21
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...Γραφείο Δοξιάδη...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
22
Αρχιτέκτονας: Δοξιάδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
...Γραφείο Δοξιάδη...

Κτίριο