8ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (ΤΕΕ, Συνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων, 27-29 Μαΐου 1987, Ξάνθη-Καβάλα)

M 903

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

1η Συνεδρία: Υλικά – Ποιοτικός έλεγχος

 


Εισήγηση πάνω στο θέμα έτοιμο σκυρόδεμα / Ν. Λίτινας pdf  κείμενο  (3,3 MB)


Καμπύλες αντοχής σκυροδέματος. / Π. Κουφόπουλος pdf  κείμενο  (4,1 MB)


Συμπεράσματα από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του κανονισμού τεχν. σκυρ/τος 85 στην περιοχή Θεσσαλονίκης. / Α. Ξυροτήρη, Ι. Τραγόπουλος, Σ. Σέλερος pdf  κείμενο  (3,3 MB)


Συνθέσεις σκυροδέματος υψηλής ποιοτικής απόδοσης. / Α. Σταματόπουλος, Π. Κοτζιάς, Π. Κεσίσογλου pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Αδρανή υλικά του Ελληνικού χώρου για την παραγωγή σκυροδέματος. / Ι. Χριστοδουλιάς, Ν. Αγορογιάννη, Χ. Κωνσταντινίδης pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Τεχνολογική εξέλιξη στην παραγωγή αδρανών υλικών. / Χ. Εφραιμίδης, Η. Χονδρογιάννης pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Συνδυασμός κονιαμάτων με μονομερείς και πολυμερείς συνθετικές ρητίνες. / Ε. Μαυρογιαννάκης, Δ. Στεφάνου, Δ. Ρίζος pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Φυσικοχημικές διεργασίες ενανθράκωσης σκυροδέματος. / Β. Παπαδάκης, Κ. Βαγενάς, Μ. Φαρδής pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών σε σκυροδέματα με πουζολανικά υλικά παραμορφώσεις θερμαινόμενων σκυρ/των υπό φόρτιση. / Ι. Παπαγιάννη, Θ. Βαλιάσης pdf  κείμενο  (1,8 MB)


 

 

 

2η Συνεδρία: Συστήματα φορέων

 


Συμπεριφορά υποστυλωμάτων - τοιχωμάτων πολυόροφων κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα υπό οριζόντια (σεισμική) φόρτιση. / Κ. Συρμακέζης pdf  κείμενο  (9,5 MB)


Σχεδιασμός ολόσωμων μετακινήσεων ιστορικών κτιρίων. / Θ. Τάσιος, Θ. Χιώτης pdf  κείμενο  (1 MB)


Αύξηση ακαμψίας πλάκας μεγάλου ανοίγματος σε υφιστάμενο κτίριο με σκοπό τη μετρίαση των ταλαντώσεων από δυναμική φόρτιση. / Μ. Σκαρλάτος pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Κέντρο νεότητος Αγ. Παρασκευής. Μελέτη κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα: μορφώσεις - αναλύσεις- διαστασιολογήσεις / Α. Χατζηπαύλου pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Μη γραμμική στατική ανάλυση στο χώρο και διαστασιολόγηση ενός κλειστού γυμναστηρίου. / Χαρ. Μπελίτσος pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Συμβολή στην κάλυψη χώρων τετράγωνου καννάβου με πτυχωτούς φορείς. / Σ. Κουνάδης, Δ. Παπανικολάου, Κ. Καμενόπουλος pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Υψηλή γέφυρα Ευρίπου / Σ. Σταθόπουλος pdf  κείμενο  (3,7 MB)


Γέφυρες ανισόπεδου κόμβου Κουκακίου. / Σ. Σταθόπουλος pdf  κείμενο  (2,3 MB)


Βελτιστοποίηση σχεδιασμού μεσόβαθρου υψηλής γέφυρας. / Β. Καλευράς, Σ. Σταθόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Τα διαφράγματα σε γέφυρες κιβωτοειδούς διατομής από σκυρόδεμα. / Σ. Δρίτσος pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Πρακτικός τρόπος υπολογισμού της πρόσθετης έντασης σε γέφυρες κιβωτοειδούς διατομής από σκυρόδεμα λόγω παραμόρφωσης της διατομής στο επίπεδό της από έκκεντρα φορτία. / Σ. Δρίτσος pdf  κείμενο  (1,7 MB)


 

 

 

3η Συνεδρία: Διαστασιολόγηση


Συμπεριφορά μονολιθικών τοιχωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος σε σεισμό - προβλήματα σχεδιασμού. / Π. Πλαΐνης pdf  κείμενο  (4,1 MB)


Καταστατικοί νόμοι συμπεριφοράς ωπλισμένων πλινθοδομών. / Θ. Τάσιος, Χ. Σπανός, Χ. Βαχλιώτης pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Επιρροή των κατασκευαστικών σφαλμάτων στην αντοχή στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. / Ε. Καββαδίας, Π. Γιαννόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Υπολογισμός διατμητικής αντοχής συνδέσεων προκατασκευασμένων γραμμικών στοιχείων. / Θ. Τάσιος, Σ. Τσουκαντάς, Α. Μακρυγιάννης pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Επίδραση διατμητικού οπλισμού στην αύξηση του φορτίου διατρήσεως μυκητοειδών πλακών. / Θ. Γεωργόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Ενα μαθηματικό μοντέλο γιά την ερμηνεία της μη γραμμικής συμπεριφοράς του σκυροδέματος. / Ε. Γδούτος, Μ. Καττής, Κ. Κουρούνης, Δ. Ζαχαρόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Συμπεριφορά του σκυροδέματος υπό διαξονική ετερόσημη ένταση. / Ε. Κατσαραγάκης, Θ. Τάσιος pdf  κείμενο  (1 MB)


Η εφελκυστική αντοχή της διεπιφάνειας τσιμεντοκονιάματος - αδρανών / Ε. Κατσαραγάκης, Θ. Τάσιος pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Μηχανική συμπεριφορά πρόσθετων χημικών αγκυρίων σε φέροντα μέλη ωπλισμένου σκυροδέματος. / Κ. Ζαβλιάρης pdf  κείμενο  (1,9  MB)


Μαθηματικό μοντέλο για τη μηχανική συμπεριφορά πρόσθετων μηχανικών αγκυρώσεων σε φέροντα μέλη ωπλισμένου σκυροδέματος. / Ε. Ζαβλιάρης, Κ. Ζαβλιάρης pdf  κείμενο  (1,5 MB)


 

 

 

 

4η Συνεδρία: Διαστασιολόγηση (συνέχεια)

 


Διερεύνηση της δυσκαμψίας, αντοχής και ολκιμότητας ΔΣτ και ΔΣυ ΩΣ γιά μεταβαλλόμενη αξονική δύναμη. / B. Kαλευράς pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Φυσικό προσομοίωμα μεταφοράς τέμνουσας σε ρωγμές ω.σ. / Θ. Τάσιος, Α. Σκάρπας, Χ. Πουαγκαρέ pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Η μετελαστική συμπεριφορά δοκιμίου κόμβου δοκών - υποστυλωμάτων ω.σ. / Θ. Τάσιος, Α. Σκάρπας, Γ. Κούρτης, Δ. Λουκίσσας pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Μελέτη της συμπεριφοράς κόμβων δοκών - υποστυλωμάτων από ω.σ. σε μοντέλα υπό κλίμακα. / Δ. Μπουφίδης, Χ. Ζαρής, Γ. Μάνος pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Η εφαρμογή της μεθόδου "θλιπτήρα - ελκυστήρα" στον υπολογισμό της ρηγματώσεως πέδιλων - υψίκορμων δοκών - βραχέων προβολών / Θ. Τάσιος, Κ. Τρέζος, Θ. Καπετσής, Χ. Κωστοπαναγιώτης pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Ανάπτυξη μεμβρανικών δυνάμεων σε αμφίπακτες πλάκες ωπλισμένου σκυροδέματος / Ε. Κανιτάκη, Θ. Τάσιος pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Μοντέλα πλαστιμότητας και θραύσης ωπλισμένου σκυροδέματος - πρακτικές εφαρμογές / Α. Κανελλόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Αναλυτική έρευνα συμπεριφοράς δοκιμίου εξολκεύσεως από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Π. Γιαννόπουλος, Θ. Τάσιος pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Φέρουσα ικανότητα περισφιγμένου υποστυλώματος μετά την αποφλοίωσή του / Θ. Τάσιος, Παν. Παπανικόλας pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Σχεδιασμός κρίσιμης διατομής τοιχώματος για δεδομένη επιθυμητή πλαστιμότητα κτιρίου / Θ. Τάσιος pdf  κείμενο  (1,7 MB)


 

 

 

 

2ος τόμος

 

5η Συνεδρία: Ανάλυση φορέων

 


Μετασεισμικός έλεγχος κατασκευών / Βλαδ. Καλευράς pdf  κείμενο  (3,8 MB)


Ο λυγισμός σύμφωνα με το σχέδιο του νέου ελληνικού κανονισμού σκυροδέματος / Ι. Βάγιας, Α. Πλάκας pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Αναλυτική μελέτη αμφίπακτων υποστυλωμάτων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων / Χρήστος Ιγνατάκης, Μανώλης Σταυρακάκης, Γεώργιος Πενέλης pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Επιρροή της θέσης και του μεγέθους των ανοιγμάτων στην ελαστική δυσκαμψία τοιχοποιίων πλήρωσης / Α. Γιαννακάς, Δ. Πατρώνης, Μ. Φαρδής pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Μηχανικά χαρακτηριστικά τοιχοπληρωμενων πλαισίων Ο.Σ. υπό ανακυκλιζόμενη οριζόντια φόρτιση / Κοσμάς Στυλιανίδης pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Μη γραμμικός στατικός υπολογισμός πλαισίων με δικτυωτά ομοιώματα / Παν. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Παρατηρήσεις επι της στατικής ανάλυσης συστημάτων πλακοδοκών / Χαράλαμπος Βαδάσης, Αχιλλέας Χατζηπαύλου pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Αντοχή ρηγματωμένου σιδηροπαγούς σκυροδέματος σε μεταβαλλόμενη εντατική κατάσταση / Πρόδρομος Ζαράρης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Ελαστική ευσταθεία ράβδων μεταβλητής διατομής υπό τμηματικά μεταβλητή έκκεντρη αξονική δύναμη / Ι.Χ. Ερμόπουλος, Σ.Σ. Ιωαννίδης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Μέθοδος γωνιών στροφής ράβδων μεταβλητής διατομής υπό τμηματικά μεταβλητή αξονική δύναμη / Ι.Χ. Ερμόπουλος pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Τανυστής έντασης σιδηροπαγούς σκυροδέματος / Πρόδρομος Ζαράρης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Μη γραμμική ελαστική ανάλυση μονόρωφου πλαισίου με τεθλασμένο ζύγωμα εδραζομένου με πακτώσεις / Αντ. Φ. Οικονόμουpdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Ανάλυση της εντατικής κατάστασης δακτυλιοειδούς διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα λόγω κατακορύφου φορτίσεως τριών βλήτρων πακτωμένων στη μάζα του σκυροδέματος / Β. Ζωή-Μπαρτζώκα, Ευδ. Κοντοπίδου, Σ. Κουνάδης pdf  κείμενο  (919 ΚΒ)


 

 

 

 

6η Συνεδρία: Ανάλυση φορέων (συνέχεια)


Προσεγγιστική ανάλυση κτιρίων με τοιχώματα και πυρήνες σε οριζόντια φάση / Γιώργου Γεωργούση pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Ποσοτική εκτίμηση του δείκτη συμπεριφοράς κτιρίων απο οπλισμένο σκυρόδεμα, με την βοήθεια της ανελαστικής δυναμικής ανάλυσης / Ανδρέας Ι. Κάππος, Θεοδόσιος Π. Τάσιος pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Μελέτη της δυναμικής απόκρισης ενός μοντέλου διορόφου πλαισιακού κτιρίου απο Ω.Σ. με την βοήθεια της διάταξης τεχνητών σεισμών / Δ. Μπουφίδης, Γ.Χ. Μάνος pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Μη γραμμική δυναμική ανάλυση κατασκευών απο οπλισμένο σκυρόδεμα στο χώρο , με μικρουπολογιστή / Μ. Σφακιανάκης, Μ. Φαρδής pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Διερεύνηση προσεγγιστικης μεθόδου αναλύσεως ψευδοχωρικών συστημάτων σε οριζόντια φόρτιση / Χριστ. Βαλανίδης, Γεώργιος Πενέλης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Στατική και δυναμική ανάλυση στο χώρο και διαστασιολόγηση 5-όροφου κτιρίου απο προεντεταμένο και οπλισμένο σκυρόδεμα / Δήμητρα Αλεξανδρή pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Προσεγγιστικές και ακριβείς στατικές ανάλυσης φερόντων οργανισμών οικοδομών για κατακόρυφα και οριζόντια φορτία / Σταύρος Αρ. Αναγνωστόπουλος, Βασίλης Αλ. Λεκίδης pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Ποσοτική διερεύνηση της επίδρασης των διατμητικών και αξονικών παραμορφώσεων και του βαθμου ελαστικής πάκτωσης των τοιχωμάτων επί των στατικών μεγεθών μικτών πλαισίων / Ι. Ε. Αβραμίδη, Μ. Τζαφεροπούλου, Ι. Γκόντου pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Συντελεστές μειώσεως δυσκαμψίας μεμονωμένων τοιχωμάτων με ανοίγματα / Χρ. Καραγιάννης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Πειραματική και αναλυτική αποτίμηση των δυναμικών χαρακτηριστικών συγκροτήματος κατασκευών κατοικίας / Αθαν.Ι. Καραμπίνης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου 90 κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος / Αθαν.Ι. Καραμπίνης pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Μοντέλα μεταβολής δυναμικών χαρακτηριστικών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος / Αθαν.Ι. Καραμπίνης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


 

 

 

 

7η Συνεδρία: Έδαφος - Κατασκευές

 


Δρόμοι από σκυρόδεμα : Υπολογισμός, κατασκευή, προοπτικές στην Ελλάδα / Σ. Κόλιας pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Η τεχνική κατασκευής οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα/ Ν. Δυοβουνιώτης  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ελληνικές προδιαγραφές κατασκευής οδοστρωμάτων απο σκυρόδεμα / Σ. Ιωαννίδου, Κ. Πυροβολίκου pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Διερεύνηση της επίδρασης ποιότητας υλικών εδράσεων στην διαστασιολόγηση οδοστρομάτων σκυροδέματος / Γ. Τσώχος, Α. Δαλαβέρας, Ν. Ηλιού pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Επίδραση του είδους της άμμου και του μεγέθους των κόκκων στην αντίσταση σε ολίσθηση τσιμεντοκονιαμάτων / Β. Τζινιέρη, Ι. Φατσέας, Σ. Κόλιας pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Ανακλαστικές ρωγμές στις ενισχυτικές επιστρώσεις / Ν. Δυοβουνιώτης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Κατασκευή κάτω διάβασης σε θέση με δυσμενείς γεωτεχνικές συνθήκες / Η. Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


 

 

 

 

8η Συνεδρία: Σεισμοί – Κατασκευές


Η συμπεριφορά των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος στους σεισμούς της Καλαμάτας και οι σχετικοί κανονισμοί / Μιχαήλ Ν. Φαρδής pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Μελέτη της ανελαστικής σεισμικής απόκρισης κατασκευών απο οπλισμένο σκυρόδεμα με τη βοήθεια ισοδύναμων μονοβάθμιων συστημάτων / Ανδρέας Κάππος, Δημήτρης Κουτσούκος, Πολυτίμη Πανέρα pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Διερεύνηση του δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς 8-όροφου πλαισίου απο οπλισμένο σκυρόδεμα / Γ.Μ Λάππα, Θ.Π. Τάσιος, Π.Ι. Παπαχλιμίντζος pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση βελτιώσεως αντισεισμικής συμπεριφοράς εξωτερικών κόμβων πλαισίων μορφής Τ / Α. Γ. Τσώνος, Ι.Α. Τέγος pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Το πρόβλημα της αντισεισμικής οπλίσεως των δοκών μέσης λυγηρότητας των συζευγμένων τοιχωμάτων / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Προστασία των ιδιωτικών κατοικιών με την χρήση αντισεισμικών ελαστικών εφεδράνων/ Gilles C. Delfosse pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Συστηματική διερεύνηση τύπων, βαθμών και εκτάσεως βλάβης κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Καλαμάτας / Βλαδ. Καλευράς, Αθαν. Καραμπίνης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Ανάλυση της συμπεριφοράς της κατασκευής υπ' αρ. 211 κατα τους σεισμούς της Καλαμάτας / Βλαδ. Καλευράς, Χρ. Καραγιάννης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων κτιρίων απο οπλισμένο σκυρόδεμα στον ελληνικό χώρο / Ανδρέας Κάππος, Χριστίνα Αθανασιάδου pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Ελεγχος στατικής και σεισμικής επάρκειας αυθαίρετων κατασκευών : Μία εφαρμογή για αυθαίρετη προσθήκη των τοιχοπληρώσεων / Αστέριος Λιώλιος, Σπύρος Τσακαλτίδης pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Στοιχεία αντισεισμικού σχεδιασμού και υπολογισμού κτιρίων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του αντισεισμικού κανονισμού / Σταύρος Αρ. Αναγνωστόπουλος, Βασίλης Αλ. Λεκίδης pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Συμπεράσματα από την στατική επίλυση στο χώρο ενος κανονικού κτιρίου υποκειμένου σε σεισμική καταπόνηση / Αντ. Οικονόμου, Α. Μηταφίδης, Ν. Κατσιανός pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Πυρήνες κλιμακοστασίων:η πρακτική αλλα ταυτόχρονα και ρεαλιστική αντιμετώπισή τους σε αντισεισμικούς υπολογισμούς κτιρίων / Σταύρος Αρ. Αναγνωστόπουλος, Βασίλης Αλ. Λεκίδης pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Επιρροή της εκκεντρότητας στη σεισμική καταπόνηση πολυόροφων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με σταθερή κάτοψη στους ορόφους / Χρ. Καραγιάννης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Σεισμική δυσκαμψία και ένταση ελεύθερων ελικοειδών κλιμάκων / Α. Μ. Σκουτεροπούλου, Σ. Μπούσιας, Μ. Φαρδής pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Ελαστική ανάλυση της σεισμικής απόκρισης ενός τυποποιημένου τετραόροφου κτιρίου : προσπάθεια επιτόπου μέτρησης των δυναμικών χαρακτηριστικών της ιδίας κατασκευής / Δ. Μπουφίδης, Γ. Χ. Μάνος, Κ. Περγαντής pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Μια αριθμητική επίλυση του προβλήματος της μονόπλευρης επαφής με τριβή κατα την σεισμική αλληλεπίδραση παρακείμενων ασσύμετρων κατασκευών από σκυρόδεμα / Αστέριος Λιώλιος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Μέθοδος αντισεισμικού υπολογισμού πολυόροφων κτιρίων / Ι. Βάγιας, Κ. Παπαντωνόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Ποιοτικοί έλεγχοι και αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων, επισκευών, ενισχύσεων / Μ. Π. Χρονόπουλος pdf  κείμενο  (5,1 ΜΒ)


Αποτίμηση γενικού βαθμού βλάβης κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος / Βλαδ. Καλευράς pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Συμβολή στην οικονομική καταδάφιση τεχνικών έργων : Σκόπιμοι συνδυασμοί των μεθόδων προσβολής / Θεόφιλος Α. Γούμενος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Συμπεριφορά σε ανακλυζόμενη φόρτιση υποστηλωμάτων επισκευασμένων με μανδύα / Παντελής Ζωγράφος, Γιώργος Πενέλης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των εποξειδικών συστημάτων σε εφαρμογές επισκευής φορέων οπλισμένου σκυροδέματος / Βουρδέρη Α., Γ. Τζανέτου, Θ. Φρούσσου pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Περιβαλλοντικές αλλοιώσεις οπλισμένου σκυροδέματος κτιρίου 53 ετών : Συνέπειες στην αντοχή / Τηλέμαχος Γ. Τσικνιάς, Νέστωρ Σ. Λουκάτος pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Συμπεράσματα από πειραματικές έρευνες με θέμα την επίδραση της φωτιάς στα οικοδομικά έργα, στην περίοδο 1980-1984 / Αλέξης Χατζόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Πειραματική και θεωρητική έρευνα επισκευασμένων, ενισχυμένων υποστηλωμάτων / Μ. Π. Χρονόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Επεμβάσεις σε κτίρια απο τοιχοποιία / Θ. Π. Τάσιος, Μ. Π. Χρονόπουλος pdf  κείμενο  (2 MB)


Πυροπροστασία σιδηροκατασκευών με έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα / Γεώργιος Ε. Σιγάλας pdf  κείμενο  (1,2 MB)