1
από Ευθυμίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών - Εργ.Μεταλλικών Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Λώλης Κ., Φαγκρίδας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών...

Οπτικός δίσκος
3
από Παπαδόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των...

Οπτικός δίσκος
4
από Πατάβρας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών - Εργ.Μεταλλικών Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
5
από Παναγιωτίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών - Εργ.Μεταλλικών Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
6
από Γιαπουτζής Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Βαδράτσικας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών - Εργ.Οπλισμένου Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
8
από Τζουρά Ευφροσύνη
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
9
από Παπαβασίλη Π.Α., Μπράβος Ι.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών - Εργ.Μεταλλικών Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία