2
από Γαλιδάκης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
3
από Γαλιδάκης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
5
από Γαλιδάκης Νικόλαος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού