2
από Γραφιαδέλλης Μαυριανός
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Γραφιαδέλλης Μαυριανός
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
5
από Γραφιαδέλλης Μαυριανός
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή