5
Αρχιτέκτονες: Βαίου Ντίνα, Χατζημιχάλης Κωστής
Διεύθυνση: Βριλίσσια

Κτίριο