1
από Δήμας Θ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
3
4
Το πλήρες κείμενο (απότην έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
6
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Δήμας Θ....

Βιβλίο