1
από Αντωνιάδης Κ., Κωνσταντινίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΑΠΘ - Τμ. ΠΜ - Εργαστ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
2
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΑΠΘ - Τμ. ΠΜ - Εργαστ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Βιβλίο