Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ - Γραφείο Τυποποίησης

Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ  (ΤΟΤΕΕ)

Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο των επιστημονικών του δραστηριοτήτων, ανάλαβε μεταξύ των ετών 1985-1986 τη σύνταξη δέκα τευχών προδιαγραφών υπό τη μορφή Τεχνικών Οδηγιών, ως πρώτο και μοναδικό δείγμα γραφής του είδους αυτού της προδιαγραφής στη χώρα μας. Η υποχρέωση εφαρμογής των Τεχνικών Οδηγιών κυρώθηκε με Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ.

Οι ΤΟΤΕΕ  διατίθενται, μόνο για ανάγνωση, στο Γραφείο Τυποποίησης του ΤΕΕ, καθώς και στις περιφερειακές βιβλιοθήκες του ΤΕΕ, ενώ πωλούνται στα ταμεία του ΤΕΕ.
Μπορούν να αναζητηθούν εύκολα στον κατάλογο των βιβλιοθηκών ΤΕΕ με το λήμμα TOTEE στον τίτλο. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται δανεισμός ή φωτοτύπηση.

Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται οι Τεχνικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Δίπλα στον αριθμό κάθε Οδηγίας, δίνεται το έτος έκδοσης της αντίστοιχης Οδηγίας.
 

ΤΟΤΕΕ 2411/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα. 
Διανομή κρύου - ζεστού νερού
ΤΟΤΕΕ 2412/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα. 
Αποχετεύσεις
ΤΟΤΕΕ 2421 – Μέρος 1/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. 
Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών έργων 
ΤΟΤΕΕ 2421 - Μέρος 2/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. 
Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών έργων
ΤΟΤΕΕ 2423/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. 
Κλιματισμός κτιριακών χώρων 
ΤΟΤΕΕ 2425/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. 
Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων
ΤΟΤΕΕ 2427/83* Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ 
ΤΟΤΕΕ 2451/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. 
Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό
ΤΟΤΕΕ 2471/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. 
Διανομή καυσίμων αερίων (Αναθεώρηση του Σχεδίου ΤΟΤΕΕ 2471/80)
ΤΟΤΕΕ 2481/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. 
Διανομή ατμού μέχρι PN16-300C
ΤΟΤΕΕ 2491/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. 
Αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική χρήση

* Η ΤΟΤΕΕ 2427/83 δημοσιεύθηκε αρχικά στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ αρ. 1294/23.01.1984 και έγινε υποχρεωτική με το Π.Δ. 27 (ΦΕΚ631/Δ/07.22.85) ως η 11η Τεχνική Οδηγία που εκδόθηκε από το ΤΕΕ.

Πληροφορίες: Γραφείο Τυποποίησης ΤΕΕ

[Γραφείο Τυποποίησης]  [Αρχική σελίδα Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης]

[Αρχική σελίδα Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ]