1
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων...

Βιβλίο
2
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων...

Βιβλίο
3
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων...

Βιβλίο
4
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων...

Βιβλίο