6
από Γρηγοριάδου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Γρηγοριάδου Μαρία, Μηλίγκου Μ., Τόσκας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Γρηγοριάδου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ

Εισήγηση σεμιναρίου