2
από Βαλιάντζα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
3
από Βαλιάντζα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση ημερίδας
4
από Βαλιάντζα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας