ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(ελληνική σειρά)

Ελληνικός όρος

Ελληνικό πρότυπο

Αγγλικός όρος

Ξένο πρότυπο

αγαθά, πάγια

EN 2789

fixed assets

ISO 2789

αγορά

EN 2789

purchase

ISO 2789

αεροφωτογραφίες

EN 2789

aerial representations

ISO 2789

ακρώνυμο

1336

acronym

ISO 5966

ανάγλυφος χάρτης

EN 2789

tactile map

ISO 2789

αναγνωριστικό σύμβολο

560-2

identifier

ISO 690-2

αναδρομική βιβλιογραφία

1381-2

retrospective bibliography

ISO 5127-2

ανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών

1381-1

reference retrieval

ISO 5127-1

ανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών

1381-1

retrieval, reference

ISO 5127-1

ανάκτηση πληροφοριών

1381-1

information retrieval

ISO 5127-1

ανάκτηση πληροφοριών

1381-1

retrieval, information

ISO 5127-1

ανάκτηση τεκμηρίων

1381-1

document retrieval

ISO 5127-1

ανάκτηση τεκμηρίων

1381-1

retrieval, document

ISO 5127-1

ανάλυση πληροφοριών, κέντρο

1381-1

analysis, information centre

ISO 5127-1

αναπαραγωγή

1336

photocopying

ISO 5966

αναπαραγωγή

1336

printing

ISO 5966

αναπαραγωγή

1336

reproduction

ISO 5966

αναπαραγωγή

1336

reprography

ISO 5966

ανατύπωση

676

reprint

ISO 1086

ανατύπωση, πανομοιότυπη

719

reprint, facsimile

ISO 5962-DIS

αναφορά διαθεσιμότητας

1336

availability of statement

ISO 1086

αναφορά διαθεσιμότητας

1336

statement, availability

ISO 1086

αναφορά υπάρχουσας κατάστασης

1381-2

state of the art report

ISO 5127-2

αναφορά, βιβλιογραφική

1381-2

reference, bibliographical

ISO 5127-2

ανεξάρτητη βιβλιοθήκη

EN 2789

independent library

ISO 2789

ανθολογία

1381-2

anthology

ISO 5127-2

ανιών τίτλος ράχης

1388

ascending spine title

ISO 6357

ανταλλαγή

EN 2789

exchange

ISO 2789

ανταλλαγή πληροφοριών, κέντρο

1381-1

clearing house, centre

ISO 5127-1

αντίγραφα έργων τέχνης

EN 2789

art reproductions

ISO 2789

αντίγραφα έργων τέχνης

EN 2789

reproductions, art

ISO 2789

απασχόληση (πλήρης), ισοδύναμο

EN 2789

full-time, equivalent

ISO 2789

αποδέκτες, κατάλογος

1336

distribution, list

ISO 5966

αποζημίωση

EN 2789

allowance

ISO 2789

αποκοπή (δεξιά)

1211

contraction

ISO 4

απομνημονεύματα

1381-2

memoirs

ISO 5127-2

απόσυρση

EN 2789

withdrawal

ISO 2789

άρθρο

1381-2

article

ISO 5127-2

αριθμημένη παραπομπή

1336

numbered citation

ISO 5966

αρίθμηση φύλλων

1336

numbering, sheet

ISO 5966

αρίθμηση φύλλων

1336

sheet numbering

ISO 5966

αρκτικόλεξο

1211

acronym

ISO 4

αρχεία

1381-1

archives

ISO 5127-1

αρχεία δεδομένων

EN 2789

data files

ISO 2789

αρχεία δεδομένων

EN 2789

files, data

ISO 2789

αρχείο

560-2

file

ISO 690-2

αρχειονομία

1381-1

archive science

ISO 5127-1

αρχέτυπο

1381-2

incunabulum

ISO 5127-2

άτλας

1381-2

atlas

ISO 5127-2

αυθεντικά έργα τέχνης

EN 2789

art originals

ISO 2789

αυθεντικά έργα τέχνης

EN 2789

originals, art

ISO 2789

αυτοβιογραφία

1381-2

autobiography

ISO 5127-2

αφιέρωμα

1381-2

festschrift

ISO 5127-2

βάση δεδομένων

560-2

database

ISO 690-2

βήμα συζητήσεων

560-2

discussion list

ISO 690-2

βιβλίο

1381-2

book

ISO 5127-2

βιβλιοαυτοκίνητο

1381-1

bookmobile

ISO 5127-1

βιβλιογραφία

1381-1

bibliography

ISO 5127-1

βιβλιογραφία, αναδρομική

1381-2

bibliography, retrospective

ISO 5127-2

βιβλιογραφία, διεθνής

1381-2

bibliography, international

ISO 5127-2

βιβλιογραφία, εθνική

1381-2

bibliography, national

ISO 5127-2

βιβλιογραφία, κρυμμένη

1381-2

bibliography, hidden

ISO 5127-2

βιβλιογραφία, τρέχουσα

1381-2

bibliography, current

ISO 5127-2

βιβλιογραφικές παραπομπές, ανάκτηση

1381-1

reference, retrieval

ISO 5127-1

βιβλιογραφικές παραπομπές, κατάλογος

1336

reference, list

ISO 5966

βιβλιογραφική αναφορά

1381-2

bibliographical reference

ISO 5127-2

βιβλιογραφική αναφορά, ανάκτηση

1381-1

reference, retrieval

ISO 5127-1

βιβλιογραφική εγγραφή

633

bibliographic record

ISO 2709

βιβλιογραφική παραπομπή

1381-2

bibliographical reference

ISO 5127-2

βιβλιογραφική περιγραφή

719

bibliographic description

ISO 5962-DIS

βιβλιογραφική πληροφορία

1336

bibliographic information

ISO 5966

βιβλιογραφική ταυτότητα άρθρου

1212

biblid

ISO 18

βιβλιογραφικός κατάλογος

1381-2

bibliografical register

ISO 5127-2

βιβλιοδετημένες φυσικές μονάδες

EN 2789

bound physical units

ISO 2789

βιβλιοθήκες, δανεισμός (μεταξύ)

EN 2789

interlending

ISO 2789

βιβλιοθήκες, δίκτυο

1381-1

library, network

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη

1381-1

library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη δίσκων

1381-1

record library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης

1381-1

library, reference

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης

1381-1

reference library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη έρευνας

1381-1

library, research

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη έρευνας

1381-1

research library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη ηχητικού υλικού

1381-1

sound recording library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

EN 2789

library of an institution of higher education

ISO 2789

βιβλιοθήκη καταθέσεως

1381-1

deposit library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη καταθέσεως

1381-1

library, deposit

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας

1381-1

copyright library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας

1381-1

library, copyright

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη φωτογραφιών

1381-1

library, photographic

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη φωτογραφιών

1381-1

photographic library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, ανεξάρτητη

EN 2789

library, independent

ISO 2789

βιβλιοθήκη, γενική

1381-1

library, general

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, δίκτυο

1381-1

library, network

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, εθνική

1381-1

library, national

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, ειδική

1381-1

library, special

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, κινητή

1381-1

library, mobile

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, λαϊκή

1381-1

library, public

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, μη ειδική

EN 2789

library, non-specialized

ISO 2789

βιβλιοθήκη, συλλογή

EN 2789

library, collection

ISO 2789

βιβλιοθήκη, σύστημα

1381-1

library, system

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, σχολική

EN 2789

library, school

ISO 2789

βιβλιοθήκη, χώροι

EN 2789

library, premises

ISO 2789

βιβλιοθηκονομία

1381-1

librarianship

ISO 5127-1

βιβλιοθηκονομία

1381-1

library science

ISO 5127-1

βιβλιοθηκονομία

1381-1

science, library

ISO 5127-1

βιβλιοθηκονόμος

EN 2789

librarian

ISO 2789

βιβλιοθηκονόμος, επαγγελματίας

EN 2789

librarian, trained

ISO 2789

βιβλιολογία

1381-1

bibliology

ISO 5127-1

βιντεοταινία

EN 2789

video recording

ISO 2789

βιογραφία

1381-2

biography

ISO 5127-2

γενική βιβλιοθήκη

1381-1

general library

ISO 5127-1

γκραβούρες

EN 2789

art prints

ISO 2789

γλώσσα

1381-1

language

ISO 5127-1

γλώσσα ευρετηρίασης

1321

indexing language

ISO 2788

γλώσσα ευρετηρίασης

1321

language, indexing

ISO 2788

γλώσσα, τεχνητή

1381-1

language, artificial

ISO 5127-1

γλώσσα, φυσική

1381-1

language, natural

ISO 5127-1

γλωσσάρι

1381-2

glossary

ISO 5127-2

γλωσσάριο

1381-2

glossary

ISO 5127-2

γραμμικά σχέδια

1336

line drawings

ISO 5966

γραφή "Braille", υλικό

EN 2789

documents in Braille

ISO 2789

γραφικές παραστάσεις

1336

graphs

ISO 5966

δανεισμοί, καταγραμμένοι

EN 2789

loans, registered

ISO 2789

δανεισμός

EN 2789

loan

ISO 2789

δανεισμός μεταξύ βιβλιοθηκών

EN 2789

interlending

ISO 2789

δαπάνες

EN 2789

expenditure

ISO 2789

δαπάνες, λειτουργικές

EN 2789

expenditure, operating

ISO 2789

δαπάνες, πάγιες

EN 2789

expenditure, capital

ISO 2789

δεδομένα

1336

data

ISO 5966

δεδομένα, αρχεία

EN 2789

data, files

ISO 2789

δεδομένα, επεξεργασία

1381-1

data, processing

ISO 5127-1

δεδομένα, κέντρο

1381-1

data, centre

ISO 5127-1

δεδομένα, μετασχηματισμός

1381-1

data, transformation

ISO 5127-1

δεδομένα, μετατροπή

1381-1

data, conversion

ISO 5127-1

δεδομένα, πεδίο

633

data, field

ISO 2709

δεδομένα, στατιστικά

EN 2789

data, statistical

EN 2789

δεδομένα, φορέας

1381-1

data, medium

ISO 5127-1

δείκτης

633

indicator

ISO 2709

δελτίο

1381-2

bulletin

ISO 5127-2

δελτίο, ενημερωτικό

1381-2

newsletter

ISO 5127-2

δελτίο, ηλεκτρονικό

560-2

bulletin, board

ISO 690-2

δέσιμο

1336

binding

ISO 5966

δευτερεύουσα υπευθυνότητα

560-2

responsibility, subordinate

ISO 690-2

δευτερεύουσα υπευθυνότητα

560-2

subordinate responsibility

ISO 690-2

δευτερογενές τεκμήριο

1381-2

secondary document

ISO 5127-2

δηλωτικός όρος κατηγορίας

1211

generic term

ISO 4

δημοσίευμα

1381-2

publication

ISO 5127-2

δημοσίευμα, έντυπο

EN 2789

document, in print form

ISO 2789

δημοσίευμα, ευρετήριο σ ένα

1213

index of a publication

ISO 999

δημοσίευμα, καταλογογράφηση (μέσα στο)

676

cataloguing in publication (CIP)

ISO 1086

δημοσίευμα, μονογραφικό

1381-2

publication, monographic

ISO 5127-2

δημοσίευμα, περιοδικό

560

publication, serial

ISO 690

δημοσίευμα, περιοδικό, μη βιβλιοδετημένο

EN 2789

serial, unbound

EN 2789

δημοσίευση

560

publication

ISO 690

δημοσίευση, χρονολογία

1336

date of a publication

ISO 1086

διάδοση, περιορισμός

1336

distribution, limitation

ISO 5966

διάθεση, περιορισμός

1336

distribution, limitation

ISO 5966

διαθεσιμότητα

560-2

availability

ISO 690-2

διαθεσιμότητα, αναφορά ή μνεία

1336

availability, statement

ISO 5966

διανομή, περιορισμός

1336

distribution, limitation

ISO 5966

διάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων)

1381-1

format in data processing

ISO 5127-1

διάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων)

1381-1

processing, format (in data)

ISO 5127-1

διατριβή

1381-2

dissertation

ISO 5127-2

διατριβή

1381-2

thesis

ISO 5127-2

διαφάνεια

EN 2789

transparency

ISO 2789

διαφανείς φωτογραφίες

EN 2789

slides

ISO 2789

διαχωριστής

633

separating character

ISO 2709

διδακτικό υλικό, κέντρο

1381-1

resource, centre

ISO 5127-1

διεθνής βιβλιογραφία

1381-2

international bibliography

ISO 5127-2

Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου

1336

International Standard Book Number (ISBN)

ISO 5966

Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Περιοδικού Δημοσιεύματος

1336

International Standard Serial Number (ISSN)

ISO 5966

διευθύνσεις, ευρετήριο

633

directory

ISO 2709

διεύθυνση, επαγγελματική συγγραφέα

1336

affiliation of author

ISO 5966

δίκτυο βιβλιοθηκών

1381-1

library network

ISO 5127-1

δίκτυο βιβλιοθηκών

1381-1

network, library

ISO 5127-1

διοικητική μονάδα

EN 2789

administrative unit

ISO 2789

διοράματα

EN 2789

dioramas

ISO 2789

δομή

633

structure

ISO 2709

δωρεά

EN 2789

donation

ISO 2789

εγγεγραμμένος χρήστης

EN 2789

registered user

ISO 2789

εγγραφή

633

record

ISO 2709

εγγραφή

560-2

record

ISO 690-2

εγγραφή, βιβλιογραφική

633

record, bibliographic

ISO 2709

έγκριση, υπογραφή

1336

approval, signature

ISO 5966

εγκυκλοπαίδεια

1381-2

encyclopedia

ISO 5127-2

εγχειρίδιο

1336

manual

ISO 5966

εγχειρίδιο

1381-2

text book

ISO 5127-2

εθνική βιβλιογραφία

1381-2

national bibliography

ISO 5127-2

εθνική βιβλιοθήκη

EN 2789

national library

ISO 2789

ειδική βιβλιοθήκη

1381-1

special library

ISO 5127-1

ειδικό τεύχος

1381-2

special issue

ISO 5127-2

εικόνα

1381-2

illustration

ISO 5127-2

εικόνα

1381-2

picture

ISO 5127-2

εικόνες

1336

illustrations

ISO 5966

εικόνες, κατάλογος

1381-2

illustration, list of

ISO 5127-2

εικονογραφήσεις, κατάλογος

1381-2

illustrations, list of

ISO 5127-2

εικονογραφικό τεκμήριο

1381-2

iconic document

ISO 5127-2

εικονογραφικό τεκμήριο

EN 2789

graphic document

ISO 2789

εικονογραφικό υλικό

1336

pictorial material

ISO 5966

εισαγωγή

1381-1

introduction

ISO 5127-2

έκδοση

560

edition

ISO 690

έκδοση

676

issue

ISO 1086

έκδοση

560-2

edition

ISO 690-2

έκδοση

560-2

edition

ISO 690-2

έκδοση, επιμελητής

676

editor

ISO 1086

έκδοση, μνεία

676

edition, statement

ISO 1086

εκδότης

560

publisher

ISO 690

εκδότης

560-2

publisher

ISO 690-2

εκδότης

560-2

publisher

ISO 690-2

εκδοχή

560-2

version

ISO 690-2

έκθεση

1381-2

report

ISO 5127-2

έκθεση ευρεσιτεχνίας

560

document, patent

ISO 690

έκθεση ευρεσιτεχνίας

560

patent document

ISO 690

έκθεση, ερευνητική

1381-2

report, research

ISO 5127-2

εκτύπωση

1336

printing

ISO 5966

εκτύπωση

676

impression

ISO 1086

ελεύθερη πρόσβαση, συλλογές

EN 2789

open access, collections

ISO 2789

εμπροσθόφυλλο

1336

front cover

ISO 5966

ενημερωτικό δελτίο

1381-2

newsletter

ISO 5127-2

έννοια

1381-1

concept

ISO 5127-1

έντυπο δημοσίευμα

EN 2789

document in print form

ISO 2789

έντυπο δημοσίευμα

EN 2789

in print form, document

ISO 2789

έντυπο τεκμήριο μουσικής

EN 2789

printed music document

ISO 2789

εξοπλισμός, περιγραφή του

1336

equipment, description of

ISO 5966

εξυπηρέτηση, σημείο

EN 2789

service, point of

ISO 2789

εξώφυλλο

1336

cover

ISO 5966

επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος

EN 2789

trained librarian

ISO 2789

επαγγελματική διεύθυνση συγγραφέα

1336

affiliation of author

ISO 5966

επέκταση

EN 2789

extension

ISO 2789

επεξεργασία δεδομένων

1381-1

data processing

ISO 5127-1

επεξεργασία δεδομένων

1381-1

processing, data

ISO 5127-1

επεξεργασία δεδομένων, διάταξη

1381-1

data processing, format in

ISO 5127-1

επεξεργασία με Η/Υ

1336

computer processing

ISO 5966

επεξεργασία με Η/Υ

1336

processing, computer

ISO 5966

επετηρίδα

1381-2

annual

ISO 5127-2

επετηρίδα

1381-2

yearbook

ISO 5127-2

επετηρίδα

EN 2789

series of report

ISO 2789

επιγραμμικά τεκμήρια

560-2

documents, on line

ISO 690-2

επιγραμμικά τεκμήρια

560-2

online documents

ISO 690-2

επίκαιρα γεγονότα

EN 2789

current events

ISO 2789

επικεφαλίδα

1336

heading

ISO 5966

επικεφαλίδα

EN 2789

masthead

ISO 2789

επικεφαλίδα μικρoφίσας

560

header, microfiche

ISO 690

επικεφαλίδα μικρoφίσας

560

microfiche header

ISO 690

επικοινωνία

1381-1

communication

ISO 5127-1

επικοινωνία, θεωρία

1381-1

communication, theory

ISO 5127-1

επικοινωνία, σύστημα

1381-1

communication, system

ISO 5127-1

επιλογές

1381-2

selected extracts

ISO 5127-2

επιμελητής έκδοσης

676

editor

ISO 1086

επιμέρους τεύχη

EN 2789

individual issues

ISO 2789

επιστήμη της πληροφόρησης

1381-1

science, information

ISO 5127-1

επιστήμη της πληροφόρησης

1381-1

information science

ISO 5127-1

επιτόπια πληροφόρηση, βιβλιοθήκη

1381-1

reference, library

ISO 5127-1

έργα τέχνης, αντίγραφα

EN 2789

art, reproductions

ISO 2789

έργα τέχνης, αυθεντικά

EN 2789

art, originals

ISO 2789

έρευνα, βιβλιοθήκη

1381-1

research, library

ISO 5127-1

ερευνητική έκθεση

1381-2

research report

ISO 5127-2

ετήσια έκθεση

1336

annual report

ISO 5966

ετικέτα δεσμού

1321

label, node

ISO 2788

ετικέτα δεσμού

1321

node label

ISO 2788

ετικέτα εγγραφής

633

label, record

ISO 2709

ετικέτα εγγραφής

633

record label

ISO 2709

ευρεσιτεχνία, έκθεση

560

patent document

ISO 690

ευρετηρίαση

1312

indexing

ISO 5963

ευρετηρίαση, όρος

EN 2789

indexing, term

ISO 2789

ευρετήριο

1381-2

index

ISO 5127-2

ευρετήριο διευθύνσεων

633

directory

ISO 2709

ευρετήριο διευθύνσεων, πίνακας

633

directory, map

ISO 2709

ευρετήριο ενός δημοσιεύματος

1213

index of a publication

ISO 999

ευρετήριο ενός δημοσιεύματος

1213

index, publication of

ISO 999

ευρετήριο παραπομπών

1381-2

citation index

ISO 5127-2

ευρετήριο παραπομπών

1381-2

index, citation

ISO 5127-2

ευχαριστίες

1336

acknowlegment

ISO 5966

εφαρμογές λογισμικού

EN 2789

applications, software

ISO 2789

εφαρμογές λογισμικού

EN 2789

software applications

ISO 2789

εφημερίδα

1381-2

newspaper

ISO 5127-2

εφημερίδα, χαρτί ειδικό για

EN 2789

newsprint

ISO 2789

ηλεκτρονική επικοινωνία, σύστημα

560-2

electronic message, system

ISO 690-2

ηλεκτρονικό δελτίο

560-2

board, bulletin

ISO 690-2

ηλεκτρονικό δελτίο

560-2

bulletin board

ISO 690-2

ηλεκτρονικό τεκμήριο

EN 2789

electronic document

ISO 2789

ηλεκτρονικό τεκμήριο

560-2

electronic document

ISO 690-2

ηλεκτρονικός υπολογιστής

1336

computer

ISO 5966

ηλεκτρονικός υπολογιστής, επεξεργασία με

1336

computer, processing

ISO 5966

ηλεκτρονικός υπολογιστής, μορφή αναγνωρίσιμη από

EN 2789

machine readable form

ISO 2789

ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόγραμμα

1336

computer, program

ISO 5966

ημερολόγιο

1381-2

diary

ISO 5127-2

ημερομηνία αναθεώρησης

560-2

date of revision

ISO 690-2

ημερομηνία αναθεώρησης

560-2

revision, date of

ISO 690-2

ημερομηνία έκδοσης

560-2

date of publication

ISO 690-2

ημερομηνία έκδοσης

560-2

publication, date of

ISO 690-2

ημερομηνία ενημέρωσης

560-2

date of update

ISO 690-2

ημερομηνία ενημέρωσης

560-2

update, date of

ISO 690-2

ημερομηνία παραπομπής

560-2

citation, date of

ISO 690-2

ημερομηνία παραπομπής

560-2

date of citation

ISO 690-2

ημερομηνία προτεραιότητας

1336

date, priority

ISO 5966

ημερομηνία προτεραιότητας

1336

priority date

ISO 5966

ημερομίσθιο

EN 2789

wage

ISO 2789

ηχητικό υλικό

1381-1

sound recording

ISO 5127-1

ηχητικό υλικό, βιβλιοθήκη

1381-1

sound recording, library

ISO 5127-1

θέμα

1312

subject

ISO 5963

θεματική ταξινόμηση

1336

subject classification

ISO 5966

θεωρία επικοινωνίας

1381-1

communication theory

ISO 5127-1

θεωρία επικοινωνίας

1381-1

theory, communication

ISO 5127-1

θησαυρός

1321

thesaurus

ISO 2788

Ιδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βιβλιοθήκη

EN 2789

Institution of higher education, library

ISO 2789

ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης

EN 2789

equipment, full-time

ISO 2789

ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης

EN 2789

full-time equivalent

ISO 2789

ιστογράμματα

1336

histograms

ISO 5966

ιστοσελίδα

560-2

webpage

ISO 690-2

κάλυμμα

1381-2

cover

ISO 5127-2

καταγραμμένοι δανεισμοί

EN 2789

registered loans

ISO 2789

κατάθεση, βιβλιοθήκη

1381-1

deposit, library

ISO 5127-1

καταλογογράφηση μέσα στο δημοσίευμα (προκαταλογογράφηση)

676

cataloguing in publication (CIP)

ISO 1086

κατάλογος

1381-2

catalogue

ISO 5127-2

κατάλογος

560-2

directory

ISO 690-2

κατάλογος αποδεκτών

1336

distribution list

ISO 5966

κατάλογος αποδεκτών

1336

list, distribution

ISO 5966

κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών

1336

list, reference

ISO 5966

κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών

1336

reference list

ISO 5966

κατάλογος εικονογραφήσεων

1381-2

list of illustrations

ISO 5127-2

κατάλογος εικόνων

1381-2

list of illustrations

ISO 5127-2

κατάλογος, βιβλιογραφικός

1381-2

register, bibliographical

ISO 5127-2

κατάλογος, συλλογικός

1381-1

catalogue, union

ISO 5127-1

κατάσταση πραγμάτων

1381-2

state of the art

ISO 5127-2

κατάσταση υπάρχουσα, αναφορά

1381-2

state of the art, report

ISO 5127-2

καταχωρημένη πληροφορία

1381-1

recorded information

ISO 5127-1

κατηγορία μέσου

560-2

medium, type of

ISO 690-2

κατηγορία μέσου

560-2

type of medium

ISO 690-2

κατηγορία, δηλωτικός όρος

1211

generic term

ISO 4

κατιών τίτλος ράχης

1388

descending spine title

ISO 6357

κέντρο ανάλυσης πληροφοριών

1381-1

analysis centre, information

ISO 5127-1

κέντρο ανάλυσης πληροφοριών

1381-1

centre, information analysis

ISO 5127-1

κέντρο ανάλυσης πληροφοριών

1381-1

information analysis centre

ISO 5127-1

κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών

1381-1

centre, clearing house

ISO 5127-1

κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών

1381-1

clearing house centre

ISO 5127-1

κέντρο δεδομένων

1381-1

centre, data

ISO 5127-1

κέντρο δεδομένων

1381-1

data centre

ISO 5127-1

κέντρο διδακτικού υλικού

1381-1

centre, resourse

ISO 5127-1

κέντρο διδακτικού υλικού

1381-1

resource centre

ISO 5127-1

κέντρο πληροφόρησης

1381-1

centre, information

ISO 5127-1

κέντρο πολυμέσων

1381-1

centre resource, media

ISO 5127-1

κέντρο πολυμέσων

1381-1

centre, media resource

ISO 5127-1

κέντρο πολυμέσων

1381-1

media resource centre

ISO 5127-1

κέντρο πολυμέσων

1381-1

resource centre, media

ISO 5127-1

κέντρο προσανατολισμού

1381-1

centre, referral

ISO 5127-1

κέντρο προσανατολισμού

1381-1

referral centre

ISO 5127-1

κέντρο τεκμηρίωσης

1381-1

centre, documentation

ISO 5127-1

κέντρο τεκμηρίωσης

1381-1

documentation centre

ISO 5127-1

κεφάλαιο

1336

clause

ISO 5966

κεφάλαιο

560

chapter

ISO 690

κινηματογραφική ταινία

EN 2789

motion picture

ISO 2789

κινητή βιβλιοθήκη

1381-1

mobile library

ISO 5127-1

κλειδί, λέξη

1336

key-word

ISO 5966

κλειδί, τίτλος

560

key, title

ISO 690

κοινός τίτλος

1381-2

common title

ISO 5127-2

κολοφών

676

colophon

ISO 1086

κόμικς

1381-2

cartoon, strip

ISO 5127-2

κόμικς

1381-2

strip cartoon

ISO 5127-2

κρυμμένη βιβλιογραφία

1381-2

hidden bibliography

ISO 5127-2

κτίριο

EN 2789

building

ISO 2789

κύρια υπευθυνότητα

560-2

primary responsibility

ISO 690-2

κύρια υπευθυνότητα

560-2

responsibility, primary

ISO 690-2

κώδικας

1381-1

code

ISO 5127-1

κωδικοποίηση

1381-1

coding

ISO 5127-1

λαϊκή βιβλιοθήκη

1381-1

public library

ISO 5127-1

λεζάντα

1381-2

caption

ISO 2127-2

λεζάντα

1381-2

cutline

ISO 5127-2

λεζάντα

1381-2

legend

ISO 5127-2

λειτουργικές δαπάνες

EN 2789

operating expenditure

ISO 2789

λέξη

1381-1

word

ISO 5127-1

λέξη (στην επεξεργασία δεδομένων)

1381-1

word (in data processing)

ISO 5127-1

λέξη κλειδί

1336

key-word

ISO 5966

λέξη κλειδί

1336

word, key

ISO 5966

λέξη, σύνθετη

1211

word, compound

ISO 4

λέξη, τεχνητή

1211

word, artificial

ISO 4

λεξικό

1381-2

dictionary

ISO 5127-2

λεξιλόγιο

1381-2

vocabulary

ISO 5127-2

λήμμα

1381-1-2

document

ISO 5127-1-2

λογισμικό, εφαρμογές

EN 2789

software, applications

ISO 2789

μελέτες, σχέδια

EN 2789

study, prints

ISO 2789

μετασχηματισμός δεδομένων

1381-1

data transformation

ISO 5127-1

μετασχηματισμός δεδομένων

1381-1

transformation, data

ISO 5127-1

μετατροπή δεδομένων

1381-1

conversion, data

ISO 5127-1

μετατροπή δεδομένων

1381-1

data conversion

ISO 5127-1

μετάφραση

1381-2

translation

ISO 5127-2

μη βιβλιοδετημένα περιοδικά δημοσιεύματα

EN 2789

unbound serials

ISO 2789

μη ειδική βιβλιοθήκη

EN 2789

non-specialized library

ISO 2789

μη προτιμώμενος όρος

1321

non-preferred term

ISO 2788

μήνυμα

1381-1

message

ISO 5127-1

μικροδελτίο

EN 2789

microfiche

ISO 2789

μικροεικόνες

EN 2789

microimages

ISO 2789

μικροταινία

EN 2789

microfilm

ISO 2789

μικροφίλμ

EN 2789

microfilm

ISO 2789

μισθός

EN 2789

salary

ISO 2789

μνεία διαθεσιμότητας

1336

statement of availability

ISO 5966

μνεία έκδοσης

676

statement of edition

ISO 1086

μνεία έκδοσης

676

statement, edition

ISO 1086

μνεία πνευματικών δικαιωμάτων

676

statement of copyright

ISO 1086

μνεία πνευματικών δικαιωμάτων

676

statement, copyright

ISO 1086

μονάδα, διοικητική

EN 2789

unit, administrative

ISO 2789

μονάδα, φυσική

EN 2789

unit, physical

ISO 2789

μονάδες (φυσικές), βιβλιοδετημένες

EN 2789

units (physical), bound

ISO 2789

μονογραφία

560

monograph

ISO 690

μονογραφία

719

monographic publication

ISO 5962-DIS

μονογραφία

560-2

monograph

ISO 690-2

μονογραφικό δημοσίευμα

1381-2

monographic publication

ISO 5127-2

μορφή αναγνωρίσιμη από Η/Υ

EN 2789

machine readable form

ISO 2789

μουσειακή συλλογή

1381-1

museum

ISO 5127-1

μουσείο

1381-1

museum

ISO 5127-1

μουσειογραφία

1381-1

museography

ISO 5127-1

μουσειολογία

1381-1

museology

ISO 5127-1

μουσική, έντυπο τεκμήριο

EN 2789

music, printed document

ISO 2789

νόημα ενός σημείου

1381-1

meaning (of a sign)

ISO 5127-1

ντοκουμέντο

1321

document

ISO 2788

ντοκουμέντο προέλευσης

560

document, host

ISO 690

ξένιος υπολογιστής

560-2

computer, host

ISO 690-2

ξένιος υπολογιστής

560-2

host computer

ISO 690-2

οδηγός

1381-2

directory

ISO 5127-2

οδηγός

1381-2

guide

ISO 5127-2

οικόπεδο

EN 2789

site

ISO 2789

οιονεί συνωνυμία

1381-1

quasi-synonymity

ISO 5127-1

ομοηχία

1381-1

homophony

ISO 5127-1

ομοιογραφία

1381-1

homography

ISO 5127-1

ομωνυμία

1381-1

homonymity

ISO 5127-1

ομωνυμία

1381-1

homonymy

ISO 5127-1

όνομα

1381-1

name

ISO 5127-1

ονοματολογία

1381-1

nomenclature

ISO 5127-1

οπίσθια όψη φύλλου

676

verso

ISO 1086

οπτικοακουστικό τεκμήριο

EN 2789

audiovisual document

ISO 2789

όργανο, συλλογικό

1211

body, corporate

ISO 4

οριζόντιος τίτλος ράχης

1388

transverse spine title

ISO 6357

όροι, προσδιορισμός

1336

terms, identification of

ISO 5966

ορολογία

1381-1

terminology

ISO 5127-1

όρος

1381-1

term

ISO 5127-1

όρος δηλωτικός κατηγορίας

1211

generic term

ISO 4

όρος ευρετηρίασης

1321

indexing term

ISO 2788

όρος ευρετηρίασης

1321

term, indexing

ISO 2788

όρος, μη προτιμώμενος

1321

term, non preferred

ISO 2788

όρος, προτιμώμενος

1321

term, preferred

ISO 2788

όρος, σύνθετος

1321

term, compound

ISO 2788

πάγια αγαθά

EN 2789

fixed assets

ISO 2789

πάγιες δαπάνες

EN 2789

capital expenditure

ISO 2789

παλαίτυπο

1381-2

incunabulum

ISO 5127-2

πανομοιότυπη ανατύπωση

719

facsimile reprint

ISO 5962-DIS

παράγραφος

1336

paragraph

ISO 5966

παράγραφος

560-2

clause

ISO 690-2

παράγωγο τεκμήριο

1381-2

derivate document

ISO 5127-2

παράλληλος τίτλος

676

parallel title

ISO 1086

παραπομπή

1336

reference

ISO 5966

παραπομπή, αριθμημένη

1336

reference, citation

ISO 5966

παραπομπή, βιβλιογραφική

1381-2

reference, bibliographical

ISO 5127-2

παράρτημα

1336

annex

ISO 5966

παράρτημα

1381-2

apprendix

ISO 5127-2

παράρτημα, τίτλος

1336

annex, title

ISO 5966

παραστάσεις, γραφικές

1336

graphs

ISO 5966

παρόραμα

1381-2

corrigendum

ISO 5127-2

παρόραμα

1381-2

erratum

ISO 5127-2

παροράματα

1381-2

corrigenda

ISO 5127-2

παροράματα

1381-2

errata

ISO 5127-2

παρτιτούρα

EN 2789

printed music document

ISO 2789

πεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας

1388

field, library identification

ISO 6357

πεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας

1388

library identification field

ISO 6357

πεδίο δεδομένων

633

datafield

ISO 2709

πεδίο, σύμβολο

633

field, tag

ISO 2709

περίγραμμα

560-2

outline

ISO 690-2

περιγραφέας

1336

descriptor

ISO 5966

περιγραφή, βιβλιογραφική

719

description, bibliographical

ISO 5962-DIS

περιεχόμενα, πίνακας

1212

content, list

ISO 18

περιθώριο, τίτλος

1388

edge, title

ISO 6357

περικάλλυμα

1381-2

cover

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

book jacket

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

cover, dust

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

dust cover

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

jacket

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

jacket, book

ISO 5127-2

περιλήψεις, σελίδα

1381-2

abstracts, page

ISO 5127-2

περιλήψεις, φύλλο

720

abstracts, sheet

ISO 5122

περίληψη

414

abstract

ISO 214

περιοδικό

1381-2

periodical

ISO 5127-2

περιοδικό δημοσίευμα

1211

serial

ISO 4

περιοδικό δημοσίευμα

560

serial publication

ISO 690

περιοδικό δημοσίευμα

560-2

serial

ISO 690-2

περιοδικό δημοσίευμα, μη βιβλιοδετημένο

EN 2789

serial publication, unbound

ISO 2789

περιοδικό δημοσίευμα, συνεχές

EN 2789

series, continuous

ISO 2789

περιορισμοί διάδοσης ή διάθεσης ή διανομής

1336

distribution limitation

ISO 5966

περιορισμοί διάδοσης ή διάθεσης ή διανομής

1336

limitation, distribution

ISO 5966

περιοχή

719

area

ISO 5962-DIS

πίνακας ευρετηρίου διευθύνσεων

633

directory map

ISO 2709

πίνακας περιεχομένων

1212

content list

ISO 18

πίνακας περιεχομένων

1381-2

contents, table of

ISO 5127-2

πίνακας περιεχομένων

1381-2

table of contents

ISO 5127-2

πίνακες

1381-2

tables

ISO 5127-2

πλάγια τυπογραφικά

1336

italic type

ISO 5966

πλάγια τυπογραφικά

1336

sloping type

ISO 5966

πλέγμα

EN 2789

grid pattern

ISO 2789

πλήρης απασχόληση, ισοδύναμο

EN 2789

full-time, equivalent

ISO 2789

πληροφόρηση (επιτόπια), βιβλιοθήκη

1381-1

reference, library

ISO 5127-1

πληροφορία

1381-1

information

ISO 5127-1

πληροφορία, καταχωρημένη

1381-1

information, recorded

ISO 5127-1

πληροφοριακό σύστημα

1381-1

information system

ISO 5127-1

πληροφοριακό υλικό

1381-2

reference work

ISO 5127-2

πληροφορίες, ανάκτηση

1381-1

information, retrieval

ISO 5127-1

πληροφορίες, κέντρο ανάλυσης

1381-1

information, analysis centre

ISO 5127-1

πληροφορίες, κέντρο ανταλλαγής

1381-1

clearing house centre

ISO 5127-1

πληροφορίες, πρακτορείο

1381-1

information, broker

ISO 5127-1

πνευματικά δικαιώματα

676

copyright

ISO 1086

πνευματικά δικαιώματα, μνεία ή αναφορά

676

copyright, statement

ISO 1086

πνευματική ιδιοκτησία

1336

copyright

ISO 5966

πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκη

1381-1

copyright, library

ISO 5127-1

πολυμέσα

EN 2789

multimedia kits

ISO 2789

πολυμέσα, κέντρο

1381-1

media resource, centre

ISO 5127-1

πολυσημία

1381-1

polysemy

ISO 5127-1

πολύτομο δημοσίευμα

719

multi-volume publication

ISO 5962-DIS

πραγματεία

1381-2

treatise

ISO 5127-2

πρακτικά

1381-2

conference proceedings

ISO 5127-2

πρακτικά

1381-2

proceedings

ISO 5127-2

πρακτικά

1381-2

records

ISO 5127-2

πρακτορείο πληροφοριών

1381-1

broker, information

ISO 5127-1

πρακτορείο πληροφοριών

1381-1

information broker

ISO 5127-1

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή

1336

computer program

ISO 5966

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή

1336

program, computer

ISO 5966

πρόγραμμα υπολογιστή

560-2

computer program

ISO 690-2

πρόγραμμα υπολογιστή

560-2

program, computer

ISO 690-2

προδιαγραφή, τεχνική

1381-2

specification, technical

ISO 5127-2

προέλευση, ντοκουμέντο

560

host, document

ISO 690

προέλευση, τεκμήριο

560-2

host, document

ISO 690-2

προκαταλογογράφηση

676

cataloguing in publication (CIP)

ISO 1086

προκαταρκτικά

719

preliminaries

ISO 5962-DIS

πρόλογος

1381-2

preface

ISO 5127-2

προσανατολισμός, κέντρο

1381-1

referral, centre

ISO 5127-1

πρόσβαση

560-2

cited

ISO 690-2

πρόσβαση

560-2

access

ISO 690-2

πρόσβαση (ελεύθερη), συλλογές

EN 2789

open access, collections

ISO 2789

προσδιορισμός όρων

1336

identification of terms

ISO 5966

προσδιορισμός συμβόλων

1336

identification of signs

ISO 5966

προσδιοριστικό στοιχείο

1211

qualifying element

ISO 4

προσθήκη

1381-2

additions

ISO 5127-2

πρόσθια όψη φύλλου

676

recto

ISO 1086

προσκτήσεις

EN 2789

additions

ISO 2789

πρόσκτηση

1381-1

acquisition

ISO 5127-1

προσωπικό

EN 2789

staff

ISO 2789

προτεραιότητα, ημερομηνία

1336

priority, date

ISO 5966

προτιμητέος όρος

1312

preferred term

ISO 5963

προτιμώμενος όρος

1321

preferred term

ISO 2788

πρότυπο

1381-2

recommendation

ISO 5127-2

πρότυπο

1381-2

standard

ISO 5127-2

πρότυπος αριθμός

560-2

number, standard

ISO 690-2

πρότυπος αριθμός

560-2

standard number

ISO 690-2

πρωτογενές τεκμήριο

1381-2

primary document

ISO 5127-2

πρωτότυπο τεκμήριο

EN 2789

original document

ISO 2789

πτυσσόμενο φύλλο

1336

fold- out

ISO 5966

πτυχίο

EN 2789

diploma

ISO 2789

ράφια

EN 2789

shelves

ISO 2789

ράχη

1388

spine

ISO 6357

ράχη, τίτλος

1388

spine, title

ISO 6357

σειρά

1381-2

series

ISO 5127-2

σειρά

560

serial publication

ISO 690

σειρά

560-2

series

ISO 690-2

σελίδα

1381-1-2

page

ISO 5127-1-2

σελίδα περιλήψεων

1381-2

page, abstract

ISO 5127-2

σελίδα τίτλου

676

page, title

ISO 1086

σελίδα τίτλου

676

title page

ISO 1086

σελίδα ψευδοτίτλου

676

half-title page

ISO 1086

σημείο

1381-1

sign

ISO 5127-1

σημείο εξυπηρέτησης

EN 2789

point, service

ISO 2789

σημείο εξυπηρέτησης

EN 2789

service point

ISO 2789

σημείο, νόημα ενός

1381-1

meaning (of a sign)

ISO 5127-1

σημειώσεις

560-2

notes

ISO 690-2

σημείωση

1381-2

note

ISO 5127-2

σμίκρυνση

EN 2789

reduced scale

ISO 2789

στατιστικά δεδομένα

EN 2789

statistical data

ISO 2789

στατιστικές

EN 2789

statistics

ISO 2789

στήλη

1381-2

column

ISO 5127-2

στοιχείο

719

element

ISO 5962-DIS

στοιχείο, προσδιοριστικό

1211

element, qualifying

ISO 4

συγγραφέας

560

author

ISO 690

συγγραφέας

560-2

author

ISO 690-2

συγγραφέας συλλογικό όργανο

676

corporate author

ISO 1086

συλλογές ελεύθερης πρόσβασης

EN 2789

collections on open access

ISO 2789

συλλογή

1381-2

quisition

ISO 5127-2

συλλογή

EN 2789

stock

ISO 2789

συλλογή βιβλιοθήκης

EN 2789

collection, library

ISO 2789

συλλογή βιβλιοθήκης

EN 2789

library collection

ISO 2789

συλλογικό όργανο

1211

corporate body

ISO 4

συλλογικό όργανο, συγγραφέας

676

corporate author

ISO 1086

συλλογικός κατάλογος

1381-1

union catalogue

ISO 5127-1

σύμβολα, προσδιορισμός

1336

signs, identification of

ISO 5966

συμβολή

560

contribution

ISO 690

συμβολή

560-2

contribution

ISO 690-2

σύμβολο

1336

symbol

ISO 5966

σύμβολο πεδίου

633

field tag

ISO 2709

σύμβολο πεδίου

633

tag

ISO 2709

σύμβολο υποπεδίου

633

identifier, subfield

ISO 2709

σύμβολο υποπεδίου

633

subfield identifier

ISO 2709

συμπεράσματα

1336

conclusions

ISO 5966

συμπλήρωμα

1381-2

supplement

ISO 5127-2

συμπληρωματικό υλικό

1336

supplementary material

ISO 5966

συνεχές περιοδικό δημοσίευμα

EN 2789

continuous series

ISO 2789

σύνθετη λέξη

1211

compound word

ISO 4

σύνθετος όρος

1321

compound term

ISO 2788

συνοδευτικό υλικό

676

accompanying material

ISO 1086

συνοψη

1381-2

abridgement

ISO 5127-2

συν-συγγραφέας

1336

co-author

ISO 5966

σύντμηση

1211

truncation

ISO 4

σύντμηση

560

abbreviation

ISO 690

συντομογραφία

1336

abbreviation

ISO 5966

συνωνυμία

1381-1

synonymity

ISO 5127-1

συνωνυμία

1381-1

synonymy

ISO 5127-1

συνωνυμία, οιονεί

1381-1

quasi-synonymy

ISO 5127-1

συνώνυμο

1381-1

synonym

ISO 5127-1

σύστημα

1381-1

system

ISO 5127-1

σύστημα βιβλιοθηκών

1381-1

library system

ISO 5127-1

σύστημα βιβλιοθηκών

1381-1

system, library

ISO 5127-1

σύστημα επικοινωνίας

1381-1

communication system

ISO 5127-1

σύστημα επικοινωνίας

1381-1

system, communication

ISO 5127-1

σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας

560-2

system, electronic message

ISO 690-2

σύστημα πληροφοριακό

1381-1

information system

ISO 5127-1

σύστημα, πληροφοριακό

1381-1

system, information

ISO 5127-1

σφαίρα, υδρόγειος

EN 2789

globe

ISO 2789

σχέδια

1336

drawings

ISO 5966

σχέδια μελετών

EN 2789

prints, study

ISO 2789

σχέδια μελετών

EN 2789

study prints

ISO 2789

σχέδια, γραμμικά

1336

drawings, line

ISO 5966

σχέδια, τεχνικά

EN 2789

drawings, technical

ISO 2789

σχέδια, τοπογραφικά

EN 2789

models, topographic

ISO 2789

σχέδιο

1381-2

plan

ISO 5127-2

σχήμα

1336

figure

ISO 5966

σχολική βιβλιοθήκη

EN 2789

school library

ISO 2789

σώμα, κύριο (της έκθεσης)

1336

body of report

ISO 5966

ταινία, κινηματογραφική

EN 2789

motion picture

ISO 2789

ταινιοθήκη

1381-1

film library

ISO 5127-1

ταινιοθήκη

1381-1

library, film

ISO 5127-1

ταξινόμηση, θεματική

1336

classification, subject

ISO 5966

ταυτότητα άρθρου, βιβλιογραφική

1212

biblid

ISO 18

τεκμήριο

1321

document

ISO 2788

τεκμήριο

EN 2789

item

ISO 2789

τεκμήριο

560-2

document

ISO 690-2

τεκμήριο προέλευσης

560

host document

ISO 690

τεκμήριο προέλευσης

560-2

document, host

ISO 690-2

τεκμήριο προέλευσης

560-2

host document

560-2

τεκμήριο, ανάκτηση

1381-1

document, retrieval

ISO 5127-1

τεκμήριο, δευτερογενές

1381-2

document, secondary

ISO 5127-2

τεκμήριο, εικονογραφικό

1381-2

document, iconic

ISO 5127-2

τεκμήριο, έντυπο, μουσικής

720

document, printed music

ISO 2789

τεκμήριο, ηλεκτρονικό

EN 2789

document, electronic

ISO 2789

τεκμήριο, ηλεκτρονικό

560-2

document, electronic

ISO 690-2

τεκμήριο, παράγωγο

1381-2

document, derivate

ISO 5127-2

τεκμήριο, πρωτογενές

1381-2

document, primary

ISO 5127-2

τεκμήριο, πρωτότυπο

EN 2789

document, original

ISO 2789

τεκμήριο, φύλλο στοιχείων

1336

document, data sheet

ISO 5966

τεκμήριο, χαρτογραφικό

EN 2789

document, cartographic

ISO 2789

τεκμηρίωση

1381-1

documentation

ISO 5127-1

τεύχη, επιμέρους

EN 2789

issues, individual

ISO 2789

τεύχος

560

issue

ISO 690

τεύχος, ειδικό

1381-2

issue, special

ISO 5127-2

τεχνητή γλώσσα

1381-1

artificial language

ISO 5127-1

τεχνητή λέξη

1211

artificial word

ISO 4

τεχνικά σχέδια

EN 2789

technical drawings

ISO 2789

τεχνική προδιαγραφή

1381-2

technical specification

ISO 5127-2

τίτλος

1211

title

ISO 4

τίτλος

560-2

title

ISO 690-2

τίτλος κεφαλαίου

1336

title of clause

ISO 5966

τίτλος κλειδί

560

key-title

ISO 690

τίτλος παραρτήματος

1336

title of annex

ISO 5966

τίτλος περιθωρίου

1388

edge title

ISO 6357

τίτλος περιθωρίου

1388

title, edge

ISO 6357

τίτλος ράχης

1388

spine title

ISO 6357

τίτλος ράχης

1388

title, spine

ISO 6357

τίτλος ράχης, ανιών

1388

spine title, ascending

ISO 6357

τίτλος ράχης, κατιών

1388

spine title, descending

ISO 6357

τίτλος ράχης, οριζόντιος

1388

spine title, transverse

ISO 6357

τίτλος τμήματος

1211

title of section

ISO 4

τίτλος, κοινός

1381-2

title, common

ISO 5127-2

τίτλος, παράλληλος

676

title, parallel

ISO 1086

τίτλος, φύλλο

676

title, leave

ISO 1086

τμήμα

1381

part

ISO 5127

τμήμα, τίτλος

676

section, title

ISO 1086

τόμος

1389

volume

ISO 7144

τοπογραφικά σχέδια

EN 2789

topographic models

ISO 2789

τόπος δημοσίευσης

676

place of publication

ISO 1086

τόπος δημοσίευσης

560-2

place of publication

ISO 690-2

τόπος δημοσίευσης

560-2

publication, place of

ISO 690-2

τράβηγμα

676

issue

ISO 1086

τρέχουσα βιβλιογραφία

1381-2

current bibliography

ISO 5127-2

τριτοβάθμια εκπαίδευση, βιβλιοθήκη

EN 2789

higher education, library

ISO 2789

υδρόγειος σφαίρα

EN 2789

globe

ISO 2789

υλικό

1321

document

ISO 2788

υλικό διδακτικό, κέντρο

1381-1

resourse, centre

ISO 5127-1

υλικό, εικονογραφικό

1336

material, pictorial

ISO 5966

υλικό, ηχητικό

1381-1

recording, sound

ISO 5127-1

υλικό, συμπληρωματικό

1336

material, supplementary

ISO 5966

υλικό, συνοδευτικό

676

material, accompanying

ISO 1086

υπάλληλος

EN 2789

employee

ISO 2789

υπάλληλος

EN 2789

worker

ISO 2789

υπεύθυνος

1336

sponsor

ISO 5966

υπογραφή εγκρίσεως

1336

approval signature

ISO 5966

υπογραφή εγκρίσεως

1336

signature, approval

ISO 5966

υποεγγραφή

633

subrecord

ISO 2709

υποκεφάλαιο

1336

sub-clause

ISO 5966

υπολογιστής, ηλεκτρονικός

1336

computer

ISO 5966

υπολογιστής, ηλεκτρονικός, επεξεργασία με

1336

computer, processing

ISO 5966

υπολογιστής, ηλεκτρονικός, μορφή αναγνωρίσιμη από

EN 2789

machine readable form

ISO 2789

υπολογιστής, πρόγραμμα

560-2

computer, program

ISO 690-2

υποπεδίο

633

subfield

ISO 2709

υποπεδίο, σύμβολο

633

subfield, identifier

ISO 2709

υπότιτλος

560

subtitle

ISO 690

υπο-υποκεφάλαιο

1336

sub-sub-clause

ISO 5966

φορέας δεδομένων

1381-1

data medium

ISO 5127-1

φορέας δεδομένων

1381-1

medium, data

ISO 5127-1

φράση

1381-1

phrase

ISO 5127-1

φύλλα

EN 2789

leaves

ISO 2789

φύλλα, αρίθμηση

1336

sheet, numbering

ISO 5966

φυλλάδιο

1381-2

pamphlet

ISO 5127-2

φύλλο περιλήψεων

720

sheet of abstract

ISO 5122

φύλλο στοιχείων του τεκμηρίου

1336

document data sheet

ISO 5966

φύλλο τίτλου

676

leave of title

ISO 1086

φύλλο, οπισθία όψη

676

verso

ISO 1086

φύλλο, προσθία όψη

676

recto

ISO 1086

φύλλο, πτυσσόμενο

1336

fold- out

ISO 5966

φυσικές μονάδες, βιβλιοδετημένες

720

physical units, bound

ISO 2789

φυσική γλώσσα

1381-1

natural language

ISO 5127-1

φυσική μονάδα

EN 2789

physical unit

ISO 2789

φυσικό μέγεθος, σύμβολο

1321-2

physical quantity, symbol

ISO 5966

φωτοαντίγραφα

EN 2789

photocopies

ISO 2789

φωτογραφίες

1336

photographs

ISO 5966

φωτογραφίες, βιβλιοθήκη

1381-1

photοgraphic, library

ISO 5127-1

φωτογραφίες, διαφανείς

EN 2789

slides

ISO 2789

χαρακτήρας

1381-1

character

ISO 5127-1

χάρτης

1381-2

map

ISO 5127-2

χάρτης, ανάγλυφος

EN 2789

map, tactile

ISO 2789

χαρτί ειδικό για εφημερίδες

EN 2789

newsprint

ISO 2789

χαρτογραφικό τεκμήριο

EN 2789

cartographic document

ISO 2789

χειρόγραφο

1381-2

manuscript

ISO 5127-2

χρονολογία δημοσίευσης

1336

publication date

ISO 5966

χρονολογία δημοσίευσης

676

date of a publication

ISO 1086

χώροι βιβλιοθήκης

EN 2789

library premises

ISO 2789

χώροι βιβλιοθήκης

EN 2789

premises, library

ISO 2789

ψευδότιτλος

676

half-title

ISO 1086

ψευδότιτλος, σελίδα

676

half-title, page

ISO 1086


[Γραφείο Τυποποίησης] [Επιτροπή Τεκμηρίωσης]
[
Αρχική σελίδα Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης] [Αρχική σελίδα Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ]