ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΕ
Ευρωκώδικες

 Η  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EΕΚ αποφάσισε να θέσει  σε εφαρμογή από το τέλος του 1998 την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την ενοποίηση της αγοράς των κατασκευών σε όλα τα κράτη - μέλη, αναθέτοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN  την εκπόνηση ενιαίων προδιαγραφών για το σχεδιασμό, διαστασιολόγηση και εκτέλεση των κατασκευών, τους λεγόμενους Ευρωκώδικες  υπό τη μορφή Πειραματικών Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝV .
H διάρκεια ζωής  των  ΕΝV είναι τρία  χρόνια, με πιθανότητα παράτασής   δύο ακόμα χρόνων.
Στο χρονικό αυτό διάστημα, που χρησιμεύει για τη δοκιμαστική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων σε έργα κατασκευής, εξακολουθούν να ισχύουν τα Εθνικά  Πρότυπα παράλληλα με τα ΕΝV.
Στην περίπτωση που εγκριθεί η μετατροπή των ENV σε  Ευρωπαϊκά  Πρότυπα ΕΝ  απαιτείται η κατάργηση  των Αντιτιθέμενων Εθνικών  Προτύπων.
Σημειώνεται ότι όλοι οι Ευρωκώδικες παραμένουν στο στάδιο ENV.
Ενας αριθμός Ευρωκωδίκων είναι επίσης μεταφρασμένος στα ελληνικά.
Ο κατάλογος των  Δομικών  Ευρωκωδίκων δίνεται παρακάτω:
 
 

Ευρωκώδικας 1 - ENV 1991 Basis of design and actions on structures 

Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις κατασκευές 

Ευρωκώδικας 2 - ENV 1992 Design of concrete structure 

Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα

Ευρωκώδικας 3 - ENV 1993 Design of steel structures 

Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών

Ευρωκώδικας 4 - ENV 1994 Design of composite steel and concrete structures 

Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα

Ευρωκώδικας 5 - ENV 1995 Design of timber structures

Σχεδιασμός κατασκευών από λιθοδομή 

Ευρωκώδικας 6 - ENV 1996 Design of masonry structures 

Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών

Ευρωκώδικας 7 - ENV 1997 Geotechnical design 

Γεωτεχνικός σχεδιασμός 

Ευρωκώδικας 8 - ENV 1998 Design provisions for earthquake resistance of structures 

Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών 

Ευρωκώδικας 9 - ENV 1999 Design of aluminium structures 

Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των τμημάτων του κάθε  Ευρωκώδικα, με αναφορά στα τμήματα εκείνα στα οποία έχει γίνει μετάφραση στα Ελληνικά από το ΤΕΕ και τα οποία δανείζονται από την Βιβλιοθήκη . Σημειωτέον ότι όλο το αρχείο των Ευρωκωδίκων (στα Αγγλικά) βρίσκεται στο Γραφείο Τυποποίησης του ΤΕΕ και διατίθεται μόνο για ανάγνωση . Οι Ευρωκώδικες πωλούνται μόνο από τον ΕΛΟΤ.


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 - ENV 1991
«Basis of design and actions on structures»

Μεταφρασμένα μέρη
Αμετάφραστα μέρη
Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1 /1994 :Basis of design

Part 2-1 /1995 : Actions on structures - Densities, self- weight and imposed loads

Part 2-2 /1995 : Actions on structures - Actions on structures exposed to fire

Part 2-3 /1995 : Actions on structures - Snow loads

Part 2-4 /1995 : Actions on structures - Wind actions 

Part 3 /1995 : Traffic loads on bridges. 

   
  Part 3/AC/1998 : Traffic loads on bridges; Amendment AC

Part 2-5 /1997 : Actions on structures - Thermal actions. (σελ. 65)

Part 2-6 /1997 : Actions on structures - Actions during execution. (σελ.32)

Part 2-7/1998 : Actions on structures-Accidental actions due to impact and explosions. (σελ.33) 

Part 4/1995 : Actions on silos and tanks. (σελ. 49)

Part 5/1998 : Actions induced by cranes and other machinery (σελ. 65)

 

 


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2 - ENV 1992
«Design of concrete structures»


Μεταφρασμένα μέρη
Αμετάφραs τα μέρη
Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1/1991 : General rules and rules for buildings
 
 

Part 1-1/AC/1992 : General rules and rules for buildings - Corrigendum 
 
 

Part 2 /1996 : Concrete bridges

   
  Part 1-2 /1995 : General rules – Structural fire design. (σελ. 85)

Part 1-2/AC/1996 : General rules – Structural fire design ; Amendment AC. (σελ. 2)

Part 1-3 /1994 : General rules – Precast concrete elements and structures. (σελ. 55)

Part 1-4 /1994 : General rules – Lightweight aggregate concrete with closed structure. (σελ. 20)

Part 1-5 /1994 : General rules – Structures with unbonded and external prestressing tendons

(σελ. 20).

Part 1-6 /1994 : General rules - Plain concrete structures. (σελ. 18)

Part 3/1998 : Concrete foundations (σελ. 21)

Part 4/1998 : Liquid retaining and containment structures (σελ. 22).

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΕΚ 1517/B/27.7.99


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 - ENV 1993
«Design of steel structures»

Μεταφρασμένα μέρη
Αμετάφραs τα μέρη
Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1 /1992: General rules and rules for buildings

Part 1-1/A1/1994 : General rules and rules for buildings ; Amendment A1 (Annexes D and K)

Part 1-1/A2/1994 : General rules and rules for buildings ; Amendment A2 (Annexes G,H, J-revised, N and Z )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Παράρτημα Ζ υπάρχει λάθος αναφορά στο πρότυπο

Part 1-2 /1995 : General rules – Structural fire design

Part 1-3 /1996 : General rules-Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting

Part 1-4 /1996 : General rules for stainless steels 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Έχει μεταφραστεί το 

pr ENV 1993-1-4/1994, ενώ έχει ήδη εκδοθεί το ENV 1993-1-4/1996.

  ΦΕΚ 383/23.5.96
  Part 1-1/A2/1998 : General-

General rules and rules for buildings

Part 1-5 /1997 : General rules- Supplementary rules for planar plated structures without transverse loading 

Part 1-6/1999 : General rules- Supplementary rules for the shell structures

Part 1-7/1999 : General rules- Supplementary rules for planar plated structural elements with out of planar loading

Part 2 / 1997 : Steel bridges (σελ.182)
 
 

Part 3-1 /1997 : Towers, masts and chimneys – Towers and masts (σελ. 93).

Part 3-2 /1997 : Towers, masts and chimneys – Chimneys. (σελ. 42)

Part 4-1/1999 : Silos, tanks and pipelines – Silos

Part 4-2/1999 : Silos, tanks and pipelines – Tanks

Part 4-3/1999 : Silos, tanks and pipelines – Pipelines

Part 5 /1998: Piling. (σελ.162)

Part 6 /1999 : Crane supporting structures

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από το Part 1.1. δεν έχουν μεταφραστεί τα παρακάτω Παραρτήματα:
Annex B (normative) - Reference standards
Annex C (informative) - Design against brittle fracture
Annex L (normative) - Column bases
Annex M (normative) - Alternative method for fillet welds
Annex Y (informative) - Guidelines for loading tests


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4 - ENV 1994
«Design of composite steel and concrete structures»

Μεταφρασμένα μέρη
Αμετάφραs τα μέρη
Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1 /1992 : General rules and rules for buildings

 

   
  Part 1-2 /1994 : General rules - Structural fire design. (σελ. 73)

Part 1-2/AC1/1995 : General rules – Structural fire design ; Technical Corrigendum . (σελ. 2)

Part 2 /1997 : Composite bridges(σελ. 98)

 

 


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 5 - ENV 1995
«Design of timber structures»

Μεταφρασμένα μέρη
Αμετάφραστα μέρη
Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1 /1993 : General rules and rules for buildings

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Yπάρχουν διορθώσεις στο ENV 1995-1-1:1993/AC:1994 οι οποίες πρέπει να γίνουν και στη μετάφραση

   
  Part 1-1/AC/1994 : General rules and rules for buildings ; Amendment (σελ.3)

Part 1-2 /1994 : General rules- Structural fire design. (σελ. 43)

Part 2 /1997 : Bridges. (σελ.45)


 
 
 
 

 


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 6 - ENV 1996
«Design of masonry structures»


Μεταφρασμένα μέρη
Αμετάφραs τα μέρη
Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1 /1995 : General rules for buildings – Rules for reinforced and unreinforced masonry   ΦΕΚ 808/3.9.1996
  Part 1-2 /1995 : Structural fire design (σελ. 29)

Part 1-3/ 1998 : General rules for buildings – Detailed rules on lateral loading. (σελ.23)

Part 2/1998 : Design, selection of

materials and execution of masonry. (σελ. 54).

Part 3/1999 : Simplified calculation methods and simple rules for masonry structures

 


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7 - ENV 1997
«Geotechnical design»

Μεταφρασμένα μέρη
Αμετάφραs τα μέρη
Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1 /1994 : General rules    

 
 
 
 

 

Part 2 /1997 : Design assisted by laboratory testing. (σελ. 110)

Part 3 /1997 : Design assisted by field testing. (σελ. 180)

 


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 - ENV 1998
«Design provisions for earthquake resistance of structures»

Μεταφρασμένα μέρη
Αμετάφραστα μέρη
Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1 /1994 : General rules - Seismic action and general requirements for structures. (σελ.25)

Part 1-2 /1994 : General rules - General rules for buildings. (σελ.37)

Part 1-3 /1995 : General rules - Specific rules for various materials and elements

Part 2 /1994 : Bridges .(σελ.102)

Part 1-4 /1996 : General rules Strengthening and repair of buildings

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΕΚ 1517/B/27.7.99

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

  Part 2/AC/1997 : Bridges ; Amendment AC (σελ.30) (γαλλική μετάφραση)

Part 3 /1996 : Towers, masts and chimneys. (σελ. 36)

Part 4 /1998 : Silos, tanks and pipelines (σελ.65). 

Part 5 /1994 : Foundations, retaining structures and geotechnical aspects . (σελ.35)

 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 9 - ENV 1999
«Design of aluminium structures »
Μεταφρασμένα μέρη Αμετάφραστα μέρη Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

  Part 1-1 /1998 : General rules - General rules and rules for buildings (σελ. 212)

Part 1-2 /1998 : General rules - Structural fire design (σελ.56)

Part 2/1998 : Structures susceptible to fatigue (σελ.90).

 

 Πληροφορίες: Γραφείο Τυποποίησης ΤΕΕ

[Ευρωκώδικες μεταφρασμένοι στα ελληνικά] [Γραφείο Τυποποίησης][Αρχική σελίδα Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης]
[Αρχική σελίδα Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ]