7ο Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής , ΤΕΕ, Δήμος Αθηναίων, 5-7 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα)

 

Μ 2657

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

ΈναρξηΧαιρετισμοί


Εναρκτήρια ομιλία Προέδρου International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

The new French standard for the application of Eurocode 7 to deep foundations/ R. Frank pdf κείμενο (286 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία Ι

Διδασκαλία και μάθηση γεωτεχνικής μηχανικής: περιστατικά για εκπαίδευση

 


Το περιστατικό της αστοχίας σιδηροδρομικού επιχώματος στην πόλη του Ann Arbor, Michigan, ως μέσο διδασκαλίας γεωτεχνικής μηχανικής/ Δ. Ζέκκος, Α. Αθανασοπούλου-Ζέκκου, Α. Γκρίζη, W. Greenwood pdf κείμενο (1,3 MΒ)


Γεωτεχνικός σχεδιασμός επιχώματος: αναλύσεις ευστάθειας και υπολογισμός καθιζήσεων/ Β. Κ. Ξενάκη, Γ. Ι. Ντούλης, Γ. Α. Αθανασόπουλοςpdf κείμενο (307 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία ΙΙ

Συμπεριφορά εδαφών: έρευνες υπαίθρου και εργαστηρίου

 


Νέα δεδομένα για τα φαινόμενα των εδαφικών υποχωρήσεων στην παράκτια ζώνη των Δήμων Ν. Φαλήρου, Μοσχάτου και Καλλιθέας/ Α. Καϊταντζιάν, Ε. Σαμιώτης, Κ. Λουπασάκηςpdf κείμενο (1,9  MΒ)


Η επιρροή της μέγιστης κατακόρυφης τάσης στο δείκτη συμπίεσης και στην τάση φαινόμενης προστερεοποίησης/ Μ. Ε. Μπαρδάνης, Σ. Γρίφιζαpdf κείμενο (379 ΚΒ)


Διατμητική αντοχή πολύ χονδρόκοκκων εδαφικών υλικών και μετρήσεις του συντελεστή ωθήσεων γαιών ηρεμίας τους/ Μ. Ε. Μπαρδάνης, Σ. Γρίφιζα, Π. Κόκκαληpdf κείμενο (420 ΚΒ)


Διεξαγωγή της δοκιμής SPT στον ελληνικό χώρο με ταυτόχρονη μέτρηση του λόγου ενέργειας κρούσης – πρώτα συμπεράσματα/ Α. Β. Μπατίλας, Π. Γ. Ρούσσος, Γ. Α. Αθανασόπουλοςpdf κείμενο (766 ΚΒ)


Προτεινόμενο ελληνικό σύστημα ταξινόμησης εδαφών (HSC) κατά EN ISO 14688-2/ Κ. Μπορονκάυ, Μ. Νόβακ, Ν. Μπούσουλας, Γ. Στούμπος, Γ. Ροβολής, Χ. Τσιάβος, Α. Κολλιός, Π. Μαραγιάννης pdf κείμενο (567 ΚΒ)


Επίδραση της ταχύτητας διάτμησης στην παραμένουσα αντοχή συνεκτικών εδαφών/ Στ. Παπαδόπουλος, Θ. Τίκα pdf κείμενο (404 ΚΒ)


Εργαστηριακή συσχέτιση της ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων με την αντίσταση ρευστοποίησης αμμωδών εδαφών/ Ι. Α., Παπαδοπούλου,  Μ. Θ. Τίκαpdf κείμενο (402 ΚΒ)


Δοκιμή απευθείας διάτμησης σε κοκκώδη υλικά – Σκέψεις και προβληματισμοί/

Κ. Πλυτάς, Α. Αναγνωστόπουλος pdf κείμενο (778 ΚΒ)


Διαδικασία περιγραφής πυρήνων γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές έρευνες/ Γ. Ροβολής, Κ. Μπορονκάυ, Γ. Στούμπος, Μ. Νόβακ pdf κείμενο (376 ΚΒ)


Προσδιορισμός της ακαμψίας εδαφικού γεωϋλικού με εργαστηριακές δοκιμές και γεωφυσικές μετρήσεις πεδίου/ Ε. Στειακάκης, Α. Λαζαρόπουλος, Α. Βαφείδης, Ζ. Αγιουτάντης, Δ. Βαβαδάκης pdf κείμενο (704 ΚΒ)


Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες της τύρφης των Φιλίππων/ Χ. Στρατάκος, Ν. Σιδέρης, Ε. Στασινούλιας pdf κείμενο (1 MΒ)


Χαρακτηριστικά τριβής δύο ιζηματογενών πετρωμάτων/ Μ. Γ. Τζιλίνη, Θ. Θ. Παπαλιάγκας, Β. Γ. Χρηστάρας pdf κείμενο (531 ΚΒ)


Εκτίμηση της επιδεκτικότητας σε υδροστερεοποίηση των τεχνητών επιχωματώσεων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης/ Ν. Θ. Χατζηγώγος, Θ. Κ. Μακεδών, Γ. Ε.  Τσιντάρης, Σ. Χ. Τσότσος, Β. Χ. Χρηστάρας pdf κείμενο (741 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία ΙΙΙ

Εδαφοδυναμική: επίδραση της τοπογραφίας στην σεισμική κίνηση

 


Ειδική Ομιλία

Ο Νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ευρώπης, με τη Νέα Κατηγοριοποίηση Εδαφικών Συνθηκών και η Επιτακτική Αναγκαιότητα Αλλαγής του ΕΑΚ/ Κ. Πιτιλάκης


Κριτήρια ανατροπής στερεού σώματος σε σεισμικές κινήσεις κοντινού πεδίου/ Ε. Βογιατζάκη, Γ. Βαχαβιώλος, Γ. Μυλωνάκης, Ι. Ν. Ψυχάρης, Δ. Βαμβάτσικος pdf κείμενο (1,5 MΒ)


Μετακίνηση πρανών στην περίπτωση που ο σεισμός προκαλεί στατική αστάθεια/ Ε. Κούρτογλου, Κ. Σταματόπουλος pdf κείμενο (398 ΚΒ)


Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης πλησίον μονόκλινων πρανών/ Α. Γ. Παπαδημητρίου, Α. Κοντογιάννη pdf κείμενο (488 ΚΒ)


Επιδείνωση της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους σε αλλουβιακές κοιλάδες/ Α. Γ. Παπαδημητρίου, Ζ. Χ. Τέττα, Μ. Π. Μέλλιος pdf κείμενο (385 ΚΒ)


Επίδραση της τοπογραφίας στην εδαφική σεισμική απόκριση της Κάτω Αχαΐας κατά το σεισμό 8ης Ιουνίου 2008, Μw6.4/ Π. Κ. Πελέκης, Α. Β. Μπατίλας, Ε. Θ. Πεφάνη, Β. Σ. Βλαχάκης, Γ. Α. Αθανασόπουλος pdf κείμενο (1,3 MΒ)


Σεισμική διακινδύνευση πόλεων. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης/ Ε. Δ. Ρήγα, Α. Χ. Καρατζέτζου, Κ. Δ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (555 ΚΒ)


Συντελεστές σεισμικής επιδείνωσης λόγω σύνθετης επιφανειακής γεωλογίας σε δισδιάστατες λεκάνες τραπεζοειδούς γεωμετρίας/ Ε. Δ. Ρήγα, Κ. Α. Μάκρα, Κ. Δ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (470 ΚΒ)


Η επίδραση της κρίσιμης επιτάχυνσης στην σεισμική μετακίνηση πρανών/ Κ. Σταματόπουλος, Ν. Τασκάρης, Τ. Θωμαΐδης pdf κείμενο (466 ΚΒ)


Πρόβλεψη της σεισμικής μετακίνησης ολισθήσεων σε κορεσμένη άμμο με την σπονδυλωτή προσομοίωση και απλοποιημένη καταστατική σχέση/ Κ. Σταματόπουλος, Κ. Γκούμα, Π. Σιδηρόπουλος, Κ. Τζάραλης pdf κείμενο (530 ΚΒ)


Σεισμική μετακίνηση σε επιφάνειες ολίσθησης από κορεσμένη άμμο με απομείωση αντοχής/ Κ. Σταματόπουλος, Π. Σιδηρόπουλος, Γ. Βακράτσας, Κ. Τζάραλης, Ε. Κολούσιου, Σ. Ανδριώτη pdf κείμενο (328 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση συστήματος εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής πλησίον έντονης τοπογραφικής έξαρσης/ Σ. Δ. Φωτοπούλου, Χ. Αναστασιάδου, Δ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (733 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία IV

Συμπεριφορά εδαφών: προσομοιώματα

 


Αριθμητική προσομοίωση και σχεδιασμός γεωθερμικών εγκαταστάσεων σε αργιλικά εδάφη/ Δ. Μ. Ζύμνη, A. J. Whittle pdf κείμενο (908 ΚΒ)


Επιρροή μικροπαραμέτρων στην προσομοίωση της τριαξονικής δοκιμής με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων/ Κωνσταντίνος Ν. Θωμάς, Γεώργιος Ε. Μυλωνάκης pdf κείμενο (2 MΒ)


Αριθμητική ολοκλήρωση του κριτηρίου αστοχίας Hoek-Brown και εφαρμογή του στη μελέτη ερπυσμού κατά τη διάνοιξη σηράγγων/ Φ. Ε. Καραουλάνης, Θ. Χατζηγώγος pdf κείμενο (455 ΚΒ)


Οριακή ανάλυση ριπιδίου τάσεων σε μη-συνεκτικό έδαφος με ίδιον βάρος, με χρήση τασικών συναρτήσεων/ Π. Κλουκίνας, Α. Ν. Δημητρακόπουλος, Γ. Ε. Μυλωνάκης pdf κείμενο (625 ΚΒ)


Περί της ακρίβειας απλών ανισοτροπικών καταστατικών προσομοιωμάτων για συνεκτικά εδάφη/ Α. Γ.  Παπαδημητρίου, Γ. Ι. Αγαπουλάκη, Ι. Φ. Δαφαλιάς pdf κείμενο (908 ΚΒ)


Καταστατική σχέση που προβλέπει την συμπεριφορά άμμων σε επιφάνειες ολίσθησης/ Κ. Σταματόπουλος, Χ. Κοραή, Λ. Μπάλλα pdf κείμενο (502 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία V

Βαθιές εκσκαφές – Αντιστηρίξεις

 


Βαθιές εκσκαφές και αντιστηρίξεις στον Αθηναϊκό σχιστόλιθο. Η περίπτωση του σταθμού “Αγία Μαρίνα” του Μετρό Αθηνών/ Α. Αλεξανδρής, Μ. Aμπαριώτη, Ν. Μπούσουλας, Φ. Νάκου pdf κείμενο (1,1 ΚΒ)


Ανάστροφη ανάλυση αγκυρωμένου πετάσματος ΩΣ/ Ν. Καττής, Π. Πελέκης pdf κείμενο (662 ΚΒ)


Διερεύνηση της συμπεριφοράς ενδόσιμων τοίχων αντιστήριξης σε δυναμική φόρτιση μέσω πειραμάτων σεισμικής τράπεζας/ Π. Κλουκίνας, Γ. Ε. Μυλωνάκης, A. Evangelista, A.-L. Simonelli, C. A. Taylor pdf κείμενο (889 ΚΒ)


Υπολογισμός βαρυτικών και σεισμικών ωθήσεων γαιών με χρήση βελτιωμένων μηχανισμών οριακής ισορροπίας/ Π. Κλουκίνας, Α.-Μ. Φόη, Γ. Ε. Μυλωνάκης pdf κείμενο (602 ΚΒ)


Έργα αντιστήριξης οδικού ορύγματος σε περιοχή με ενεργή ολίσθηση, πλησίον στομίου σήραγγας Ακράτας/ Α. Β. Κοζομπόλης, Γ. Ο. Χλιμίντζας pdf κείμενο (493 ΚΒ)


Επιρροή των 3-D συνθηκών επί της συμπεριφοράς αντιστηρίξεων με προεντεταμένες ακυρώσεις/ Β. Κ. Παπαδοπούλου pdf κείμενο (1,2 MΒ)


 

 

Συνεδρία VI

Επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις

 


Αναλυτικές λύσεις Winkler ανώτερης τάξης για εύκαμπτους πασσάλους/ Ε. Γ. Αγαπάκη, Γ. Ε.  Μυλωνάκης pdf κείμενο (543 ΚΒ)


Αναλυτική επίλυση πασσάλου τριβής σε δίστρωτο έδαφος/ Γ. Ανωγιάτης, Γ. Μυλωνάκης, Κ. Παπαντωνόπουλος pdf κείμενο (424 ΚΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών επί φρεάτων θεμελιώσεως/ Ν. Γερόλυμος, Α. Ζαφειράκος pdf κείμενο (813 ΚΒ)


Γενικευμένη επιφάνεια αστοχίας βαθιά εγκιβωτισμένων θεμελίων υπό συνδυασμένη φόρτιση/ Α. Ζαφειράκος, Ν. Γερόλυμος pdf κείμενο (1,3 MΒ)


Aπλουστευμένη μέθοδος τριδιάστατης ανάλυσης για την προσομοίωση θεμελιώσεων με πασσάλους/ Τ. Ε. Ζορμπά, Σ. Β. Μπαρέκα, Α. Μ. Κωμοδρόμος pdf κείμενο (605 ΚΒ)


Νέα υβριδική θεμελίωση για θαλάσσιες ανεμογεννήτριες/ Μ. Θεοφίλου, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (960 ΚΒ)


Σχέσεις ελαστικής απόκρισης άκαμπτων φρεάτων πακτώσεως υπό εγκάρσια φόρτιση με χρήση τριδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων/ Δ. Γ. Κάλτσας, Κ. Π. Τζιβάκος, Μ. Ι. Καββαδάς pdf κείμενο (913 ΚΒ)


Αλληλεπίδραση τεμάχους πασσάλου - εδάφους με ασθενή δακτυλιοειδή ζώνη σε πλευρική φόρτιση/ Α.  Ξ. Καρατζιά, Π. Παπαστυλιανού, Ε. Γ. Μυλωνάκης pdf κείμενο (959 ΚΒ)


Μεθοδολογία πρόβλεψης της απόκρισης ομάδας πασσάλων υπό οριζόντια φόρτιση/ Α. Μ. Κωμοδρόμος, Μ. Κ. Παπαδοπούλου pdf κείμενο (949 ΚΒ)


Φέρουσα ικανότητα πασσάλων με εφαρμογή DIN1054 και EN1997.02 –Σύγκριση αποτελεσμάτων – Έλεγχος μέσω δοκιμών φόρτισης/ Π. Μαραγιάννης, Κ. Ανδρικοπούλου pdf κείμενο (528 ΚΒ)


Φέρουσα ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων επί δίστρωτου αργιλικού εδάφους/ Κ. Παπαδοπούλου, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (919 ΚΒ)


Επέκταση της μεθόδου p - y σε ομάδες πασσάλων σε αμμώδη εδάφη/ Μ. Κ. Παπαδοπούλου, Α. Μ. Κωμοδρόμος pdf κείμενο (891 ΚΒ)


Αριθμητική διερεύνηση της οριακής εδαφικής αντίδρασης πασσάλων υπό εγκάρσια φόρτιση σε κανονικά στερεοποιημένες αργίλους/ Κ. Π. Τζιβάκος, Μ. Ι. Καββαδάς pdf κείμενο ( 923 ΚΒ)


Αριθμητική διερεύνηση καμπυλών p-y για κινηματική στατική φόρτιση πασσάλων σε άμμους/ Γ. Κ. Χαλούλος, Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Β. Παπαδόπουλος, Α. Ι. Βαλσαμής pdf κείμενο (728 ΚΒ)


Θεμελίωση θαλασσίων ανεμογεννητριών με μονοπασσάλους/ Ο. Λ. Χρήστου, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Μη-γραμμική ανάλυση πλευρικά φωτιζόμενου πασσάλου με χρήση καμπυλών “p-y”/ Ε. Γ. Ψαρουδάκης, Γ. Ε. Μυλωνάκης pdf κείμενο (472 ΚΒ)


Μη-γραμμική ανάλυση αξονικά φορτιζόμενου πασσάλου με χρήση καμπυλών “t-z”/ Ε. Γ. Ψαρουδάκης, Γ. Μυλωνάκης, Ν. Σ. Κλήμης, Άννα-Μαρία Γ. Φόη pdf κείμενο (918 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία VII

Περιβαλλοντική γεωτεχνική, πολιτιστική κληρονομιά και γεωτεχνική μηχανική

 


Γεωτεχνική αξιολόγηση ασβεστολιθικών εξορυκτικών αποβλήτων/ Ι. Ε. Ζευγώλης, Α. Αποστολίκας, Σ. Παππάς pdf κείμενο (400 ΚΒ)


Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ενός νέου τύπου γεωσύνθετου για περιβαλλοντικές εφαρμογές/ Β. Ζωτιάδης, Α. Κελεπερτζής, Α. Κολλιός pdf κείμενο (301 ΚΒ)


Τα ανενεργά λατομεία του λεκανοπεδίου Αθηνών και τα γεωτεχνικά προβλήματα που εγείρονται με την ένταξή τους στο αστικό Περιβάλλον/ Β. Καραγιαννάκη, Κ. Λουπασάκης, Ε. Ζέρβας pdf κείμενο (696 ΚΒ)


Υπολογισμός μόνιμων σεισμικών μετακινήσεων σε αρχαίους αναλημματικούς τοίχους/ Δ. Ν. Εγγλέζος pdf κείμενο (403 ΚΒ)


Μέτρα προστασίας του αναλήμματος των Θησαυρών και του ανάντη αντιστηριζόμενου πρανούς στην Αρχαία Ολυμπία/ Δ. Ν. Εγγλέζος, Χ. Καρναβέζος pdf κείμενο (398 ΚΒ)


Ανάλυση διακινδύνευσης στη νότια απόληξη του τείχους στη χερσόνησο της Παναγίας Καβάλας/ Γεώργιος Τσακαλίδης, Στέλλα Αρναούτη pdf κείμενο (480 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία VIII

Βελτιώσεις εδαφών, εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών

 


Βελτίωση συνθηκών Θεμελίωσης επιχωμάτων & τεχνικών σε ρευστοποιήσιμα εδάφη/ Γ. Βλαβιανός, Σ. Φώτη pdf κείμενο (544 ΚΒ)


Διερεύνηση και εκτίμηση της ενεσιμότητας αιωρημάτων τσιμέντου σε άμμους με διαφορετική κοκκομετρική σύνθεση/ Ι. Ν. Μάρκου, Δ. Ν. Χριστοδούλου, Ε. Σ. Πεταλά, Δ. Κ. Ατματζίδης pdf κείμενο (257 ΚΒ)


Δοκιμές στρεπτικού και καμπτικού συντονισμού σε άμμους εμποτισμένες με αιωρήματα λεπτόκοκκου τσιμέντου/ Β. Γ. Μπάσας, Ι. Α. Πανταζόπουλος, Δ. Κ. Ατματζίδης pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Πειραματικός προσδιορισμός αποτελεσματικότητας αιωρημάτων λεπτόκοκκου τσιμέντου/ Ι. Α. Πανταζόπουλος, Σ. Κ. Παπαγεωργοπούλου, Δ. Κ. Ατματζίδης pdf κείμενο (175 ΚΒ)


Συμπεριφορά βελτιωμένου εδάφους με πασσάλους υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Πειραματικό προσομοίωμα τριών διαστάσεων υπό κλίμακα/ Χ. Ψυχογυιού, O. Jenck, M. Houda, F. Emeriault pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Διερεύνηση αιτιών και αποκατάσταση λειτουργικών προβλημάτων εξωτερικών δαπέδων - οδοστρωμάτων με τη χρήση γεωσυνθετικών υλικών/ Kωνσταντίνος Λεονταρίδης, Nικόλαος Τσάτσος, Θεοφάνης Παπαθανασίου pdf κείμενο (438 ΚΒ)


Διερεύνηση αλληλεπίδρασης λεπτόκοκκου εδάφους –γεωσυνθετικών με δοκιμές άμεσης διάτμησης/ Ι. Ν. Μάρκου, Μ. Α. Παπαδοπούλου, Ε. Σ. Χαλβατζοπούλου pdf κείμενο (300 ΚΒ)


 

 

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρία IX

Εφαρμογή Ευρωκωδίκων

 


Προσκεκλημένη ομιλία

How risk and reliability of geotechnical designs are addressed in Eurocode 7/ T. Orr


Ευρωπαϊκά πρότυπα για γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές/ Α. Γ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Γ. Κούμουλος, Χ. Ι. Σαρόγλου, Ε. Γαρδέλη pdf κείμενο (276 ΚΒ)


Πιθανοτική ανάλυση ευστάθειας με τη μέθοδο αξιοπιστίας πρώτης τάξης και εκτίμηση των παραμέτρων αντοχής βάσει Ευρωκώδικα 7/ Γ. Μπελόκας pdf κείμενο (661 ΚΒ)


Θέματα σχεδιασμού γεωτεχνικών έργων με τον Ευρωκώδικα 7/ Β. Παπαδόπουλος pdf κείμενο (1,2 MΒ)


 

 

Συνεδρία X

Πρανή – Κατολισθήσεις

 


Σύνθεση χαρτών κατολισθητικής επιδεκτικότητας για το Δυτικό Πήλιο με την εφαρμογή πολυκριτηριακών μεθόδων/ Β. Αγγελίτσα, Μ. Κιτσάκη, Δ. Μπαρμπαγιάννη, Π. Τσαγγαράτος, Κ. Λουπασάκης pdf κείμενο (1 MΒ)


Πειραματική διερεύνηση συστήματος καταγραφής βραχοπτώσεων/ Ζ. Αγιουτάντης, Χ. Στειακάκης, Σ. Μερτίκας, Α. Τριπολιτσιώτης, Ε. Αποστόλου, Α. Δασκαλάκης, Γ. Κρητικάκης, Γ. Βλάχου, Γ. Καπλανίδης pdf κείμενο ( 644 ΚΒ)


H Κατολίσθηση Πισσουρίου (Λεμεσός – Κύπρος). Αίτια αποσταθεροποίησης και μέτρα αποκατάστασης/ Α. Αλεξανδρής, Ε. Κατσίπη Γρίβα, Μ. Αμπαριώτη, Π. Παπαδόπουλος pdf κείμενο (2,1 MΒ)


Επιδεκτικότητα κατολίσθησης πρανών της οδού Σερρών – Λαϊλιά/ Μ. Ν. Αλεξούδη, Θ. Θ. Παπαλιάγκας, Χ. Β. Καταβάτης, Κ. Φ. Βοσνιάκος, Σ. Β. Μανωλοπούλου, Κ. Α. Παπαθεοδώρου, Θ. Μ. Τσάπανος pdf κείμενο (898 ΚΒ)


Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των συντελεστών αναπήδησης στις καταπτώσεις βράχων/ Π. Αστερίου, Γ. Τσιαμπάος pdf κείμενο (1 MΒ)


Διερεύνηση της επίδρασης του σχήματος τεμαχών στις καταπτώσεις βράχων/ Π. Αστερίου, Γ. Τσιαμπάος, Α. Βούδρης, Η. Κωστογιάννης pdf κείμενο (965 ΚΒ)


Σταθεροποίηση κατολισθήσεων μεταξύ Χ.Θ. 12+800 και 13+020 του τμήματος Ντάμες - Τεπελένι του οδικού άξονα B-N της Αλβανίας/ Ν. Γ. Καζίλης, Χ. Π. Παπαδόπουλος pdf κείμενο (928 ΚΒ)


Ανάλυση και σχεδιασμός μέτρων σταθεροποίησης κατολίσθησης στον Αναλιόντα Επαρχίας Λευκωσίας/ Δ. Λουκίδης, Χ. Ιταλός, Π. Παπαναστασίου, Γ. Λαζάρου pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Ποσοτική εκτίμηση κινδύνου κατολίσθησης οδικών πρανών κατά μήκος των οδών Σέρρες – Λαϊλιάς και Σέρρες – Εξοχή/ Θ. Θ. Παπαλιάγκας, Μ. Ν. Αλεξούδη, Α. Θ. Τσικρίκης, Χ. Ι. Πατρώνης, Μ. Γ. Τζιλίνη, Κ. Φ. Βοσνιάκος, Σ. Β. Μανωλοπούλου pdf κείμενο (664 ΚΒ)


Αξιολόγηση, ανάλυση και αποκατάσταση κατολίσθησης μεγάλου εύρους σε πρανή εξόρυξης λιγνιτωρυχείου εντός μαργαϊκών σχηματισμών/ Γ. Προυντζόπουλος, Π. Φορτσάκης, Β. Μαρίνος, Π. Μαρίνος pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Εκτίμηση επικινδυνότητας έναντι καταπτώσεων βράχων μέσω τριδιάστατης ανάλυσης/ Ι. Χ. Σαρόγλου, F. Berger, Π. Αστερίου, Γ. Τσιαμπάος pdf κείμενο (781 ΚΒ)


Χρήση μετρήσεων μετακινήσεων από το διάστημα στη γεωτεχνική μηχανική: Εφαρμογή στην ολίσθηση της Κερασιάς/ Κ. Σταματόπουλος, Π. Πετρίδης, Λ. Μπάλλα, Ε. Σταυρογιαννοπούλου, Ι. Παρχαρίδης, Ν. Νικολάου, Ν. Σπανού pdf κείμενο (829 ΚΒ)


Διερεύνηση μηχανισμού αστοχίας πρανούς επιχώματος Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγ. Δέκα (Κρήτη)/ Ε. Στειακάκης, Α. Λαζαρόπουλος, Δ. Βαβαδάκης, Μ. Κριτσωτάκης pdf κείμενο (888 ΚΒ)


Σχεδιασμός πρανών για την αποκατάσταση αδρανών λατομείων χρησιμοποιώντας τα υλικά εκσκαφής από το Μετρό του Πειραιά/ Μ. Χατζηαγγέλου, Β Χρηστάρας, Κ. Μπότσου, Εμ. Μαλλιαρουδάκης pdf κείμενο (712 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία XI

Εδαφοδυναμική: συμπεριφορά κατασκευών σε σεισμό

 


Ειδική ομιλία

Ανάλυση πασσάλων σε έδαφος με ρευστοποίηση και πλευρική εξάπλωση/ Γ. Μπουκοβάλας


Συμπεριφορά υπόγειων χαλύβδινων αγωγών κατά την μετατόπιση σεισμικού ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης/ Π. Βαζούρας, Π. Ντακούλας, Σ. Καραμάνος pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Δυναμική απόκριση τοίχων αντιστηρίξεως υπό οριζόντια σεισμική διέγερση/ Ε. Γαρίνη, Γ. Γκαζέτας, Ι. Χ. Αναστασόπουλος pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Σεισμική φέρουσα ικανότητα επιφανειακών θεμελίων μέσω οριακής ανάλυσης τάσεων/ Θ.-Κ. Ελεζόγλου, Π. Κλουκίνας, Γ. Ε. Μυλωνάκης pdf κείμενο (1,4 MΒ)


Σεισμική φέρουσα ικανότητα επιφανειακού θεμελίου μέσω βελτιωμένου μηχανισμού οριακής ισορροπίας/ Θ.-Κ. Ελεζόγλου, Π. Κλουκίνας, Γ. Ε. Μυλωνάκης pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Επιρροή της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής στην εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας κτηρίων Ο/Σ/ Σ. Θ. Καραπέτρου, Σ. Δ. Φωτοπούλου, Κ. Δ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (820 ΚΒ)


Ελαστοδυναμική ανάλυση επιφανειακού θεμέλιου επί ρευστοποιήσιμου εδαφικού στρώματος/ Ξ. Α. Καρατζιά, Γ. Ε. Μυλωνάκης, Γ. Δ. Μπουκοβάλας pdf κείμενο (872 ΚΒ)


Δυναμική δυσκαμψία και απόσβεση πασσάλου υπό πλευρική φόρτιση σε ανομοιογενές έδαφος/ Ξ. Α. Καρατζιά, Γ. Ε. Μυλωνάκης pdf κείμενο (627 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση της μη-γραμμικής σεισμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίου-βάθρου οπλισμένου σκυροδέματος/ Μ. Δ. Λώλη, Ι. Χ. Αναστασόπουλος, J. A. Knappett, M. J. Brown, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1,3 MΒ)


Οι Σεισμοί του Canterbury: φάσματα ελαστικής απόκρισης, πλάτους fourier και η δυναμική απόκριση του εδάφους/ Σ. Παναγούλιας, Ε. Γαρίνη, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1,6 MΒ)


Δείκτες εμπέδησης και κινηματικής απόκρισης πασσάλων σε ανομοιογενές έδαφος/ Εμμ. Ν. Ροβίθης, Γ. Ε. Μυλωνάκης, Κ. Δ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (1,1 MΒ)


 

 

Συνεδρία XII

Φράγματα, άοπλα επιχώματα, οπλισμένα επιχώματα

 


Διερεύνηση ευστάθειας άοπλων επιχωμάτων σε σεισμικές συνθήκες, με κριτήρια επιτελεστικότητας/ Α. Γ. Παπαδάκος, Ν. Σ. Κλήμης pdf κείμενο (842 ΚΒ)


Συμπεριφορά μεγάλων φραγμάτων λιθορριπής με ανάντη πλάκα σκυροδέματος κατά την πλήρωση της λεκάνης/ Ε. Σταυροθεοδώρου, Π. Ντακούλας pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Σεισμική απόκριση φράγματος τέλματος/ Σ. Φωτοπούλου, Δ. Ξεφτέρη, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (776 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση τοίχων ωπλισμένης γης και σύγκριση με συμβατικό τοίχο ωπλισμένου σκυροδέματος/ Φ. Γελαγωτή, Ρ. Κουρκούλης, Σ. Κοντόε, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1,3 MΒ)


Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις μετακινήσεις τοίχων οπλισμένης γης/ Ι. Ε. Ζευγώλης, Γ. Ι. Ντούλης pdf κείμενο (657 ΚΒ)


Μέθοδοι δοκιμών και ελέγχων γεωσυνθετικών υλικών ευρύτερα χρησιμοποιούμενες/ Φώτης Μαρινίδης, Κωνσταντίνος Κοκκινίδης-Σαμαράς pdf κείμενο (907 ΚΒ)


Εφαρμογή της μεθόδου της οπλισμένης γης στην αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.– Η περίπτωση του Χ.Α.Δ.Α. Σύρου/ Α. Δ. Πλατής, Κ. Θ. Μάλλιου, Δ. Α. Πλατής pdf κείμενο (1,6 MΒ)


 

 

Συνεδρία XIII

Εδαφοδυναμική: θέματα ρευστοποίησης

 


Φαινομενολογική προσομοίωση της σεισμικής απόκρισης εδαφών παθητικά σταθεροποιημένων έναντι ρευστοποίησης/ Γ. Ι. Αγαπουλάκη, Α. Γ. Παπαδημητρίου, Κ. Ι. Ανδριανόπουλος pdf κείμενο (821 ΚΒ)


Μελέτη της αντίστασης σε ρευστοποίηση άμμου εμποτισμένης με κολλοειδή πυριτία/ Α. Δ. Βράννα, Θ. Τίκα, Γ. Κονίνης pdf κείμενο (717 ΚΒ)


Η αντίσταση ρευστοποίησης ελαφρώς τσιμεντοποιημένων άμμων/ Α. Δ. Βράννα, Θ. Τίκα, Γ. Κονίνης pdf κείμενο (946 ΚΒ)


Παθητική σταθεροποίηση ρευστοποιήσιμων εδαφών με κολλοειδή πυριτία στο εργαστήριο/ Α. Δ. Βράννα, Θ. Τίκα, Γ. Κονίνης pdf κείμενο (817 ΚΒ)


Αριθμητική προσομοίωση σεισμικής απόκρισης επιφανειακών θεμελιώσεων σε ρευστοποιήσιμο έδαφος/ Β. Ε. Δημητριάδη, Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Γ. Κ. Χαλούλος pdf κείμενο (1 MΒ)


Απλοποιημένη μεθοδολογία σχεδιασμού επιφανειακών θεμελιώσεων σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με ελεγχόμενη βελτίωση/ Β. Ε. Δημητριάδη, Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Α. Α. Αγγελής pdf κείμενο (1,3 MΒ)


Προσομοίωση εδαφικών αστοχιών στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης/ Α. Α. Κυρατζή, Α. Χατζηπέτρος, Γ. Παπαθανασίου, Ζ. Ρουμελιώτη pdf κείμενο (1,6 MΒ)


Νέα διαγράμματα σχεδιασμού καννάβου στραγγιστηρίων έναντι ρευστοποίησης/ Γ. Μπουκοβάλας, Α. Παπαδημητρίου, Δ. Νιάρχος, Ι. Τσιάπας pdf κείμενο (1,3 MΒ)


Επίδραση πάχους ρευστοποίησης στη σεισμική απόκριση του εδάφους/ Γ. Μπουκοβάλας, Ι. Τσιάπας, Α. Θεοχάρης, Ι. Χαλούλος pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Παθητική σταθεροποίηση: Μια νέα τεχνική βελτίωσης εδαφών έναντι ρευστοποίησης σε θέσεις υφιστάμενων κατασκευών/ Α. Γ. Παπαδημητρίου, Γ. Ι. Αγαπουλάκη pdf κείμενο (843 ΚΒ)


Απλοποιημένη εκτίμηση ελαστικών φασμάτων απόκρισης για ρευστοποιημένα εδάφη/ Ι. Τσιάπας, Γ. Μπουκοβάλας, Ι. Χαλούλος, Μ. Μαλισιανού pdf κείμενο (1 MΒ)


Κινηματική φόρτιση πασσάλου λόγω ρευστοποίησης και πλευρικής εδαφικής εξάπλωσης/ Γ. Κ. Χαλούλος, Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Δ. Κ. Καραμήτρος pdf κείμενο (1,1 MΒ)


 

 

Ειδική συνεδρία για βροχοπτώσεις

 


Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης βραχοπτώσεων – αρχιτεκτονική και στάδια εξέλιξης/ Χ. Στειακάκης, Α. Τριπολιτσιώτης, Ζ. Αγιουτάντης, Σ. Μετίκας, Π. Παρτσινέβελος, Α. Δασκαλάκης, Γ. Καπλανίδης, Γ. Βλάχου, Ε. Αποστόλου


Πειραματική διερεύνηση των συντελεστών αναπήδησης στις καταπτώσεις Βράχων/ Π. Αστερίου, Γ. Τσιαμπάος


Εκτίμηση των συντελεστών αναπήδησης από σημαντικές καταπτώσεις βράχων στη Δυτική Ελλάδα/ Ν. Βαγενά, Ν. Δεπούνη


Σχεδιασμός πρανών λατομείων έναντι καταπτώσεων βράχων. Εκτίμηση γεωτεχνικών παραμέτρων από επι-τόπου δοκιμές/ Α. Γκουβαΐλας, Χ. Σαρόγλου


Εφαρμογές μέτρων αντιστήριξης πρανών βραχοπτώσεων/ Ε. Χαραλαμπάκης, Ε. Ζιγκιριάδου, Ε. Σακουμπέντα


 

 

Συνεδρία XIV

Εδαφοδυναμική: εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφοδυναμικής

 


Προσδιορισμός δυναμικών ιδιοτήτων επιφανειακών στρωμάτων με χρήση μικροθορύβου και γεω-δεδομένων: Eφαρμογή στην Ξάνθη/ Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαΐδης, Ν. Σ. Κλήμης, Α. Χατζηπέτρος, Μ. Ανθυμίδης, Ι. Διαμαντής, Θ. Λαζαρίδης, Κ. Μιμίδης, Β. Μάργαρης pdf κείμενο (1 MΒ)


Κατακόρυφη διάταξη επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: χαρακτηριστικά εδαφικής απόκρισης με βάση τις διαθέσιμες σεισμικές καταγραφές/ Ο. Σ. Θεοφιλοπούλου, Π. Κ. Πελέκης, Γ. Α. Αθανασόπουλος, Β. Σ. Βλαχάκης, Α. Β. Μπατίλας pdf κείμενο (1 MΒ)


Πειραματική μελέτη της επίδρασης των φυσικών χαρακτηριστικών αμμωδών εδαφών στη γραμμική ελαστική συμπεριφορά τους/ Π. Α. Καλλιόγλου, Θ. Μ. Τίκα, Γ. Ε. Κονίνης pdf κείμενο (932 ΚΒ)


Μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης στον ελληνικό χώρο και η συνεισφορά της στην επιστημονική κοινότητα/ Ι. Καλογεράς, Β. Μάργαρης, Ν. Θεοδουλίδης, Χ. Παπαϊωάννου, Α. Σαββαΐδης pdf κείμενο (736 ΚΒ)


Δυναμικές ιδιότητες αμμωδών εδαφών εμποτισμένων με διαλύματα κολλοειδούς πυριτίας: Αποτελέσματα δοκιμών συντονισμού/ Α. Β. Μπατίλας, Ι. Α. Πανταζόπουλος, Γ. Α. Αθανασόπουλος pdf κείμενο (954 ΚΒ)


Πειραματικός προσδιορισμός της εδαφικής επιτάχυνσης σε θέση ρευστοποίησης με βάση την παρατηρηθείσα συμπεριφορά/ Α. Β. Μπατίλας, Π. Κ. Πελέκης, Β. Σ. Βλαχάκης, Γ. Α. Αθανασόπουλος pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Αστικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων στο πολεοδομικό συγκρότημα Πάτρας – Χαρακτηριστικά δικτύου και ανάλυση καταγραφών/ Α. Β. Μπατίλας, Π. Κ. Πελέκης, Β. Σ. Βλαχάκης, Γ. Α. Αθανασόπουλος pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Κατακόρυφη διάταξη επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: εγκατάσταση – λειτουργία και δεδομένα σεισμικών καταγραφών/ Π. Κ. Πελέκης, Α. Β. Μπατίλας, Β. Σ. Βλαχάκης, Γ. Α. Αθανασόπουλος pdf κείμενο (1,8 MΒ)


Χαρακτηρισμός θέσης κατακόρυφης διάταξης επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα με αλληλοσυσχέτιση καταγραμμένων σεισμικών σημάτων/ Π. Κ. Πελέκης, Α. Β. Μπατίλας, Β. Σ. Βλαχάκης, Ο. Σ. Θεοφιλοπούλου, Γ. Α. Αθανασόπουλος, Β. Γ. Ξενάκης pdf κείμενο (1,7 MΒ)


Μηχανικές ιδιότητες μιγμάτων άμμου/κοκκοποιημένων ελαστικών υπό αστράγγιστες συνθήκες ανακλυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης/ Γ. Α. Πιστόλας, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (551 ΚΒ)


Παράμετροι αντοχής μιγμάτων άμμου/κοκκοποιημένων ελαστικών/ Γ. Α. Πιστόλας, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (607 ΚΒ)


Δυναμικές ιδιότητες άμμου Hostun υπό αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης σε μεγάλος εύρος παραμορφώσεων/ Γ. Α. Πιστόλας, Α. Τσινάρης, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (798 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση ακλόνητου τοίχου αντιστήριξης με υλικό επίχωσης μείγμα ηφαιστειογενούς υλικού και κοκκοποιημένων ελαστικών/ Α. Τσινάρης, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (686 ΚΒ)


Μηχανικές και δυναμικές ιδιότητες μειγμάτων χονδρόκοκκων ηφαιστειογενών εδαφών με προσθήκη κοκκοποιημένων ελαστικών/ Α. Τσινάρης, Γ. Α. Πιστόλας, Α. Αναστασιάδης, Κ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (518 ΚΒ)


Συσχετίσεις μεταξύ του δείκτη VS30 και μέσων ταχυτήτων VSz για βάθη μικρότερα και μεγαλύτερα των 30m από ελληνικά δεδομένα/ Χ. Χαρχαρίδη, Θ. Λαζαρίδης, Ε. Πεταλά, Ν. Σ. Κλήμης pdf κείμενο (864 ΚΒ)


 

 

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

Προσκεκλημένη ομιλία

The failure of a harbour quay due to fill liquefaction/ A. Gens

 

 

Συνεδρία XV

Σήραγγες

 


Ανάπτυξη βάσης δεδομένων γεωτεχνικής παρακολούθησης/ Ζ. Αγιουτάντης, Γ. Καπλανίδης, Χ. Στειακάκης pdf κείμενο (916 ΚΒ)


Σχεδιασμός υπογείων διανοίξεων σε μολασσικούς σχηματισμούς. Η περίπτωση της σιδηροδρομικής σήραγγας Τρικοκκιάς/ Α. Αλεξανδρής, Μ. Αμπαριώτη, Ε. Κατσίπη-Γρίβα, Α. Πασχαλίδου pdf κείμενο (1,6 MΒ)


Επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής στη σεισμική τρωτότητα σηράγγων μικρού βάθους/ Σ. Αργυρούδης, Γ. Τσινίδης, F. Gatti, Κ. Πιτιλάκης pdf κείμενο (1 MΒ)


Επίδραση καταστατικού πρότυπου στην προσομοίωση διάνοιξης αστικής σήραγγας με EPBS/ Β. Ι. Γκίκας, Π. Γιούτα-Μήτρα, Α. Ι. Σοφιανός pdf κείμενο (789 ΚΒ)


Η σημασία και οι επιδράσεις της απλοποίησης του ανισοτασικού πεδίου σε ισοτασικό στο σχεδιασμό υπόγειων έργων/ Ν. Χ. Μαραγκός pdf κείμενο (787 ΚΒ)


Η ακουστική εκπομπή του πετρώματος ως πρόδρομο φαινόμενο της αστοχίας στρωσιγενών οροφών υπογείων εκσκαφών/ Π. Π. Νομικός, Κ. Μ. Σακκάς, Α. Ι. Σοφιανός pdf κείμενο (904 ΚΒ)


Απόκριση ψηλών, μεμονωμένων καμινάδων κατά την διάρκεια διάνοιξης υπόγειας σήραγγας του Μετρό της Αθήνας/ Γ. Παπαστάμος, Σ. Στείρος, Β. Σαλτογιάννη, Β. Κοντογιάννη pdf κείμενο (871 ΚΒ)


Εντατική κατάσταση σηράγγων, διαφόρων μορφών, για φόρτιση κυμάτων SH/ Ε. Πέλλη, Α. Ι. Σοφιανός pdf κείμενο (753 ΚΒ)


Καινοτόμα γεωπολυμερή υλικά παθητικής πυροπροστασίας της επένδυσης σηράγγων/ Κ. Μ. Γ. Σακκάς, Π. Π. Νομικός, Δ. Ι. Πάνιας, Α. Ι. Σοφιανός pdf κείμενο (760 ΚΒ)


Βαθμονόμηση μεθοδολογιών αντισεισμικού σχεδιασμού υπόγειων κατασκευών ορθογωνικής διατομής με πειραματικά δεδομένα/ Γ. Τσινίδης, Κ. Πιτιλάκης, S. P. G. Madabhushi pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Δυναμική αλληλεπίδραση σηράγγων και υπέργειων κατασκευών σε αστικό περιβάλλον/ Γ. Τσινίδης, Κ. Πιτιλάκης, A. Leanza, M. Maugeri pdf κείμενο (806 KB)


Δυναμική συμπεριφορά ορθογωνικών σηράγγων σε αλλουβιακές αποθέσεις: Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση/ Γ. Τσινίδης, Ε. Ροβίθης, Κ. Πιτιλάκης, J. L. Chazelas pdf κείμενο (1,6 MΒ)


Διάνοιξη σήραγγας σε περιβάλλον ασθενούς βραχόμαζας με ισχυρό υπερκείμενο στρώμα/ Π. Φορτσάκης, Β. Μαρίνος, Δ. Νίκου, Φ Χόρτης, Γ. Προυντζόπουλος pdf κείμενο (890 ΚΒ)


 

 

Συνεδρία XVI

Αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής

 


Ειδική ομιλία

Συστήματα Εδάφους - Θεμελίου - Ανωδομής πέραν των επιτρεπτών ορίων σεισμικής επάρκειας/ Γ. Γκαζέτας


Αναλυτική επίλυση πασσάλου σε ανομοιογενές εδαφικό στρώμα/ Γ. Ανωγιάτης, Γ. Μυλωνάκης, Α. Τσίκας pdf κείμενο (827 ΚΒ)


Αναλυτική εκτίμηση παραμορφώσεων μη-ευθύγραμμων υπόγειων αγωγών λόγω μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων/ Χ. Ζουπάντης, Δ. Κ. Καραμήτρος, Γ. Δ. Μπουκοβάλας pdf κείμενο (517 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση ιστορικών δομημάτων από τοιχοποιία σε ενδόσιμο σύστημα εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής/ Κ. Ηλίου, Α. Καρατζέτζου, Δ. Πιτιλάκης, Χ. Ε.  Αδάμη, Ε. Βιντζηλαίου pdf κείμενο (951 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς επιφανειακών θεμελιώσεων υπό καθεστώς ρευστοποίησης/ Δ. Κ. Καραμήτρος, Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Β. Δημητριάδη, Α. Γ. Παπαδημητρίου, Δ. Λουκίδης, S. P. G. Madabhushi, U. Cilingir pdf κείμενο (1,2 MΒ)


Σεισμική απαίτηση συστημάτων με επιφανειακή θεμελίωση λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση. Σύγκριση με πραγματικές καταγραφές/ A. Καρατζέτζου, Δ. Πιτιλάκης, Κ. Δαστιρίδου pdf κείμενο (810 ΚΒ)


Σεισμικές εδαφικές ωθήσεις & αδράνεια τοίχου σε ακλόνητες κατασκευές αντιστήριξης: σύγχρονη ή ασύγχρονη δράση;/ Β. Γ. Κίτσης, Β. Σ. Βλαχάκης, Γ. Α. Αθανασόπουλος, Α. Αθανασοπούλου-Ζέκκου pdf κείμενο (864 ΚΒ)


Σεισμική συμπεριφορά θαλάσσιων ανεμογεννητριών θεμελιωμένων επί κοίλων ανεστραμμένων φρεάτων/ Ρ. Κουρκουλής, Φ. Γελαγωτή, Π. Λεκκάκης, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (2 MΒ)


Σεισμική απόκριση γερανογεφυρών θεμελιωμένων επί λιμενικών κρηπιδοτοίχων/ Ρ. Κουρκουλής, Φ. Γελαγωτή, Μ. Λώλη, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1,3 MΒ)


Επιπτώσεις της ρηγμάτωσης στην απόκριση και το σχεδιασμό διαφραγματικών τοίχων και παρακείμενων κτηρίων/ Α. Μ. Κωμοδρόμος, Μ. Κ. Παπαδοπούλου pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Διερεύνηση επιπτώσεων σε παρακείμενα κτήρια κατά τη φάση κατασκευής διαφραγματικών τοίχων/ Α. Μ. Κωμοδρόμος, Μ. Κ. Παπαδοπούλου, Γ. Κ. Κωνσταντινίδης pdf κείμενο (1 MΒ)


Αριθμητικός προσδιορισμός κινηματικών επιπτώσεων από την εκσκαφή σηράγγων με τη μέθοδο ΤΒΜ-EPB/ Α. Μ. Κωμοδρόμος, Μ. Κ. Παπαδοπούλου, Γ. Κ. Κωνσταντινίδης pdf κείμενο (890 ΚΒ)


Αποτίμηση επιπτώσεων χωρικής μεταβλητότητας παραμέτρων ενισχυμένης ζώνης εδάφους στην απόκριση έργου αντιστήριξης/ Α. Μ. Κωμοδρόμος, Α. Ν. Παπαοικονόκου, Μ. Κ. Παπαδοπούλου, Γ. Κ. Κωνσταντινίδης pdf κείμενο (899 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε πραγματικές διαστάσεις στο πρότυπο σύστημα του ΕυρωΠρωτέα/ Δ. Πιτιλάκης, Ε. Ροβίθης, Α. Αναστασιάδης pdf κείμενο (931 ΚΒ)


Σεισμική τρωτότητα γέφυρας τριών ανοιγμάτων με θεώρηση της αλληλεπίδρασης εδάφους–κατασκευής/ Λ. Σακελλαριάδης, Α. Αγαλιανός, Ι. Αναστασόπουλος, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1,1 MΒ)


Δυναμική ανάλυση ενεργών τάσεων κρηπιδότοιχου βαρύτητας πολλαπλών τεμαχών: Εφαρμογή στον λιμένα Πειραιώς/ Π. Τασιοπούλου, Ν. Γερόλυμος, Γ. Γκαζέτας pdf κείμενο (1,8 MΒ)


 

 

Ειδική συνεδρία σεισμού Κεφαλονιάς

 


Μηχανισμός διάρρηξης, καταγραφές, φαινόμενα κατευθυντικότητας/ Γ. Γκαζέτας


Σεισμική συμπεριφορά σύγχρονων και παραδοσιακών κτηρίων/ Ι. Ψυχάρης


Κατολισθήσεις, βραχοπτώσεις και μέτρα ανάσχεσης/ Γ. Βλαβιανός


Γεωτεχνικές συνθήκες και βλάβες στον λιμένα Ληξουρίου/ Α. Πλατής, Γ. Ανδρεάδης, Μ. Παγουλάτου, Ν. Τζανέτος


Ρευστοποίηση και πλευρική εξάπλωση του εδάφους σε Αργοστόλι και Ληξούρι/ Γ. Αθανασόπουλος


Καταγραφή βλαβών και μελέτη αποκατάστασης κρηπιδοτοιχών στον λιμένα Ληξουρίου/ Χ. Σολομωνίδης


 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου