1
από Λιοδάκης Σ., Γάκης Δ., Μπακιρτζής Δ., Βορίσης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Βορίσης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας