Επίβλεψη έργων σκυροδέματος (ΤΕΕ-Τμ. Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, 28-30 Μαρτίου 1980, Ηράκλειο)

 

Μ 543

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Οργανωτικές και νομικές πλευρές του λειτουργήματος της επιβλέψεως/Α. Μάνης  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Έλεγχος παραγωγής διαστρώσεως και συμπυκνώσεως σκυροδέματος. Παραγωγή –Μεταφορά –Συμπύκνωση –Αρμοί διακοπής—Συντήρηση-ειδικές απαιτήσεις (καλοκαίρι, παγετός-παραλαβή έτοιμου σκυρ/τος)/ Σ. Τσουκαντάς, Ι. Σιγάλας   pdf  κείμενο  (6,9 ΜΒ)


Έλεγχος πρώτων υλών σκυροδέματος/ Χρ. Οικονόμου  pdf  κείμενο  (10 ΜΒ)


Έλεγχος σκυροδέματος/Α. Μπάκας   pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)


Καλούπωμα-σιδέρωμα-προένταση/ Θ. Γούμενος  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)


Προεντεταμένο Βετόν-Οπλισμοί/Γ. Χρήστου  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Θέματα ασφάλειας προσωπικού και θέματα περιβάλλοντος/ Ε. Βιντζηλαίου, Χ. Τελειώνης  pdf  κείμενο  (4,4 ΜΒ)


Εισαγωγή στις στατιστικές μεθόδους/Ε. Κατσαραγάκης  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Στατιστικές μέθοδοι συνεχούς ελέγχου παραγωγής και ελέγχου συμμορφώσεως/ Σ. Κόλιας  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)


Έμμεσες μέθοδοι εκτιμήσεως της αντοχής/ Θ. Τάσιος  pdf  κείμενο  (4,4 ΜΒ)


Ιστορικά εκ των υστέρων ελέγχου οικοδομικών έργων/ Π. Πλαΐνης  pdf  κείμενο  (6 ΜΒ)