7ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (ΤΕΕ, Συνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 9-11 Οκτωβρίου 1985, Πάτρα)

M 830

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

 

1η συνεδρία: Διαστασιολόγηση

 


Η μηχανική συμπεριφορά της τοιχοποιίας / Θ. Τάσιος  pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)


Πιθανοτική ασφάλεια πλακών από ω.σ. / Κ. Τρέζος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Επιρροή των γεωμετρικών παραμέτρων και της ποιότητας των υλικών στην πλαστιμότητα υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Ε. Βιντζηλαίου, Α. Παπαθανασίου, Π. Πλαΐνης, Κ. Τρέζος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Διαστασιολόγηση κοντών υποστυλωμάτων / Ι. Τέγος pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Αναλυτική μελέτη της συμπεριφοράς υποστυλωμάτων που σχεδιάστηκαν με βάση το νέο αντισεισμικό κανονισμό / Α. Κάππος, Κ. Στυλιανίδης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Βοηθήματα για τον έλεγχο πλακών σε έκκεντρη διάτρηση / Μ. Φαρδής pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Βοηθήματα αναλύσεως και σχεδιασμού δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για μ + ν / Α. Καραμπίνης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Ένα τριαξονικό δικτυωτό μοντέλο τάσης - παραμόρφωσης για το σκυρόδεμα / Π. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Μαθηματικό προσομοίωμα για την συμπεριφορά βλήτρου / Ε. Βιντζηλαίου, Θ. Τάσιος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Διαγράμματα αλληλεπίδρασης για τον έλεγχο υποστυλωμάτων διατομής γ, με βάση την οριακή κατάσταση αντοχής σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη / Α. Γαϊτάναρος, Μ. Φαρδής pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


 

 

2η συνεδρία: Υλικά – Ειδικά Σκυροδέματα

 


Τα κριτήρια συμμορφώσεως στο νέο κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος / Π. Κουφόπουλος pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Ένα μη γραμμικό μοντέλο συμβολή στην μελέτη της ερπυστικής συμπεριφοράς του σκυροδέματος: σύγκριση με τους σύγχρονους κανονισμούς - πρακτικές εφαρμογές / Τ. Χωμενίδης, Ν. Μαλακάτας pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Στατιστικό μοντέλο και ποιοτικός έλεγχος της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος / Δ. Διαμαντίδης pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη του φαινομένου της συστολής ξηράνσεως, σε μικροκλίμακα με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου "scanning σε σχέση με τις φυσικοχημικές παραμέτρους που το επηρεάζουν / Π. Θεοφανόπουλος, Ν. Θεοφανόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ειδικές δομικές κονίες και κονιάματα / Χ. Μαλαμή, Α. Γεωργιάδης, Σ. Χριστοδούλου pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος / Θ. Φιλίππου pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Η επίδραση της σύνθεσης του κυψελωτού κονιοδέματος υδροθερμικής κατεργασίας, πάνω στις συστολές ξήρανσης του τελικού προϊόντος / Α. Γεωργιάδης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Σκυρόδεμα με μεγάλες αντοχές σε φθορά από τριβή και κρούση / Σ. Πικούλης pdf  κείμενο  (759 ΚΒ)


Σκυρόδεμα ανθεκτικό στις χημικές προσβολές και την διάθρωση από την ατμοσφαιρική ρύπανση / Σ. Πικούλης pdf  κείμενο  (678 ΚΒ)


Πειραματική έρευνα σε κάμψη και διάτμηση δοκών από ινοσκυρόδεμα / Δ. Θεοδωρακόπουλος, Η. Σταυρίδης pdf  κείμενο  (145 ΚΒ)


 

 

3η συνεδρία: Συστήματα φορέων

 


Συστήματα φορέων - γέφυρες / Γ. Πενέλης pdf  κείμενο  (3,9 ΜΒ)


Αλληλεπίδραση ελαστικών και ανελαστικών συστημάτων σε σεισμό / Χ. Αθανασιάδου, Γ. Πενέλης pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Καμπύλες στο χώρο ελεύθερες κλίκακες, σαν στοιχεία δυσκαμψίας κατασκευών που καταπονούνται από οριζόντιες δράσεις / Α. Σκουτεροπούλου, Σ. Μπούσιας, Μ. Φαρδής pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Προεκτίμηση του βέλτιστου ύψους τοξωτών γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα / Ι. Ερμόπουλος, Σ. Ιωαννίδης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Μη γραμμική στατική ανάλυση των καλωδιωτών γεφυρών / Γ. Χατζηστεργίου pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Η χρησιμοποίηση σκυροδέματος στα οδοστρώματα σταθμών εμπορευματοκιβωτίων / Μ. Μελέτιος pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Έργο μόνιμης ζεύξης διαύλου Ευβοίας - Βοιωτίας / Γ. Αλεξόπουλος pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


 

 

4η και 5η συνεδρία: Κανονισμοί

 


Απόψεις στο σχέδιο του νέου Ελληνικού κανονισμού σκυροδέματος / Γ. Γκρός pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Σχέδιο Ελληνικού κανονισμού σκυροδέματος. Προβλήματα διαστασιολογήσεων / Π. Σπυρόπουλος pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Επιπτώσεις των διατάξεων του νέου κανονισμού στη διαδικασία σχεδιασμού οικοδομικών έργων / Μ. Φαρδής pdf  κείμενο  (4,4 ΜΒ)


Ο νέος Ελληνικός κανονισμός σκυροδέματος / Α. Πλάκας pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Ωφέλιμα φορτία υποστυλωμάτων πολυόροφων κατασκευών / Κ. Τρέζος pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Βασικές αρχές του νέου κανονισμού / Ι. Βάγιας pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Πίνακες kd διαστασιολόγησης ορθογωνικών διατομών σύμφωνα με τον νέο κανονισμό σκυροδέματος / Ι. Βάγιας, Α. Πλάκας pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Διαστασιολόγηση με το νέο ελληνικό κανονισμό έργων σκυροδέματος / Γ. Σολωμός pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Υλικά, όπλιση και κατασκευαστικοί κανόνες με τον νέο Ελληνικό κανονισμό σκυροδέματος / Γ. Νιάρχος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


 

 

 

 

2ος τόμος

 

6η συνεδρία: Ανάλυση φορέων

 


Ανακατανομή των ροπών σε συνεχείς δοκούς από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Ε. Κανιτάκη-Γιαννοπούλου, Δ. Σαγιάννης pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Συντονισμός του σκελετού από ω.σ. του εργοστασίου εμπλουτισμού χρωμίτη στην Κοζάνη / Γ. Πενέλης, Ε. Μητσοπούλου, Ι. Δουδούμης, Κ. Περγαντής pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Μελέτη κοντών προβολών με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων / Χ. Ιγνατάκης, Ε. Σταυρακάκης, Γ. Πενέλης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Πειραματική μελέτη γυμνού και τοιχοπληρωμένων μονόροφων πλαισίων υπό ανακυκλιζόμενη διατμητική φόρτιση / Κ. Στυλιανίδης, Γ. Πενέλης pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Υπολογισμός λεπτής πλάκας που συνδέει παράλληλες πλάκες μεγαλύτερης ακαμψίας. Δυσμενείς φορτίσεις χωρίς παράλειψη του διαφορικού βέλους των εκατέρωθεν στοιχείων / Μ. Σκαρλάτοςpdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ελαστική ευστάθεια απλών πλαισίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα, λόγω έκκεντρης φόρτισης των στύλων / Ι. Ερμόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Η "εκκίνηση" της ρηγμάτωσης στην ακμή δοκών - υποστυλωμάτων σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα / Γ. Γεωργούσης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Στατική ανάλυση του πολυμελούς ελαστικού συνδέσμου στο χώρο / Κ. Αναστασιάδης pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


 

 

7η συνεδρία: Κατασκευές

 


Κοινωνικοπαγές σκυρόδεμα / Δ. Παπανικολάου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Επιλογή συστήματος βιομηχανοποιημένων ξυλότυπων στην προμελέτη συγκροτήματος κατοικιών στην Αλγερία που εκπονήθηκε από την δέπος / Α. Χατζόπουλος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Μελέτη - κατασκευή κρηπιδότοιχου με caissons / Η. Σωτηρόπουλοςpdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Η αντιμετώπιση του θόρυβου των οχημάτων με τοιχεία από σκυρόδεμα / Απέργης Α. pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Προβλήματα στη φάση μελέτης της αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής του αγωγού ομβρίων στην περιοχή Καμίνια, Πειραιά / Ν. Ανδρικοπούλου pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Μερικές περιπτώσεις λιμενικών κατασκευών από σκυρόδεμα / Κ. Τζάνος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης 15.000 τ υγρής αμμωνίας θεμελιωμένη σε 112 φρεατοπασσάλους φ100 / Κ. Πιτιλάκης, Σ. Τσότσος, Θ. Χατζηγώγος, Κ. Πατραμάνης, Ν. Χαλάτης pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


 

 

8η συνεδρία: Επισκευές

 


Κανονισμοί για επισκευές έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα: ειδικότερη αναφορά στις αγκυρώσεις πρόσθετων οπλισμών στοιχείων που ενισχύονται / Κ. Ζαβλιάρης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Μέθοδος διαστασιολόγησης ενισχύσεως στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με χαλύβδινα επικολλητά ελάσματα / D. Van Gemert, J. Dereymaeker, Σ. Κουντούρης, Δ. Πολυζωΐδης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Μηχανική απόκριση πλαισίων από ω.σ. στην πυρκαγιά / Θ. Τάσιος, Μ. Χρονόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Συστάσεις και πρακτικοί κανόνες για τον επανέλεγχο επισκευασμένων / ενισχυμένων υποστυλωμάτων από ω.σ. / Μ. Χρονόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Συμπεριφορά διεπιφάνειας μεταξύ παληού - νέου σκυροδέματος - βλήτρα - αγκυρία στις επεμβάσεις σε στοιχεία από ω.σ. / Μ. Χρονόπουλος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Συμπληρωματικές μηχανικές αγκυρώσεις ανάληψης φορτίων σε υπάρχοντα δομικά στοιχεία σκυροδέματος / Α. Βουρδέρης, Κ. Ζαβλιάρης, Θ. Χιονίδης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ερευνα ανακατανομής εντάσεως φορέων ω.σ. ύστερα από καταστροφές. Διερεύνηση της επάρκειας σκελετού πολυόροφου Αθηναϊκού κτηρίου μετά από ισχυρή έκρηξη / Θ. Γούμενος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη τεχνικών χαρακτηριστικών μανδύων από χυτό και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα / Χ. Οικονόμου, Γ. Πενέλης pdf  κείμενο  (733 ΚΒ)


 

 

9η συνεδρία: Γεωτεχνικά

 


Η διάσταση στην αντίληψη των "στατικών" και "γεωτεχνικών" μηχανικών για τις θεμελιώσεις / Η. Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Αντισεισμικός υπολογισμός υπόγειων αγωγών / Π. Αχείμαστος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Επίδραση χημικών πρόσθετων στην κατεργασία με τσιμέντο αμμοχάλικων / Κ. Κικίλιας, Ι. Νικολαϊδης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Δυναμική ανάλυση συστήματος τοιχώματος - πλαισίου για τη γραμμική συμπεριφορά του εδάφους θεμελιώσεως / Α. Λιώλιος, Σ. Τσότσος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Εφαρμογές οπλισμένης γης / Σ. Παπασπύρου, Α. Κολλιός pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Μελέτη διαφραγματικού τοίχου με τρεις προεντεταμένες αγκυρώσεις / Κ. Βρατσικίδης pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Βελτίωση επιχώσεως με τη μέθοδο της δυναμικής συμπύκνωσης / Μ. Σωτηρόπουλος, Ι. Κωνσταντόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Εμπειριοκρατικοί συλλογισμοί στο σχεδιασμό εφαρμογών εδαφομηχανικής-χαρακτηριστικά παραδείγματα / Π. Βέττας pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)


 

 

10η συνεδρία: Σεισμοί

 


Σεισμική ικανότητα υφιστάμενων κατασκευών / Β. Καλευράς pdf  κείμενο  (4,9 ΜΒ)


Αντισεισμικός υπολογισμός κατασκευής για συνθήκες μονόπλευρης επαφής με το έδαφος / Ε. Μητσοπούλου-Παπάζογλου, Π. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Επιρροή της εκκεντρότητας στην εσωτερική κατανομή της σεισμικής καταπονήσεως κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος - μια προσπάθεια για τυποποίηση / Χ. Καραγιάννης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Μια αριθμητική εκτίμηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων με παραμένουσα αντοχή στην σεισμική απόκριση φορέων από σκυρόδεμα / Α. Λιώλιος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Μελέτη της σεισμικότητας της Κεντρικής Ελλάδας και προκαταρκτικός δυναμικός σχεδιασμός μιας κατασκευής από ω.σ. στο χώρο αυτό / Γ. Πασγιανός pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ποσοτική εκτίμηση βασικών παραμέτρων του προβλήματος της αντισεισμικής συμπεριφοράς σύνηθων πολυόροφων κτιρίων / Κ. Συρμακέζης, Μ. Χρονόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Στατική ανάλυση πολυόροφων κτιρίων στο χώρο υπό οριζόντια φόρτιση με τη βοήθεια ενός μικροϋπολογιστή / Ι. Αβραμίδης, Γ. Φακίδης, Κ. Αναστασιάδης pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Εκτίμηση σεισμικής ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών. Εφαρμογή στο imperial county services building / Β. Καλευράς pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Συμπεράσματα από την μελέτη συμπεριφοράς του Iimperial County Services Building / Β. Καλευράς pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Συμβολή στη συζήτηση γύρω από το πρόβλημα "δύσκαμπτη" ή "εύκαμπτη" κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα / Η. Κοσμόπουλος pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


 

 

Διεθνείς Επιτροπές

 


F.I.P. (Federation Internationale de la Precontrainte). Αντικείμενο - δραστηριότητες / Λ. Λογοθέτης pdf  κείμενο  (821 ΚΒ)


Τι είναι και πως λειτουργεί η R.I.L.E.M. / Χ. Οικονόμου pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Δραστηριότητες και προοπτικές του CEB / Θ. Τάσιος pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)