2ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (ΤΕΕ, 28-31 Μαΐου 1975, Θεσσαλονίκη)

M 974

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

1η Συνεδρία : Ειδικά προβλήματα μελετών – Μελέτες σημαντικών έργων

 


Χαιρετισμός του κ. Βαλιούλη pdf  κείμενο  (579 ΚΒ)


Χαιρετισμός του κ. Στράτου  pdf  κείμενο  (631 ΚΒ)


Χαιρετισμός του κ. Θ. Τάσιουpdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Plates, bearing conditions and load carrying capacity / G. Franz pdf κείμενο (3,9 MB)


Σύγκρισις απλοποιημένων μεθόδων υπολογισμού μυκητοειδών πατωμάτων (με κανονικήν διάταξιν υποστυλωμάτων)  / Π.Ι. Αργυροπούλουpdf κείμενο (1,6 MB)


Εντατική κατάστασις πλακών πολυγωνικού σχήματος με όρια τεμνόμενα ορθογωνίως / Μ. Καραβεζύρογλου, Γ. Πενέληςpdf κείμενο (1,3 MB)


Γενική στατική μέθοδος – Εφαρμογή εις τον υπολογισμόν της παραμορφώσεως πλακός εξ’ ωπλισμένου σκυροδέματος / Λ. Μωρέττηςpdf κείμενο (2 MB)


Υπολογισμός των δεικτών αντιστάσεως τοιχίων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος διά της τεχνικής των πεπερασμένων υπερστοιχείων / Κ.Α. Συρμακέζηςpdf κείμενο (1,9 MB)


Δίσκοι εξ ωπλισμένου σκυροδέματος διά της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων διά φόρτισιν μέχρι θραύσεως / Γ. Πενέλης, Εμ. Σταυρακάκηςpdf κείμενο (1,6 MB)


Έρευνα συμπεριφοράς ιδιομόρφου μυκητοειδούς πλακός διά της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων / Νικ. Χρονέαςpdf κείμενο (2,2 MB)


Ανελαστική συμπεριφορά πλαισίων θεμελιωμένων διά πεδιλοδοκών / Βλ. Καλευράςpdf κείμενο (1,4 MB)


Μη ελαστικός στοχαστικός υπολογισμός γραμμικών φορέων εκ σκυροδέματος / Π. Παναγιωτόπουλοςpdf κείμενο (1,7 MB)


Έρευνα επί της καταστάσεως και στατικής συμπεριφοράς παλαιάς κατασκευής εξ ωπλισμένου κισηροδέματος / Θ.Π. Τάσιος, Χ.Μ. Οικονόμουpdf κείμενο (1,5 MB)


Μηχανική συμπεριφορά στοιχείων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος υπό σεισμικήν έντασιν (πρόδρομος ανακοίνωσις) / Π. Πλαΐνης, Θ. Τάσιοςpdf κείμενο (1,6 MB)


Εφαρμογή των αλγεβρικών καταλυτών στην απεικόνιση της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς / Δ. Μπαϊρακτάρηςpdf κείμενο (1,1 MB)


 

 

 

2α Συνεδρία:  Ειδικά προβλήματα μελετών - Μελέτες σημαντικών έργων


Prestressed concrete and ship construction / A.J. Harrispdf κείμενο (3,1 MB)


Παρατηρήσεις σχετικές με την διατομή προκατασκευασμένων κελυφών μορφής κυκλικού τόξου με ελκυστήρα / Κ. Μ. Αξιώτουpdf κείμενο (1,6 MB)


Συμβολή εις την έρευναν αμφιερείστου προεντεταμένης λοξής πλακός / Σ. Σταθόπουλοςpdf κείμενο (1,4 MB)


 

3η Συνεδρία: Προβλήματα κατασκευών – Αξιόλογες κατασκευές


Construction en Beton Arme du Memorial de Bouzloudja / B. Athanassovpdf κείμενο (1,6 MB)


Απόψεις επί της αρμοδιότητος και της ευθύνης επιβλέψεως έργων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος / Π. Σπυρόπουλοςpdf κείμενο (1,9 MB)


Προβλήματα μελέτης και κατασκευής τετραδύμου σιλό / Σ.Μ. Αγγελίδηςpdf κείμενο (3,2 MB)


Μόρφωσις του εξ ωπλισμένου σκυροδέματος σκελετού της φυσικομαθηματικής σχολής πανεπιστημιουπόλεως Αθηνών / Β. Αμπακούμκινpdf κείμενο (1,3 MB)


Πρόσθετα βελτιωτικά σκυροδέματος / Στ. Πικούληςpdf κείμενο (1,7 MB)


Application d’ elements prefabriques en beton arme dans l’ edification d’ un ensemble d’ hotels au bord de la mer / A. Aretovpdf κείμενο (1,9 MB)


Κατασκευή πολυόροφου βιομηχανικού κτιρίου δια βιομηχανοποιημένων μεθόδων δομήσεως  /  Α. Πελεγράτης, Κ. Χαβάκηςpdf κείμενο (1,1 MB)


Κάλυψις υποστέγου διά προχύτων τοξοτών φορέων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος / Σ. Κουνάδηςpdf κείμενο (1,5 MB)


Κατασκευή δακτυλιοειδούς σιλό 20.000 τόννων εις Εργοστάσιον Ζαχάρεως Λαρίσης / Κ.Ι. Ζήκας, Π.Ι. Σπυρόπουλοςpdf κείμενο (1,5 MB)


 

 

 

4η Συνεδρία: Προβλήματα κατασκευών – Αξιόλογες κατασκευές


Η γέφυρα Ρυμνίου επί του ποταμού Αλιάκμονος / Ε. Ζαβλιάρης, Κ. Ζαβλιάρηςpdf κείμενο (1,6 MB)


Παρουσίαση του τρόπου κατασκευής της γέφυρας Αλιάκμονος / Ν. Κούρενταςpdf κείμενο (2,6 ΜΒ)


Επίπεδες προεντεταμένες πλάκες χωρίς δοκούς / Ν. Τρίχαςpdf κείμενο (2,4 MB)


Ταχεία μέθοδος αναλύσεως νωπών σκυροδεμάτων / Ι. Παπαγιάννη, Α. Ανδριόπουλοςpdf κείμενο (1,4 MB)


 

 

 

 

5η Συνεδρία : Επιστημονική έρευνα σε θέματα σκυροδέματος

 


Μελέτη αντοχής σκυροδεμάτων παρασκευασθέντων δι’ ελληνικών τσιμέντων / Α.Δ. Ανδριόπουλος, Ι.Π. Παπαγιάννη, Ι.Α. Τέγοςpdf κείμενο (1,5 MB)


Πρόβλεψις της αντοχής του σκυροδέματος συναρτήσει των εργοταξιακών στοιχείων παραγωγής του / Ε. Γούναρηpdf κείμενο (1,3 ΜΒ)


Η τεφροκονία, εν νέον δομικόν υλικόν / Β. Ζλατάνοςpdf κείμενο (1 ΜΒ)


The use of an anionic melamine resin for flowing and high strength concrete / A. Aignesberger,

G. Grespi pdf κείμενο (1,4 ΜΒ)


Προσδιορισμός αντοχής 28 ημερών σκυροδέματος εις 281/2 ώρας διά βρασμού / Ι. Παπαγιάννη, Ι. Τέγοςpdf κείμενο (1,4 ΜΒ)


Πουζολανικά υλικά και η δράσις των κατά την ενυδάτωσιν των δι’ αυτών τσιμέντων / Χ. Φτίκος, Γ. Παρισάκηςpdf κείμενο (1,4 ΜΒ)


Μελέτη της επιρροής του πάχους του πέλματος και της διατάξεως εν αυτώ των οπλισμών εις διατομάς Τ επιπονουμένας εις καθαράν στρέψιν / Α. Ανδριόπουλος, Π. Ζαράρης, Γ. Πενέληςpdf κείμενο (1,6 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη τοιχίων ακαμψίας μετά περιμετρικού πλαισίου και άνευ πλαισίου / Γ. Πενέλης, Εμ. Σταυρακάκηςpdf κείμενο (1,4 ΜΒ)


Μελέτη αφορώσα εις την αντοχήν στοιχείων εξ ωπλισμένου ελαφροσκυροδέματος / Θ. Τάσιος, Χ. Οικονόμου, Α. Μπάκαpdf κείμενο (1,2 ΜΒ)


Πειραματική έρευνα επί της δοκιμαστικής φορτίσεως πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος / Θ. Τάσιος, Χ. Οικονόμου, Π. Κουφόπουλοςpdf κείμενο (1,2 ΜΒ)


Επήρεις του λόγου ύψος προς διάμετρον κυλινδρικών δοκιμίων επί της αντοχής των / Ε. Γούναρηpdf κείμενο (1,7 ΜΒ)


 

 

 

Πρακτικά Συνεδρίου

 


Τελετή ενάρξεως / Εκφωνηθέντες λόγοι υπό των Ε. Κουλουμπή, Α. Βαλιούλη, Χρ. Στράτου, Θ. Τάσιουpdf κείμενο (873 ΚΒ)


Συζητήσεις 1ης Συνεδρίαςpdf κείμενο (4 ΜΒ)


Συζητήσεις 2ας Συνεδρίαςpdf κείμενο (3,4 ΜΒ)


Συζητήσεις 3ης Συνεδρίαςpdf κείμενο (4,7 ΜΒ)


Συζητήσεις 4ης Συνεδρίαςpdf κείμενο (3,1 ΜΒ)


Συζητήσεις 5ης Συνεδρίαςpdf κείμενο (3,1 ΜΒ)


Τελετή λήξεως -  Εκφωνηθέντες λόγοι υπό των Ε. Κουλουμπή, Θ. Τάσιου, Σ. Αγγελίδη

Ομιλία Ε. Κουλουμπήpdf κείμενο (426 ΚΒ)

Ομιλία Θ. Τάσιου pdf  κείμενο  (459 ΚΒ)