1
από Βερδέση Τίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Εισήγηση σεμιναρίου
2
από Βερδέση Τίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Βερδέση Τίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού