)


Διερεύνηση της επίδρασης του βραχυχρόνιου ερπυσμού στη διάνοιξη σηράγγων/ Π. Φορτσάκης, Γ. Προυντζόπουλος, Μ. Δεμερούτη, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (572 ΚΒ)


Μελέτη της φόρτισης τελικής επένδυσης σηράγγων μέσω στοχαστικών αναλύσεων/ Π. Φορτσάκης, Δ. Αρβανίτη, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Παραμετρικές αναλύσεις φορτίσεων της τελικής επένδυσης σηράγγων/ Π. Γιούτα-Μήτρα, Σ. Γκέκας, Α. Σοφιανός  pdf  κείμενο  (337 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 3Β : Πρανή – Κατολισθήσεις

 

Ειδική Ομιλία


Τέμπη: παρουσίαση πορίσματος Επιτροπής ΤΕΕ/ Γ. Τσιαμπάος 


 

Εισηγήσεις


Σύστημα αντιστήριξης οδού και αγωγού ύδατος σε περιοχή κατολίσθησης/ Π. Καβουκλής, Θ. Δανιηλίδης, Δ. Κούμουλος  pdf  κείμενο  (818 ΚΒ)


Διαδοχικές κατολισθήσεις σε φλύσχη/ Σ. Καβουνίδης, Λ. Σωτηρόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Μ. Μπαρδάνης  pdf  κείμενο  (669 ΚΒ)


Αριθμητική προσομοίωση μέτρων σταθεροποίησης κατολισθαίνοντος φυσικού πρανούς/ Δ. Καραμπατακάκης  pdf  κείμενο  (848 ΚΒ)


Αποτελεσματικότητα των πασσάλων στην σταθεροποίηση κατολισθήσεων: 3Δ αριθμητική διερεύνηση/ Ρ. Κουρκουλής, Φ. Γελαγώτη, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (799 ΚΒ)


Αστοχία επαρχιακής οδού στη θέση «Τσουλήθρα» της νήσου Άνδρου/ Γ. Κουταβάς, Χ. Κουταλιά, Α. Μπαλτζόγλου, Κ. Πλυτάς  pdf  κείμενο  (391 ΚΒ)


Η βροχόπτωση της 17/12/09 στα Στενά των Τεμπών, σε σχέση με τις δονήσεις των ανατινάξεων διάνοιξης της νέας οδικής σήραγγας/ Η. Μπαλικτσής  pdf  κείμενο  (437 ΚΒ)


Σταθεροποίηση μεγάλης κατολίσθησης με αντίβαρα: μια σημαντική εφαρμογή στην Εγνατία Οδό/ Ν. Νάσκος, Ε. Σουκουμπέντα, Κ. Δημαράς  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Διερεύνηση της μεγάλης κατολίσθησης της Τσακώνας μέσω αναλύσεων οριακής ισορροπίας/ Γ. Ντουνιάς, Γ. Μπελόκας  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων/ Α. Παπαβασιλείου, Χ. Αναγνωστόπουλος  pdf  κείμενο  (520 ΚΒ)


Εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης κατολίσθησης από χ.θ. 6+380 έως χ.θ. 6+700 στο τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού/ Μ. Παχάκης, Κ. Πλυτάς, Α. Μπαλτζόγλου, Γ. Χλιμίντζας, Χ. Κουταλιά  pdf  κείμενο  (764 ΚΒ)


Κατολίσθηση στην κοίτη του Μετσοβίτικου, Εγνατία Οδός, χ.θ. 6+380 έως χ.θ. 6+700: αριθμητικές προσομοιώσεις και ενόργανες μετρήσεις/ Κ. Πλυτάς, Γ. Χλιμίντζας, Α. Μπαλτζόγλου, Χ. Κουταλιά, Μ. Παχάκης  pdf  κείμενο  (846 ΚΒ)


Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού στη μελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωολογικό μοντέλο κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής/ Ε. Πεταλωτή, Ε. Χαραλαμπάκης  pdf  κείμενο  (589 ΚΒ)


Ανάλυση κατολισθητικών φαινομένων πρανούς λιγνιτωρυχείου σε μαργαϊκούς σχηματισμούς με εξαιρετικά χαμηλή αντοχή/ Γ. Προυντζόπουλος, Π. Φορτσάκης, Π. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Κατολισθητικά φαινόμενα Σαμαρίνας/ Γ. Μελέκης, Γ. Μιγκίρος, Χ. Τσατσανίφος  pdf  κείμενο  (600 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 11: Νοτιοανατολική ΕυρώπηΕφαρμογή Ευρωκωδίκων – Southeastern Europe – Applications of the Eurocodes

 

Ειδική Ομιλία

 


EC7: Eurocode 7: un “umbrella code” its implementation, evolution and impact worldwide/ Α. Αναγνωστόπουλος, R. Frank  pdf  κείμενο  (130 ΚΒ)


 

Φορείς και Εκπρόσωποι χωρών ΝΑ Ευρώπης

 


Μιχάλης Καββαδάς, Ελλάδα


Ervin Paci, Αλβανία


Eurocode and software programs in the field of Geotechnical Engineering/ G. K. Ilov, J. D. Jellev, A. Totsev, Βουλγαρία  pdf  κείμενο  (300 ΚΒ)


Implementation of EC7 in Croatia/ T. Ivsic, A. Szavits-Nossan, Κροατία  pdf  κείμενο  (62 ΚΒ)


Design by pile load testing of drilled shafts in Cyprus Alluvial deposits in accordance to Eurocode 7/ P. Papadopoulos, C. Onisiforou, A. Lees, Κύπρος  pdf  κείμενο  (138 ΚΒ)


Vlatko Sesov, ΠΓΔΜ


Design using Eurocode 7 in Romania/ I. Manoliu, Ρουμανία  pdf  κείμενο  (340 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 12Α: Φράγματα – Άοπλα Επιχώματα

 

Ειδική Ομιλία


Μακροχρόνια συμπεριφορά φραγμάτων/ Γ. Ντουνιάς 


 

Εισηγήσεις


Στεγανοποίηση θεμελίωσης φράγματος Παπαδιάς στην κοίτη του ποταμού. Κατασκευή – έλεγχοι πριν την πλήρωση του ταμιευτήρα/ Χ. Οικονομίδης, Κ. Αναστασόπουλος, Μ. Γαραντζιώτης  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Στεγανοποίηση θεμελίωσης φράγματος Παπαδιάς στην κοίτη του ποταμού: έλεγχοι κατά την πλήρωση του ταμιευτήρα/ Κ. Αναστασόπουλος, Χ. Οικονομίδης, Σ. Σιαχάου, Χ. Παπαχατζάκη  pdf  κείμενο  (928 ΚΒ)


Η συμπεριφορά του φράγματος του Ευήνου/ Β. Μαλανδράκη, Α. Αγγελόπουλος, Β. Σούλης, Χ. Αγγελίδης  pdf  κείμενο  (761 ΚΒ)


Επίδραση διαμήκους σεισμικής διέγερσης στην συμπεριφορά της ανάντη πλάκας σκυροδέματος λιθόρριπτων φραγμάτων/ Π. Ντακούλας  pdf  κείμενο  (944 ΚΒ)


Επίδραση της δυσκαμψίας της λιθορριπής στην συμπεριφορά φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος/ Π. Ντακούλας  pdf  κείμενο  (732 ΚΒ)


Παραμετρική αριθμητική διερεύνηση σεισμικής απόκρισης χωμάτινων φραγμάτων και υψηλών επιχωμάτων/ Κ. Ανδριανόπουλος, Α. Παπαδημητρίου, Γ. Μπουκοβάλας, Κ. Αναστασόπουλος  pdf  κείμενο  (867 ΚΒ)


Νέα μεθοδολογία εκτίμησης σεισμικών συντελεστών για την ψευδο-στατική ανάλυση ευστάθειας πρανών  χωμάτινων φραγμάτων/ Α. Παπαδημητρίου, Κ. Ανδριανόπουλος, Γ. Μπουκοβάλας, Κ. Αναστασόπουλος  pdf  κείμενο  (647 ΚΒ)


Μεθοδολογία για την εκτίμηση της επικινδυνότητας αστοχίας αναχωμάτων λόγω σεισμικής φόρτισης/ Α. Αθανασοπούλου-Ζέκκου, R. Seed  pdf  κείμενο  (796 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 10Β : Βελτιώσεις Εδαφών

 

Εισηγήσεις


Δυναμικές ιδιότητες ηφαιστειογενών κοκκωδών εδαφών/ Α. Αναστασιάδης, Κ. Σενετάκης, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (213 ΚΒ)


Δυναμικές ιδιότητες μιγμάτων χονδρόκοκκων εδαφών με συνθετικά υλικά στη μη γραμμική περιοχή συμπεριφοράς/ Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης, Κ. Σενετάκης, Μ. Τσαούση, Μ. Χατζηγιάννη  pdf  κείμενο  (297 ΚΒ)


Πειραματική μελέτη αργιλικών δοκιμίων βελτιωμένων με κολώνες άμμου και χαλίκων/ Π. Ανδρέου, Β. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Διερεύνηση της τρισδιάστατης απόκρισης ομάδας χαλικοπασσάλων και σύγκριση με αξονοσυμμετρικές συνθήκες/ Π. Ανδρέου, Β. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (728 ΚΒ)


Προτάσεις από την εφαρμογή χαλικοπασσάλων σε συνεκτικά εδάφη/ Π. Ανδρέου, Β. Παπαδόπουλος, Α. Αναγνωστόπουλος  pdf  κείμενο  (145 ΚΒ)


Εναλλακτική θεμελίωση δομημάτων με ασύνδετους πασσάλους/ Ν. Γερόλυμος, Χ. Δρόσου, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (634 ΚΒ)


Βελτίωση συνθηκών θεμελίωσης μέσω έδρασης επί μεμονωμένων πλακών επί πασσάλων, σε μαλακά και ρευστοποιήσιμα εδάφη/ Ι. Μεταξάς, Δ. Κούμουλος, Θ. Κοργιαλός  pdf  κείμενο  (583 ΚΒ)


Βελτίωση εδάφους με προφόρτιση επιταχυνόμενη με χαλικοπασσάλους – Η περίπτωση του αεροδρομίου της Κέρκυρας/ Α. Πλατής, Η. Μιχάλης, Κ. Μάλλιου  pdf  κείμενο  (386 ΚΒ)


Δυναμικές ιδιότητες μιγμάτων χονδρόκοκκων εδαφών με συνθετικά υλικά στην ελαστική-γραμμική περιοχή συμπεριφοράς/ Κ. Σενετάκης, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης  pdf  κείμενο  (518 ΚΒ)


Παράμετροι αντοχής και συμπύκνωσης μιγμάτων αμμωδών εδαφών με κοκκοποιημένα ελαστικά/ Κ. Σενετάκης, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης, Χ. Γαργάλα, Ι. Καρακάση, Ι. Γραμματικόπουλος  pdf  κείμενο  (514 ΚΒ)


Βελτίωση εδάφους για την κατασκευή σταθμού βιολογικού καθαρισμού στην Βράϊλα της Ρουμανίας/ Γ. Τσίτσας, Κ. Πασκουάλιν, Ρ. Τσιόρταν  pdf  κείμενο  (344 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 13 : Διδάσκοντας Γεωτεχνική Μηχανική: Το νέο αίμα

 

 

(συζήτηση στρογγυλής τραπέζης)

 

Συνεδρία 9Β : Επιφανειακές και Βαθιές Θεμελιώσεις

 

Ειδική Ομιλία


Ανασκόπηση γεωλογίας και θεμελιώσεων γεφυρών της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών/ Σ. Νικολάου, Χ. Λεϊσυ, Α. Ντάϊερ  pdf  κείμενο  (237 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


3-Δ σεισμική απόκριση βάθρου επί ομάδας πασσάλων: προς μια νέα αντίληψη αντισεισμικού σχεδιασμού/ Ι. Αναστασόπουλος, Δ. Μπούζιου  pdf  κείμενο  (562 ΚΒ)


Φρέαρ θεμελίωσης υποβαλλόμενο σε κανονική τεκτονική διάρρηξη: πειραματική και αριθμητική διερεύνηση/ Μ. Λώλη, Ι. Αναστασόπουλος, M. Bransby, Γ. Γκαζέτας  pdf  κείμενο  (936 ΚΒ)


Εφαρμογή μη καταστροφικών μεθόδων  για τον ποιοτικό έλεγχο έγχυτων πασσάλων/ Ι. Φίκιρης, Σ. Καβουνίδης, Γ. Ντουνιάς  pdf  κείμενο  (986 ΚΒ)


Πρόταση προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου έγχυτων πασσάλων με μη καταστροφικές μεθόδους/ Ι. Φίκιρης, Σ. Καβουνίδης, Γ. Ντουνιάς  pdf  κείμενο  (223 ΚΒ)


Θεμελίωση επί πασσάλων θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων»/ Ι. Χατζηγιαννέλης, Κ. Λουκάκης  pdf  κείμενο  (708 ΚΒ)


Σχεδιασμός συστημάτων εσχάρας πεδιλοδοκών με χρήση διογκωμένου πολυστυρένιου (EPS) ως υλικό πλήρωσης/ Π. Ψαρρόπουλος, Β. Ζανιά, Κ. Σπυράκος, Α. Αναγνωστάκη, Π. Πετενιώτης 


 

 

Συνεδρία 14: Βαθιές Εκσκαφές – Αντιστηρίξεις

 

Εισηγήσεις


Εγκατάσταση και συμπεριφορά συστήματος αντιστήριξης εδαφικής εκσκαφής από μεταλλικές πασσαλοσανίδες σε αστικό περιβάλλον/  Β. Βλαχάκης, Γ. Αθανασόπουλος, Π. Πελέκης, Γ. Σπηλιωτόπουλος  pdf  κείμενο  (625 ΚΒ)


Αρχές σχεδιασμού βαθιών ορυγμάτων κάλυψης και εκσκαφής σύμφωνα με τον ευρωκώδικα EC7 και γερμανικές συστάσεις/ Χ. Βρεττός, Γ. Βασιλακοπούλου, Δ. Ρίζος  pdf  κείμενο  (269 ΚΒ)


Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης με πολυώροφη οικοδομή: πολυσταδιακή αριθμητική ανάλυση για τον προσδιορισμό μέτρων προενίσχυσης/ Μ. Παπαδοπούλου, Α. Κωμοδρόμος  pdf  κείμενο  (361 ΚΒ)


Επιρροή τοίχων αντιστήριξης στις συναρτήσεις δυναμικής εμπέδησης επιφανειακών θεμελίων εδραζόμενων στα ανάντη/ Γ. Παπαζαφειρόπουλος, Π. Ψαρρόπουλος, Γ. Τσομπανάκης  pdf  κείμενο  (248 ΚΒ)


Προσομοίωση της δυναμικής καταπόνησης άκαμπτων και εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης/ Γ. Παπαζαφειρόπουλος, Π. Ψαρρόπουλος, Γ. Τσομπανάκης  pdf  κείμενο  (569 ΚΒ)


Επιρροή της διαπερατότητας τοίχου αντιστήριξης βαθειάς εκσκαφής στις εδαφικές καθιζήσεις από στερεοποίηση/ Α. Τσιαμπούση, L. Zdravkovic, D. Potts  pdf  κείμενο  (987 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία 12Β : Φράγματα – Άοπλα Επιχώματα

 

Εισηγήσεις


Κουρτίνα τσιμεντενέσεων φράγματος Μεσοχώρας/ Δ. Λαμπρόπουλος pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Διαχείριση του γεωτεχνικού ρίσκου στην κατασκευή οδικών έργων υποδομής/ Μ. Ιακωβίδου  pdf  κείμενο  (242 ΚΒ)


Θεμελίωση αγωγού πτώσης του νέου υδροηλεκτρικού σταθμού Γλαύκου ισχύος 5.5 MW σε απότομο πρανές/ Π. Καβουκλής, Θ. Δανιηλίδης, Δ. Κούμουλος  pdf  κείμενο  (779 ΚΒ)


Επιρροή των υδροδυναμικών πιέσεων σε ρωγμές, του συστήματος φράγμα – βραχομάζα, κατά τη διάρκεια σεισμικής διέγερσης/ Θ. Λαζαρίδης  pdf  κείμενο  (624 ΚΒ)


Ρουφράκτης Γυρτώνης επί του ποταμού Πηνειού – Θεσσαλία: γεωτεχνικαί συνθήκαι και έρευνα θεμελιώσεως/ Ο. Παπαγεωργίου  pdf  κείμενο  (425 ΚΒ)


Ρουφράκτης Γυρτώνης επί του ποταμού Πηνειού – Θεσσαλία: διάταξις και διάρθρωσις, κριτήρια σχεδιασμού/ Ο. Παπαγεωργίου  pdf  κείμενο  (486 ΚΒ)


Ρουφράκτης Γυρτώνης επί του ποταμού Πηνειού – Θεσσαλία: σύστημα οργάνων, συνθήκαι φορτίσεως και ασφάλεια Ρουφράκτου, συμπαραμαρτούντα έργα/ Ο. Παπαγεωργίου  pdf  κείμενο  (513 ΚΒ)


Γεωτεχνικά προβλήματα κατά την κατασκευή του χωμάτινου φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας/ Σ. Φελέκος, Α. Γιάγκος  pdf  κείμενο  (540 ΚΒ)


 

 

Καταληκτική Συνεδρία

 

Ειδικές Ομιλίες


Εμπειρίες από τη δεκαετία του 60/ Σ. Παπασπύρου 


Γεωτεχνικές εμπειρίες και γεωτεχνικές περιπέτειες/ Η. Σωτηρόπουλος  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Θέματα έρευνας-μελέτης-επίβλεψης και συμπεράσματα/ Χ. Τσατσανίφος