1ο Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ, 3-5 Φεβρουαρίου 1988, Αθήνα)

 

M 940

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

1ος τόμος

 

 

Ειδική ομιλία


Contemporary approaches to pile design / H.G. Poulos pdf  κείμενο (4 MB)


 

 

1η Συνεδρία : Φυσικά Χαρακτηριστικά και Μηχανική Συμπεριφορά Γαιωδών και Βραχωδών Υλικών

 


Συσχέτιση γήρανσης και προστερεοποίησης καολονιτικής αργίλου/ Αθανασόπουλος, Γ.Α. pdf  κείμενο (1,3 MB)


 

Συμπεριφορά άμμου οπλισμένης με Γεωϋφάσματα / Αθανασόπουλος, Γ.Α. - Μπούσιας, Π.Ζ. pdf  κείμενο (1,3 MB)


               

Μηχανική συμπεριφορά διογκούμενης αργίλου Θηβαϊκού πεδίου / Γκάσιος, Ε. - Χριστοδούλιας, Ι. pdf  κείμενο (898 KB)


               

Πολυαξονικές καταπονήσεις σε πετρώματα/ Δεμίρης, Κ.Α.-Σχοινάς, Χ.Α.-Μπακάσης, Η.Α. pdf  κείμενο (1,1 MB)


               

Περιβάλλουσα των σημείων μηδενικής διαστολής σε άμμους/ Δεμίρης, Κ.Α.- Μπακάσης, Η.Α.-Σχοινάς pdf  κείμενο (1 MB)


 

Παράμετροι κρίσιμης καταστάσεως αναζυμωθεισών αργίλων / Ζερβογιάννης Χ., Ν. Καλτεζιώτης, Ν. Νάσκος pdf  κείμενο (1,6 MB)


 

Το κλείσιμο εσωτερικής ρωγμής λόγω θλίψεως και διατμήσεως/ Θεοχάρης, Π.Σ. pdf  κείμενο (2 MB)


               

Ελληνικές μάργες στο μικροσκόπιο/ Καβουνίδης, Σ.- Τίκα, Θ.-Ντουνιάς, Γ.Θ. pdf  κείμενο (1 MB)


               

Γεωτεχνική θεώρηση των μαργών του Ελληνικού χώρου / Κωστόπουλος, Σ. pdf  κείμενο (1,6 MB)


               

Υδροπερατότητα του φλύσχη της Ιονίου ζώνης/ Λιακούρης, Δ.Ε. pdf  κείμενο (1,1 MB)


               

Διερεύνηση της παραμορφωσιακής συμπεριφοράς κοκκωδών εδαφών/ Μαραγκός, Χ. pdf  κείμενο (1,3 MB)


               

Μοντέλο συμπεριφοράς ασυνεχειών της βραχόμαζας. Μέρος Α:Θεωρία/ Μπαντής, Σ. Κ. pdf  κείμενο (1,6 MB)


               

Μοντέλο συμπεριφοράς ασυνεχειών της βραχομάζας. Μέρος Β:Εφαρμογές/ Μπαντής, Σ. Κ. pdf  κείμενο (1 MB)


 

Ανισοτροπική άμμος σε μεταβαλλόμενο προσανατολισμό κυρίων τάσεων/ Πετράκης, Μ. pdf  κείμενο (904 KB)


 

Δοκιμές απ' ευθείας διάτμησης σε ξηρές άμμους / Πλυτάς, Κ. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

Μαθηματικά προσομοιώματα συμπεριφοράς βράχων/ Σταυροπούλου, Β. pdf  κείμενο (961 KB)


 

Μηχανική συμπεριφορά μαργών Ηρακλείου/ Τσιαμπάος, Γ.-Χριστούλας, Στ. pdf  κείμενο (1 MB)


 

Μηχανικά και δυναμικά χαρακτηριστικά εδαφών της Θεσσαλονίκης/ Τσότσος, Στ.-Πιτιλάκης, Κ. pdf  κείμενο (1,4 MB)


 

 

 

2η Συνεδρία : Διερευνήσεις – Ποιοτικοί Έλεγχοι – Δοκιμές και Μετρήσεις Γαιωδών και Βραχωδών Υλικών

 


 

Προβλήματα αξιοπιστίας μετρήσεων σε ομοίωμα/ Αναγνωστόπουλος, Χ. pdf  κείμενο (1 MB)


               

Συσχετίσεις CPT, SPT και εργαστηριακών δοκιμών σε ποτάμιες αποθέσεις/ Ανδρικοπούλου, Κ.-Ζάκας, Μ. pdf  κείμενο (888 KB)


 

Συσχετίσεις πρεσιομετρήσεων με επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές / Γιάνναρος, Χ.-Χριστοδούλιας, Ι. pdf  κείμενο (964 KB)


 

Αντίστροφη ανάλυση δοκιμαστικού πασσάλου γεφύρας Ευρίπου/ Γκαζέτας, Γ. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

Η μέθοδος ENPASOL και η εφαρμογή της στη διερεύνηση του εδάφους/ Ζάκας, Μ.-Παπανικολάου, Π. pdf  κείμενο (1 MB)


Σεισμικές διασκοπήσεις και πυρηνοληψία στη Βόρειο θάλασσα/ Κατσαρίδης, Π. pdf  κείμενο (1,2 MB)


 

Γεωτεχνικές μελέτες-Παρουσίαση, Αξιολόγηση, Γνωμάτευση/ Κούμουλος, Δ.Γ.-Κοργιαλός, Θ.Π. pdf  κείμενο (927 KB)


 

Γεωτεχνική έρευνα σε αλυκές / Κούμουλος, Δ.Γ.-Κοργιαλός, Θ.Π. pdf  κείμενο (1 MB)


               

Η Γεωφυσική Τομογραφία στο σχεδιασμό έργων/ Λούης, Ι.-Παπαδόπουλος, Τ.-Παντζαρτζής, Π. pdf  κείμενο (1,4 MB)


 

Αξιολόγηση στατικών πενετρομετρήσεων σε μαλακές αργίλου / Νάσκος, Ν.-Τόλης, Χ.-Τσετουλίδης, Σ. pdf  κείμενο (1 MB)


               

Γεωφυσικές μέθοδοι ανίχνευσης υπογείων εγκοίλων / Παπαδόπουλος, Τ.-Λούης, Ι. pdf  κείμενο (1,3 MB)


 

Υποθαλάσσια γεωλογική-γεωφυσική μελέτη Ρίου-Αντίρριου/ Χρόνης, Γ.-Λυκούσης, Β.-Παυλάκης, Π.-Αλεξανδρή, Μ. pdf  κείμενο (1,5 MB)


 

 

 

3η Συνεδρία : Ευστάθεια Πρανών – Ωθήσεις – Αντιστηρίξεις Γαιωδών και Βραχωδών Μαζών

 


Σχεδιασμός μέτρων αντιμετώπισης κατολισθήσεων/ Αναγνωστόπουλος, Χ. pdf  κείμενο (1,1 MB)


               

Ανάλυση Θεμελίων σε πρανή με τη Μ.Π.Σ./ Αντωνιάδης, Ι.Α. pdf  κείμενο (1,6 MB)


 

Επιρροή κατακορύφων ρωγμών στην ευστάθεια πρανών/ Γεωργιάννου, Β. pdf  κείμενο (1,2 MB)


 

Η τοξωτή λειτουργία του εδάφους αιτία αστοχίας αντιστηρίξεως / Γκαζέτας, Γ. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

Σύγκριση μεθόδων ανάλυσης της ευστάθειας πρανών/ Καββαδάς, Μ.-Αλκαλάης, Η. pdf  κείμενο (1,5 MB)


 

Περί της προοδευτικής αστοχίας αργιλικών πρανών / Καβουνίδης, Σ. pdf  κείμενο (1,9 MB)


Υπολογισμός ευστάθειας πρανών με Μ.Π.Σ/ Κουτσαμπελούλης, Ν.Κ. pdf  κείμενο (1,2 MB)


               

Αριθμητική προσομοίωση της προοδευτικής θραύσης πρανών/ Λεπίδας, Ι. pdf  κείμενο (1,2 MB)


 

Προοδευτική αστοχία-Μιά παραμετρική μελέτη/ Ντουνιάς, Γ.Θ. pdf  κείμενο (1,2 MB)


 

Κινηματική μέθοδος σε προβλήματα ευστάθειας εδάφους/ Παπαναστασίου, Π.-Βαρδουλάκης, Ι. pdf  κείμενο (958 KB)


 

Πλευρικές πιέσεις γαιών λόγω συμπύκνωσης/ Τζιρίτα, Α.-Μπάκας, Γ. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

Οι πάσσαλοι σαν μέτρο αντιμετώπισης κατολισθήσεων/ Τσότσος, Στ.-Αναγνωστόπουλος, Χ. pdf  κείμενο (1,6 MB)


 

Μέτρηση εδαφικών πιέσεων σε ολισθαίνουσα μάζα/ Fukuoka, M.-Αναγνωστόπουλος, Χ. pdf  κείμενο (1,2 MB)


 

 

 

 

4η Συνεδρία : Χωμάτινες Κατασκευές

 


Μακροχρόνια ευστάθεια επιχωμάτων σε ασταθή πρανή/ Γκάσιος, Ε.-Κωνσταντινίδης, Χ.-Μπουκοβάλας, Γ.-Παχάκης, Μ. pdf  κείμενο (1,8 MB)


 

Ανάλυση αστοχίας ενός επιχώματος σε μαλακό έδαφος/ Γκάσιος, Ε.-Καλτεζιώτης, Ν.-Σαμπατακάκης, Ν.-Ζερβογιάννης, Χ. pdf  κείμενο (1,8 MB)


 

Κατασκευή επιχωμάτων οδοποιίας σε μαλακές αργίλους/ Καββαδάς, Μ.-Σωτηρόπουλος, Η. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

Διαφραγματικοί τοίχοι-Εργαστηριακή Έρευνα/ Κούμουλος, Δ. Γ. pdf  κείμενο (1,3 MB)


 

Επιχώματα λιμενικών έργων σε μαλακή άργιλο-Επίλυση με Η/Υ./ Κωνσταντόπουλος, Ι.-Σωτηρόπουλος, Η. pdf  κείμενο (772 KB)


 

Αντιμετώπιση διαρροών σε αντέρεισμα φράγματος/ Μουτάφης, Ν. pdf  κείμενο (1,7 MB)


 

Επίδραση ποδιάς αργιλικού πυρήνα φράγματος σε τάσεις - παραμορφώσεις / Ντουνιάς, Γ.Θ., -Potts, D.M. pdf  κείμενο (1 MB)


 

Ανάλυση καθιζήσεων επιχωμάτων/Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης/ Ξηροτύρη, Α.-Χατζηγώγος, Θ. pdf  κείμενο (1,3 MB)


               

Υ.Ε. Πουρναρίου-Ευστάθεια φράγματος και πρανών/ Παπαγεωργίου, Ο. pdf  κείμενο (1,7 MB)


               

Φράγμα Αγυιάς-Καταστροφή και αποκατάστασις/ Παπαγεωργίου, Ο. pdf  κείμενο (1,5 MB)


 

Μηχανική συμπεριφορά του έρματος σιδηροδρομικής γραμμής/ Προφυλλίδης, Β. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

Συμπεριφορά ελληνικών φραγμάτων κατά τη φάση λειτουργίας ταμιευτήρα/ Σταυροπούλου, Β. pdf  κείμενο (1,2 MB)


Προβλήματα κατασκευής μεγάλων επιχωμάτων από υλικά ερήμου/ Σωτηρόπουλος, Η. pdf  κείμενο (1 MB)


 

Χρησιμοποίηση γεωπλεγμάτων για επιχώματα σε μαλακά εδάφη/ Σωτηρόπουλος, Η.-Παπανικολάου, Π. pdf  κείμενο (1 MB)


 

 

 

 

2ος τόμος

 

5η Συνεδρία : Βελτιώσεις – Ενισχύσεις Εδαφών

 


 

Παραμετρική μελέτη οπλισμένου εδάφους με Μ.Π.Σ./ Γ. Αθανασόπουλος, Δ. Χρυσικός pdf  κείμενο (1,2 MB)


 

Ενίσχυση εδαφών με αιωρήματα πολύ λεπτόκοκκου τσιμέντου/ Ατματζίδης Δ. pdf  κείμενο (1,4 MB)


 

Στεγανοποίηση βραχώδους ορύγματος στη λίμνη Βεγορίτιδα/ Βέττας Π. pdf  κείμενο (1,3 MB)


               

Τοίχος αντιστηρίξεως οδού με γεωϋφάσματα/ Κολλιός Α. pdf  κείμενο (1,3 MB)


 

Χαλικοπάσσαλοι:κατασκευή και έλεγχος/ Λεβέντης Ε. pdf  κείμενο (1,6 MB)


 

Γεωτεχνικά προβλήματα στο λιμάνι TIANJIN στην Λ.Δ. Κίνας/ Σωτηρόπουλος Η., Σιγάλας Ι. pdf  κείμενο (1,5 MB)


               

Εκτίμηση του χρόνου παραμονής της προφόρτισης / Τσότσος Σ., Ταχιάος Α. pdf  κείμενο (1,5 MB)


 

 

 

 

6η Συνεδρία : Εδαφοδυναμική και Γεωτεχνική Αντισεισμική Μηχανική

 


Πιθανότητα αστοχίας τοίχων αντιστηρίξεως σε σεισμό/ Βλαβιανός Γ. pdf  κείμενο (1 MB)


 

Στρεπτικά επιφανειακά κύματα σε ανομοιογενή ημίχωρο / Βρεττός Χ. pdf  κείμενο (800 KB)


 

Ανελαστική σεισμική απόκριση μαλακής αργίλου όρμου Αγ. Στεφάνου/ Γκαζέτας Γ. pdf  κείμενο (1 MB)


 

Απόσβεση ακτινοβολίας λικνιζόμενων θεμελιώσεων/ Κοτσανόπουλος Π., Φωτοπούλου Μ., Γκαζέτας Γ. pdf  κείμενο (835 KB)


 

Σεισμική αστοχία κρηπιδοτοίχου λιμένος Καλαμάτας/ Κόττα Ν., Τσάμης Β., Γκαζέτας Γ. pdf  κείμενο (1,4 MB)


 

Αντισεισμικός υπολογισμός σηράγγων/ Κωνσταντόπουλος Ι. pdf  κείμενο (742 KB)


 

Κρουστικά κύματα στο έδαφος και απόκριση κατασκευών/ Κωνσταντόπουλος Ι., Σωτηρόπουλος Η. pdf  κείμενο (702 KB)


 

Συστηματική ανάλυση κινδύνου ρευστοποίησης/ Λασκαράτος Π., Σεφέρογλου Κ. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

Δυναμική απόκριση πασσάλων με εδαφική χαλάρωση/ Λιώλιος Α., Τσότσος Σ., Χατζηγώγος Θ. pdf  κείμενο (1 MB)


 

Απειρομήκη στοιχεία σε προβλήματα εδαφοδυναμικής/ Μουρατίδης Ε. pdf  κείμενο (903 KB)


 

Κόπωση αργίλου σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση/ Νάσκος Ν., Βογιατζόγλου Χ. pdf  κείμενο (1 MB)


 

Προσομοίωμα για το μέτρο διατμήσεως G max άμμου/ Πετράκης Μ., Dorby R. pdf  κείμενο (943 KB)


 

Συνίζηση άμμου σε ανακυκλιζόμενη απλή διάτμηση/ Πετράκης Μ., Dobry R. pdf  κείμενο (765 KB)


 

Μικροζωνικές μελέτες: Προβλήματα-Συμβιβασμοί-Εφαρμογές/ Πιτιλάκης Κ. pdf  κείμενο (1,6 MB)


 

Σεισμική ανάλυση τοίχων βαρύτητας/ Πιτιλάκης Κ., Μουτσάκης Α., Αναστασιάδης Π. pdf  κείμενο (1,4 MB)


 

Σεισμικές μόνιμες καθιζήσεις δεξαμενής σε κορεσμένη άμμο/ Σταματόπουλος Κ. pdf  κείμενο (1,3 MB)


 

Ανελαστική ανάλυση χωμάτινων φραγμάτων σε σεισμό/ Στάρα-Γκαζέτα Ε. pdf  κείμενο (1,2 MB)


 

Δυναμική σύζευξη γειτονικών θεμελίων/ Τριανταφυλλίδης Θ. pdf  κείμενο (1,2 MB)


 

Σεισμικό σήμα και ποιότητα πετρωμάτων/ Τσελέντης Γ., Σοφιανός Α., Παλιάτσας Δ., Μακρόπουλος Κ., Δρακόπουλος Ι. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

Δυναμική αλληλεπίδραση Εδάφους-Κολωνοπασσάλου/ Τσουλούπα Ε., Γκαζέτας Γ., Κορκοντζέλος Δ. pdf  κείμενο (1 MB)


Κατακόρυφη ταλάντωση θεμελίου: Πειραματική επαλήθευση/ Χαρδαλούπα Ε., Γκαζέτας Γ. pdf  κείμενο (1,3 MB)


 

 

 

7η Συνεδρία : Θεμελιώσεις

 


Κρίσιμο βάθος: Έρευνες και προβληματισμοί / Αναγνωστόπουλος Α. pdf  κείμενο (1,4 MB)


 

Προβλήτα με πασσάλους στο Πόρτο-Κουφό/ Αδριανής Ε., Σιώρης Ι., Κωνσταντινίδης Δ. pdf  κείμενο (1,5 MB)


 

Στατικό σύστημα κτιρίου και υπέδαφος/ Βασιλόπουλος Ε., Κουνάδης Σ. pdf  κείμενο (918 KB)


 

Εμπειρίες από δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων / Bustamante M., Χριστούλας Σ., Frank R., Γιάνναρος Χ. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

Πασσαλοθεμελίωση μιας θαλάσσιας εξέδρας σε βράχο/ Γεωργιάδης Μ. pdf  κείμενο (1 MB)


 

Ανάλυση αστοχιών θεμελίωσης γέφυρας σε πασσάλους/ Δημητρακόπουλος Π., Παχάκης Μ., Χριστούλας Σ. pdf  κείμενο (1,5 MB)


Εμπειρίες από την έμπηξη πασσάλων στη θάλασσα/ Καμενίδης Γ., Καββαδάς Μ., Σωτηρόπουλος Η. pdf  κείμενο (1,2 MB)


Μία νέα μέθοδος υπολογισμού πλακών επί ελαστικού εδάφους/ Κατσικαδέλης Ι., Σαπουντζάκης Ε. pdf  κείμενο (1,6 MB)


Αριθμητικές μέθοδοι για επίλυση προβλημάτων θεμελιώσεως/ Παναγόπουλος Π. pdf  κείμενο (1,8 MB)


Πεδιλοδοκοί επί ελαστικού ισοτρόπου ημιχώρου / Παπαδόπουλος Β., Αναγνωστόπουλος Α., Ζουρίδης Α. pdf  κείμενο (1,2 MB)


Θεμελίωση επιλιμένιου σιλό δημητριακών με φρεατοπασσάλους/ Πλατής Α. pdf  κείμενο (2,2 MB)


Αστοχίες γεωτεχνικών έργων στον Ελληνικό χώρο / Σωτηρόπουλος Η. pdf  κείμενο (1,2 MB)


 

Πάσσαλοι σε κοραλλιογενείς σχηματισμούς/ Σωτηρόπουλος Η., Καββαδάς Μ. pdf  κείμενο (1,6 MB)


Ελαστική στροφή εγκιβωτισμένων θεμελιώσεων τυχόντος σχήματος/ Χατζηκωνσταντίνου Α., Γκαζέτας Γ. pdf  κείμενο (873 KB)


 

 

 

8η Συνεδρία : Υπόγειες Κατασκευές


Προβληματισμοί σε θέματα σχεδιασμού και κατασκευής σηράγγων/ Βέττας Π., Λατσενέρε Κ.Σ., Μαναηλόγλου Ι. pdf  κείμενο (1,6 MB)


Αναλυτική και πειραματική διερεύνηση της ευστάθειας σηράγγων/ Κολύμβας Δ., Melix P. pdf  κείμενο (951 KB)


Σήραγγα Αρτεμισίου-Οικονομοτεχνικές Επιπτώσεις/ Κωνσταντάκος Μ., Τσουλούπας Χ., Ρόζενμπεργκ Δ. pdf  κείμενο (1,2 MB)


Νέα μέθοδος δημοπράτησης μεγάλων οδικών σηράγγων/ Κωνσταντάκος Μ., Τσουλούπας Χ., Χαλκίδου Ω. pdf  κείμενο (1,5 MB)


Σχέση έρευνας και κόστους υπογείων κατασκευών/ Μπαρούνης Α. pdf  κείμενο (2 MB)


Γεωτεχνικές μετρήσεις στην σήραγγα Αρτεμισίου/ Σοφιανός Α., Κωνσταντάκος Μ. pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

 

 

9η Συνεδρία : Γεωτεχνική και Περιβάλλον

 


Τριχοειδή διαφράγματα:Λειτουργία και επιλογή υλικών/ Κλήμης Ν. pdf  κείμενο (1,2 MB)


Διαπερατότητα επενδύσεων από συμπυκνωμένα λεπτόκκοκα εδάφη/ Κορφιάτης Γ. pdf  κείμενο (1,5 MB)


Προβλήματα αριθμητικής προσομοίωσης υπόγειας μόλυνσης/ Μ. Μαθιουδάκης, R.N. Yong, Ι. Χατζηγεωργίου pdf  κείμενο (1,5 MB)


Αδιάλυτα-σε-νερό υγρά στο υπέδαφος / Πανταζίδου Μαρ. pdf  κείμενο (1,3 MB)


Γεωτεχνικός σχεδιασμός για την απόθεση επικίνδυνων αποβλήτων/ Σεφέρογλου Κ., Λασκαράτος Π pdf  κείμενο (1,4 MB)


Γεωτεχνικά προβλήματα εναποθέσεως αποβλήτων/ Σκιαδάς Ν., Yong R.N. pdf  κείμενο (1 MB)


 

 

 

 

10η Συνεδρία : Ελληνικά Ιστορικά Μνημεία και Γεωτεχνική Μηχανική

 


Μελέτη στερέωσης ΒΔ πτέρυγας ιεράς μονής Σταυρονικήτα/ Αρβανιτάκης Μ., Μονοκρούσος Δ. pdf  κείμενο (1,2 MB)


Υποθεμελίωση και προστασία βάθρων παλιάς γέφυρας Αρτας/ Π. Βέττας pdf  κείμενο (1,6 MB)


Τρόποι θεμελίωσης στην Αρχαία Ελλάδα/ Μάνου-Ανδρεάδη Ν. pdf  κείμενο (1,1 MB)


Χρόνος κατάρρευσης της οροφής Ναού Επικουρίου Απόλλωνα/ Τζίτζιρας Α. pdf  κείμενο (954 KB)


 

 

 

 

3ος τόμος


 

Πρόλογος / Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου pdf  κείμενο (502 KB)


 

 

 

Ειδικές Ομιλίες

 


Περιφερειακές συνθήκες υπεδάφους: Η λεωφόρος Συγγρού Αθηνών/ Π. Κοτζιάς, Ι. Κουντούρης, Α. Σταματόπουλος pdf  κείμενο (5,1 MB)


Προοδευτική αστοχία, οριακή ισορροπία και συντελεστές ασφαλείας/ Ι. Παπαντωνόπουλος pdf  κείμενο (1,5 MB)


Γεωλογική λεπτομέρεια και συνθήκες λειτουργίας αντιστηρίξεω/ Σ. Κωστόπουλος pdf  κείμενο (4,4 MB)


Ο ρόλος του εδάφους στους σεισμούς του Μεξικού (1985) και της Καλαμάτας/ Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο (6,6 MB)


Γεωτεχνική μηχανική και περιβάλλον/ Ε. Γκάσιος pdf  κείμενο (1,5 MB)


Σκέψεις για μια πιο ορθολογημένη Ελληνική γεωτεχνική ορολογία / Γ. Γκαζέτας pdf  κείμενο (1,3 MB)


 

 

 

 

Γενικές εισηγήσεις

 


Φυσικά χαρακτηριστικά και μηχανική συμπεριφορά γαιωδών και βραχωδών σχηματισμών/ Σ. Τσότσος pdf  κείμενο (1,9 MB)


Διερευνήσεις - Ποιοτικοί έλεγχοι - Δοκιμές και μετρήσεις γαιωδών και βραχωδών υλικών/ Ν. Καλτεζιώτης, Μ. Παχάκης, Α. Σοφιανός pdf  κείμενο (3,4 MB)


Ευστάθεια πρανών-Ωθήσεις-Αντιστηρίξεις γαιωδών και βραχωδών μαζών/ Σ. Καβουνίδηςpdf  κείμενο (2 MB)


Χωμάτινες κατασκευές/ Ο. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο (2,1 MB)


Βελτιώσεις-Ενισχύσεις Εδαφών/ Β. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (1 MB)


Γεωτεχνική αντισεισμική μηχανική / Κ. Πιτιλάκης pdf  κείμενο (3,1 MB)


Εδαφοδυναμική, αλληλεπίδραση εδάφους-Κατασκευής/ Γ. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο (1,3 MB)


Θεμελιώσεις/ Α. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο (1,7 MB)


Υπόγειες κατασκευές/ Κ. Δεμίρης pdf  κείμενο (1 MB)


Γεωτεχνική και περιβάλλον/ Ατματζίδης Δ.Κ. pdf  κείμενο (811 KB)


Ελληνικά ιστορικά μνημεία και γεωτεχνική μηχανική/ Α. Σταματόπουλος pdf  κείμενο (4,3 MB)


 

Γραπτές Παρεμβάσεις

 

 


Υπόγειες Κατασκευές / Δ. Βαλαλάς pdf  κείμενο (200 KB)


Διαπιστώσεις από το Συνέδριο / Δ. Βαλαλάς pdf  κείμενο (300 KB)


Εφαρμογές πλευρικής σεισμικής μεθόδου/ Δ. Ευστρατιάδης, F. Coren pdf  κείμενο (814 KB)


Πρόταση ενιαίας προσέγγισης της μηχανικής συμπεριφοράς των μαργών/ Σ. Καβουνίδης pdf  κείμενο (589 KB)


Ευστάθεια πρανών στα υπαίθρια λιγνιτωρυχεία / Β. Καράς pdf  κείμενο (1,6 MB)


Η εξέλιξη της γεωτεχνικής μηχανικής εις τον διεθνή κυρίως όμως εις τον Ελληνικόν χώρον / Α. Λοϊζος pdf  κείμενο (1,2 MB)


Η πρακτική σημασία των ασυνεχειών του βράχου στη σχεδίαση έργων Πολιτικού Μηχανικού/ Σ. Μπαντής pdf  κείμενο (615 KB)


Γεωτεχνικά προβλήματα στην Χερσόνησο του Αθω/ Σ. Μπαντής, Κ.Σ. Τζάρος pdf  κείμενο (669 KB)


Περί των δυνατοτήτων των φωτογραμμετρικών και φωτοερμηνευτικών μεθόδων στην μελέτη ευστάθειας των πρανών/ Ε. Πάτμιος pdf  κείμενο (402 KB)


Περί των δυνατοτήτων εφαρμογής των μεθόδων φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας στην μελέτη μνημείων και ιστορικών κέντρων/ Ε. Πάτμιος pdf  κείμενο (441 KB)


Μάργα Ηπείρου:Μακροχρόνια ευστάθεια πρανών / Μ. Παχάκης pdf  κείμενο (370 KB)


Η επίδραση του εδάφους στο σεισμικό κίνδυνο Ελληνικών πόλεων/ Ι. Πρωτονοτάριος pdf  κείμενο (1,4 MB)


Ανελαστική σεισμική απόκριση εδαφών/ Χ. Τσατσανίφος pdf  κείμενο (476 KB)


Χωροταξική ανάπτυξη και γεωεπιστήμες/ Χ. Τσατσανίφος pdf  κείμενο (520 KB)


Συμπεριφορά πασσάλων από Ω.Σ. υπό οριζόντια φορτία/ Μ. Χρονόπουλος, Π.Θ. Τάσιος pdf  κείμενο (662 KB)


Πάρεργες γεωγλωσσικές παρατηρήσεις / Π. Θ. Τάσιος pdf  κείμενο (625 KB)